ORDONANŢĂ nr. 65 din 19 august 1994 (*actualizată*)
privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
(actualizată până la data de 7 octombrie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 30 august 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 7 octombrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 42 din 24 mai 1995; ORDONANŢA nr. 50 din 28 august 1997; ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999; LEGEA nr. 126 din 14 iulie 1999; LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999; ORDONANŢA nr. 71 din 30 august 2001; LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002; ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003; LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007; LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. III din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007, în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Ministerul Finanţelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice", iar denumirea "Ministerul Educaţiei Naţionale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării".
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit k) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat


  Articolul 1

  Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au aceasta calitate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  (1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.
  -------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  (2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.
  -------------
  Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  (4) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.
  -------------
  Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.


  Articolul 3

  (1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
  ------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  (2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi avizat de Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
  ------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice", şi a denumirii "Ministerul Educaţiei Naţionale" cu denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării".
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 4

  (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  ------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  a) are capacitate de exerciţiu deplina;
  b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
  -------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale;
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  (2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferentiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenti, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
  ------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  ------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 5

  Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  ------------
  Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  a) are capacitate de exerciţiu deplina;
  b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
  -------------
  Litera b) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  c) nu a suferit nici o condamnare, care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale;
  ------------
  Litera d) a art. 5 a fost abrogată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Capitolul II Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat


  Secţiunea I Expertul contabil


  Articolul 6

  Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:
  a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;
  -------------
  Litera a) a art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  b) acorda asistenţa privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
  -------------
  Litera c) a art. 6 a fost abrogată de art. 43 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 4 iunie 1999.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002, Cap. X din carea facea parte art. 43 al ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999 a fost abrogat. În consecinţă abrogarea lit. c) a art. 6 din prezentul act normativ, prevăzută mai sus ar fi trebuit sa nu se mai aplice.
  Legiuitorul a reluat această dispoziţie de abrogare a lit. c) a art. 6 la pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002.
  În consecinţă, lit. c) a art. 6 este şi rămâne abrogată.
  d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;
  -------------
  Litera e) a art. 6 a fost abrogată de art. 26 din ORDONANŢA nr. 71 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001.
  f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzori la societăţile comerciale.
  g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;
  -------------
  Litera g) a art. 6 a fost introdusa de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.
  -------------
  Litera h) a art. 6 a fost introdusa de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.


  Articolul 6^1

  Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.
  -------------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.


  Articolul 7

  Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.


  Articolul 8

  Societăţile comerciale de expertiza contabila trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
  b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale;
  c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre actionarii sau asociaţii experţi contabili;
  d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.


  Secţiunea a II-a Contabilul autorizat


  Articolul 9

  Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:
  a) tine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;
  b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare;
  -------------
  Litera b) a art. 9 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  -------------
  Litera c) a art. 9 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.


  Articolul 10

  Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.
  -------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.


  Secţiunea a III-a Dispoziţii comune privind experţii contabili şi contabilii autorizaţi


  Articolul 11

  (1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile la care sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se afla în concurenta. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor.
  (2) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările prevăzute la art. 6 şi 9, în situaţia în care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.
  -------------
  Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  (4) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către experţii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de cel puţin 5 ani, precum şi de către societăţile comerciale membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  -------------
  Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  ------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 12

  Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii.


  Articolul 13

  Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profit cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.


  Articolul 14*)

  Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 şi 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracţiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.
  -------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. 14 a fost modificat de art. IX din Secţiunea a-7-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003. Aceasta modificare a fost preconizată să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2004. Însa, ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003 a fost aprobată cu modificări la art. IX, Secţiunea a-7-a, Cap. II de către LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. În consecinţa, la data de 1 ianuarie 2004, articolul 14 se aplică în forma prevăzuta la pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.


  Secţiunea a IV-a Răspunderile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi


  Articolul 15

  (1) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.
  (2) Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condiţiile legii, în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile.
  -------------
  Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.


  Articolul 16

  Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele :
  a) mustrare;
  b) avertisment scris;
  c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la trei luni la un an;
  d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.
  Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.


  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi


  Secţiunea I Organizarea şi atribuţiile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi


  Articolul 17

  Se înfiinţează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoana juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în municipiul Bucureşti.


  Articolul 18

  Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi constituie filiale, fără personalitate juridică, în resedintele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.


  Articolul 19

  Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii:
  a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Finanţelor Publice, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;
  -------------
  Litera a) a art. 19 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  b) organizează evidenta experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
  c) asigura buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
  d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etica a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
  e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;
  -------------
  Litera e) a art. 19 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate;
  -------------
  Litera f) a art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.
  g) apara prestigiul şi independenta profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate;
  h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţara şi din străinătate;
  i) editează publicaţii de specialitate;
  j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.


  Secţiunea a II-a Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi


  Articolul 20

  (1) Activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 9 pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru, vizata anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În tablou sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, separat de contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial.
  (2) Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se face pe doua secţiuni:
  - secţiunea experţilor contabili;
  - secţiunea contabililor autorizaţi.
  (3) Evidenta persoanelor care au promovat concursul de admitere şi se afla în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  (4) Membrii care nu exercita profesia vor fi înscrişi în capitole distincte, în cadrul secţiunilor prevăzute la alin. (2).
  (5) Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  -------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 21

  (1) Înscrierea în Tabloul Corpului a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se face, la cerere, de către filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacă cei în cauza fac dovada ca îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c), respectiv art. 5 lit. a) şi c).
  (2) Contestaţia împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării şi se soluţionează de conducerea secţiunii experţilor contabili sau a contabililor autorizaţi, după caz, în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Hotărârile secţiunilor pot fi atacate la Consiliul Superior al Corpului, în termen de 15 zile de la primirea acestora, şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii contestaţiei. Deciziile Consiliului Superior al Corpului sunt definitive.
  -------------
  Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.
  (3) După înscrierea în tablou, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun jurămînt scris.
  (4) Jurămîntul are următoarea formulare:
  "Jur sa aplic în mod corect şi fără partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etica şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, sa păstrez secretul profesional şi sa aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce imi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat) ".


  Articolul 22

  (1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia sa plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.
  (2) De asemenea, sunt radiati din evidenta experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art.5 lit. c), ori au savirsit abateri grave de alta natura, prevăzute în regulament, precum şi cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul şi la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.


  Articolul 23

  Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, au obligaţia să comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor.
  -------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.


  Articolul 24

  Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, în interesul profesiei membrilor săi.


  Articolul 25

  Persoanele fizice sau juridice străine, care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au aceasta specializare, în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state şi dacă au susţinut examenul vizind cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionarii societăţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile.


  Secţiunea a III-a Organele de conducere al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi


  Articolul 26

  Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sunt: Conferinţa naţionala, Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior.
  La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei şi biroul permanent al acestuia.


  Articolul 27

  (1) Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale se controlează de către cenzori aleşi de Conferinţa naţionala şi, respectiv, de adunările generale.
  --------------
  Alin. (1^1) al art. 27 a fost eliminat prin abrogarea pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007 de către pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.
  ------------
  Alin. (2) al art. 27 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.


  Articolul 28

  (1) Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se stabileşte prin Regulamentul aprobat de Conferinţa naţionala, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Justiţiei.
  ------------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".
  (2) Orice modificare şi/sau completare a regulamentului se face numai în limita reglementărilor legale şi în conformitate cu prevederile alin. (1).
  -------------
  Alin. (2) al art. 28 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 29

  (1) Conferinţa naţionala a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se constituie din membrii Consiliului Superior al Corpului, membrii consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ai comisiilor de disciplina şi din reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice de pe lângă Consiliul Superior al Corpului şi consiliile filialelor, precum şi din câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filiala desemnat de adunarea generală.
  ------------
  Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".
  (2) Conferinţa naţionala este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. 1, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (3) Prima conferinţa va fi formată din preşedinţii filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi delegaţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în condiţiile alin. 1.
  (4) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţionala. Aceasta este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1).
  -------------
  Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 30

  Conferinţa naţionala are următoarele atribuţii:
  a) stabileşte direcţiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;
  b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, modificările şi completările acestuia, avizate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Ministerul Justiţiei, precum şi Codul etic al profesioniştilor contabili, care vor fi transmise de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  -------------
  Litera b) a art. 30 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
  -------------
  Litera c) a art. 30 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor acestuia, precum şi pentru aparatul propriu al acestora;
  e) alege şi revoca membrii Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai comisiei de cenzori a acestuia;
  f) examinează activitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi de consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi dispune măsurile necesare;
  -------------
  Litera f) a art. 30 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.
  g) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sancţiunilor hotărâte de Conferinţa naţionala poate fi făcuta la Secţia contencios administrativ a Curţii de Apel, în termen de 30 de zile de la data înştiinţării oficiale. Hotărârile Curţii de Apel sunt definitive.
  ------------
  Litera g) a art. 30 a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior şi consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
  -------------
  Litera h) a art. 30 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.
  i) alege şi revoca preşedintele şi doi membri ai comisiei superioare de disciplina;
  -------------
  Litera i) a art. 30 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.
  j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta ordonanţă.
  -------------
  Litera j) a art. 30 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 31

  (1) Preşedintele Consiliului Superior este ales de Conferinţa naţionala dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Persoana respectiva poate să cumuleze aceasta funcţie numai dacă desfăşoară activitate în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită.
  ------------
  Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  (2) Preşedintele Consiliului superior, membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii, mandatele a jumătate din membrii aleşi încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizaţi prin vot secret. Celorlalţi membri, după 4 ani, le încetează mandatul şi nu mai sunt înscrişi în listele de candidaţi. Preşedintele şi membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit.
  -------------
  Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  (3) Preşedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate.
  -------------
  Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile şi filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
  (4^1) Preşedintele Consiliului superior şi preşedinţii filialelor judeţene nu pot avea atribuţii referitoare la conducerea executivă a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  -------------
  Alin. (4^1) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.
  (5) Preşedintele Consiliului Superior reprezintă Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate.
  -------------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 32

  (1) Pe lângă Consiliul superior funcţionează Comisia superioară de disciplină, compusă din 7 membri titulari şi 7 supleanţi, astfel:
  a) preşedintele şi 2 membri experţi contabili aleşi de Conferinţa naţională pentru un mandat de 4 ani dintre experţii înscrişi în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită;
  b) 2 membri desemnaţi de ministrul finanţelor publice;
  c) 2 membri desemnaţi de ministrul justiţiei.
  -------------
  Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  (2) În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii.
  (3) Comisia superioară de disciplina aplica sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 16 şi soluţionează contestaţiile la hotărârile disciplinare pronunţate de comisiile de disciplina ale filialelor.
  (4) Contestaţiile împotriva hotărîrilor aplicate de Comisia superioară de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi care decide.


  Articolul 33

  (1) Adunarea generală a filialelor este formată din membrii experţi contabili şi contabili autorizaţi cu domiciliul stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz.
  (2) Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. 1, iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.
  (3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, în termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la alin. (1).
  -------------
  Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 34

  Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii:
  a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia;
  b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe plan local;
  c) alege şi revoca membrii consiliului filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cenzorii;
  d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
  e) examinează activitatea desfăşurată de consiliul filialei şi de comisia de disciplina care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte;
  -------------
  Litera e) a art. 34 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.
  f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de regulament sau hotărâte de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
  -------------
  Litera f) a art. 34 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.


  Articolul 35

  (1) Pe lângă consiliul filialei funcţionează o comisie de disciplina, compusă din cinci membri titulari şi cinci supleanţi:
  a) preşedintele şi 4 membri aleşi de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experţi contabili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită;
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  -------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 35 a fost abrogată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.
  -------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 35 a fost abrogată de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.
  (2) În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii.
  (3) Comisia de disciplina a filialei aplica sancţiunile prevăzute la art. 16 lit. a), b) şi c).


  Articolul 36

  (1) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi filiale sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:
  - taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
  - taxa de înscriere în evidenta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
  - cotizaţiile membrilor stabilite pe transe de venituri;
  - încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
  - donaţii;
  - alte venituri din activitate Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale, stabilite prin regulament.
  ------------
  Alin. (2) al art. 36 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.
  (3) Taxele de înscriere în evidenta şi cotizaţiile pe transe de venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţionala a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
  ------------
  Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.


  Capitolul IV
  Supravegherea publică
  -------------
  Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.

  Articolul 37

  Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  -------------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.


  Articolul 38

  Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au următoarele îndatoriri:
  a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului superior, fără drept de vot;
  b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate ataca hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
  , cu modificările şi completările ulterioare, procedura prealabilă nu este obligatorie.
  -------------
  Art. 38 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.


  Articolul 38^1

  Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută la art. 38 lit. b), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate, precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, precum şi, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor, în termen de 7 zile de la adoptarea acestora.
  -------------
  Art. 38^1 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.


  Articolul 39

  Persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii:
  a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină, fără drept de vot;
  b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;
  c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;
  d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Finanţelor Publice să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra hotărârilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. b) şi c).
  -------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.


  Articolul 39^1

  (1) Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art. 38 şi 39, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Finanţelor Publice cu cel puţin 7 zile înainte.
  (2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele, ori Ministerul Economiei şi Finanţelor poate exercita căile de atac, în condiţiile legii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 39^1 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.
  -------------
  Art. 39^1 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.


  Articolul 39^2

  (1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se afla într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.
  (2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat fără viza anuală se sancţionează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
  ------------
  Art. 39^2 a fost introdus de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.


  Articolul 39^3

  Hotărârile şi deciziile, de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.
  -------------
  Art. 39^3 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 269 din 1 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.


  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 40

  Persoanele care au calitatea de expert contabil în condiţiile Decretului nr. 79/1971*) privind expertiza contabila şi expertiza tehnica îşi păstrează aceasta calitate dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c).
  ------------
  *) Decretul nr. 79/1971 a fost abrogat de art. 42 din ORDONANŢA nr. 2 din 21 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000.


  Articolul 41

  Organizarea adunărilor generale de constituire a filialelor, precum şi a primei conferinţe naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se va asigura de Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.
  -------------
  Art. 41 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".


  Articolul 42

  (1) Atribuţiile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti privind activitatea de expertiza judiciară contabila şi tehnica, referitoare la evidenta şi recomandarea experţilor, urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judeţene şi al municipiului Bucureşti.
  (2) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor preda tribunalelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, evidentele experţilor contabili şi experţilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum şi lucrările curente privind expertiza contabila şi expertiza tehnica judiciară, în vederea asigurării desfăşurării activităţii de expertiza judiciară conform reglementărilor legale.
  (3) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 şi 2, se suplimenteaza statele de funcţii ale tribunalelor cu cîte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucureşti cu trei asemenea posturi.


  Articolul 43

  (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor vira în contul filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi soldul privind cota de 10% reţinută din onorariile încasate pentru expertize contabile.
  (2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnica se va vira în contul Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii şi Consemnaţiuni.


  Articolul 44

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971*) privind expertiza contabila şi expertiza tehnica se abroga. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnica rămân în vigoare.
  ------------
  *) Decretul nr. 79/1971 a fost abrogat de art. 42 din ORDONANŢA nr. 2 din 21 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  -----------------------