ORDONANŢĂ nr. 8 din 19 ianuarie 2006
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 27 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (2) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Amenzile contravenţionale pot fi achitate şi prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi. În acest caz:
  a) achitarea unei amenzi contravenţionale se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghişeul virtual de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii;
  b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghişeul virtual de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte."
  2. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 50^1. - Achitarea amenzilor contravenţionale prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi se va face eşalonat pentru toate categoriile de amenzi contravenţionale, pe măsura implementării acestor servicii."


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Zsolt Nagy
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 19 ianuarie 2006.
  Nr. 8.
  ----------