HOTĂRÂRE nr. 716 din 2 septembrie 2015
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9^5 alin. (6) şi art. 9^7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 9^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
  (2) AGIFER are următoarele atribuţii principale:
  a) investigarea accidentelor feroviare grave;
  b) investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un investigator principal desemnat din cadrul AGIFER;
  c) investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteză şi convenţional european;
  d) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.
  (3) AGIFER poate participa la proiecte în legătură cu activitatea de investigare sau realizate pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare, finanţate din fonduri europene, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al AGIFER prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă lista cuprinzând datele de identificare şi valoarea de inventar a autoturismelor din dotarea Autorităţii Feroviare Române - AFER care se preiau în administrare, în condiţiile legii, de către Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER de la AFER, prevăzută la anexa nr. 2.
  (2) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare parcul auto aprobat pentru a fi utilizat de AGIFER este de 12 autovehicule ce include şi autoturismele cuprinse în anexa nr. 2, cu o normă lunară de consum de carburant stabilită la 300 de litri/autovehicul, necesară deplasării operative la situaţiile de urgenţă generate de producerea accidentelor feroviare.


  Articolul 4

  (1) Conducerea AGIFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 membri, al cărui preşedinte este directorul general al AGIFER.
  (2) Membrii consiliului de conducere sunt desemnaţi din rândul specialiştilor din învăţământul superior acreditat, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind garanţiile de independenţă şi imparţialitate specifice AGIFER, potrivit art. 9^5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 16 alin. (1) din anexa nr. 1.
  (3) Selectarea şi desemnarea membrilor consiliului de conducere al AGIFER, prevăzute la alin. (2), se fac de către directorul general al AGIFER, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
  (4) Conducerea executivă a AGIFER este exercitată de un director general selectat în baza unui concurs/examen conform art. 9^8 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea legislaţiei muncii în vigoare. Până la finalizarea concursului/examenului, dar nu mai mult de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducerea executivă va fi asigurată de directorul în funcţie al OIFR, numit director general.
  (5) Selectarea persoanelor care urmează să participe la examenul/concursul pentru ocuparea funcţiei de director general se face potrivit legii, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 15 din anexa nr. 1.
  (6) Directorul general este desemnat din rândul candidaţilor selectaţi pe baza criteriilor menţionate la alin. (5), prin concurs/examen organizat de persoana juridică specializată în recrutarea resurselor umane, selectată potrivit legii.
  (7) Persoanele desemnate potrivit prevederilor alin. (3) şi (6) sunt numite în funcţie, în condiţiile legii, în termen de maximum 30 de zile de la data desemnării.
  (8) Mandatul directorului general al AGIFER şi al celorlalţi membri ai consiliului de conducere încetează prin expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariţiei unui conflict de interese nesoluţionat în termenul prevăzut de reglementările în vigoare şi în orice alte cazuri şi condiţii prevăzute de lege.


  Articolul 5

  (1) Personalul Organismului de Investigare Feroviar Român (OIFR) este preluat, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a celor salariale, avute la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar.
  (2) Personalul prevăzut la alin. (1) se preia de către AGIFER de la AFER, potrivit prevederilor art. 9^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Contractul colectiv de muncă încheiat pentru personalul din AGIFER cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă competent potrivit legii.
  (4) Până la încheierea contractului colectiv de muncă prevăzut la alin. (3), personalului AGIFER i se aplică prevederile contractului colectiv de muncă al AFER în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 6

  (1) AGIFER întocmeşte anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit legii.
  (2) Bugetul AGIFER se avizează de consiliul de conducere al AGIFER şi se aprobă potrivit legii.
  (3) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al AGIFER rămâne la dispoziţia acesteia şi se foloseşte în anul următor cu aceeaşi destinaţie, potrivit legii.
  (4) AGIFER poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 7

  Patrimoniul AGIFER se preia de la Autoritatea Feroviară Română - AFER, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire încheiat în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 8

  (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea în teritoriu a activităţilor de investigare Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., după caz, asigură, la solicitarea AGIFER, pe bază de contracte de locaţiune, potrivit legii, spaţii pentru birouri funcţionale, în sediile în care funcţionează structurile teritoriale ale acestora.
  (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii AGIFER, AFER va pune la dispoziţie la sediul acesteia, cu titlu gratuit, în condiţiile legii, spaţii pentru birouri de cca 200 mp.


  Articolul 9

  În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, la litera D, după numărul curent 6 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 7, cu următorul cuprins:
   ┌───┬─────────────────────────┬────────┬─────────┬────┐
   │"7 │Agenţia de Investigare │Venituri│Bucureşti│ 45"│
   │ │Feroviară Română - AGIFER│proprii │ │ │
   └───┴─────────────────────────┴────────┴─────────┴────┘


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 11

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 4 septembrie 2015.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Iulian-Ghiocel Matache

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  p. Ministrul afacerilor externe,

  George Ciamba,

  secretar de stat

  Bucureşti, 2 septembrie 2015.
  Nr. 716.

  Anexa 1

  REGULAMENT 02/09/2015


  Anexa 2

  LISTA
  cuprinzând datele de identificare şi valoarea de inventar
  a autoturismelor din dotarea Autorităţii Feroviare
  Române - AFER care se preiau în administrare de către
  Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER
   ┌────┬─────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────┐
   │Nr. │ Marca şi tipul │ Tip serie │ Numărul de │Valoarea de│
   │crt.│ │ motor │ identificare a │ inventar │
   │ │ │ │ caroseriei │ (lei) │
   ├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────┤
   │ 1│B 44 MTT DACIA DUSTER 4X4│K9K-R8 D042870│UU1HSDADG51678591│ 68.119,32│
   ├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────┤
   │ 2│B 02 YFR DACIA DUSTER 4X4│K9K-R8 D042869│UU1HSDADG51715442│ 68.119,32│
   ├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────┤
   │ 3│B 21 AFR DACIA DUSTER 4X4│K9K-J8 D115645│UU1HSDACN49710618│ 68.292,00│
   ├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────┤
   │ 4│B 90 YFR DACIA DUSTER │K9K-J8 D049584│UU1HSDAC646104670│ 69.464,77│
   ├────┴─────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┼───────────┤
   │Total valoare │ 273.995,41│
   └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

  -----