HOTĂRÂRE nr. 558 din 2 iulie 2014privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria", pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Sighișoara" și ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria",
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria", potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*). Notă *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională. Notă
  Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 428 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016, se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
  Notă
  Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 472 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 9 iulie 2018, se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, cu completările ulterioare, conform planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Teiuș, Sebeș, Vințu de Jos, Alba Iulia - județul Alba, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaș, Laslea, Hoghilag și Ațel - județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 3.
  (la 09-07-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 472 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 09 iulie 2018 )


  Articolul 3

  Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localităților Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, în cuantum total de 8.838.399,42 lei, sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, pentru Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 - "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.03. "Programe din fondul de coeziune (FC)".


  Articolul 4

  Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, de interes național, prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 5

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 6

  Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoștința publică prin afișare la sediul consiliilor locale și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 09-07-2018, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 472 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 09 iulie 2018 )

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea

  București, 2 iulie 2014.
  Nr. 558.

  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de
  expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitarea liniei
  c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV
  paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza
  maximă de 160 km/h - secțiunile
  Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria",
  situate pe raza localităților Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu,
  Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul
  Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba
  Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, proprietarii sau
  deținătorii acestora, precum și sumele individuale
  aferente despăgubirilor

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Județul
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  U.A.T.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Numele și prenumele
  proprietarului/deținătorului
  terenului
   
   
   
   
   
   
   

  Supra-
  fața
  totală
  (mp)
   
   
   
   
   
   

  Catego-
  ria de
  folo-
  sință
   
   
   
   
   
   

  Nr. ca-
  dastral/
  Nr.
  carte
  funciară
   
   
   
   
   

  Tarlaua/
  Parcela
   
   
   
   
   
   
   
   

  Poziția
  față de
  localitate
   
   
   
   
   
   
   

  Supra-
  fața
  de ex-
  pro-
  priat
  (mp)
   
   
   
   

  Valoarea
  despăgubirii
  terenului
  conform
  Legii
  nr. 255/2010
  (lei)
   
   
   

  Construcții
  de expro-
  priat
  (împrejmu-
  iri)
  (ml)
   
   
   
   

  Con-
  struc-
  ții
  expro-
  priat
  (mp)
   
   
   
   

  Con-
  struc-
  ții de
  expro-
  priat
  (mc)
   
   
   
   

  Con-
  struc-
  ții de
  expro-
  priat
  (buc.)
   
   
   
   

  Valoarea
  despăgu-
  birii
  construc-
  ției
  conform
  Legii nr.
  255/2010
  (lei)
   

  Valoarea
  despăgu-
  birii
  totale
  (lei)
   
   
   
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  1
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Laslea
   
   
   

  PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
   

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T5/35/1

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  628

   
   
   
  18,84

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  18,84

  2
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Laslea
   
   
   

  PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  6000

   
   
   
  A

   
   
   
   

   
   
   
  T5/32/40

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  63

   
   
   
  11,97

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  11,97

  3

  SIBIU

  Laslea

  GROZAVU GHEORGHE

  6600

  A

   

  T3/7/19

  extravilan

  378

  71,82

   

   

   

   

   

  71,82

  4
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Laslea
   
   
   

  PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
   

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T3/8

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  1226

   
   
   
  36,78

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  36,78

  5
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Laslea
   
   
   

  PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
   

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T8/447/1

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  14

   
   
   
  0,42

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  0,42

  6
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  RUSU ELENA, RUSU IOAN,
  RUSU DOREL

   
  3000

   
  F

   
   

   
  T8/83/3

   
  extravilan

   
  11

   
  1,10

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1,10

  7
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  RUSU ELENA, RUSU IOAN,
  RUSU DOREL

   
  2000

   
  F

   
   

   
  T8/83/3/1

   
  extravilan

   
  17

   
  1,70

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1,70

  8
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  DAVID VIORICA, VIRCA ELENA,
  PUICA MARIA

   
  5000

   
  F

   
   

   
  T8/83/4

   
  extravilan

   
  54

   
  5,40

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  5,40

  9

  SIBIU

  Laslea

  MIRUȚ GHEORGHE

  5000

  F

   

  T8/83/5

  extravilan

  48

  4,80

   

   

   

   

   

  4,80

  10

  SIBIU

  Laslea

  ARSENE STELIAN

  7000

  F

   

  T8/83/6

  extravilan

  42

  4,20

   

   

   

   

   

  4,20

  11
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  FAGHIURA GHEORGHE, LĂCĂTARU
  AURELIA, CARTAS GEORGETA

   
  7000

   
  F

   
   

   
  T8/83/8

   
  extravilan

   
  31

   
  3,10

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  3,10

  12

  SIBIU

  Laslea

  POTRA ANA

  7000

  F

   

  T8/83/9

  extravilan

  34

  3,40

   

   

   

   

   

  3,40

  13
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  MITRACHE DORINA, BURNETE
  ION, BURNETE CORNEL

   
  3000

   
  F

   
   

   
  T8/83/14

   
  extravilan

   
  10

   
  1,00

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1,00

  14

  SIBIU

  Laslea

  MITRACHE DORINA

  6000

  F

   

  T8/83/15

  extravilan

  178

  17,80

   

   

   

   

   

  17,80

  15

  SIBIU

  Laslea

  HEGBELY ELENA

  4000

  F

   

  T8/83/16

  extravilan

  199

  19,90

   

   

   

   

   

  19,90

  16

  SIBIU

  Laslea

  BUNOARA RODICA ELENA

  3000

  F

   

  T8/83/17

  extravilan

  101

  10,10

   

   

   

   

   

  10,10

  17
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  POPA CONSTANTIN, DOBRESCU
  ELENA

   
  5000

   
  P

   
   

   
  T8/83/8

   
  extravilan

   
  56

   
  16,24

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  16,24

  18

  SIBIU

  Laslea

  ONIȚIU AURELIA

  7000

  F

   

  T8/83/23

  extravilan

  31

  3,10

   

   

   

   

   

  3,10

  19

  SIBIU

  Laslea

  DILIMAN ALEXANDRU

  7000

  F

   

  T8/83/24

  extravilan

  21

  2,10

   

   

   

   

   

  2,10

  20

  SIBIU

  Laslea

  MARTINI SUSANA

  5000

  A

   

  T8/59/1

  extravilan

  83

  15,77

   

   

   

   

   

  15,77

  21
   
   

  SIBIU
   
   

  Laslea
   
   

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI
  LOCALE DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII

   
   
  5000

   
   
  A

   
   
   

   
   
  T8/59/3

   
   
  extravilan

   
   
  11

   
   
  2,09

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
  2,09

  22

  SIBIU

  Laslea

  BISERICA EVANGHELICĂ

  12000

  A

   

  T8/59/4

  extravilan

  565

  107,35

   

   

   

   

   

  107,35

  23
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  MITRACHE MARIN,
  MITRACHE DORINA

   
  10500

   
  A

   
   

   
  T7/46/1/2

   
  extravilan

   
  34

   
  6,46

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  6,46

  24

  SIBIU

  Laslea

  MEDREA AL. MARIA

  7600

  A

   

  T7/46/1/3

  extravilan

  122

  23,18

   

   

   

   

   

  23,18

  25
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  MITRACHE MARIN,
  MITRACHE DORINA

  20300
   

  A
   

   
   

  T7/46/1/4
   

  extravilan
   

  374
   

  71,06
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  71,06
   

  26
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  ONEA IOAN, ONEA EUGENIA
   

  14700
   

  A
   

  100980
   

  T7/46/1/5
   

  extravilan
   

  294
   

  55,86
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  55,86
   

  27
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  PUICA A. MARIA
   

  10000
   

  A
   

   
   

  T7/46/1/6
   

  extravilan
   

  264
   

  50,16
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  50,16
   

  28
   

  SIBIU
   

  Laslea
   

  DAVID VIORICA, VIRCA ELENA,
  PUICA MARIA

  2400
   

  A
   

   
   

  T7/46/1/7
   

  extravilan
   

  70
   

  13,30
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  13,30
   

  29

  SIBIU

  Laslea

  POPA MARIOARA

  20300

  A

   

  T7/46/1/8

  extravilan

  433

  82,27

   

   

   

   

   

  82,27

  30

  SIBIU

  Laslea

  PIȘTEA DUMITRU

  3010

  A

  100982

  T7/46/1/8

  extravilan

  73

  13,87

   

   

   

   

   

  13,8

  31

  SIBIU

  Laslea

  GOCICĂ NICOLAE

  19700

  A

   

  T7/46/1/10

  extravilan

  382

  72,58

   

   

   

   

   

  72,58

  32

  SIBIU

  Laslea

  SAVA CIOROGAR TOMA

  11300

  A

   

  T7/46/1/11

  extravilan

  155

  29,45

   

   

   

   

   

  29,45

  33

  SIBIU

  Laslea

  VULTURAR LIVIU

  7700

  A

   

  T7/46/1/12

  extravilan

  50

  9,50

   

   

   

   

   

  9,50

  34

  SIBIU

  Laslea

  COMIZA AURA

  20300

  A

   

  T7/46/1/13

  extravilan

  41

  7,79

   

   

   

   

   

  7,79

  35
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Laslea
   
   
   

  FORȚIU MARIA, HOFNĂR
  VIORICA, FORȚ VIOREL, FORȚIU
  RODICA, SCHULLER ION, FORȚ
  IOAN

   
   
   
  16200

   
   
   
  A

   
   
   
   

   
   
   
  T6/37/1

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  251

   
   
   
  47,69

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  47,69

  36
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  6323

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T51/992

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  1091

   
   
   
  32,73

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  32,73

  37

  SIBIU

  Hoghilag

  ZOLTAN R. MARIA

  3000

  A

   

  T51/990/17

  extravilan

  224

  42,56

   

   

   

   

   

  42,56

  38

  SIBIU

  Hoghilag

  COȘCODAR COSMIN

  6200

  A

  100272

  T52/1013/13

  extravilan

  180

  34,20

   

   

   

   

   

  34,20

  39

  SIBIU

  Hoghilag

  CIOCAN MARIA

  3322

  A

  100416

  T52/1013/12

  extravilan

  131

  24,89

   

   

   

   

   

  24,89

  40
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  ARDEȘ MIHAI, ARDEȘ
  IULIA-VIVIANA

  4500
   

  A
   

   
   

  T52/1013/11
   

  extravilan
   

  182
   

  34,58
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  34,58
   

  41
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  ȘANCU NICOLAE, ȘANCU
  ALINA-MARIA

  5000
   

  A
   

   
   

  T52/1013/10
   

  extravilan
   

  196
   

  37,24
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  37,24
   

  42
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  ȘANCU NICOLAE, ȘANCU
  ALINA-MARIA

  5300
   

  A
   

   
   

  T52/1013/9
   

  extravilan
   

  197
   

  37,43
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  37,43
   

  43
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  ȘANCU NICOLAE, ȘANCU
  ALINA-MARIA

  15600
   

  A
   

   
   

  T52/1013/8
   

  extravilan
   

  483
   

  91,77
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  91,77
   

  44
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  TODUT CORNEL, TODUT IOAN,
  STEFAN ELENA

  14400
   

  A
   

   
   

  T52/1013/7
   

  extravilan
   

  298
   

  56,62
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  56,62
   

  45

  SIBIU

  Hoghilag

  DUDAȘ A. ANDREI

  5700

  A

   

  T52/1013/6

  extravilan

  127

  24,13

   

   

   

   

   

  24,13

  46

  SIBIU

  Hoghilag

  PUICA A. CORNELIA

  5100

  A

   

  T52/1013

  extravilan

  118

  22,42

   

   

   

   

   

  22,42

  47

  SIBIU

  Hoghilag

  PETRI CAROLINA, PETRI AUREL

  5000

  A

   

  T52/1013/3

  extravilan

  114

  21,66

   

   

   

   

   

  21,66

  48
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  ȘANCU NICOLAE, ȘANCU
  ALINA-MARIA

  19367
   

  A
   

  100981
   

  T52/1013/1,
  T52/1013/3

  extravilan
   

  48
   

  9,12
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  9,12
   

  49
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

  3306
   
   
   

  N
   
   
   

   
   
   
   

  T52/1018/
  70/1
   
   

  extravilan
   
   
   

  3306
   
   
   

  99,18
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  99,18
   
   
   

  50

  SIBIU

  Hoghilag

  COSTEA VASILE

  1981

  A

   

  T52/1018/11

  extravilan

  897

  170,43

   

   

   

   

   

  170,43

  51
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  ALMĂȘAN ȘTEFAN, VIOREANU
  MARIA

  1981
   

  A
   

   
   

  T52/1018/12
   

  extravilan
   

  432
   

  82,08
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  82,08
   

  52
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  FLOREA IOAN, RUCĂREAN MARIA,
  COZARIZ ELENA

  1982
   

  A
   

   
   

  T52/1018/13
   

  extravilan
   

  310
   

  58,90
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  58,90
   

  53

  SIBIU

  Hoghilag

  BĂLAN CLAUDIU

  1981

  A

   

  T52/1026/14

  extravilan

  72

  13,68

   

   

   

   

   

  13,68

  54

  SIBIU

  Hoghilag

  STOICA C. CORNELIA

  1981

  A

   

  T52/1026/15

  extravilan

  49

  9,31

   

   

   

   

   

  9,31

  55
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  STOICA GHE. EUGEN
   

  1982
   

  A
   

   
   

  T52/1018/16
   

  extravilan
   

  39
   

  7,41
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  7,41
   

  56
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  MAILAT T. GHEORGHE, MAILAT
  T. RUSALIM, GRAUNTE GHEORGHE

  1981
   

  A
   

   
   

  T52/1018/17
   

  extravilan
   

  34
   

  6,46
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  6,46
   

  57
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  MAILAT T. GHEORGHE, MAILAT
  T. RUSALIM, GRAUNTE GHEORGHE

  1981
   

  A
   

   
   

  T52/1018/18
   

  extravilan
   

  30
   

  5,70
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  5,70
   

  58

  SIBIU

  Hoghilag

  GRĂUNTE N.GHEORGHE

  1982

  A

   

  T52/1018

  extravilan

  27

  5,13

   

   

   

   

   

  5,13

  59

  SIBIU

  Hoghilag

  GRĂUNTE GHE. GHEORGHE

  1981

  A

   

  T52/1018/20

  extravilan

  23

  4,37

   

   

   

   

   

  4,37

  60
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  MARCOȘ GH. GHEORGHE
   

  1981
   

  A
   

   
   

  T52/1018/21
   

  extravilan
   

  20
   

  3,80
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3,80
   

  61
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

  1982
   
   
   

  A
   
   
   

   
   
   
   

  T52/1018/22
   
   
   

  extravilan
   
   
   

  40
   
   
   

  7,60
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  7,60
   
   
   

  62
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  NICULA D. ANA
   

  1981
   

  A
   

   
   

  T52/1018/23
   

  extravilan
   

  15
   

  2,85
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2,85
   

  63
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  RUPA IORDAN, RUPA ADOLF
  RUPA MARTIN, RUPA DUMITREANA

   
  1981

   
  A

   
   

   
  T52/1018/24

   
  extravilan

   
  15

   
  2,85

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  2,85

  64
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  STOICA NICOLAE, SUSAN
  VIOLETA-SOFIA, STOICA
  EUSEBIU, STOICA VASILE,
  DÎRJAN VASILE, MAILAT RAVECA

   
   
   
  1982

   
   
   
  A

   
   
   
   

   
   
   
  T52/1018/25

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  16

   
   
   
  3,04

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  3,04

  65
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  STOICA NICOLAE, SUSAN
  VIOLETA-SOFIA, STOICA
  EUSEBIU, STOICA VASILE,
  DÎRJAN VASILE, MAILAT RAVECA

   
   
   
  1981

   
   
   
  A

   
   
   
   

   
   
   
  T52/1018/26

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  16

   
   
   
  3,04

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  3,04

  66

  SIBIU

  Hoghilag

  STOICA GHE. MIOARA

  1981

  A

   

  T52/1018/27

  extravilan

  16

  3,04

   

   

   

   

   

  3,04

  67

  SIBIU

  Hoghilag

  STOICA CAMELIA

  1982

  A

   

  T52/1018/28

  extravilan

  15

  2,85

   

   

   

   

   

  2,85

  68

  SIBIU

  Hoghilag

  CĂLĂU VASILE

  1981

  A

   

  T52/1018/29

  extravilan

  15

  2,85

   

   

   

   

   

  2,85

  69

  SIBIU

  Hoghilag

  RUPA A. MARIA

  1981

  A

   

  T52/1018/30

  extravilan

  14

  2,66

   

   

   

   

   

  2,66

  70

  SIBIU

  Hoghilag

  FURDUI A. ELENA

  1982

  A

   

  T52/1018/31

  extravilan

  13

  2,47

   

   

   

   

   

  2,47

  71

  SIBIU

  Hoghilag

  GRĂDINAR A. SAVETA

  1981

  A

   

  T52/1018/32

  extravilan

  13

  2,47

   

   

   

   

   

  2,47

  72

  SIBIU

  Hoghilag

  RUPA R. IOAN

  1981

  A

   

  T52/1018/33

  extravilan

  12

  2,28

   

   

   

   

   

  2,28

  73

  SIBIU

  Hoghilag

  RUPA I. COSMINA

  1982

  A

   

  T52/1013/34

  extravilan

  12

  2,28

   

   

   

   

   

  2,28

  74

  SIBIU

  Hoghilag

  TULI S. VASILICA

  1981

  A

   

  T52/1018/35

  extravilan

  11

  2,09

   

   

   

   

   

  2,09

  75

  SIBIU

  Hoghilag

  MAILAT P. EMIL

  1981

  A

   

  T52/1018/36

  extravilan

  11

  2,09

   

   

   

   

   

  2,09

  76
   
   

  SIBIU
   
   

  Hoghilag
   
   

  DÎRLOȘAN MARINEL, MAILAT
  IANCU, MAILAT MARIA, SUSAN
  OTILIA, MAILAT EMIL

   
   
  1982

   
   
  A

   
   
   

   
   
  T52/1018/36

   
   
  extravilan

   
   
  10

   
   
  1,90

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
  1,90

  77

  SIBIU

  Hoghilag

  ZOLTAN R. MARIA

  1981

  A

   

  T52/1018/37

  extravilan

  10

  1,90

   

   

   

   

   

  1,90

  78

  SIBIU

  Hoghilag

  ZOLTAN M. IOAN

  1981

  A

   

  T52/1018/38

  extravilan

  10

  1,90

   

   

   

   

   

  1,90

  79

  SIBIU

  Hoghilag

  MAILAT GHE. ANA

  1982

  A

   

  T52/1018/39

  extravilan

  9

  1,71

   

   

   

   

   

  1,71

  80

  SIBIU

  Hoghilag

  BUHAZI I. IOAN

  1981

  A

   

  T52/1018/40

  extravilan

  9

  1,71

   

   

   

   

   

  1,71

  81

  SIBIU

  Hoghilag

  STOICA R. VIRGINIA

  1981

  A

   

  T52/1018/41

  extravilan

  9

  1,71

   

   

   

   

   

  1,71

  82
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  ARDEȘ MIHAI, ARDEȘ
  IULIA-VIVIANA

   
  1982

   
  A

   
   

   
  T52/1018/42

   
  extravilan

   
  9

   
  1,71

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1,71

  83

  SIBIU

  Hoghilag

  RUPA IOAN, RUPA FLORIN

  1981

  A

   

  T52/1018/43

  extravilan

  8

  1,52

   

   

   

   

   

  1,52

  84

  SIBIU

  Hoghilag

  STOICA I. ALEXANDRINA

  1981

  A

   

  T52/1018/44

  extravilan

  8

  1,52

   

   

   

   

   

  1,52

  85
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  ARDEȘ MIHAI, ARDEȘ
  IULIA-VIVIANA

   
  1981

   
  A

   
   

   
  T52/1018/45

   
  extravilan

   
  8

   
  1,52

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1,52

  86

  SIBIU

  Hoghilag

  FICA GHE. LETIȚIA

  1981

  A

   

  T52/1018/46

  extravilan

  8

  1,52

   

   

   

   

   

  1,52

  87

  SIBIU

  Hoghilag

  SUSAN A. MARIA

  1981

  A

   

  T52/1018/47

  extravilan

  8

  1,52

   

   

   

   

   

  1,52

  88

  SIBIU

  Hoghilag

  BUHAZI R. IRINA

  1982

  A

   

  T52/1018/48

  extravilan

  8

  1,52

   

   

   

   

   

  1,52

  89
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  STOICA CORNEL, STOICA
  VASILE, ZĂMĂCĂU MARIA

   
  1981

   
  A

   
   

   
  T52/1018/49

   
  extravilan

   
  8

   
  1,52

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1,52

  90

  SIBIU

  Hoghilag

  RUPA I. DUMITRIANA

  1981

  A

   

  T52/1018/50

  extravilan

  6

  1,14

   

   

   

   

   

  1,14

  91

  SIBIU

  Hoghilag

  RUPA I. MARTIN

  1982

  A

   

  T52/1018/51

  extravilan

  4

  0,76

   

   

   

   

   

  0,76

  92

  SIBIU

  Hoghilag

  DUMA ANGELA-GABRIELA

  1981

  A

   

  T52/1018/53

  extravilan

  2

  0,38

   

   

   

   

   

  0,38

  93
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  5130

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T54/1060/1

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  5130

   
   
   
  153,90

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  153,90

  94
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI
  HOGHILAG

   
  123726

   
  A

   
   

   
  T54/1070/2

   
  extravilan

   
  2294

   
  435,86

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  435,86

  95
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  9406

   
   
   
  A

   
   
   
   

   
   
   
  T59/1062

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  1329

   
   
   
  252,51

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  252,51

  96
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  1827

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T59/1064/1

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  1707

   
   
   
  51,21

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  51,21

  97
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  3876

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T59/1143

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  205

   
   
   
  6,15

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  6,15

  98
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  NICULA ANA, GRECU MARIA,
  DANCU EUGENIA, PREDA EMIL,
  PREDA ZAHARIA, MĂRGINEANU
  AURELIA, COSTEA ELENA

   
   
   
  23000

   
   
   
  A

   
   
   
   

   
   
   
  T59/1141/1

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  994

   
   
   
  188,86

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  188,86

  99
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  PENȚIA INOCENȚIU-GHEORGHE
   

  3486
   

  A
   

   
   

  T59/1141/2/
  2

  extravilan
   

  107
   

  20,33
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  20,33
   

  100
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  PENȚIA MARIA-VALERIA
   

  3497
   

  A
   

   
   

  T59/1141/2/
  1

  extravilan
   

  95
   

  18,05
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  18,05
   

  101
   

  SIBIU
   

  Hoghilag
   

  COLDEA VASILE, CHELEMEN
  ILEANA, CRISTEA MARIOARA

   
  11000

   
  A

   
   

   
  T59/1141/3

   
  extravilan

   
  321

   
  60,99

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  60,99

  102

  SIBIU

  Hoghilag

  SIMUȚ ELENA

  5600

  F

   

  T59/1141/4

  extravilan

  175

  17,50

   

   

   

   

   

  17,50

  103

  SIBIU

  Hoghilag

  FLORICEL IOAN

  5000

  A

   

  T59/1141/5

  extravilan

  166

  31,54

   

   

   

   

   

  31,54

  104

  SIBIU

  Hoghilag

  ALDEA SAMOILĂ, ALDEA VASILE

  8000

  A

   

  T59/1141/6

  extravilan

  197

  37,43

   

   

   

   

   

  37,43

  105

  SIBIU

  Hoghilag

  ALDEA SAMOILĂ, ALDEA ION

  8000

  A

   

  T59/1141/7

  extravilan

  384

  72,96

   

   

   

   

   

  72,96

  106

  SIBIU

  Hoghilag

  TIȚAN NICOLAE

  5000

  A

   

  T59/1141/8

  extravilan

  258

  49,02

   

   

   

   

   

  49,02

  107
   
   

  SIBIU
   
   

  Hoghilag
   
   

  IVAN VASILE, IVAN GHEORGHE,
  IVAN LETIȚIA, FABRICHI
  LETIȚIA, IVAN VIOREL

   
   
  6400

   
   
  A

   
   
   

   
   
  T59/1149/9

   
   
  extravilan

   
   
  235

   
   
  44,65

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
  44,65

  108

  SIBIU

  Hoghilag

  SAVA VERONICA

  5700

  F

   

  T59/1145/8

  extravilan

  1432

  143,20

   

   

   

   

   

  143,20

  109

  SIBIU

  Hoghilag

  AVRAM IULIUS, AVRAM STELIAN

  15555

  A

  2101

  T59/1149

  extravilan

  3314

  629,66

   

   

   

   

   

  629,66

  110

  SIBIU

  Hoghilag

  PAROHIA ORTODOXĂ HOGHILAG

  2000

  F

   

  T53/1051

  extravilan

  939

  93,90

   

   

   

   

   

  93,90

  111
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  11692

   
   
   
  F

   
   
   
   

   
   
   
  T53/1059

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  4275

   
   
   
  427,50

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  427,50

  112
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  269

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T53/1033/1

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  55

   
   
   
  1,65

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  1,65

  113

  SIBIU

  Hoghilag

  PAROHIA ORTODOXĂ HOGHILAG

  1500

  F

   

  T53/1031

  extravilan

  239

  23,90

   

   

   

   

   

  23,90

  114
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Hoghilag
   
   
   

  PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  1205

   
   
   
  F

   
   
   
   

   
   
   
  T53/1031/1

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  9

   
   
   
  0,90

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  0,90

  115
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL
  AUGUSTAN

  20000
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  12/9

  extravilan
   

  1833
   

  348,27
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  348,27
   

  116
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  PITTERS PETRU sen.
   

  7700
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  12/8

  extravilan
   

  304
   

  57,76
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  57,76
   

  117
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  KRESTEL IOAN OTTO
   

  7000
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  12/7

  extravilan
   

  288
   

  54,72
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  54,72
   

  118
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  S.C. HODOȘ - S.R.L. AȚEL
   

  6500
   

  A
   

  100344
   

  T111/2625/
  12/8

  extravilan
   

  257
   

  48,83
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  48,83
   

  119
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  SCHULLER KATHARINA
   

  10000
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  12/4

  extravilan
   

  497
   

  94,43
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  94,43
   

  120
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  KRESTEL ANDREI
   

  5000
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  12/3

  extravilan
   

  188
   

  35,72
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  35,72
   

  121
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  PITTERS STEFAN
   

  10000
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  12/2

  extravilan
   

  438
   

  83,22
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  83,22
   

  122
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  SCHUSTER JOHANN
   

  10000
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  12/1

  extravilan
   

  500
   

  95,00
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  95,00
   

  123
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  S.C. AGROFERM - S.R.L.
   

  41800
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  11

  extravilan
   

  1249
   

  237,31
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  237,31
   

  124
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  HĂLMACIU LETIȚIA
   

  5000
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  10

  extravilan
   

  126
   

  23,94
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  23,94
   

  125

  SIBIU

  Ațel

  S.C. HODOȘ - S.R.L. AȚEL

  47500

  A

  100356

  T111/2625/9

  extravilan

  1676

  318,44

   

   

   

   

   

  318,44

  126
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  S.C. HODOȘ - S.R.L. AȚEL
   

  28046
   

  A
   

  100349
   

  T109/2603/
  26

  extravilan
   

  1094
   

  207,86
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  207,86
   

  127
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  CRĂCIUN MIHAI-CORNELIU,
  CRĂCIUN DANIELA

  28048
   

  A
   

  100131
   

  T109/2603/
  25

  extravilan
   

  854
   

  162,26
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  162,26
   

  128
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Ațel
   
   
   

  PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  258

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T109/2604

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  211

   
   
   
  6,33

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  6,33

  129
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  CRĂCIUN MIHAI-CORNELIU,
  CRĂCIUN DANIELA

  9508
   

  A
   

  100130
   

  T109/2603/
  24

  extravilan
   

  293
   

  55,67
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  55,67
   

  130
   
   

  SIBIU
   
   

  Ațel
   
   

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI
  LOCALE DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII

   
   
  99

   
   
  N

   
   
   

   
   
  T109/2604/1

   
   
  extravilan

   
   
  99

   
   
  2,97

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
  2,97

  131
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  FLOREA EMIL
   

  5200
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  23

  extravilan
   

  202
   

  38,38
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  38,38
   

  132
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  DAN OLIVIA
   

  10800
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  22

  extravilan
   

  405
   

  76,95
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  76,95
   

  133
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  CRIȘAN ANICA
   

  5600
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  21

  extravilan
   

  199
   

  37,81
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  37,81
   

  134
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  PRECUP MARGHILOMAN, PRECUP
  GHEORGHE

  8300
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  20

  extravilan
   

  224
   

  42,56
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  42,56
   

  135
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  PAȘCALĂU GHEORGHE
   

  5800
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  19

  extravilan
   

  187
   

  35,53
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  35,53
   

  136
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  S.C. AGRIPUNCT INVESTIȚII
  - S.R.L. AȚEL

  2500
   

  A
   

  100418
   

  T109/2603/
  18

  extravilan
   

  78
   

  14,82
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  14,82
   

  137
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  CÎNDEA VASILE, CÎNDEA
  GHEORGHE

  7900
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  17

  extravilan
   

  258
   

  49,02
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  49,02
   

  138
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  FLOREA NICOLAE
   

  1200
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  17

  extravilan
   

  41
   

  7,79
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  7,79
   

  139
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  FLOREA ZAHARIE, FLOREA
  GHEORGHE

  2400
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  17/1

  extravilan
   

  83
   

  15,77
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  15,77
   

  140
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  CRĂCIUN ANA
   

  11200
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  16

  extravilan
   

  409
   

  77,71
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  77,71
   

  141
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  ȘERBAN VICTOR, ȘERBAN IOAN
   

  4000
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  15

  extravilan
   

  154
   

  29,26
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  29,26
   

  142
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  ZAPODEAN SOFIA
   

  7300
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  14

  extravilan
   

  270
   

  51,30
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  51,30
   

  143
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  CHIȘU IOAN
   

  3600
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  13

  extravilan
   

  127
   

  24,13
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  24,13
   

  144
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  SUCIU VARVARA, MAN MARIA,
  NEGRU VICTORIA

  2100
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  12

  extravilan
   

  77
   

  14,63
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  14,63
   

  145
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  MAN GHEORGHE, CÎNDEA VASILE
   

  10500
   

  A
   

   
   

  T109/2603/
  11

  extravilan
   

  459
   

  87,21
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  87,21
   

  146
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  GIURGIU IOAN
   

  4974
   

  A
   

  100109
   

  T109/2603/
  11/1

  extravilan
   

  215
   

  40,85
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  40,85
   

  147
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  STAN LEONTINA
   

  4974
   

  A
   

  100304
   

  T109/2603/
  11/2

  extravilan
   

  219
   

  41,61
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  41,61
   

  148

  SIBIU

  Ațel

  PASCU STELUȚA, SAVU IOAN

  4200

  A

   

  T109/2603/9

  extravilan

  188

  35,72

   

   

   

   

   

  35,72

  149
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  RUJA PETRU, RUJA IOAN,
  POPESCU LEONTINA

   
  5800

   
  A

   
   

   
  T109/2603/8

   
  extravilan

   
  268

   
  50,92

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  50,92

  150
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  ȚOȚEA EUGENIA, ȚOȚEA IOAN,
  ȚOȚEA SOFIA, ȚOȚEA MARIA

   
  1000

   
  A

   
   

   
  T109/2603/7

   
  extravilan

   
  48

   
  9,12

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  9,12

  151
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  POPA IOAN-OVIDIU, POPA TITU,
  DUMITRU VIORICA

  2700
   

  A
   

   
   

  T109/2587/
  19

  extravilan
   

  97
   

  18,43
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  18,43
   

  152

  SIBIU

  Ațel

  AFLAT LILIANA, AFLAT TEODOR

  3100

  A

  100533

  T109/2603/5

  extravilan

  19

  3,61

   

   

   

   

   

  3,61

  153
   
   

  SIBIU
   
   

  Ațel
   
   

  CÂNDEA VICTOR, NEGHIRLA
  MARIA, DORNEAN MINODORA,
  SAVU ELISABETA

   
   
  11100

   
   
  A

   
   
   

   
   
  T109/2603/5

   
   
  extravilan

   
   
  202

   
   
  38,38

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
  38,38

  154
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Ațel
   
   
   

  PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  756

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T109/2604/2

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  588

   
   
   
  17,64

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  17,64

  155

  SIBIU

  Ațel

  NOGHI IOAN

  9600

  A

   

  T109/2603/3

  extravilan

  504

  95,76

   

   

   

   

   

  95,76

  156
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  RUJA PETRU, RUJA IOAN,
  POPESCU LEONTINA

   
  11000

   
  A

   
   

   
  T109/2603/2

   
  extravilan

   
  630

   
  119,70

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  119,70

  157

  SIBIU

  Ațel

  SZABO SUSANA

  10500

  A

   

  T109/2603/1

  extravilan

  610

  115,90

   

   

   

   

   

  115,90

  158

  SIBIU

  Ațel

  BOZEȘAN SOFIA

  10500

  F

   

  T109/2602

  extravilan

  655

  65,50

   

   

   

   

   

  65,50

  159
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  HĂLMACI GHEORGHE
   

  2000
   

  A
   

   
   

  T105/2570/
  32

  extravilan
   

  56
   

  10,64
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  10,64
   

  160

  SIBIU

  Ațel

  IBĂȘFĂLEAN VASILE

  2000

  A

   

  T105/2570/1

  extravilan

  61

  11,59

   

   

   

   

   

  11,59

  161

  SIBIU

  Ațel

  CHEȘCHEȘ IOAN jun.

  2000

  A

   

  T105/2570/2

  extravilan

  61

  11,59

   

   

   

   

   

  11,59

  162

  SIBIU

  Ațel

  COROJA EMIL

  3000

  A

  100265

  T105/2570/3

  extravilan

  95

  18,05

   

   

   

   

   

  18,05

  163

  SIBIU

  Ațel

  NOGHI IOAN

  9300

  A

   

  T105/2570/4

  extravilan

  384

  72,96

   

   

   

   

   

  72,96

  164

  SIBIU

  Ațel

  PAȘCALĂU NICOLAE

  6500

  A

   

  T105/2570/5

  extravilan

  368

  69,92

   

   

   

   

   

  69,92

  165
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  MERCA NICOLAE
   

  2500
   

  F
   

   
   

  T105/2570/
  5/1

  extravilan
   

  152
   

  15,20
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  15,20
   

  166

  SIBIU

  Ațel

  GHERAN IOAN

  5600

  A

   

  T105/2575/7

  extravilan

  318

  60,42

   

   

   

   

   

  60,42

  167

  SIBIU

  Ațel

  IAGĂRU CRISTIAN

  600

  A

  100302

  T105/2570/7

  extravilan

  34

  6,46

   

   

   

   

   

  6,46

  168
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  NOBIL FLORENTINA, ȘTIRBEȚI
  IOAN

   
  5800

   
  A

   
   

   
  T105/2570/8

   
  extravilan

   
  324

   
  61,56

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  61,56

  169

  SIBIU

  Ațel

  PAȘCALĂU PASCU

  5800

  A

   

  T105/2570/9

  extravilan

  329

  62,51

   

   

   

   

   

  62,51

  170
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  MARCOȘ TEOFIL, VEREȘ
  OLIMPIA, LUPȘA EUGENIA

  5800
   

  A
   

   
   

  T105/2570/
  10

  extravilan
   

  375
   

  71,25
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  71,25
   

  171

  SIBIU

  Ațel

  MATIȘ MARIA

  3500

  A

   

  T105/2570/6

  extravilan

  244

  46,36

   

   

   

   

   

  46,36

  172
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  MOLDOVAN GHEORGHE
   

  1500
   

  A
   

   
   

  T105/2570/
  12

  extravilan
   

  110
   

  20,90
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  20,90
   

  173
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  FLOREA VASILE
   

  2800
   

  A
   

   
   

  T105/2578/
  13

  extravilan
   

  198
   

  37,62
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  37,62
   

  174
   
   

  SIBIU
   
   

  Ațel
   
   

  SULEA FLOAREA, PAȘCALAU
  GHEORGHE, PAȘCALĂU GAVRILĂ,
  PAȘCALĂU IOAN

  2800
   
   

  A
   
   

   
   
   

  T105/2570/
  14
   

  extravilan
   
   

  221
   
   

  41,99
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

  41,99
   
   

  175
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  ZAPODEAN SOFIA
   

  5500
   

  A
   

   
   

  T105/2570/
  15

  extravilan
   

  447
   

  84,93
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  84,93
   

  176
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  FLOREA VASILE
   

  2300
   

  A
   

   
   

  T105/2570/
  16

  extravilan
   

  236
   

  44,84
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  44,84
   

  177
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  DĂNGULEA CONSTANTIN
   

  400
   

  A
   

   
   

  T105/2570/
  17

  extravilan
   

  33
   

  6,27
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  6,27
   

  178
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Ațel
   
   
   

  SAS MARIA, PARASCHIV
  CORNELIA, GHERAN VIORICA,
  GHIDOVAN VASILE, GHIDOVAN
  IOAN

  2100
   
   
   

  A
   
   
   

   
   
   
   

  T105/2570/
  13
   
   

  extravilan
   
   
   

  171
   
   
   

  32,49
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  32,49
   
   
   

  179
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  POPA CANDID, BANCIU EUFIMIA
   

  1100
   

  A
   

   
   

  T105/2570/
  20

  extravilan
   

  94
   

  17,86
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  17,86
   

  180
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Ațel
   
   
   

  PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

  56549
   
   
   

  A
   
   
   

   
   
   
   

  T105/2570/
  32
   
   

  extravilan
   
   
   

  611
   
   
   

  116,09
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  116,09
   
   
   

  181
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Ațel
   
   
   

  PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  24737

   
   
   
  A

   
   
   
   

   
   
   
  T105/2568

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  59

   
   
   
  11,21

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  11,21

  182
   
   
   

  SIBIU
   
   
   

  Ațel
   
   
   

  PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA
  DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE
  DE APLICARE A LEGII
  PROPRIETĂȚII)**)

   
   
   
  9342

   
   
   
  N

   
   
   
   

   
   
   
  T112/2632

   
   
   
  extravilan

   
   
   
  489

   
   
   
  14,67

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
  14,67

  183
   

  SIBIU
   

  Ațel
   

  PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL
  AUGUSTAN

  6455
   

  A
   

   
   

  T111/2625/
  12/10

  extravilan
   

  735
   

  139,65
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  139,65
   

  184

  SIBIU

  Brateiu

  IRIMIA G. MARIA

  23881

  A

   

  19/424

  extravilan

  935

  271,15

   

   

   

   

   

  271,15

  185

  SIBIU

  Brateiu

  PREDOIU IOAN

  5000

  A

   

  431/10

  extravilan

  224

  64,96

   

   

   

   

   

  64,96

  186

  SIBIU

  Brateiu

  DÎRLOȘAN MARIA

  2500

  A

   

  19/431/9/4

  extravilan

  31

  8,99

   

   

   

   

   

  8,99

  187
   

  SIBIU
   

  Brateiu
   

  DĂIAN ELENA; CRĂCIUN DOINA;
  PAPARĂ GENOVEVA

   
  4200

   
  A

   
   

   
  19/431/9/3

   
  extravilan

   
  28

   
  8,12