ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 27 martie 2013pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 2 aprilie 2013
  Având în vedere:– depășirea datei-limită pentru transpunerea corectă și completă în legislația națională din România a Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, și a Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;– scrisoarea Comisiei Europene de punere în întârziere a autorităților române [nr. C (2012) 3996 final], emisă la 22 iunie 2012 în Cauza 2012/2099, pentru neîndeplinirea obligației de stat membru al Uniunii Europene de transpunere corectă și completă a Directivei 2000/43/CE ;– scrisoarea de răspuns nr. 3.092/LO din 22.08.2012, prin care România s-a angajat să soluționeze aspectele sesizate de Comisia Europeană "până la jumătatea anului 2013";– faptul că prin promulgarea la data de 21 martie 2013 a Legii nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, proces legislativ inițiat în anul 2010, a fost asigurată transpunerea corectă a Directivei 2000/43/CE doar în ceea ce privește sarcina probei;– faptul că parcurgerea unui proces legislativ pentru transpunerea corectă a celorlalte aspecte semnalate de către Comisia Europeană ar însemna o perioadă mare de timp, ceea ce ar duce la depășirea termenului asumat de către autoritățile române în fața Comisiei Europene;– faptul că orice întârziere a autorităților române în transpunerea Directivei 2000/43/CE poate conduce la posibilitatea elaborării din partea Comisiei Europene a avizului motivat ce poate declanșa faza contencioasă prin sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru;– riscul angajării răspunderii României pentru încălcarea obligațiilor de a transpune Directiva 2000/43/CE și Directiva 2000/78/CE , ce poate avea ca rezultate plata unei sume forfetare, precum și a unor penalități cu titlu cominatoriu;– diferența de tratament sancționator existentă între diferitele criterii protejate de legislația antidiscriminare, determinată de modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
  întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 4^1

  Diferența de tratament bazată pe o caracteristică legată de criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu constituie discriminare atunci când, în temeiul naturii activităților ocupaționale sau al contextului în care acestea se desfășoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerință profesională reală și determinantă, cu condiția ca obiectivul să fie legitim și cerința proporțională
  2. Articolul 9 se abrogă.3. La articolul 10, literele c)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinație de locuință;
  d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract;
  e) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee și expoziții;
  f) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alți prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică;
  g) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;
  4. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 26
  (1) Contravențiile prevăzute la art. 2 alin. (2), (4), (5) și (7), art. 5-8, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) și (6), art. 12, 13, 14 și 15 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.
  5^1. La articolul 26, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Consiliul sau, după caz, instanța de judecată poate obliga partea care a săvârșit fapta de discriminare să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii de constatare, respectiv al sentinței judecătorești.
  (la 30-06-2013, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 189 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 27 iunie 2013 )
  6. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 6 luni de la data soluționării petiției de către Consiliu.
  (la 30-06-2013, Alineatul (2^1) al Articolului 26 din Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 189 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 27 iunie 2013 )


  Articolul II

  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  *
  Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 180 din 19 iulie 2000, și ale Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament, în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 303 din 2 decembrie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Președintele Consiliului Național
  pentru Combaterea Discriminării,
  Csaba Ferenc Asztalos
  Ministrul justiției,
  Mona-Maria Pivniceru
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu

  București, 27 martie 2013.
  Nr. 19.
  ------