HOTĂRÂRE nr. 7 din 22 ianuarie 2016
pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016  Având în vedere prevederile art. 103 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
  în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  ---------------
  Vicepreşedinte,
  Constantin-Florin Mituleţu-Buică
  Vicepreşedinte,
  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.
  Nr. 7.

  Anexă

  Modelul certificatului doveditor al alegerii
  consilierilor şi a primarilor
      ROMÂNIA
      Circumscripţia electorală nr. .....................
      Comuna, oraşul sau municipiul .....................
      Judeţul*) ................................

            CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII**) .......................

      Doamna/Domnul ................................., născută/născut la data de
  ..........., în localitatea ............., judeţul (sectorul) ...............,
  având CNP ..................., cu domiciliul în***) .........................,
  str. ................, nr. ...., judeţul ................., a fost aleasă/ales
  ........................ ****) judeţul*) ......................., la alegerile
  locale din data de .................*****)

                 Preşedintele biroului electoral de circumscripţie,
                     ..................................******)
  Notă

  ──────────

  *) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul municipiului Bucureşti se înscrie "Municipiul Bucureşti".

  **) Se înscrie "consilierului local", "consilierului judeţean" sau "primarului", după caz.

  ***) Se înscriu "comuna", "oraşul" sau "municipiul", după caz, precum şi denumirea acesteia sau acestuia.

  ****) Se înscriu, după caz:
  a) consilier în consiliul local al comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului şi denumirea comunei, a oraşului, a municipiului sau numărul sectorului şi municipiul Bucureşti;
  b) consilier în consiliul judeţean şi denumirea judeţului;
  c) consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  d) primar al comunei, al oraşului sau al municipiului şi denumirea comunei, a oraşului sau a municipiului;
  e) primar general al municipiului Bucureşti;
  f) primar al sectorului, numărul acestuia şi municipiul Bucureşti. *****) Se înscrie data votării. În cazul alegerilor locale parţiale, în loc de sintagma "alegerile locale din data de ......" se va înscrie sintagma "alegerile locale parţiale din data de ........".

  ******) Se înscriu numele şi prenumele preşedintelui biroului electoral de circumscripţie, se semnează de către acesta şi se aplică ştampila biroului electoral de circumscripţie.

  ──────────

  --------