HOTĂRÂRE nr. 1.479 din 25 noiembrie 2009
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 7 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Pentru promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie se aplică sistemul cotelor obligatorii combinat cu tranzacţionarea de certificate verzi.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică producătorilor de energie electrică ce valorifică potenţialul naţional de resurse regenerabile şi sunt calificaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru aplicarea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile.


  Articolul 3

  Producătorul de energie electrică din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare stabilit prin prezenta hotărâre îşi asigură veniturile din:
  a) vânzarea pe piaţa de energie electrică a energiei electrice produse;
  b) vânzarea pe piaţa de certificate verzi a certificatelor verzi.


  Articolul 4

  (1) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de producătorii prevăzuţi la art. 3 se tranzacţionează pe piaţa angro de energie electrică, în regim concurenţial.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), producătorii de energie din surse regenerabile de energie produsă în centrale cu puteri instalate sub 1 MW optează pentru tranzacţionarea acesteia fie la preţ reglementat, fie la preţ negociat.
  (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE va elabora metodologia de calcul al preţului reglementat, prevăzut la alin. (2), care va fi aprobată prin ordin al preşedintelui.


  Articolul 5

  Producătorii de energie electrică din surse regenerabile cărora li se aplică prevederile prezentei hotărâri sunt scutiţi de la plata dezechilibrelor provocate, conform reglementărilor ANRE, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) energia electrică este produsă în centrale cu puteri instalate de cel mult 0,25 MW pe amplasament;
  b) sursele regenerabile utilizate sunt: energia eoliană, energia solară sau energia hidro;
  c) optează numai pentru tranzacţionarea la preţ reglementat a energiei electrice produse în centralele prevăzute la lit. a).


  Articolul 6

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 15 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Sistemul de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile stabilit prin prezenta hotărâre se aplică după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană.
  (3) Până în momentul autorizării prezentului sistem de către Comisia Europeană se va aplica sistemul stabilit prin intermediul Hotărârii Guvernului nr. 1.892/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, interimar,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în
  Domeniul Energiei,
  Petru Lificiu
  Bucureşti, 25 noiembrie 2009.
  Nr. 1.479.
  -------