HOTĂRÂRE nr. 776 din 28 iulie 2010
privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică.
  (2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti preiau personalul, activitatea, patrimoniul şi bugetul direcţiilor pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a direcţiilor pentru tineret judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se desfiinţează, conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport şi ale prezentei hotărâri.


  Articolul 2

  (1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti asigură implementarea la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:
  a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului;
  b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
  c) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
  d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
  e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
  f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
  g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
  h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
  i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
  î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
  j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
  k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
  l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
  m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
  n) propun Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
  o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.
  (2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti îndeplinesc şi atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.


  Articolul 3

  (1) Numărul maxim de posturi al direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, precum şi al centrelor de agrement şi al unităţilor de administrare este de 1.350.
  (2) Repartizarea numărului de posturi pentru fiecare direcţie judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv pentru Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la alin. (1).
  (3) Statele de funcţii şi structura organizatorică ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi ale Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, la propunerea conducătorilor acestora.
  (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. (5) Salarizarea personalului direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se face potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 4

  (1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv şi, după caz, de un director executiv adjunct, funcţionari publici, dacă există unităţi de administrare a bazelor sportive şi/sau centre de agrement.
  (2) Directorul executiv al direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile române şi străine de şi pentru sport sau tineret, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice.
  (3) Directorii executivi ai direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sunt ordonatori terţiari de credite.
  (4) Directorii executivi ai direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se subordonează preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
  (5) Directorii executivi şi, după caz, directorii executivi adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fişa postului aprobată de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
  (6) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii executivi ai direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti emit decizii.
  (7) Directorii executivi ai direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti şi, după caz, adjuncţii acestora se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
  (8) Directorii executivi ai direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti pot delega unele dintre atribuţiile lor directorilor executivi adjuncţi sau altor persoane din cadrul instituţiei, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  În subordinea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti funcţionează unităţi de administrare a bazelor sportive şi centre de agrement, fără personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional şi a centrelor de agrement, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.


  Articolul 6

  (1) Cheltuielile curente şi de capital ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv ale Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
  (2) Veniturile proprii ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv ale Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti provin din:
  a) contribuţia beneficiarilor, părinţilor, întreţinătorilor legali sau a instituţiilor de ocrotire pentru preşcolari, elevi şi tineri în beneficiul cărora se organizează activităţi specifice de tabere şi tineret;
  b) contribuţii de la persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, donaţii, sponsorizări;
  c) veniturile obţinute din gospodării-anexe, realizarea şi difuzarea de materiale, închirieri ocazionale ale spaţiilor şi mijloacelor de transport disponibile, asocierea în participaţiune, colaborări cu terţi, alte prestări de servicii specifice;
  d) închirieri şi concesionări ale bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului, în condiţiile legii;
  e) venituri obţinute din cazarea tinerilor şi sportivilor în locaţiile proprii;
  f) venituri provenite din organizarea de excursii interne şi externe;
  g) alte venituri, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  (1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti pot finanţa programe de tineret şi sport din bugetul propriu şi pot derula programe de tineret şi sport finanţate din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
  (2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti pot procura şi deţine mijloace proprii de transport de persoane, alimente şi materiale, cu încadrarea în numărul şi consumul normat potrivit prevederilor legale.


  Articolul 8

  Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii se face cu respectarea pregătirii profesionale şi a competenţelor personalului prin raportare la atribuţiile compartimentelor.


  Articolul 9

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 753/2005 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 25 iulie 2005, cu excepţia art. 8 alin. (2)-(5) şi a anexelor nr. 1-4, care se aplică până la 31 decembrie 2010. În cuprinsul anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 753/2005, trimiterea la art. 3 se consideră a fi făcută la art. 2 alin. (1) lit. e) şi l) din prezenta hotărâre.
  (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), criteriile privind stabilirea costului mediu orientativ pentru tabere, excursii şi expediţii şcolare şi pentru celelalte activităţi de tineret, modul de suportare a cheltuielilor pentru copiii şi tinerii participanţi, precum şi alte aspecte referitoare la organizarea activităţilor în tabere şi centrele de agrement vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Viceprim-ministru,
  Marko Bela
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii, familiei şi
  protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 28 iulie 2010.
  Nr. 776.
  -------