NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2001
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 29 decembrie 2001
  Anexa 1
  MODALITATILE DE PLATA
  în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile
  clinice, paraclinice şi stomatologice

  Articolul 1

  Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice se face prin tarif pe serviciu medical.


  Articolul 2

  Casele de asigurări de sănătate deconteaza medicilor de specialitate din specialitatile clinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, numai dacă aceste servicii sunt efectuate şi interpretate de medicul respectiv, luand în calcul numărul de puncte aferent fiecarui serviciu medical şi valoarea unui punct, unica pe tara, calculată la nivelul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, cu excepţia procedurilor de terapie fizicală efectuate în bazele de tratament de recuperare-reabilitare, care se vor deconta conform tarifelor prevăzute în anexa nr. 3 mentionata anterior.


  Articolul 3

  (1) Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate calculeaza anual valoarea estimată a unui punct. Aceasta este valabila pentru un an în situaţia în care bugetul fondului asigurarilor sociale de sănătate pentru anul curent este aprobat până la finele anului precedent. În situaţia în care bugetul fondului asigurarilor sociale de sănătate se aproba în cursul anului pentru anul curent, valoarea estimată a punctului, până la finele trimestrului în care se aproba bugetul fondului asigurarilor sociale de sănătate pentru anul curent, se calculeaza având la baza prevederile bugetare aprobate pentru anul precedent, corespunzătoare perioadei respective. După această dată se calculeaza valoarea estimată a punctului, aferenta perioadei rămase până la finele anului, ţinând seama de noile prevederi bugetare, care va face obiectul unui act aditional la contractul initial.
  (2) Valoarea estimată a punctului se calculeaza în functie de:
  a) fondul aferent pentru asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice; se ia în calcul 80% din acest fond;
  b) numărul de servicii medicale, pe tipuri de servicii, estimat să se realizeze pe durata unui an de către medicii de specialitate, defalcat pe trimestre, avizat de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, şi negociat cu casele de asigurări de sănătate şi punctajul aferent acestora. Aceste date sunt centralizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate, care le raporteaza Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate.


  Articolul 4

  Numărul de puncte estimat pe luna pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate, în specialitatile clinice, nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luand în considerare faptul ca pentru o consultatie medicală este necesară o durată de minimum 15 minute şi în cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda un anumit numar de servicii medicale şi tratamente.


  Articolul 5

  (1) Pentru fiecare luna a fiecarui trimestru, casele de asigurări de sănătate platesc furnizorilor de servicii medicale ambulatorii clinice sume lunare în functie de valoarea estimată a punctului şi de numărul de puncte efectiv realizat în luna respectiva.
  (2) Numărul total de puncte efectiv realizat în fiecare luna se majoreaza:
  a) în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea; criteriile de încadrare a cabinetului medical în una din cele 3 condiţii de mai jos se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei:
  1.pentru zone izolate, cu până la 20%;
  2.pentru condiţii grele, cu până la 40%;
  3.pentru condiţii foarte grele, cu până la 60%.
  b) în raport cu gradul profesional: valoarea de referinţa a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numărul total de puncte se majoreaza cu 20%; valoarea de referinţa a prestatiei medicilor cu competenţa în acupunctura, fitoterapie şi homeopatie, care lucreaza exclusiv în aceste activităţi, este cea a medicului specialist. Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorarile de la lit. a) şi procentul de majorare se stabilesc anual de directiile de sănătate publică şi se avizeaza de casele de asigurări de sănătate.


  Articolul 6

  La finele fiecarui trimestru Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate calculeaza valoarea definitivă a unui punct în functie de fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate în specialitatile clinice din care s-a dedus suma aferenta serviciilor de terapie fizicală acordate în bazele de tratament şi de punctele aferente serviciilor medicale efectiv realizate de către furnizorii de servicii medicale clinice în trimestrul respectiv. Casele de asigurări de sănătate, pe baza valorii definitive a punctului din trimestrul respectiv, recalculeaza sumele cuvenite furnizorilor de servicii medicale clinice.


  Articolul 7

  Casele de asigurări de sănătate deconteaza medicilor de specialitate din specialitatile paraclinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, în conformitate cu complexitatea şi performantele aparaturii din dotarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi nu pot fi mai mari decat cele din anexa nr. 5 mentionata anterior.


  Articolul 8

  (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale paraclinice cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere:
  a)numărul de investigatii paraclinice;
  b)tarifele negociate.
  Numărul de investigatii paraclinice negociat între furnizorii de investigatii paraclinice şi casele de asigurări de sănătate se stabileste în limita numarului de investigatii paraclinice necesar pe total judet, determinat de furnizorii de servicii medicale paraclinice şi consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, cu incadrarea în suma prevăzută cu aceasta destinatie. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001.
  (2) Numărul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existand obligaţia încadrării în valoarea totala a contractului, defalcata pe trimestre. În cazul în care cererea de investigatii paraclinice conduce la depăşirea valorii aferente unei luni din valoarea totala a contractului, se vor întocmi liste de asteptare ale asiguratilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurări de sănătate.Fac excepţie cazurile de urgenta stabilite de medicul care a facut trimiterea. Casele de asigurări de sănătate analizeaza aceste situaţii şi pot incheia cu furnizorul de servicii medicale paraclinice un act aditional de suplimentare a valorii contractate în limita fondului aprobat cu aceasta destinatie.


  Articolul 9

  (1) Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice se întocmeşte în 3 exemplare. Un exemplar rămâne la medicul de specialitate care a facut trimiterea şi 2 exemplare sunt inmanate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice păstrează 1 exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celalalt exemplar cu ocazia raportarii lunare a activităţii.
  (2) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, în situaţia în care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere sau le efectueaza la cererea pacientului care renunta la programare conform listelor de asteptare şi care doreste efectuarea serviciilor medicale paraclinice contra cost, va anula cu o linie pe cele 2 exemplare serviciile paraclinice neefectuate, fără a avea posibilitatea inlocuirii sau a adaugarii altor investigatii paraclinice.
  (3) Fiecare casa de asigurări de sănătate îşi organizeaza modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigatiile paraclinice, în acest sens stabilindu-şi evidente proprii.
  ARTr. 10
  (1) Efectuarea serviciilor stomatologice de preventie de către medicul stomatolog se certifica pe carnetul de asigurat pe care se aplică o stampila din care să reiasă data efectuării serviciului, tipul acestuia şi medicul care l-a efectuat. Stampila se aplică pentru asigurati începând de la vârsta de 18 ani. Medicul consemneaza aceleasi date în fisa de tratament a pacientului/registrul de consultaţii, aceasta constituind o justificare pentru casele de asigurări de sănătate, în vederea decontarii tratamentelor stomatologice şi a controlului pe care casa de asigurări de sănătate îl efectueaza.
  (2) În situaţia în care asiguratul solicita efectuarea tratamentului stomatologic la un alt cabinet medical stomatologic decat cel în care şi-a efectuat serviciul stomatologic de preventie, se va inregistra în fisa de tratament a pacientului/registrul de consultaţii codul medicului care a efectuat serviciul stomatologic de preventie şi data efectuării acestuia.


  Articolul 11

  (1) În cadrul serviciilor medicale stomatologice preventive consultatia în cadrul dispensarizarii profilactice se suporta de casele de asigurări de sănătate, astfel:
  a)pentru copiii în vârsta de până la 18 ani, nelimitat;
  b)pentru tinerii de la 18 la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti şi dacă nu realizează venituri din munca, de doua ori pe an;
  c)pentru adulti, o dată pe an.
  (2) Lista serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor stomatologice şi condiţiile acordarii acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001.


  Articolul 12

  (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor stomatologice se face în limita unui plafon trimestrial pe fiecare cabinet medical stomatologic care a incheiat contract cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantii legali. Acest plafon se stabileste în limita a 95% din fondul trimestrial alocat cu aceasta destinatie şi în functie de numărul de servicii medicale stomatologice estimat de către reprezentantul legal al cabinetului stomatologic să fie efectuat în trimestrul respectiv de medicii stomatologi şi dentistii pe care îi reprezinta, şi valoarea estimată a acestor servicii, calculată ţinând seama de tarifele serviciilor stomatologice din anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, corectate în functie de gradul profesional al medicilor stomatologi. Fac excepţie de la prevederile de mai sus şi se deconteaza la nivelul realizarilor:
  a)serviciile medicale stomatologice de urgenta;
  b)serviciile medicale de pedodontie şi ortodontie acordate copiilor sub 18 ani.
  (2) În vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii stomatologice, prin negociere, reprezentantii legali ai cabinetelor medicale stomatologice vor depune la casele de asigurări de sănătate datele ce au stat la baza estimarii numarului de servicii medicale stomatologice şi valoarea acestora. Vor fi prevăzute în mod distinct sumele estimate pentru serviciile nominalizate la alin.(1) lit.a) şi b).
  (3) Plafonul se regularizeaza trimestrial, în functie de serviciile stomatologice efectiv prestate şi raportate, precum şi de tarifele acestora, a caror suma nu poate fi mai mare decat cea negociata, cu excepţia serviciilor stomatologice nominalizate la alin.(1) lit. a) şi lit. b). La regularizarea trimestriala se au în vedere: fondul trimestrial aferent cu aceasta destinatie, sumele neconsumate în trimestrul respectiv şi anterior, sumele care au depasit plafonul trimestrial anterior. Sumele ce depasesc plafonul trimestrial la sfârşitul anului se regularizeaza conform legislaţiei în vigoare.
  (4) Pentru incadrarea în plafonul trimestrial, cabinetele stomatologice pot întocmi pentru asiguratii în vârsta de peste 18 ani liste de asteptare pentru furnizarea serviciilor stomatologice. În cazul în care listele de asteptare depasesc 60 de zile pentru un asigurat, casele de asigurări de sănătate vor recalcula plafonul trimestrial cu incadrarea în sumele prevăzute cu aceasta destinatie.
  (5) În cadrul plafonului trimestrial casele de asigurări de sănătate acorda sume lunare furnizorilor de servicii medicale stomatologice.


  Articolul 13

  În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnica dentara. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului stomatologic direct către laboratorul de tehnica dentara autorizat conform legii.


  Articolul 14

  Radiografia dentara se deconteaza direct medicului stomatolog, dacă are competenţa necesară să efectueze serviciul medical respectiv sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 6 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001.


  Articolul 15

  Casele de asigurări de sănătate ţin evidenta serviciilor stomatologice pe fiecare asigurat.


  Articolul 16

  Lunar, reprezentantul legal factureaza caselor de asigurări de sănătate, cel mai tarziu până la data de 3 a lunii urmatoare, întreaga activitate efectiv realizata, care se verifica de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectiva.


  Articolul 17

  (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite medicului de specialitate din specialitatile clinice şi paraclinice sau o dată cu regularizarea plafonului trimestrial al cabinetului medical stomatologic.
  (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru vor fi corectate până la sfârşitul anului. Pentru specialitatile clinice acestea se corecteaza astfel: numărul de puncte platit eronat în plus sau în minus într-un trimestru anterior, faţă de cel realizat, se recalculeaza în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului, stabilita pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectand valoarea definitivă a punctului în trimestrul în care s-a constatat eroarea. În situaţia în care după incheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele platite în plus sau în minus se regularizeaza conform legii.


  Articolul 18

  Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice care nu se regăsesc în listele de servicii, anexe la prezentul ordin, precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului, se suporta de către asigurati la tarifele stabilite de furnizori şi afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaza chitanta fiscala, cu indicarea serviciului prestat.


  Articolul 19

  (1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, aprobata şi modificata prin Legea nr. 629/2001, pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentisti, acreditati, precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata şi modificata prin Legea nr. 598/2001. Medicii sau dentistii angajaţi nu raporteaza activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportata de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatile clinice şi stomatologice pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personala, folosind formularul-tip cu stampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectandu-se contractul incheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.
  (2) Pentru specialitatile clinice cabinetele medicale individuale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata şi modificata prin Legea nr. 629/2001, pot raporta în vederea decontarii numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv.


  Articolul 20

  Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul/laboratorul medical beneficiaza de plată concediilor medicale şi de plată concediilor pentru cresterea copilului în vârsta de până la 2 ani, conform reglementarilor în vigoare din legislatia de asigurări sociale. Persoanele incadrate cu contract individual de muncă beneficiaza şi de plată concediilor de odihnă şi de alte concedii ale salariatilor, potrivit legii.


  Articolul 21

  Pentru unitatile sanitare proprii ale apararii, ordinii publice, sigurantei naţionale şi autorităţii judecătorești şi din domeniul transporturilor, care nu se pot organiza conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobata şi modificata prin Legea nr. 629/2001, contractele de furnizare de servicii medicale se incheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura careia se afla aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. Pe baza numarului de servicii medicale contractate de aceste unităţi, a punctajului sau a tarifelor aferente acestor servicii, unitatile respective beneficiaza de o sumă globală distincta pentru ambulatoriul de specialitate, calculată conform metodologiei prevăzute în prezentul ordin.


  Articolul 22

  (1) Medicii de specialitate din specialitatile clinice şi stomatologice elibereaza prescriptii medicale, conform reglementarilor în vigoare. La nivelul caselor de asigurări de sănătate se stabileste un nivel valoric orientativ trimestrial privind prescrierea de medicamente pe fiecare specialitate. În cazul depasirii substantiale şi repetate a nivelului valoric orientativ, casele de asigurări de sănătate şi directiile de sănătate publică împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, vor verifica trimestrial modul de prescriere a medicamentelor; în cazul în care se constata abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate, la medicii de specialitate la care se înregistrează aceste situaţii valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv se diminueaza cu 10% sau, după caz, se diminueaza cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.
  (2) La medicii de specialitate la care se constata abuzuri sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma controlului efectuat de casele de asigurări de sănătate şi directiile de sănătate publică împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv se diminueaza cu 10% sau după caz, se diminueaza cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.
  (3) După aplicarea de 3 ori a masurilor menţionate la alin. (1) şi (2), pentru acelasi medic de specialitate, casele de asigurări de sănătate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul respectiv. Sumele obtinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurări de sănătate din aceasta diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la intregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fără contribuţie personala.


  Articolul 23

  Casele de asigurări de sănătate şi directiile de sănătate publică vor organiza trimestrial activităţi de instruire a furnizorilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, cu recomandarea ca furnizorii sa participe la aceste activităţi.


  Articolul 24

  (1) Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate privind respectarea obligaţiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.
  (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei, directiile de sănătate publică, împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate privind respectarea obligaţiilor asumate de furnizori prin care se asigura acces la serviciile medicale, precum şi modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare în domeniul sănătăţii.


  Anexa 2
  LISTA
  investigatiilor paraclinice recomandate de medicii de specialitate din
  ambulatoriul de specialitate şi decontate de casele de asigurări de sănătate
  ANALIZE DE LABORATOR
  I. Analize de sange
  Hematologie
  1. Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare reticulocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari, concentrat leucocitar
  2. Examen citologic al frotiului sanguin
  3. VSH
  4. Celule lupice
  5. Timp de coagulare
  6. Timp de sangerare
  7. Timp Quick, activitate de protrombina
  8. INR (International Normalised Ratio)
  9. APTT
  10. Determinare grup sanguin ABO şi Rh
  11. Anticorpi specifici antiRh
  Biochimie
  12. Uree serica
  13. Acid uric seric
  14. Creatinina serica
  15. Ionograma (Na, K)
  16. Natriemie
  17. Potasemie
  18. Calcemie serica - totala şi ionica
  19. Magneziemie
  20. Fosfor
  21. Sideremie
  22. Glicemie
  23. Hemoglobina glicozilata
  24. Colesterol seric total
  25. Trigliceride serice
  26. HDL colesterol
  27. LDL
  28. Lipide totale serice
  29. Proteine totale serice
  30. Transaminaze: TGO şi TGP
  31. Fosfataza alcalina
  32. Fosfataza acida
  33. Fibrinogenemie
  34. Gama GT
  35. LDH
  36. Bilirubina totala directa
  37. ASLO
  38. Amilazemie
  39. Electroforeza proteinelor serice
  40. Electroforeza lipidelor serice
  41. Teste de disproteinemie
  42. Reactie de serologie a sifilisului: VDRL şi RPR
  43. Confirmare TPHA
  44. Test Barr
  45. Cariotip
  46. Test Gutthrie
  47. Determinare litiu
  Imunologie
  48. Anticorpi antinucleari
  49. Test Coombs
  50. Factor rheumatoid
  51. Proteina C reactiva
  52. Imunoelectroforeza + determinari IgA, IgM, IgG, IgE
  53. Imunofixare
  54. Crioglobuline
  55. Complement seric
  56. Depistare anticorpi antiparazitari
  57. Depistare Chlamydii
  58. Testare HIV
  59. Hormoni tiroidieni TSH / FT4
  II. Exudat faringian
  60. Examene microscopice pe frotiu
  61. Cultura
  62. Antibiograma
  63. Cultura fungi
  64. Fungigrama
  III. Examene sputa
  65. Examen microscopic nativ
  66. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen
  67. Examen microscopic colorat Gram
  68. Cultura
  69. Antibiograma
  70. Cultura fungi
  71. Fungigrama
  IV. Analize de urina
  72. Examen complet de urina (sumar + sediment)
  73. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen
  74. Urocultura
  75. Antibiograma
  76. Reactia Addis
  77. Dozare glucoza
  78. Dozare proteine urinare
  79. Amilazurie
  V. Examene materii fecale
  80. Examen coproparazitologic
  81. Amprenta anala (în parazitologie)
  82. Coproantigene (în parazitologie)
  83. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare
  84. Coprocultura
  85. Antibiograma
  VI. Examene din secretii vaginale
  86. Examen microscopic nativ
  87. Examen microscopic colorat
  88. Examen Babes - Papanicolau
  89. Cultura
  90. Antibiograma
  91. Cultura fungi
  92. Fungigrama
  VII. Examene din secretii uretrale, otice, nazale,
  conjunctivale şi puroi
  93. Examen microscopic colorat
  94. Cultura (inclusiv germeni anaerobi)
  95. Antibiograma
  96. Antibiograma germeni anaerobi
  VIII. Examene lichid de punctie
  97. Examen microscopic pe frotiu
  98. Cultura
  99. Antibiograma
  100. Citodiagnostic lichid punctie
  IX. Examen sudoare
  101. Ionoforeza pilocarpinica
  X. Alte probe
  102. IDR la PPD
  103. Depistare Helicobacter Pylori
  104. Examene de radiologie şi histopatologie conform anexei nr. 5, precum şi investigatii paraclinice cuprinse în anexa nr. 3


  Anexa 3
  LISTA
  serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru
  specialitatile clinice şi tarifele exprimate în puncte şi în lei
  I. Consultatia medicală
  Consultatia de specialitate include anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari şi/sau interpretarea integrativa a explorarilor şi a analizelor de laborator disponibile, stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice, instruirea în legătură cu masurile profilactice:
  Consultatie initiala = 15 puncte. Se considera "consultatie initiala" prima prezentare a unui pacient în ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital.
  Consultatie de control = 10 puncte. Se considera "consultatie de control":
  - prezentarile ulterioare ale unui pacient la acelasi medic (în afara primei prezentari), până la stabilirea diagnosticului şi a tratamentului; casele de asigurări de sănătate deconteaza maximum 2 consultaţii pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului;
  - controalele periodice ale unui pacient cunoscut;
  - repreluarea unui pacient externat din spital;
  - controalele după o interventie chirurgicala până la vindecarea operaţiei (inclusiv pansamentul plagii, scoaterea firelor şi manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore).
  Consultatiile la psihiatrie, psihiatrie pediatrica, precum şi toate consultatiile copilului cu vârsta cuprinsa între 0-5 ani, indiferent de specialitatea unde se efectueaza, vor fi punctate astfel:
  Consultatie initiala = 20 puncte
  Consultatie de control = 15 puncte
  II. Servicii medicale şi tratamente
  Diferitele servicii (diagnostice sau terapeutice) listate mai jos vor fi punctate separat.
  Acestea vor putea fi efectuate de către orice medic de specialitate care are pregătirea necesară şi pe care le considera indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice, indiferent de specialitatea unde aceste servicii sunt menţionate.
  Serviciile - diagnostice şi terapeutice - efectuate în cadrul consultatiilor aferente specialitatilor medicina interna, pediatrie, boli infectioase, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, precum şi chirurgie vasculara, chirurgie toracica, geriatrie şi gerontologie vor fi punctate conform serviciilor listate la alte specialitati.
           
    1.Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv şi negativ)5/test
    2.Teste de provocare nazală, oculară, bronşică15
    3.Determinarea concentraţiei acarienilor în mediu15
    4.Determinarea concentraţiei polenurilor şi mucegaiurilor din mediu20
    5.Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste)3/test
    6.Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate3/şedinţă
    7.Imunoterapie nespecifică3
    8.EKG5
    9.Ecocardiografie M+2D30
    10.ECO+Doppler45
    11.ECO+Doppler+color60
    12.ECO vase periferice  
      -vene35
      -artere45
    13.EKG continuu (24 ore, Holter)50
    14.Holter TA30
    15.Potenţiale tardive30
    16.Puncţia pleurală10
    17.Oscilometrie5
    18.Pletismografie10
    19.Test masă înclinată20
    20.Test de mers - 6 minute5
    21.Sutură vasculară15
    Terapia chirurgicală a:
    22.Panariţiului eritematos10
    23.Panariţiului flictenular10
    24.Panariţiului periunghiunal şi subunghiunal12
    25.Panariţiului antracoid12
    26.Panariţiului pulpar12
    27.Panariţiului osos, articular, tenosinoval15
    28.Flegmoanelor superficiale mână12
    29.Flegmoanelor lojă tenară, hipotenară, comisurale, tenosinovitelor15
    30.Abcesului de părţi moi15
    31.Abcesului pilonidal15
    32.Furunculului15
    33.Furunculului antracoid, furunculozei15
    34.Hidrosadenitei12
    35.Adenitei acute12
    36.Celulitei15
    37.Seromului posttraumatic12
    38.Arsurilor termice < 10%20
    39.Leziunilor externe prin agenţi chimici20
    40.Hematomului10
    41.Edemului dur posttraumatic12
    42.Plăgilor tăiate superficiale10
    43.Degerăturilor (gr. I şi gr. II)12
    44.Flebopatiilor varicoase superficiale, ruptură pachet varicos20
    45.Adenoflegmonului20
    46.Plăgilor înţepate superficial10
    47.Afecţiunilor neinflamatorii ale părţilor moi (lipoame, chisturi sebacee, tumorete)10
    48.Supuraţiilor postoperatorii12
    49.Tratamentul şi îngrijirea piciorului diabetic12
    50.Afecţiunilor mamare superficiale12
    51.Supuraţiilor mamare profunde15
    52.Abcesului perianal15
    53.Decalotarea, debridarea fimozei15
    54.Extirpare polip rectal procident20
    55.Granulom ombilical10
    Terapia chirurgicală a:
    56.Tumorilor mici, chisturilor dermiode sebacee, lipoamelor10
    57.Tumorilor scalpului, simplă10
    58.Plăgii tăiate (contuza) simple a feţei10
    59.Tumorilor feţei, simple, însoţite de plastie20
    60.Microstomiei30
    61.Plăgilor tăiate, contuze ale buzelor10
    62.Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare30
    63.Tumorilor simple ale buzei15
    64.Tratamentul chirurgical al retracţiei cicatriceale a comisurii gurii, transplant de piele30
    65.Rezecţie modelantă pentru microdactilie20
    66.Plastie cu lambou triunghiular în sechele cicatriceale faţa palmară degete, un deget30
    67.Tenorafie tendoane, flexoare degete, mâna sau antebraţ, fiecare tendon20
    68.Amputaţie traumatică cu lipsă de părţi moi la nivelul unui deget, plastie Grossfinger timp I + II50
    69.Cura chirurgicală a sindromului canalului carpian30
    70.Reconstrucţie de pavilion cu lambou Filatov30
    71.Ablaţia limitată a unor tumori benigne ale mamelei30
    72.Malformaţie congenitală a pavilionului urechii, simplă30
    73.Xantelasma unilaterală, bilaterală12
    74.Excizia leziunii cutanate10
    75.Avulsia lamei unghiale12
    76.Acoperirea defectelor primare20
    77.Chiuretajul leziunilor cutanate15
    78.Peeling chimic cu substanţe caustice20
    79.Electrochirurgia25
    80.Crioterapia25
    81.Terapia intralezională10
    82.Terapia cu dermojet10
    83.Terapia topică cu agenţi citoxici8
    84.Tratamente cu laser25
    85.Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste cu seturi standard (maximum 8 teste, inclusiv martorul pozitiv şi negativ)5/test
    86.Deschiderea şi exprimarea chisturilor10
    87.PUVA - terapia sistemică cu psoraleni10
    88.PUVA - terapia locală cu psoraleni15
    89.Recoltarea unui produs patologic10
    90.Dermatoscopie15
    91.Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei)5
    92.Spermograma20
    93.Test Barr10
    94.Aspiraţie gastrică (diagnostică şi terapeutică)5
    95.Dilataţie esofagiană35
    96.Polipectomie endoscopică gastrică50
    97.Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană50
    98.Polipectomie endoscopică colonică - descendent, transvers, ascendent, cec70
    99.Paracenteză10
    100.Rectosigmoidoscopie diagnostică30
    101.Colonoscopie diagnostică45
    102.Scleroterapie45
    103.Bandare varice esofagiene45
    104.Extracţie corpi străini20
    105.Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden)30
    106.Morfometrie5
    107.Sfatul genetic (evaluarea riscului de recurenţă şi precizarea posibilităţilor de a reduce acest risc)20
    108.Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă30
    109.Puncţie aspirat de măduvă osoasă12
    110.Flebotomie terapeutică5
    111.Proba Rumpell-Leede2
    112.Montare cateter venos central25
    113.Repoziţionare cateter venos5
    114.Dezobstrucţie cateter venos10
    115.Îngrijire fistulă5
    116.Tromboliză fistulă25
    117.Puncţie rahidiană12
    118.Examenul lichidului cefalorahidian (prin puncţie rahidiană sau suboccipitală)20
    119.Examen ultrasonografic extracranian al aa. Cervico-cerebrale (Doppler, echotomografie şi tehnici derivate)45
    120.Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate45
    121.Examen electromiografic20
    122.Examen electroneurografic20
    123.Determinarea potenţialelor evocate  
      -vizuale10
      -de trunchi cerebral (auditive)10
      -somestezice10
      -motorii10
    124.Examen electroencefalografic standard10
    125.Examen electroencefalografic cu probe de stimulare15
    126.Examen electroencefalografic cu mapping15
    127.Înregistrare electroencefalografică continuă în timpul somnului (polisomnografie)20
    128.Video - electroencefalografie15
    Terapia chirurgicală a:
    129.Durerilor craniofaciale20
    Consultaţia obstetricală şi/sau ginecologică include şi recoltarea secreţiei vaginale, recoltarea secreţiei mamelonare  
    130.Colposcopie şi/sau vulvoscopie10
    131.Histeroscopie diagnostică20
    132.Histeroscopie cu biopsie30
    133.Histerosalpingografie20
    134.Hidrotubaţie - insuflaţie utero-tubară18
    135.Testul Huhner8
    136.Punctie diagnostică a Douglasului15
    137.Aplicarea unui sterilet10
    138.Îndepărtarea unui sterilet8
    139.Întrerupere de sarcină25
    140.Ablaţia unui polip sau fibrom cervical20
    141.Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul25
    142.Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare22
    143.Incizia unui abces Bartholin12
    144.Examen cardio-tocografic cu NTS (test nonstres)15
    145.Tratamente locale: badijonaj, lavaj10
    146.Excizii şi/sau cauterizări (polipi, vegetatii vulvă, vagin, col)15
    147.Tamponament vaginal (sau al cavităţii uterine) în caz de sângerare, ca prestaţie de sine stătătoare15
    148.Introducerea (schimbarea) unui pesar5
    149.Îndepărtarea unui pesar3
    150.Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau8
    151.Montare şi extracţie diafragm3
    Consultaţia oftalmologică include şi explorarea funcţiei aparatului lacrimal, prescripţia corecţiei optice şi tratamentul ambliopiei  
    152.Determinarea acuităţii vizuale (biomicroscopia polului anterior, ex. FO, tonometria)10
    153.Determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, utilizare lentile keratometrie)5
    154.Explorarea câmpului vizual (cu spot alb şi spot colorat)5
    155.Explorarea simţului cromatic cu tabele pseudoizocromatice3
    156.Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, sinoptofor, examen diplopie)10
    157.Biomicroscopia fundului de ochi5
    158.Gonioscopie5
    159.Oftalmodinamometria, inclusiv tonometria5
    160.Proba de provocare pentru stabilirea diagnosticului de glaucom, minim 6 tonometrizări10
    161.Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilităţii corneene5
    162.Alegerea şi fixarea unei proteze5
    163.Extracţia corpilor străini conjunctivali10
    164.Extracţia corpilor străini corneeni superficiali/inclusiv chiuretarea ruginei12
    165.Extracţia corpilor străini corneeni profunzi15
    166.Extracţia corpilor străini sclerali neperforanţi10
    167.Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plagi, intervenţii chirurgicale estetice)20
    168.Tratamentul chirurgical al deviaţiilor palpebrale (entropion, ectropion, puncte lacrimale eversate)30
    169.Tratamentul chirurgical al pterigionului25
    170.Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii12
    171.Tratament cu LASER la polul posterior40
    172.Sondajul complet al căilor lacrimale la un ochi, în scop terapeutic10
    173.Tratamentul cu LASER la polul anterior30
    174.Aplicaţii locale ale unor substanţe medicamentoase în scop terapeutic sau de diagnostic5
    175.Tratamentul ortoptic10
    176.Oftalmoscopie indirectă12
    177.Biopsie ganglionară: recoltare material30
    178.Biopsie cutanată: recoltare material20
    179.Chiuretaj bioptic20
    180.Cauterizarea20
    Consultaţia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, rinoscopie posterioară, examenul laringoscopic şi hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni  
    181.Examen fibroscopic nas, cavum, laringe15
    182.Examen stroboscopic10
    183.Polipectomie nazală, auriculară15
    184.Tamponament posterior15
    185.Puncţie sinusală10
    186.Tratament plagă superficială10
    187.Infiltraţii10
    188.Tratament chirurgical colecţie: sept, flegmon, periamigdalian, furunculul CAE15
    189.Tratament chirurgical al flegmonului cervial15
    190.Timpanotomie5
    191.Extracţie corpi străini nazali, auriculari, orofaringieni5
    192.Tamponament anterior5
    193.Examen de cavum/laringe cu ancorare5
    194.Extracţie, spălătură dop cerumen5
    195.Examen laringe după anestezie de contact şi ancoraj de epiglotă3
    196.Cauterizare mucoasă nazală20
    197.Insuflaţie tubară3
    198.Aspiraţie secreţie3
    199.Instilaţie laringiană3
    200.Anemizarea mucoasei nazale2
    201.Badijonaj nazal, orofaringian2
    202.Recoltarea unui produs patologic5
    203.Adenoidectomie15
    204.Amigdalectomie20
    205.Cura chirurgicală a othematomului10
    206.Audiogramă20
    207.Îngrijire stoma traheala10
    208.Tuşeu de cavum5
    209.Foniatrie20
    Consultaţia ortopedică include şi tratamentul ortopedic specific, cu excepţia următoarelor proceduri, la care se punctează proporţional cu complexitatea tratamentului respectiv, conform tabelului:  
    210.Tratamentul entorsei genunchiului10
    211.Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale10
    212.Tratamentul luxaţiei perilunare10
    213.Tratamentul luxaţiei şoldului, genunchiului10
    214.Tratamentul luxaţiei gleznei tarso-metatarsiene8
    215.Tratamentul fracturii fără deplasare femur, gambă, gleznă, rotulă5
    216.Tratamentul fracturii fără deplasare mână, picior3
    217.Tratamentul fracturii cu deplasare scapulă, col chirurgical humerus, diafiză humerală, cot12
    218.Tratamentul fracturii cu deplasare antebraţ, pumn12
    219.Tratamentul fracturii costale10
    220.Tratamentul fracturii oase carpiene, metacarpiene, falange5
    221.Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange12
    222.Tratamentul fracturii stabile de coloană vertebrală15
    223.Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian, bicipital, cvadricipital)5
    224.Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare5
    225.Prim ajutor în fractură deschisă de membre15
    226.Tratamentul PSH10
    227.Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian II sau III etc.5
    228.Tratamentul unei infecţii osoase (osteomielită, osteită)3
    229.Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare5
    230.Tratamentul în scolioze, cifoze, spondilolistezis12
    231.Examen diagnostic şi tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni20
    232.Tratamentul în displazia luxantă a şoldului la vârsta mersului şi după15
    233.Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni5
    234.Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg3
    235.Bronhoscopie30
    236.Exuflaţie pneumotorax15
    237.Citirea fiecărei serii de 10 clişee MRF5
    238.Spirometrie10
    239.Spirogramă+test farmacodinamic bronhomotor15
    240.Puncţie pleurală exploratorie (cu/fără injectarea de substanţe intrapleural)10
    241.Toracenteză cu evaluarea lichidului15
    242.Spălătură pleurală15
    243.Puncţie - biopsie pleurală30
    244.Instalarea de cateter intrapleural şi gesturi terapeutice ulterioare pe dren15
    245.Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic15
    246.Puncţie - biopsie pulmonară transtoracică30
    247.Spălătură bronşică12
    248.Lavaj bronhiolo-alveolar25
    249.Extragere corpi străini din căile respiratorii35
    250.Mică chirurgie endoscopică50
    251.Elasticitate pulmonară30
    252.Analize gaze sanguine12
    253.Peak-flowmetrie5
    254.TLCO25
    255.Body plestismografie30
    256.Mediastinoscopie50
    257.Efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii complementare (examen psihologic, QI, ancheta socială, teste, scale clinice)15
    258.Consiliere psihiatrică pacient15
    259.Psihoterapie individuală (pentru psihoze)15
    260.Psihoterapie de grup (pentru psihoze)15
    261.Terapie electroconvulsivantă25
    262.Acte de RT de înaltă energie  
      -Protocolul de tratament50
    263.Acte de RT cu energii medii şi joase  
      -Protocol de tratament  
      (atât pentru afecţiunile tumorale maligne, cât şi pentru cele benigne)25
    264.Acte de curieterapie  
      -curieterapie interstiţială şi endocavitară  
      -Protocol de tratament50
      -curieterapie de contact de scurtă durată  
      -Aplicatori radioactivi20
    265.Infiltraţii peridurale15
    266.Mezoterapie8
    267.Blocaje nervi periferici15
    268.Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxină botulinică)20
    269.Infiltraţie în structuri ale ţesutului moale10
    270.Puncţie şi infiltraţie intraarticulară15
    271.Artroscopie30
    272.Aplicarea unei contenţii suple articulare8
    273.Confecţionarea şi/sau aplicarea unei orteze20
    274.Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)145
    275.Secţiunea meatului uretral stenozat12
    276.Dilataţia stricturii uretrale8
    277.Secţiunea optică a stricturii uretrale12
    278.Instilaţiile endouretrale şi endovezicale medicamentoase5
    279.Cateterismul uretrovezical "8 demeure" pentru retenţie completă de urină5
    280.Uretroscopie ambulatorie10
    281.Orhidectomie ambulatorie20
    282.Schimbare cateter nefrotomie, cistostomie percutană, uretrovezical10
    283.Schimbare cateter uretral Cook12
    284.Măsurarea reziduului vezical3
    285.Drenaj scrotal (abces, hematom)12
    286.Operaţie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar funicular etc. (ambulator)20
    287.Cistostomia minimă suprapubiană15
    288.Nefrostomia percutanată ambulatorie25
    289.Drenaj intern cu sondă Cook (inserţie)25
    290.Scos drenaj intern sondă Cook15
    291.Puncţie-biopsie prostatică transrectală15
    292.Secţionare, ligatură canale deferente20
    293.Ecografie de organ35
    294.Kinetoterapie de grup pe afecţiuni4
    295.Bilanţ articular14
    296.Bilanţ muscular15
    297.Ecografie generală (abdomen + pelvis)40
    298.Ecografie abdomen20
    299.Ecografie pelvis20
    300.Anchetă epidemiologică20
    301.Aspirat bronşic15
    302.Broşaj bronşic15
    303.Biopsie bronşică30
    304.Instilaţii bronşice/traheale15
    305.Cauterizare endobronşică20
    306.Puncţie pulmonară transbronşică, transtraheală30
    307.Puncţie ganglionară transbronşică, transtraheală30
    308.Bronhoscopie flexibilă30
    309.Bronhoscopie rigidă30
    310.Instilaţii/pulverizări de medicamente/aplicare meşă în CAE şi UM3
    311.Aerosoli (şedinţă)3
    312.Aplicare locală de medicamente la nivelul cornetelor, meatelor şi rinofaringelui3
    313.Examen laringe după anestezie de contact şi ancoraj de epiglotă10
    314.Spălătură cu canula Hartmann12
    315.Spălătura şi administrarea endoscopică de medicamente în sinusul maxilar12
    316.Anestezie ggl.sfenopalatin5
    317.Sinechie septo-turbinară15
    318.Examen otomicroscopic15
    319.Îndepărtare corpi străini sub microscop20
    320.Criocauterizare ggl.sfenopalatin20
    321.Impedanţa20
    322.Audiometrie vocală la căşti20
    323.Audiometrie vocală în câmp liber20
    324.Stereoaudiometrie20
    325.Testarea senzaţiei de verticalitate15
    326.Secţiune fren lingual12
    327.Examinare microscopică endonazală15
    328.Rinomanometrie20
    329.Redresare piramidă nazală posttraumatică25
    330.Craniocorpografie25
    331.Otoemisiuni acustice30
    332.Reeducare vestibulară (şedinţă)15
    333.Cauterizare de cornete (electrocauterizare)18
    334.Examen fibroscopic nas, cavum, laringe, trahee, bronhii30
    335.Posturografie30
    336.Măsurarea protezei auditive în cuplor25
    337.Montare dren transtimpanal + extragere20
    338.Gustometrie20
    339.Olfactometrie20
    340.Probe vestibulare provocate20
    341.Polipectomie nazală, auriculară, polip sângerând al septului25
    342.Audiometrie comportamentală la copil20
    343.Proceduri endoscopice nazale şi sinusale30
    344.Adaptarea implantului cohlear (şedinţă)35
    345.Chirurgie laser ORL40
    346.ENG15
    347.Video laringo stroboscopie cu utilizarea video-printerului20
    348.Gimnastică respiratorie (şedinţă)10
    349.Exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)15
    350.Investigarea psihoacustică a vocii10
    351.Reeducarea vocii vorbite şi cântate/şedinţă10
    352.Reeducare computerizată la profesioniştii vocii (şedinţă)25
    353.Analiza parametrilor acustici ai vocii15
    354.Sonagramă15
    355.Fonetogramă15
    356.Electroglotografie15
    357.Mobilizarea aritenoidului (şedinţă)10
    358.Fizioterapie în disfonii10
    359.Insulinoterapie în disfonii10
    360.Reeducarea vocii după paralizii de coardă vocală (şedinţă)10
    361.Examen otomicroscopic15
    362.Psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene (şedinţă)15
    363.Injecţie transtimpanală6
    364.Injecţii intraturbinare6
    365.Vizită în focar TBC15

  Pentru acupunctura, fitoterapie şi homeopatie, consultatia se puncteaza similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initiala, respectiv consultatie de control), iar tratamentele specifice vor fi punctate separat fiecare cu cate 5 puncte.
  Toate tratamentele chirurgicale sau interventionale includ:
  - pregatire locala şi generală preoperatorie;
  - incizie şi tratamentul chirurgical specific;
  - sutura şi controlul hemostazei;
  - pansarea şi ingrijirea postoperatorie imediata.
  Anestezia este punctata separat, după cum urmeaza:
  Anestezie locala de contact 3
  Anestezie locala prin infiltratie 5
  Consultatia de logopedie se puncteaza similar cu orice alta consultatie efectuata de medicii abilitati.
      III. Manevre de diagnostic şi terapeutice
    1.Puncţia venoasă pentru recoltare, inclusiv materialele sanitare în vederea recoltării3
    2.Administrarea intravenoasă de medicamente4
    3.Puncţia arterială pentru recoltare, inclusiv materialele sanitare în vederea recoltării5
    4.Executarea unui frotiu din sânge venos sau capilar2

    IV. Proceduri de terapie fizicală care se efectueaza în bazele de tratament
    - lei -
    1.Galvanizare15.000
    2.Ionizare15.000
    3.Curenţi diadinamici13.000
    4.Trabert13.000
    5.TENS12.000
    6.Hufschimdt23.000
    7.Alte forme de electroterapie de joasă frecvenţă12.000
    8.Curenţi interferenţiali16.500
    9.Stereofrem16.500
    10.Myodinaflux16.500
    11.Diafrem16.500
    12.Alte forme de electroterapie de medie frecvenţă16.500
    13.Unde scurte16.000
    14.Microunde16.500
    15.Diapuls24.500
    16.Ultrasunet15.000
    17.Ultrasunet în apă16.500
    18.Sonodynator16.500
    19.Magnetoterapie15.000
    20.Laser-terapie12.000
    21.Solux11.500
    22.Baie de lumină - parţială12.000
    23.Baie de lumină - generală16.000
    24.Ultraviolete11.500
    Stimulări electrice:
    25.Curenţi cu impulsuri rectangulare15.500
    26.Curenţi cu impulsuri exponenţiale16.000
    27.Contracţia izometrică electrică19.000
    28.Stimulare electrică funcţională22.500
    29.Biofeedback31.000
    30.Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)16.000
    31.Băi de plante16.000
    32.Băi de dioxid de carbon şi bule16.000
    33.Baie cu peria16.000
    34.Halbbad16.000
    35.Whirpool25.000
    36.Băi de nămol16.000
    37.Băi Stanger24.000
    38.Mofete naturale5.000
    39.Mofete artificiale8.000
    40.Băi alternante parţiale11.000
    41.Băi parţiale ascendente (Hauffe)13.000
    42.Băi de şezut11.000
    43.Băi galvanice19.500
    44.Duş subacval22.000
    45.Duş scoţian18.000
    46.Duş masaj29.000
    47.Afuziuni alternante15.000
    48.Irigaţii vaginale12.000
    49.Duş manta7.000
    50.Duş de şezut7.000
    51.Duş filiform12.000
    52.Aplicaţii cu parafină17.000
    53.Băi sau pensulaţii cu parafină15.000
    54.Împachetare generală cu nămol8.000
    55.Împachetare parţială cu nămol8.000
    56.Tampoane vaginale cu nămol13.000
    57.Băi hiperterme + împachetare uscată40.500
    58.Saună18.000
    59.Crioterapie (masaj cu gheaţă)16.000
    60.Masaj regional15.000
    61.Masaj segmentar12.000
    62.Masaj reflex12.000
    63.Limfmasaj39.000
    64.Masaj pneumatic al extremităţilor (Angiomat şi Leg pump)17.000
    65.Masaj vacuumatic17.000
    66.Masaj vibrator10.000
    67.Aerosoli individuali20.000
    68.Respiraţie în presiune pozitivă20.000
    69.Pulverizaţie cameră10.000
    70.Drenaj bronşic + vibromasaj19.500
    71.Hidrokinetoterapie individuală generală32.000
    72.Hidrokinetoterapie parţială18.000
    73.Kinetoterapie individuală29.000
    74.Tracţiuni vertebrale şi articulare18.000
    75.Manipulări vertebrale26.000
    76.Manipulări articulaţii periferice15.000
    77.Kinetoterapie cu aparatură specială: covor rulant, bicicletă ergometrică, elcometre, bac de vâslit13.00

  N.B.:
  Procedurile de terapie fizicală efectuate în unitatile sanitare de tip ambulator, altele decat cele din statiunile balneoclimaterice, se raporteaza, în vederea decontarii, de către medicii de specialitate de recuperare-reabilitare şi se suporta din fondurile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi), după care bolnavul plateste integral procedurile.


  Anexa 4
  LISTA
  cuprinzand afectiunile care, după confirmare, permit prezentarea direct
  la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate
    1. Infarct miocardic - în primele 12 luni de la externarea din spital
    2. Angina instabila - 3 luni de la stabilizare
    3. Purtatorii de proteze valvulare şi pace-maker
    4. Malformatii congenitale şi boli genetice
    5. Insuficienta renala cronica sub dializa
    6. Insuficienta cardiaca clasa III - IV NYHA
    7. Poliartrita reumatoida, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty,
       boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronica juvenila)
    8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie,
       poli/dermatomiozita, vasculite sistemice)
    9. Leucemiile acute (limfoide şi nonlimfoide)
   10. Leucemia mieloida cronica
   11. Leucemia limfatica cronica
   12. Aplazia medulara
   13. Mielomul multiplu
   14. Limfoame non-Hodgkin nodale şi extranodale
   15. Boala Hodgkin
   16. Anemii hemolitice endo- şi exoeritrocitare
   17. Trombocitemia hemoragica
   18. Histiocitozele
   19. Mastocitoza maligna
   20. Telangectazia hemoragica ereditara
   21. Purpura trombocitopenica idiopatica
   22. Trombocitopatii
   23. Purpura trombotica trombocitopenica
   24. Boala von Willebrand
   25. Coagulopatiile ereditare
   26. Tumori mamare
   27. Tumori maligne - pe durata tratamentului oncologic
   28. Tumori cu potenţial malign până la elucidarea diagnosticului
   29. Diabet zaharat insulino-dependent
   30. Cirozele hepatice decompensate
   31. Tuberculoza
   32. Psihoze
   33. Hemofilie
   34. Glaucom
   35. Bolnavi cu revascularizatie percutanata, cu stimulatoare cardiace,
       cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
   36. Status posttransplant de organe
   37. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare
   38. Consultatie planificare familiala
   39. Gravide cu risc obstetrical crescut
   40. Prematuritatea (în primul an de viaţa)
   41. Malnutritie proteinenergetica (în primii 3 ani de viaţa)
   42. Anemiile carentiale (până la normalizarea hematologica şi biochimica)
   43. Rahitismul evolutiv, forma moderata şi grava (până la vindecarea
       radiologica şi biochimica)
   44. Alte situaţii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului
       Medicilor din România, cu avizul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate


  Anexa 5
  LISTA
  investigatiilor paraclinice şi tarifele maximale decontate de casele
  de asigurări de sănătate
    - lei -
    ANALIZE DE LABORATOR
    I. Analize de sânge
    Hematologie
    1.Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari80.000
    2.Hemoglobină25.000
    3.Hematocrit14.000
    4.Numărătoare eritrocite10.000
    5.Numărătoare reticulocite18.000
    6.Numărătoare leucocite10.000
    7.Numărătoare trombocite10.000
    8.Concentrat leucocitar60.000
    9.Examen citologic al frotiului sanguin*)123.000
    ___________ *) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator.
    10.VSH15.000
    11.Celule lupice53.000
    12.Timp de coagulare18.000
    13.Timp de sângerare18.000
    14.Timp Quick, activitate de protrombină41.000
    15.INR (International Normalised Ratio)50.000
    16.APTT73.000
    17.Determinare grup sanguin ABO44.000
    18.Determinare grup sanguin Rh46.000
    19.Anticorpi specifici antiRh46.000
    Biochimie
    20.Uree serică33.000
    21.Acid uric seric33.000
    22.Creatinină serică33.000
    23.Ionograma (Na, K)90.000
    24.Natriemie45.000
    25.Potasemie45.000
    26.Calciu ionic seric45.000
    27.Calciu seric total33.000
    28.Magneziemie33.000
    29.Fosfor36.000
    30.Sideremie40.000
    31.Glicemie33.000
    32.Hemoglobină glicozilată130.000
    33.Colesterol seric total33.000
    34.Trigliceride serice40.000
    35.HDL colesterol53.000
    36.LDL45.000
    37.Lipide totale serice40.000
    38.Proteine totale serice40.000
    39.TGO33.000
    40.TGP33.000
    41.Fosfatază alcalină44.000
    42.Fosfatază acidă45.000
    43.Fibrinogenemie80.000
    44.Gama GT45.000
    45.LDH50.000
    46.Bilirubină totală, directă33.000
    47.ASLO66.000
    48.Amilazemie45.000
    49.Electroforeza proteinelor serice93.000
    50.Electroforeza lipidelor serice115.000
    51.Teste de disproteinemie28.000
    52.VDRL31.000
    53.RPR31.000
    54.Confirmare TPHA60.000
    55.Test Barr61.000
    56.Cariotip1.300.000
    57.Test Gutthrie73.000
    58.Determinare litiu74.000
    Imunologie
    59.Anticorpi antinucleari130.000
    60.Test Coombs49.000
    61.Factor rheumatoid53.000
    62.Proteina C reactivă60.000
    63.Imunoelectroforeză90.000
    64.IgA, seric85.000
    65.IgE seric85.000
    66.IgM seric85.000
    67.IgG seric85.000
    68.Imunofixare60.000
    69.Crioglobuline40.000
    70.Complement seric61.000
    71.Depistare anticorpi antiparazitari215.000
    72.Depistare Chlamydii110.000
    73.Testare HIV200.000
    74.TSH120.000
    75.FT4120.000
    II. Exudat faringian
    76.Examene microscopice pe frotiu35.000
    77.Cultură55.000
    78.Antibiogramă80.000
    79.Cultură fungi55.000
    80.Fungigramă100.000
    III. Examene spută
    81.Examen microscopic nativ30.000
    82.Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen85.000
    83.Examen microscopic colorat Gram40.000
    84.Cultură55.000
    85.Antibiogramă80.000
    86.Cultură fungi55.000
    87.Fungigramă100.000
    IV. Analize de urină
    88.Examen complet de urină (sumar + sediment)55.000
    89.Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen85.000
    90.Urocultură75.000
    91.Antibiogramă80.000
    92.Reacţia Addis28.000
    93.Dozare glucoză29.000
    94.Dozare proteine urinare37.000
    95.Amilazurie46.000
    V. Examene materii fecale
    96.Examen coproparazitologic (3 probe)76.000
    97.Amprenta anală (în parazitologie)20.000
    98.Coproantigene (în parazitologie)225.000
    99.Examen macroscopic al fragmentelor parazitare25.000
    100.Coprocultură93.000
    101.Antibiogramă80.000
    VI. Examene din secreţii vaginale
    102.Examen microscopic nativ30.000
    103.Examen microscopic colorat35.000
    104.Examen Babeş - Papanicolau225.000
    105.Cultură75.000
    106.Antibiogramă93.000
    107.Cultură fungi55.000
    108.Fungigramă100.000
    VII. Examene secreţie uretrală, otică, nazală, conjunctivală şi puroi
    109.Examen microscopic colorat35.000
    110.Cultură75.000
    111.Cultură germeni anaerobi90.000
    112.Antibiogramă80.000
    113.Antibiogramă germeni anaerobi124.000
    VIII. Examene lichid de puncţie
    114.Examen microscopic pe frotiu35.000
    115.Cultură75.000
    116.Antibiogramă93.000
    117.Citodiagnostic lichid puncţie185.000
    IX. Examen sudoare
    118.Ionoforeză pilocarpinică95.000
    X. Alte probe
    119.IDR la PPD27.000
    120.Depistare Helicobacter Pylori145.000
    XI. Examinări histopatologice
    121.Piesă prelucrată la parafină177.500
    122.Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic227.500
    123.Diagnostic histopatologic pe lamă109.000
    124.Examen histopatologic cu coloraţii speciale740.000
    125.Citodiagnostic spută prin incluzii parafină277.500
    126.Citodiagnostic secreţie si spălătură gastrică185.000
    127.Citodiagnostic secreţie vaginală185.000
    128.Examen citohormonal185.000
    129.Citodiagnostic lichid de puncţie185.000
    XII. Examinări radiologie
    130.Radiografie craniană standard în 2 planuri68.000
    131.Radiografie craniană în proiecţie specială104.500
    132.Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri88.000
    133.Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri113.000
    134.Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanţă de contrast90.000
    135.Ex. radiologic părţi ale coloanei vertebrale, mai puţin coloana cervicală105.000
    136.Ex. radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau funcţionale cu TV83.000
    137.Ex. radiologic coloană vertebrală completă, mai puţin coloana cervicală198.500
    138.Ex. radiologic coloană cervicală în cel puţin 3 planuri170.500
    139.Mielografie cu substanţă nonionică1.228.000
    140.Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx scopic (eventual cu bol opac)150.000
    141.Ex. radiologic organe ale gâtului sau ale planşeului bucal122.500
    142.Ex. radiologic torace si organe ale toracelui144.000
    143.Bronhografie cu substanţă de contrast nonionică1.234.000
    144.Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri88.000
    145.Ex. radiologic căi biliare, pancreas cu substanţă de contrast nonionică1.300.000
    146.Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie126.000
    147.Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică268.000
    148.Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, inclusiv substanţa410.000
    149.Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală458.000
    150.Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare221.000
    151.Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast nonionică1.360.000
    152.Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast nonionică1.146.500
    153.Cistografie de reflux cu substanţă de contrast nonionică1.183.000
    154.Ex. radiologic uretră, vezica urinară la copil cu substanţă de contrast nonionică1.165.000
    155.Pielografie1.236.000
    156.Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului si oviductului1.186.000
    157.Mamografie în 2 planuri148.000
    158.Sialografie, galactografie, sinusuri cu contrast, fistulografie cu substanţă de contrast nonionică1.176.000
    159.Flebografie de extremităţi1.269.000
    160.Tomografie plană295.000
    161.Angiografie carotidiană cu substanţă de contrast nonionică1.537.000
    162.P.E.G.100.000
    163.Radiofotografie medicală (MRF)20.000
    164.CT craniu cu substanţă de contrast nonionică1.410.000
    165.CT regiune gât cu substanţă de contrast nonionică1.410.000
    166.CT regiune toracică cu substanţă de contrast nonionică1.512.000
    167.CT abdomen cu substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos1.512.000
    168.CT pelvis cu substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos1.410.000
    169.CT coloană vertebrală cu substanţă de contrast nonionică1.410.000
    170.CT membre cu substanţă de contrast nonionică1.410.000
    171.Ecografie generală (abdomen+ pelvis)184.000
    172.Ecografie abdomen98.000
    173.Ecografie pelvis86.000
    174.Radioscopie cardiopulmonară91.000
    175.Radiografie retroalveolară40.000
    176.Radiografie panoramică133.000
    177.CT craniu fără substanţă de contrast nonionică307.000
    178.CT regiune gat fară substanţă de contrast nonionică250.000
    179.CT regiune toracica fară substanţă de contrast nonionică614.000
    180.CT abdomen fără substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos614.000
    181.CT pelvis fără substanţă de contrast (nonionica) adm. intravenos250.000
    182.CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică250.000
    183.CT membre250.000
    184.Radiografie de membre80.000
    185.EKG60.000
    186.EKG continuu (24 de ore, Holter)250.000
    187.Holter TA150.000
    188.Spirometrie61.000
    189.Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor87.000
    190.Oscilometrie31.000
    191.EEG75.000
    192.Electromiografie100.000
    193.Peak-flowmetrie15.000
    194.Endoscopie gastro-duodenală135.000
    195.Ecocardiografie M+2D98.000
    196.Ecografie + Doppler135.000
    197.Ecografie + Doppler color221.000
    198.Ecografie de vase periferice (vene)100.000
    199.Ecografie de vase periferice (artere)120.000
    200.Scintigrafie: osoasă, renală, hepatică, tiroidiană, a căilor biliare, cardiacă1.800.000
    201.RMN cu substanţă de contrast2.500.000
    202.RMN fără substanţă de contrast1.600.000

  --------- *) Se deconteaza numai dacă este efectuat de medicul de laborator.
  NOTA 1. Filmele radiologice şi substantele folosite sunt incluse în tarife.
  NOTA 2. Investigatiile cu substanţa de contrast se efectueaza în situaţia în care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, cu justificarea acestora, la recomandarea şi pe raspunderea medicului de specialitate din ambulatoriu, care are bolnavul în observatie. Investigatiile cu substanţa de contrast pentru cazurile care necesita internarea se efectueaza în condiţiile de mai sus, solicitandu-se şi acordul medicului sef de secţie în care urmeaza să fie internat bolnavul.
  NOTA 3. Lista cu urgentele medico-chirurgicale majore care beneficiaza de explorari imagistice de înaltă performanta (CT, RMN, scintigrafie) decontate de casele de asigurări de sănătate:
  Explorari computer-tomografice (CT):
  1. politraumatisme cu afectare scheletala, de părţi moi şi/sau de organe interne
  2. monotraumatisme:
  - cranio-cerebrale
  - coloana vertebrala
  - torace
  - abdomino-pelvine
  - extremitati
  3. fracturi deschise ale membrelor
  4. hemoragii interne (după stabilizarea functiilor vitale)
  5. hemoragii externe (hematemeza, hematurie, rectoragie)
  6. accidente cerebro-vasculare acute, în primele 24 de ore
  7. insuficienta respiratorie acuta prin:
  - corp strain în caile aeriene
  - edem pulmonar acut
  - pleurezii masive
  - pneumotorax
  - afecţiuni bronho-pneumonice
  - embolie pulmonara
  8. abdomen acut (de ex.: pancreatita acuta, perforatii de organe cavitare etc.)
  9. meningo-encefalita acuta
  10. stari comatoase
  Explorari prin rezonanta magnetica nucleara (RMN):
  1. traumatisme vertebrale, cu afectare radiculo-medulara
  2. traumatisme ale extremitatilor cu afectare vasculo-nervoasa
  3. accidente vasculare cerebrale ischemice în primele 24 de ore, nevizualizate CT
  4. traumatisme orbitare şi dezlipirea de retina
  5. meningo-encefalita acuta
  6. stari comatoase de cauza cerebrala fără vizualizare CT a leziunilor
  7. leziuni disco-vertebrale cu afectare radiculo-medulara şi impotenta functionala (sciatica heperalgica, tetrapareza, tulburari sfincteriene etc.)
  Explorari scintigrafice:
  1. trombo-embolismul pulmonar
  2. accidente coronariene acute
  3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, în primele 24 de ore, cu aspect CT neconcludent.


  Anexa 6
  LISTA
  serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor
  stomatologice decontate de către casele de asigurări de sănătate,
  tarifele aferente, procentul în care acestea sunt decontate de către
  casele de asigurări de sănătate şi condiţiile acordarii acestor servicii
  COD ACTE TERAPEUTICE TARIFE PLATA CAS %
  COPII peste 18ani
  ani control profilactiv efectuat
  Da Nu
  1 Consultatie
  1.1 Consultatie primara, stabilirea diagnosticului şi elaborarea planului de tratament 80000 100% - -
  1.2 Consultatie secundara, diagnostic şi plan de tratament complex 100000 100% - -
  1.3 Model de studiu 80000 100% - -
  1.4 Radiografie retroalveolara/radiografie inclusiv filmul 40000 100% - -
  1.5 Radiografie panoramica inclusiv filmul 133000 100% - -
  2 Terapia cariei simple
  2.1 Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţa prin obturatie cu amalgam*) 100000 100% 60% 40%
  2.2 Tratamentul cariilor pe 2 suprafete prin obturatii cu amalgam*) 120000 100% 60% 40%
  2.3 Tratamentul cariilor pe 3 suprafete prin obturatii cu amalgam*) 140000 100% 60% 40%
  2.4 Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţa prin obturatie cu material compozit*) 146000 100% 60% 40%
  2.5 Tratamentul cariilor pe 2 suprafete prin obturatii cu material compozit*) 160000 100% 60% 40%
  2.6 Tratamentul cariilor pe trei suprafete prin obturatii cu material compozit*) 166000 100% - -
  2.7 Aplicarea sistemelor de retentie extemporanee 40000 100% - -
  2.8 Aplicarea sistemelor de retentie prefabricate (per stift) 80000 100% - -
  2.9 Finisarea şi lustruirea obturatiilor/per dinte 33000 100% - -
  2.10 Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte 33000 100% - -


      *) Garantia pentru obturatii este de 2 ani.
  3 Tratamentul afectiunilor pulpare
  3.1 Pansament calmant 40000 100% 100% 100%
  3.2 3.3 Coafaj indirect Coafaj direct 60000 140000 100% 100% 60% 60% 40% 40%
  3.4 Pulpectomie vitala cu obturatie canal la monoradiculari (include anestezia) 180000 100% 60% 40%
  3.5 Pulpectomie vitala cu obturatie canal la pluriradiculari (include anestezia) 200000 100% 60% 40%
  3.6 Amputatie vitala 140000 100% - -
  3.7 Pulpectomie devitala cu obturatie canal la pluriradiculari 180000 100% 60% 40%
  3.8 3.9 Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie canal la monoradiculari Tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie canal la pluriradiculari 200000 240000 100% 100% - - - -
  3.10 Dezobturarea canalelor radiculare - per canal 66000 100% - -
  3.11 Indepartarea corpilor straini din canale 100000 100% - -
  4 Tratamentul paradontitelor apicale
  4.1 Trat. Parodontitei apicale acute prin drenaj endodontic 66000 100% 100% 100%
  4.2 Trat. Parodontitei apicale acute prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostala + osteotomie transmaxilara 146000 100% 100% 100%
  4.3 Trat. Parodontitei apicale cronice + obturatie canal la monoradiculari 200000 100% - -
  4.4 Trat. Parodontitei apicale cronice + obturatie canal la pluriradiculari 253000 100% - -
  4.5 Obturatie la dintii devitali cu amalgam 200000 100% - -
  4.6 Obturatie la dintii devitali cu compozitie 200000 100% - -
  5 Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal
  5.1 Tratamentul abcesului parodontal 60000 100% 100% 100%
  5.2 Echilibrare ocluzala prin slefuire selectiva/ sedinta 80000 100% - -
  5.3 5.4 Contentie provizorie prin ligaturi de sarma Chiuretaj în camp inchis/dinte 60000 100000 100% 100% - 60% - 40%
  5.5 Tratamentul aftei bucale/sedinta 40000 100% - -
  5.6 Tratamentul gingivo-stomatitelor/sedinta 60000 100% 100% 100%
  5.7 Detartraj manual supra şi subgingival pe dinte 40000 100% 60% 40%
  5.8 Detartraj mecanic supra şi subgingival pe dinte 53000 100% 60% 40%
  6 Tratamente chirurgicale buco-dentare
  6.1 Anestezie locala de contact 20000 100% 60% 40%
  6.2 Anestezie cu infiltratie 60000 100% 60% 40%
  6.3 Extractie de dinti sau resturi de dinti monoradiculari (include anestezia) 146000 100% 60% 40%
  6.4 Extractie de dinti sau resturi de dinti pluriradiculari (include anestezia) 166000 100% 60% 40%
  6.5 Extractie alveoloplastica (include anestezia) 220000 100% 60% 40%
  6.6 Extractie cu alveolotomie (include anestezia) 246000 100% 60% 40%
  6.7 Extractie dinti temporari (include anestezia) 100000 100% - -
  6.8 Extractie la hemofilici, diabetici sau handicapati (include anestezia) 260000 100% 60% 40%
  6.9 Chiuretaj alveolar 33000 100% 60% 40%
  6.10 Extractie dinti paradontotici (include anestezia) 120000 - 60% 40%
  6.11 Trat. hemoragiei/alveolitei postextractionale 66000 100% 100% 100%
  6.12 Trat. pericoronaritelor cu decapusonare 100000 100% 100% 100%
  6.13 Trat. de urgenta al plagilor buco-maxilo- faciale 180000 100% 100% 100%
  6.14 Imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare 180000 100% 100% 100%
  6.15 6.16 Imobilizarea de urgenta a fracturilor maxilare Reducerea luxatiilor temporo-mandibulare 279000 100000 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  6.17 Control postoperator 53000 100% 60% 40%
  7 Tratamente protetice
  7.1 Proteza acrilica parţială cu 1-7 dinti*) 1200000 - 60% 40%
  7.2 Proteza acrilica parţială cu peste 7 dinti*) 1400000 60% 40%
  7.3 Proteza acrilica totala*) 1600000 - 60% 40%
  7.4 Reparatie simpla proteza acrilica 160000 - 100% 100%
  7.5 Reparatie + 1 croset (pentru fiecare croset suplimentar se adauga 30000 lei) 160000 100% 100%
  7.6 Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare dinte suplimentar se adauga 40000 lei) 160000 100% 100%
  7.7 Individualizarea protezelor acrilice/sedinta 40000 60% 40%
  7.8 Reconstituire corono-radiculara 213000 100% - -
  7.9 Coroana acrilica 240000 100% - -
  7.10 Coroana metalica 300000 100% - -


      Notă:
  ---------
      *) termenul de inlocuire a unei proteze monomaxilare este de 3 ani.
  8 Tratamente ortodontice
  8.1 Deconditionarea obiceiurilor vicioase (sugerea degetului, deglutitie infantila, respiratie orala) prin placuta vestibulara, vestibulo- orala şi scut lingual) 1197000 100% - -
  8.2* Deconditionarea tulburarilor functionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + barbita şi capolina 1790000 100% - -
  8.3 Trat. angrenajului invers prin exercitii cu spatula/sedinta 66000 100% - -
  8.4* Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformatiilor congenitale 1995000 100% - -
  8.5 Slefuirea dintilor în scop ortodontic/dinte 60000 100% - -
  8.6* Reparatie aparat ortodontic 160000 100%
  8.7 Mentinatoare de spatiu mobile 1596000 100% - -
  8.8 Activare aparat ortodontic/sedinta 27000 100% - -


      Notă: actele terapeutice notate cu (*) ţin numai de competenţa medicilor
            de specialitate în ortodontie
  9 Activităţi profilactice
  9.1 Consultatie în cadrul dispensarizarii (include şi: - educatia pentru sănătate bucodentara - determinarea indicelui de placa bacteriana - determinarea indicilor de inflamatie parodontala) 93000 100% 100% 100%
  9.2 Educatia pentru individualizarea tehnicilor de indepartare a placii bacteriene/sedinta 80000 100% - -
  9.3 Periaj dentar profesional/sedinta 100000 100% - -
  9.4 Clatiri bucale cu solutii fluorurate/sedinta 60000 100% - -
  9.5 Fluorizari locale cu solutii/arcada*) 66000 100% - -
  9.6 Fluorizari locale cu lacuri/arcada**) 93000 100% - -
  9.7 Fluorizari locale cu geluri în conformatoare/ arcada**) 179000 100% - -
  9.8 Sigilari ale santurilor şi fosetelor cu glassionomeri/dinte***) 100000 100% - -
  9.9 Sigilari ale santurilor şi fosetelor cu materiale compozite/dinte 160000 100% - -
  9.10 Educatie pentru deconditionarea obiceiurilor vicioase/sedinta 60000 100% - -
  9.11 Exercitii de reeducare functionala/sedinta 66000 100% - -
  9.12 Exercitii de miogimnastica/sedinta 66000 100% - -
  9.13 Tratament antiinflamator gingival fizioterapic 60000 100% 60% 40%
  9.14 Control oncologic preventiv confirmat 200000 100% 100% 100%


      Notă:
  -----------
      *) o procedură decontata la 3 luni
      **) o procedură decontata la 6 luni
      ***) o procedură decontata la 2 ani


        
  Nota 1: Competenţa pentru dentisti este pentru codurile: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 4.5, 4.6, 5.7, 5.8 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13        
  Nota 2: Codurile pentru urgenta sunt urmatoarele: 3.1, 4.1, 4.2 5.1, 5.6 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 7.4, 7.5, 7.6, 8.6      Nota 3: Tarifele din anexa reprezinta tarifele pentru medicii specialisti.
              Pentru medicii stomatologi fără specialitate, tarifele din anexa
              se diminueaza cu 10%, iar pentru medicii primari aceste tarife se
              majoreaza cu 20%.

      Nota 4: Tarifele serviciilor stomatologice de care beneficiaza persoanele
              ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale,
              nominalizate la art. 2 din O.U.G. nr. 170/1999 şi care se acordă
              numai în condiţiile stipulate de ordonanţa mai sus mentionata,
              tarife care nu sunt cuprinse în prezenta anexa, sunt cele aprobate
              de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.


  Anexa 7
  LISTA
  criteriilor de calitate pentru activitatea desfăşurată la nivelul
  ambulatoriului de specialitate
  1. Semnalizarea în zona: firma
  2. Autorizatia sanitara de functionare
  3. Acreditarea personalului care ofera servicii medicale: medici şi cadre medii
  4. Programul de activitate afisat vizibil la fiecare cabinet în parte, la intrarea în ambulatoriu şi respectarea acestuia
  5. Lista cu tarifele serviciilor medicale furnizate de medicii specialisti din ambulatoriu care nu sunt decontate de casele de asigurări de sănătate, pe fiecare specialitate în parte, categoriile de pacienti cărora li se adreseaza, precum şi situaţiile în care se percepe taxa - afisata la loc vizibil
  6. Drepturile şi oblibaţiile asiguratilor - afisate vizibil la fiecare cabinet în parte şi la intrarea în ambulatoriu
  7. Sala de asteptare dotata corespunzător (ambient adecvat, scaune/canapea, masuta, materiale informative)
  8. Dotarea cabinetului cu aparatura şi mobilier cel puţin în conformitate cu ordinul ministrului sănătăţii şi familiei în vigoare. Se vor aprecia dotarile suplimentare cu aparatura şi mobilier, care denota preocuparea pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical şi cresterea satisfactiei pacientilor
  9. Dotarea aparatului de urgenta (medicatie) cel puţin în conformitate cu baremurile în vigoare şi în termen de valabilitate
  10. Înfiinţarea şi reactualizarea fisierului
  11. Medicul în timpul programului:
  - comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie profesionala;
  - consulta pacientul, stabileste diagnosticul, stabileste conduita (trimitere la investigatii paraclinice, trimitere spre internare, tratament);
  - consemneaza diagnosticul, tratamentul, recomandarile în registrul de consultaţii şi fisa medicală;
  - elibereaza retete parafate şi semnate;
  - elibereaza bilete de trimitere, concedii medicale, alte acte medicale parafate şi semnate;
  - comunică cu medicul de familie care a trimis pacientul prin scrisoare medicală;
  - respecta confidentialitatea actelor medicale.
  12. Cadrul mediu în timpul programului:
  - comportament şi ţinuta în conformitate cu normele Codului de etica şi deontologie medicală;
  - solicita actele de identificare (carte de identitate, carnet de asigurat) şi bilet de trimitere;
  - noteaza datele de identificare în registrul de consultaţii;
  - identifica fisa de consultatie;
  - efectueaza tratamente la indicatia medicului;
  - poate completa formulare medicale, dar numai la indicatia şi sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa şi semna;
  - respecta confidentialitatea actelor medicale.
  13. Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din România.
  14. Respectarea aplicarii criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi controlata de Serviciul Medical al Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România.


  Anexa 8
  CONTRACT DE FURNIZARE
  de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate
  din ambulatoriu pentru specialitatile clinice
  I. Părţile contractante
  Casa de asigurări de sănătate ..........................., cu sediul în municipiul/orasul .................., str. .......................... nr. ......., judeţul/sectorul .............., tel/fax .................., reprezentata prin director general .............................,
  şi
  Cabinetul medical ................................, organizat astfel:
  - cabinet individual ..................................., reprezentat prin medicul titular ................
  - cabinet asociat sau grupat ......................................, reprezentat prin medicul delegat ..................
  - societate civila medicală ......................................, reprezentata prin administratorul ...............
  - unitate sanitara ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu retea sanitara proprie............, reprezentata prin ................
  - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990......., reprezentata prin ........
  - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ......., aparţinând ministerelor cu retea sanitara proprie ....................., reprezentat prin ............,
  cu autorizatie de înfiinţare nr. ......., certificat de înregistrare nr. ......, autorizatie sanitara de functionare nr. .........., având sediul în municipiul/orasul ....................., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .................., telefon ........................, cont nr. .............., deschis la trezoreria statului, cod fiscal .........., cod numeric personal al reprezentantului legal ......................., copie după dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezinta.
  II. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice în vigoare şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
  III. Serviciile medicale de specialitate furnizate


  Articolul 2

  Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, în urmatoarele specialitati:
  a) ..................................;
  b) ..................................;
  c) ..................................;
  .....
  .....


  Articolul 3

  Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se face de către urmatorii medici :
  1. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
  2. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
  3. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ..........
  4.
  .........................
  .........................
  IV. Durata contractului


  Articolul 4

  Prezentul contract este valabil de la data incheierii până la 31 decembrie 2002.


  Articolul 5

  Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare.
  V. Oblibaţiile părţilor
  A. Oblibaţiile casei de asigurări de sănătate


  Articolul 6

  Casa de asigurări de sănătate are urmatoarele obligaţii:
  a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, conform contractelor incheiate cu acestia;
  b) sa verifice recomandarile pentru investigatii paraclinice şi prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate în conformitate cu reglementarile în vigoare;
  c) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum şi acreditarea personalului medical angajat;
  d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, în urma verificării acestora;
  e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate asupra condiţiilor de contractare.
  B. Oblibaţiile furnizorului de servicii medicale


  Articolul 7

  Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligaţii:
  a) sa acorde servicii de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgentelor şi afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
  b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sănătăţii publice, pentru persoanele prevăzute în lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnaţi de către directiile de sănătate publică şi menţionaţi pe biletul de trimitere;
  c) sa furnizeze tratamentul adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor în vigoare;
  d) sa nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgenta medicală ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
  e) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale şi criteriile de calitate pentru activitatea desfăşurată la nivelul cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
  f) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat precum şi despre serviciile oferite, despre modul în care vor fi furnizate acestea şi să-i consilieze în scopul prevenirii imbolnavirilor şi al pastrarii sănătăţii;
  g) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
  h) sa factureze lunar, până la data de 3 a lunii urmatoare, în vederea decontarii de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizata conform reglementarilor legale în vigoare;
  i) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
  j) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate şi a unităţii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală;
  k) să-şi stabileasca programul de activitate, sa-l respecte şi sa-l afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare şi sa stabileasca programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
  l) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediata direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate; sa transmita rezultatele investigatiilor paraclinice medicului care a solicitat aceste investigatii;
  m) sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
  n) sa anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
  o) sa acorde asistenţa medicală asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru acestia;
  p) sa nu incaseze de la asigurati contribuţie personala pentru serviciile medicale furnizate care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în norme;
  q) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se afla în relatii contractuale;
  r) să solicite documentele care atesta calitatea de asigurat în cazul persoanelor care se adreseaza direct;
  s) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale.
  VI. Modalităţi de plată


  Articolul 8

  (1) Modalitatile de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu sunt:
  1. tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte;
  2. tarif pe serviciu în lei pentru serviciile de terapie fizicală efectuate în bazele de tratament, cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare.
  (2) Valoarea estimată a unui punct, unica pe tara, este de ......... lei. În cazul în care bugetul fondului asigurarilor sociale de sănătate se aproba în cursul anului curent, valoarea estimată a unui punct este de ....... lei, pentru perioada până la finele trimestrului în care se aproba acest buget, şi de ......... lei*), pentru perioada rămasă până la finele anului.
  --------- Notă *) Se completeaza ulterior incheierii contractului.


  Articolul 9

  (1) Decontarea acestor servicii se face lunar, la valoarea estimată a unui punct, până la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, dar nu mai tarziu de data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitivă a unui punct.
  (2) Valoarea definitivă a unui punct se diminueaza cu cate 10% pentru trimestrul în care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de casele de asigurări de sănătate, de directiile de sănătate publică şi de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti.
  Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical şi fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
  a) Medic
  Nume: .............. Prenume: ...................
  Grad profesional: .................
  Specialitatea: ..................................
  Codul medicului: ................................
  Acreditare nr. : ...................
  Program zilnic de activitate ............. ore/zi
  b) Medic
  Nume: .............. Prenume: ...................
  Grad profesional: .................
  Specialitatea: ..................................
  Codul medicului: ................................
  Acreditare nr. : ...................
  Program zilnic de activitate ............. ore/zi
  c)
  .................
  .................


  Articolul 10

  Numărul de puncte calculat conform anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, se majoreaza:
  a) în functie de gradul profesional:
  - medic primar .........%;
  b) în functie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea:
  - zone izolate: DA/NU .......%
  - condiţii grele: DA/NU .......%
  - condiţii foarte grele: DA/NU .......%.
  VII. Calitatea serviciilor medicale


  Articolul 11

  Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se incadreze, din punct de vedere al calităţii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate.
  VIII. Raspunderea contractuala


  Articolul 12

  Pentru neindeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datorează daune-interese.


  Articolul 13

  În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 alin.(1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de intarziere egale cu majorarile ce se aplică pentru intarzierea platii impozitelor către stat.


  Articolul 14

  Furnizorul de servicii medicale garanteaza şi raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.


  Articolul 15

  Clauza speciala
  (1) Orice imprejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnarii contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerata forta majoră şi exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
  (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunte cealalta parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedeaza la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în termen.
  (3) În cazul în care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.
  IX. Contraventii


  Articolul 16

  Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării urmatorului control.
  X. Încetarea contractului


  Articolul 17

  Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatarii, în urmatoarele situaţii:
  a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
  b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi intrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
  c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
  d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontarii de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
  e) în situaţia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie personala din partea asiguratului şi/sau pentru recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
  f) în cazul în care se constata incasarea de contribuţie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în norme.


  Articolul 18

  Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situaţiile urmatoare:
  a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
  b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
  c) dacă medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
  d) încetarea activităţii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, aprobata şi modificata prin Legea nr. 629/2001;
  e) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
  f) acordul de voinţa al părţilor;
  g) denuntarea unilaterala a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.


  Articolul 19

  Situaţiile prevăzute la art. 17 şi la art. 18 lit. b)-e) se constata de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
  (2) Situaţiile prevăzute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.


  Articolul 20

  Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante pentru neindeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificarii intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.
  XI. Corespondenta


  Articolul 21

  (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
  (2) Fiecare parte contractantă este obligata ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract, sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenita.
  XII. Modificarea contractului


  Articolul 22

  În condiţiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi completa în mod corespunzător.


  Articolul 23

  Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi.


  Articolul 24

  Clauza speciala
  (1) Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile convin ca orice clauza declarata nula să fie inlocuita printr-o alta clauza care să corespunda cat mai mult cu putinta spiritului contractului.
  (2) Dacă expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.
  XIII. Solutionarea litigiilor


  Articolul 25

  (1) Litigiile nascute în legătură cu incheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
  (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.


  Articolul 26

  Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătorești competente.
  XIV. Alte clauze
  ....................................................................
  Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost incheiat azi, ......., în doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractantă.
  CASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII
  MEDICALE
  Director general, Reprezentant legal,
  Director adjunct economic,
  Director adjunct relatii contractuale,
  Vizat
  -----
  Oficiul juridic


  Anexa 9
  CONTRACT DE FURNIZARE
  de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate
  din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice
  I. Părţile contractante
  Casa de asigurări de sănătate .............., cu sediul în municipiul/orasul ........................., str. ................... nr. ......., judeţul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentata prin director general .................................,
  şi
  Laboratorul medical ................., organizat astfel:
  - laborator individual ..........................................., reprezentat prin medicul titular ................;
  - laborator asociat sau grupat ..................................., reprezentat prin medicul delegat ..................;
  - societate civila medicală ..................................., reprezentata prin administratorul ...............;
  - unitate sanitara ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu retea sanitara proprie............................, reprezentata prin ..................;
  - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 ......, reprezentata prin .......;
  - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ...... aparţinând ministerelor cu retea sanitara proprie ...... reprezentat prin ........,
  cu autorizatie de înfiinţare nr. ....., certificat de înregistrare nr. ...., autorizatie sanitara de functionare nr. ......, având sediul în municipiul/orasul ....................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ........, cod numeric personal al reprezentantului legal ..............., copie după dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezinta.
  II. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
  III. Serviciile medicale de specialitate furnizate


  Articolul 2

  Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor conform anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, în urmatoarele specialitati:
  a) ..................................;
  b) ..................................;
  c) ..................................;
  .............................
  .............................


  Articolul 3

  Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice se face de către urmatorii medici:
  1. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ..........;
  2. ..........................., acreditat de către comisia de acreditare ................ prin .......... nr. ............. din ..........;
  3. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare ................. prin ........ nr. ............. din .........;
  4.
  .........................
  .........................
  IV. Durata contractului


  Articolul 4

  Prezentul contract este valabil de la data incheierii până la 31 decembrie 2002.


  Articolul 5

  Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare.
  V. Oblibaţiile părţilor
  A. Oblibaţiile casei de asigurări de sănătate


  Articolul 6

  Casa de asigurări de sănătate are urmatoarele obligaţii:
  a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice, conform contractelor incheiate cu acestia;
  b) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum şi acreditarea personalului medical angajat;
  c) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, în urma verificării acestora.
  d) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate asupra condiţiilor de contractare;
  B. Oblibaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice


  Articolul 7

  Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligaţii:
  a) sa acorde servicii medicale paraclinice asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere;
  b) sa presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sănătăţii publice, pentru persoanele prevăzute în lista suplimentara a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acorda aceste servicii sunt desemnaţi de către directiile de sănătate publică şi menţionaţi pe biletul de trimitere;
  c) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice şi criteriile de calitate pentru activitatea desfăşurată la nivelul laboratoarelor medicale;
  d) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile oferite şi despre modul în care vor fi furnizate acestea;
  e) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
  f) sa factureze lunar, până la data de 3 a lunii urmatoare, în vederea decontarii de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizata conform reglementarilor legale în vigoare;
  g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate şi a unităţii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală;
  h) să-şi stabileasca programul de activitate, sa-l respecte şi sa-l afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, şi sa stabileasca programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
  i) sa informeze medicul de familie şi medicul de specialitate, prin scrisoare medicală expediata direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise;
  j) sa acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare;
  k) sa anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
  l) să efectueze investigatii paraclinice asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru acestia;
  p) sa nu incaseze de la asigurati contribuţie personala pentru investigatiile paraclinice furnizate care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în norme;
  q) sa afiseze la loc vizibil, la laboratorul medical, numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se afla în relatii contractuale.
  VI. Modalităţi de plată


  Articolul 8

  Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.
    Nr. crt.Serviciul paraclinicTarif negociatNumăr de servicii negociat*)Total lei (col. 2 x col. 3)
    01234
    1.        
    2.        
    ...        
      TOTALXX

  --------- Notă *) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractului.
  Suma anuală contractata este ........ lei,
  din care:
  - trimestrul I ........ lei
  - trimestrul II ....... lei
  - trimestrul III ...... lei
  - trimestrul IV ....... lei.


  Articolul 9

  Decontarea acestor servicii se face lunar până la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
  VII. Calitatea serviciilor medicale


  Articolul 10

  Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se incadreze, din punct de vedere al calităţii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate.
  VIII. Raspunderea contractuala


  Articolul 11

  Pentru neindeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpa datorează daune-interese.


  Articolul 12

  În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de intarziere egale cu majorarile ce se aplică pentru intarzierea platii impozitelor către stat.


  Articolul 13

  Furnizorul de servicii medicale garanteaza şi raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.


  Articolul 14

  Clauza speciala
  (1) Orice imprejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnarii contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majoră şi exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
  (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunte cealalta parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedeaza la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în termen.
  (3) În cazul în care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.
  IX. Contraventii


  Articolul 15

  Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării urmatorului control.
  X. Încetarea contractului


  Articolul 16

  Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatarii, în urmatoarele situaţii:
  a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
  b) dacă, din motive imputabile furnizorului, acesta îşi intrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
  c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
  d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontarii de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
  e) în cazul în care se constata incasarea de contribuţie personala de la asigurati pentru serviciile medicale paraclinice care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în norme.


  Articolul 17

  Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situaţiile urmatoare:
  a) se muta laboratorul medical din teritoriul de functionare;
  b) a survenit decesul reprezentantului legal al laboratorului medical;
  c) dacă medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
  d) încetarea activităţii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, aprobata şi modificata prin Legea nr. 629/2001;
  e) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
  f) acordul de voinţa al părţilor;
  g) denuntarea unilaterala a contractului de către reprezentantul legal al laboratorului medical printr-o notificare scrisa, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.


  Articolul 18

  (1) Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 lit. b)-e) se constata de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
  (2) Situaţiile prevăzute la art. 17 lit. a) se notifica casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.


  Articolul 19

  Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante, pentru neindeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificarii intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.
  XI. Corespondenta


  Articolul 20

  (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire prin fax sau direct la sediul părţilor.
  (2) Fiecare parte contractantă este obligata ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenita.
  XII. Modificarea contractului


  Articolul 21

  În condiţiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi completa în mod corespunzător.


  Articolul 22

  Clauza speciala
  (1) Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile convin ca orice clauza declarata nula să fie inlocuita printr-o alta clauza care să corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
  (2) Dacă expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.
  XIII. Solutionarea litigiilor


  Articolul 23

  (1) Litigiile nascute în legătură cu incheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
  (2) Litigiile nesolutionate conform alin.(1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.


  Articolul 24

  Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 23 alin.(2) pot fi atacate la instantele judecătorești competente.
  XIV. Alte clauze
  .............................................................
  .............................................................
  Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost incheiat azi ......., în doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractantă.
  CASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII
  MEDICALE
  Director general, Reprezentant legal,
  Director adjunct economic,
  Director adjunct relatii contractuale,
  Vizat
  -----
  Oficiul juridic


  Anexa 10
  CONTRACT DE FURNIZARE
  de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate
  din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice
  I. Părţile contractante
  Casa de asigurări de sănătate .............., cu sediul în municipiul/orasul ......................., str. ................. nr. ......, judeţul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentata prin director general .........................,
  şi
  Cabinetul medical ................., organizat astfel:
  - cabinet individual ..........................................., reprezentat prin medicul/dentistul titular ................;
  - cabinet asociat sau grupat ..................................., reprezentat prin medicul delegat ..................;
  - societate civila medicală ..................................., reprezentata prin administratorul ...............;
  - unitate sanitara ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu retea sanitara proprie..................., reprezentata prin ..................;
  - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 ........., reprezentata prin .......;
  - ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ..........., aparţinând ministerelor cu retea sanitara proprie ........., reprezentat prin ........,
  cu autorizatie de înfiinţare nr. ....., certificat de înregistrare nr. ...., autorizatie sanitara de functionare nr. ......, având sediul în municipiul/orasul ......................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .................., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ...., cod numeric personal al reprezentantului legal ..............., copie după dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic/dentist pe care îl reprezinta.
  II. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile stomatologice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.
  III. Serviciile medicale de specialitate furnizate


  Articolul 2

  Furnizorul presteaza servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare, în urmatoarele specialitati:
  a) ..................................;
  b) ..................................;
  c) ..................................;
  .....
  .....


  Articolul 3

  Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile stomatologice se face de către urmatorii medici :
  1. ........................., acreditat de către comisia de acreditare ................. prin .......... nr. ............. din ..........
  2. .........................., acreditat de către comisia de acreditare .............. prin ........ nr. ........... din .........
  3. ............................, acreditat de către comisia de acreditare ............. prin ........ nr. ........... din ..........
  4.
  .........................
  .........................
  IV. Durata contractului


  Articolul 4

  Prezentul contract este valabil de la data incheierii până la 31 decembrie 2002.


  Articolul 5

  Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice, în vigoare.
  V. Oblibaţiile părţilor
  A. Oblibaţiile casei de asigurări de sănătate


  Articolul 6

  Casa de asigurări de sănătate are urmatoarele obligaţii:
  a) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie stomatologica, conform contractelor incheiate cu acestia;
  b) sa verifice prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie stomatologica în conformitate cu reglementarile în vigoare;
  c) sa verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum şi acreditarea personalului medical angajat;
  d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata, în urma verificării acestora;
  e) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie stomatologica asupra condiţiilor de contractare.
  B. Oblibaţiile furnizorului de servicii medicale stomatologice


  Articolul 7

  Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligaţii:
  a) sa acorde servicii medicale stomatologice şi sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice în caz de urgenta medicală ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
  b) sa furnizeze tratamentul adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor în vigoare;
  c) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale şi criteriile de calitate pentru activitatea desfăşurată la nivelul cabinetelor medicale stomatologice din ambulatoriul de specialitate;
  d) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale şi criteriile de calitate pentru activitatea desfăşurată la nivelul cabinetelor medicale stomatologice;
  e) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, precum şi despre serviciile oferite, despre modul în care vor fi furnizate acestea şi să-i consilieze în scopul prevenirii imbolnavirilor şi al pastrarii sănătăţii;
  f) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
  g) sa factureze lunar, până la data de 3 a lunii urmatoare, în vederea decontarii de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizata conform reglementarilor legale în vigoare;
  h) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
  i) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului stomatolog şi a unităţii sanitare;
  j) să-şi stabileasca programul de lucru, sa-l respecte, sa-l afiseze la cabinetul medical, într-un loc vizibil şi unde se poate adresa asiguratul în situaţii de urgenta survenite în afara orelor de program: nume medic stomatolog/dentist, adresa cabinetului, numar de telefon; de asemenea, are obligaţia sa stabileasca programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
  k) sa acorde servicii medicale stomatologice tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
  l) sa anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza incheierii contractului cu aceasta;
  m) sa acorde asistenţa medicală stomatologica asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru acestia;
  n) sa nu incaseze de la asigurati contribuţie personala pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în norme;
  o) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se afla în relatii contractuale;
  p) să solicite documentele care atesta calitatea de asigurat;
  q) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurări de sănătate;
  r) sa elibereze certificate de concediu medical, conform prevederilor legale.
  VI. Modalităţi de plată


  Articolul 8

  Modalitatea de plată în asistenţa medicală stomatologica din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.


  Articolul 9

  Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice în vigoare şi în limita unui plafon trimestrial/cabinet stabilit conform art. 12 alin.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice în vigoare, cu excepţia lit. a) şi b) de la acelasi articol, care se deconteaza la nivelul realizarilor, cu incadrarea în fondurile trimestriale alocate asistentei medicale stomatologice.


  Articolul 10

  (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar până la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. La finele fiecarui trimestru, plafonul se regularizeaza conform art. 12 alin.(3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice şi stomatologice în vigoare.
  (2) În cazul în care se înregistrează abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de casele de asigurări de sănătate, de directiile de sănătate publică, împreună cu consiliile judetene ale colegiului medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminueaza cu cate 10% pentru fiecare situaţie.
  (3) Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical şi fiecare medic stomatolog/dentist din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
  a) Medic/dentist
  Nume: .............. Prenume: ...................
  Grad profesional: .................
  Specialitatea: ..................................
  Codul medicului: ................................
  Acreditare nr. : ...................
  Program zilnic de activitate: ............. ore/zi
  b) Medic/dentist:
  Nume: .............. Prenume: ...................
  Grad profesional: .................
  Specialitatea: ..................................
  Codul medicului: ................................
  Acreditare nr. : ...................
  Program zilnic de activitate: ............. ore/zi
  c)
  .................
  .................
  VII. Calitatea serviciilor medicale


  Articolul 11

  Serviciile medicale stomatologice furnizate în baza prezentului contract trebuie să se incadreze, din punct de vedere al calităţii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România şi de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate.
  VIII. Raspunderea contractuala


  Articolul 12

  Pentru neindeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpa datorează daune-interese.


  Articolul 13

  În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 10 alin. (1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de intarziere egale cu majorarile ce se aplică pentru intarzierea platii impozitelor către stat.


  Articolul 14

  Furnizorul de servicii medicale garanteaza şi raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.


  Articolul 15

  Clauza speciala
  (1) Orice imprejurare independenta de voinţa părţilor, intervenita după data semnarii contractului şi care împiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majoră şi exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
  (2) Partea care invoca forta majoră trebuie să anunte cealalta parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedeaza la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forta majoră, partea care îl invoca suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în termen.
  (3) În cazul în care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.
  IX. Contraventii


  Articolul 16

  Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării urmatorului control.
  X. Încetarea contractului


  Articolul 17

  Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatarii, în urmatoarele situaţii:
  a) medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
  b) din motive imputabile furnizorului, acesta îşi intrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
  c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
  d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontarii de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum doua luni consecutive în cadrul unui trimestru;
  e) în situaţia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fără contribuţie personala din partea asiguratului;
  f) în cazul în care se constata incasarea de contribuţie personala de la asigurati pentru serviciile medicale care se suporta integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor şi condiţiilor prevăzute în norme.


  Articolul 18

  Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situaţiile urmatoare:
  a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
  b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
  c) dacă medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
  d) încetarea activităţii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, aprobata şi modificata prin Legea nr. 629/2001;
  e) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
  f) acordul de voinţa al părţilor;
  g) denuntarea unilaterala a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisa cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.


  Articolul 19

  (1) Situaţiile prevăzute la art. 17 şi la art. 18 lit. b)-e) se constata de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
  (2) Situaţiile prevăzute la art. 18 lit. a) se notifica casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.


  Articolul 20

  Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante, pentru neindeplinirea obligaţiilor contractuale, sub condiţia notificarii intentiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.
  XI. Corespondenta


  Articolul 21

  (1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
  (2) Fiecare parte contractantă este obligata ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract sa notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenita.
  XII. Modificarea contractului


  Articolul 22

  În condiţiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi completa în mod corespunzător.


  Articolul 23

  Clauza speciala
  (1) Dacă o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părţile convin ca orice clauza declarata nula să fie inlocuita printr-o alta clauza care să corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.
  (2) Dacă expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.
  XIII. Solutionarea litigiilor


  Articolul 24

  (1) Litigiile nascute în legătură cu incheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
  (2) Litigiile nesolutionate conform alin.(1) sunt de competenţa comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.


  Articolul 25

  Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătorești competente.
  XIV. Alte clauze
  ..............................................................
  ..............................................................
  Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost incheiat azi, ......., în doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractantă.
  CASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
  Director general, Reprezentant legal,
  Director adjunct economic,
  Director adjunct relatii contractuale,
  Vizat
  -----
  Oficiul juridic


  Anexa 11
  CRITERII DE PRIORITATE
  la defalcarea pe furnizorii de servicii medicale paraclinice - laboratoare
  de analize medicale, a numarului de investigatii stabilit pe total judet
  de furnizorii de servicii medicale paraclinice şi de colegiul medicilor judetean
  La stabilirea volumului de investigatii paraclinice ce se contracteaza cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se au în vedere urmatoarele criterii de prioritate:
  1. Tarifele proprii ale furnizorului de servicii medicale paraclinice propuse pentru contractare cu casa de asigurări de sănătate, insotite de o nota de fundamentare a tarifului propus. Tarifele propuse nu pot fi mai mari decat cele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
  Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordată celor care au cele mai mici tarife propuse.
  Ponderea criteriului în punctajul total este de 50%.
  2. Punctajul obţinut în urma evaluării laboratorului în conformitate cu Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate nr. 599/470/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2001.
  Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordată celor care au realizat 116 puncte potrivit criteriilor de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate, iar nota minima, pentru cei care au realizat numai 28 de puncte potrivit acestor criterii.
  Ponderea criteriului în punctajul total este de 30%.
  3. Modul de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în anul precedent.
  Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordată furnizorilor care nu au înregistrat erori în raportarea serviciilor furnizate în anul precedent.
  Ponderea criteriului în punctajul total este de 5%.
  4. Amplasarea în teritoriu a furnizorului de servicii medicale paraclinice.
  Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordată furnizorilor care funcţionează în zone în care numărul de laboratoare este foarte redus faţă de necesar.
  Ponderea criteriului în punctajul total este de 10%.
  5. Acreditarea activităţilor desfăşurate de laboratoarele de analize, conform Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii, de către organisme de acreditare autorizate potrivit legii.
  Criteriul se puncteaza de la 1 la 10, nota maxima fiind acordată furnizorilor care au acreditate toate activităţile de către organismele autorizate.
  Ponderea criteriului în punctajul total este de 5%.
  Punctajul total reprezinta suma notelor acordate pentru fiecare criteriu, corectate cu ponderea prevăzută la criteriul respectiv. Punctajul total maxim este 10, iar cel minim este 1.
  La repartizarea volumului de investigatii medicale paraclinice au prioritate furnizorii care au obţinut cel mai mare punctaj total. În situaţia în care fondul asigurarilor sociale de sănătate aprobat cu aceasta destinatie nu acopera volumul investigatiilor paraclinice, casele de asigurări de sănătate contracteaza numai până la nivelul fondului aprobat, nefiind obligatorie incheierea de contracte cu toţi furnizorii.
  În cazul în care, după contractarea intregului numar de investigatii paraclinice necesare pe total judet, determinat potrivit art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1 la prezentul ordin, nu se utilizeaza intregul fond aprobat pentru astfel de investigatii, suma rămasă ca urmare a practicarii unor tarife sub cele maxime, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin, se constituie ca fond de rezerva în vederea acoperirii eventualelor liste de asteptare şi a cazurilor de urgenta.


  Anexa 12
  LISTA
  serviciilor medicale pe care le poate efectua medicul de specialitate
  şi care nu se deconteaza de către casele de asigurări de sănătate
  1. Servicii medicale şi acte medicale solicitate de autorităţi care, prin activitatea lor, au dreptul sa cunoasca starea de sănătate a asiguratilor (pentru obtinerea permisului de portarma, pentru obtinerea permisului de conducere auto, pentru angajare, controale periodice pentru personalul care practica anumite meserii pentru care este necesară evaluarea periodica a stării de sănătate, certificate prenuptiale etc.). În biletul de trimitere, completat în 2 exemplare, pentru investigatiile paraclinice şi serviciile medicale de specialitate necesare eliberarii acestor acte medicale, se va preciza scopul pentru care se face investigatia sau serviciul medical respectiv.
  2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicită aceste servicii.
  3. Veniturile realizate din activităţile menţionate la pct.1 şi 2 reprezinta venituri ale cabinetului/laboratorului medical, care se evidentiaza şi se impoziteaza în condiţiile legii. Tarifele acestor servicii se stabilesc, potrivit legii, de către medicii de specialitate şi se afişează la cabinetul/laboratorul medical. Pentru aceste servicii se elibereaza chitanta fiscala cu precizarea serviciului furnizat.
  4. Servicii medicale solicitate de:
  - medicii de expertiza a capacităţii de muncă
  - medicii de medicina legala
  - medicii de medicina sportiva
  - medicii de medicina muncii.
  ---------