LEGE nr. 127 din 29 aprilie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38 din 26 martie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 11 aprilie 2008, cu următoarele completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1, care devine punctul 1^1, se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:1. După punctul 6 al articolului 1 se introduc două noi puncte, punctele 7 și 8, cu următorul cuprins:7. Numele trăgătorului, respectiv numele și prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entității care se obligă. În cazul în care numele trăgătorului depășește spațiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe cec primele caractere din numele și prenumele, respectiv din denumirea trăgătorului, în limita spațiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cecului.8. Codul trăgătorului, respectiv un număr unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului.»2. La articolul I, după alineatul 1 al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:
  Prin excepție de la prevederile alin. 1, prin semnătura trăgătorului se înțelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de trăgător sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului trăgătorului, persoană fizică, persoană juridică ori entitate care utilizează astfel de instrumente.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 29 aprilie 2009.
  Nr. 127.