RECTIFICARE nr. 360 din 29 mai 2014
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014    La Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, se fac următoarele rectificări:
    - în anexa nr. 17, lit. A, tabelul de la pct. 2, nr. crt. 70, coloana "Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei -", în loc de: "625,30" se va citi: "399,12";
    - în anexa nr. 22, cap. I, lit. B, pct. 6 de la "Notă pentru litera B", în loc de: "... poziţiile 1-7,..." se va citi: "... poziţiile 1-8,...".
    _________