LEGE Nr. 141 din 5 noiembrie 1996pentru modificarea și completarea Codului de procedura penală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 14 noiembrie 1996
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul I

  Codul de procedură penală se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 11 punctul 1 lit. c) va avea următorul cuprins:
  c) încetarea urmăririi penale, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-h) și j), când exista invinuit sau inculpat în cauza.
  2. Articolul 26 punctul 2 litera a) va avea următorul cuprins:
  a) infracțiunile contra bunurilor aflate în proprietatea, administrarea sau folosință Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiției - Direcția generală a penitenciarelor -, Serviciului Roman de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Paza, care prin natura sau destinația lor au un caracter militar sau interesează capacitatea de apărare ori siguranța statului;
  3. Articolul 26 punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de către salariații civili din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției - Direcția generală a penitenciarelor -, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Paza, cu excepția celor date prin lege în competența altor instanțe.4. Articolul 27 punctul 1 litera a) va avea următorul cuprins:
  a) infracțiunile prevăzute în Codul penal în art. 174-177, 179, 189 alin. 3, art. 190, 197 alin. 2 și 3, art. 209 alin. 3, art. 211 alin. 2 și 3, art. 212, 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 218, 219 alin. 3 dacă fapta a avut ca urmare un dezastru și alin. 4, art. 238, 239 alin. 3, art. 248^1, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273 alin. 2, art. 274 alin. 2, art. 275 alin. 3, art. 276, 279 alin. 3, art. 279^1, 280, 280^1, 282-285, 298, 302^2, 312 și 317, precum și infracțiunea de contrabanda, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive;
  5. La articolul 27 punctul 1, după litera b) se introduc literele c), d) și e), iar litera c) devine litera f):
  c) infracțiunile privind siguranța naționala a României prevăzute în legi speciale;
  d) infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în cazurile în care minimul special al pedepsei este de 2 ani sau mai mare;
  e) infracțiunea de bancruta frauduloasă, dacă fapta privește sistemul bancar;
  6. Articolul 28 punctul 1 litera b) va avea următorul cuprins:
  b) infracțiunile menționate în art. 27 pct. 1 lit. a), b) și c), săvârșite de militari până la gradul de căpitan inclusiv ori săvârșite în legătură cu serviciul de către salariații civili din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției - Direcția generală a penitenciarelor -, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Paza;
  7. La articolul 28^1 punctul 1, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
  b) infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii și tribunale, de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și de notarii publici;
  c) infracțiunile săvârșite de judecătorii, procurorii și controlorii financiari ai camerelor de conturi județene;
  8. Articolul 28^2 punctul 1 litera a) va avea următorul cuprins:
  a) infracțiunile prevăzute de Codul penal în art. 155-173 și art. 356-361, săvârșite de militari ori săvârșite în legătură cu serviciul de către salariații civili din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției - Direcția generală a penitenciarelor -, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Paza;
  9. Articolul 37 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  În cazurile de indivizibilitate prevăzute în art. 33 lit. a) și b), precum și în cele de conexitate, cauzele sunt reunite dacă ele se afla în fața primei instanțe de judecată, chiar după desființarea hotărârii cu trimitere de către instanța de apel sau după casarea cu trimitere de către instanța de recurs.
  10. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
  Mijloacele de proba

  Articolul 64

  Mijloacele de proba prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba sunt: declarațiile învinuitului sau ale inculpatului, declarațiile părții vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente, declarațiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de proba, constatările tehnico-științifice, constatările medico-legale și expertizele.
  11. La articolul 85, alineatele 6 și 7 vor avea următorul cuprins:
  Situațiile la care se referă alin. 3, 4 și 5 se rețin de organul judiciar pe baza afirmațiilor făcute de martor.
  După depunerea jurământului sau după rostirea formulei prevăzute în alin 5, se va pune în vedere martorului ca, dacă nu va spune adevărul, săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă.
  12. Articolul 90 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  De asemenea, sunt mijloace de proba procesele-verbale și actele de constatare, încheiate de alte organe, dacă legea prevede aceasta.
  13. În Capitolul II, după Secțiunea V se introduce Secțiunea V^1, denumita "Înregistrările audio sau video", care va avea următorul cuprins:

  Secţiunea V^1 Înregistrările audio sau video
  Înregistrările convorbirilor

  Articolul 91^1

  Înregistrările pe banda magnetica ale unor convorbiri efectuate cu autorizarea motivată a procurorului desemnat de prim-procurorul Parchetului Curții de Apel, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, dacă sunt date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni pentru care urmărirea penală se face din oficiu, iar interceptarea este utila, pentru aflarea adevărului, pot servi ca mijloace de proba dacă din conținutul convorbirilor înregistrate rezultă fapte sau împrejurări de natura să contribuie la aflarea adevărului.
  Autorizarea procurorului se da pentru durata necesară înregistrării, până la cel mult 30 de zile, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Autorizarea poate fi prelungită în aceleași condiții, pentru motive temeinice justificate, fiecare prelungire neputind depăși 30 de zile.
  Înregistrările prevăzute în alin. 1 pot fi făcute și la cererea motivată a persoanei vătămate privind comunicările ce-i sunt adresate, cu autorizarea procurorului anume desemnat de procurorul general.

  Certificarea înregistrărilor

  Articolul 91^2

  Despre efectuarea înregistrărilor menționate în art. 91^1, organul de urmărire penală întocmește un proces-verbal în care se menționează autorizația data de procuror pentru efectuarea interceptarii, numărul sau numerele posturilor telefonice între care se poarta convorbirile, numele persoanelor care le poarta, dacă sunt cunoscute, data și ora fiecărei convorbiri în parte și numărul de ordine al rolei sau casetei pe care se face imprimarea. Convorbirile înregistrate sunt redate integral în forma scrisă și se atașează la procesul-verbal, cu certificarea pentru autenticitate de către organul de urmărire penală, verificat și contrasemnat de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală în cauza. La procesul-verbal se atașează, de asemenea, caseta sau rola care conține înregistrarea convorbirii, în original, sigilată cu sigiliul organului de urmărire penală.

  Alte înregistrări

  Articolul 91^3

  Modalitățile și condițiile de efectuare a înregistrărilor arătate în art. 91^1 și 91^2 sunt aplicabile și în cazul oricărei alte înregistrări a convorbirilor pe banda magnetica, autorizate conform legii.

  Înregistrările de imagini

  Articolul 91^4

  Dispozițiile art. 91^1 sunt aplicabile și în cazul înregistrării de imagini, iar procedura de certificare a acestora este cea prevăzută în art. 91^2, cu excepția redarii în forma scrisă, după caz.

  Verificarea mijloacelor de proba

  Articolul 91^5

  Mijloacele de proba prevăzute în prezenta secțiune pot fi supuse expertizei tehnice la cererea procurorului, a părților ori din oficiu.
  Înregistrările prevăzute în prezenta secțiune, prezentate de părți, pot servi ca mijloace de proba, dacă nu sunt interzise de lege."
  14. Articolul 149 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  Durata arestării inculpatului nu poate depăși 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în condițiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului când arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului, iar în cazul când arestarea a fost dispusă în lipsa inculpatului, termenul curge de la prezentarea acestuia la organul judiciar care a emis mandatul.
  15. Articolul 159 alineatul 6 va avea următorul cuprins:
  Instanța se pronunța asupra prelungirii arestării preventive înainte de expirarea duratei mandatului și restituie dosarul procurorului în termen de 24 de ore de la pronunțare.
  16. Articolul 159 alineatul 7 va avea următorul cuprins:
  Încheierea prin care s-a hotărît asupra prelungirii arestării poate fi atacată cu recurs de procuror sau de inculpat. Termenul de recurs este de 3 zile și curge de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei lipsa. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus prelungirea arestării preventive nu este suspensiv de executare, iar recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea prelungirii arestării preventive este suspensiv de executare.
  17. Articolul 160 va avea următorul cuprins:
  Procedura în cauzele cu mai mulți arestați

  Articolul 160

  Când în aceeași cauza se găsesc mai mulți inculpați arestați pentru care durata prelungirii arestării expira la date diferite, prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul șef de secție din Parchetul General, care sesizează instanța potrivit art. 156 pentru unul din inculpați, va sesiza, totodată, instanța și cu privire la ceilalți inculpați.
  18. Articolul 160^2 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care inculpatul este recidivist ori exista date care justifica temerea ca va savirsi o alta infracțiune sau ca va incerca sa zadarniceasca aflarea adevărului prin influentarea unor martori sau experți, alterarea ori distrugerea mijloacelor de proba prin alte asemenea fapte.
  19. Articolul 160^4 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  Liberarea provizorie pe cauțiune nu se acordă în cazul săvârșirii infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 7 ani ori când inculpatul este recidivist, ori exista date care justifica temerea ca inculpatul va savirsi o alta infracțiune sau va incerca sa zadarniceasca aflarea adevărului prin influentarea unor martori sau experți, alterarea ori distrugerea mijloacelor materiale de proba, sau prin alte asemenea fapte.
  20. Articolul 160^5 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  Cuantumul cauțiunii este de cel puțin 2.000.000 lei.
  21. Articolul 160^5 alineatul 4 litera d) va avea următorul cuprins:
  d) se pronunța pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării ori cu suspendarea executării sub supraveghere sau cu executarea la locul de muncă;
  22. Articolul 160^10 alineatul 1 litera b) va avea următorul cuprins:
  b) inculpatul nu îndeplinește, cu rea-credința, obligațiile ce-i revin potrivit art. 160^2 alin. 3 și art. 160^4 alin. 2 sau incearca sa zadarniceasca aflarea adevărului ori săvârșește din nou, cu intenție, o infracțiune pentru care este urmărit sau judecat.
  23. Articolul 163 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  Nu pot fi sechestrate bunuri care aparțin unei unități din cele la care se referă art. 145 din Codul penal, precum și cele exceptate de lege.
  24. Articolul 163 alineatul 6 litera a) va avea următorul cuprins:
  a) în cazul în care prin infracțiune s-a adus o paguba avutului uneia din unitățile la care se referă art. 145 din Codul penal, fără deosebire, dacă este sau nu parte civilă constituită;
  25. Articolul 163 alineatul 6 lit. c) se abroga.26. Articolul 164 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  Măsurile asiguratorii dispuse de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată pot fi aduse la îndeplinire și prin organele proprii de executare ale unității pagubite, în cazul în care aceasta este una din cele la care se referă art. 145 din Codul penal.
  27. Articolul 165 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  Bunurile perisabile se predau unităților comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit profilului activității, care sunt obligate să le primească și să le valorifice de îndată.
  28. Articolul 171 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  Asistența juridică este obligatorie când invinuitul sau inculpatul este minor, militar în termen, militar cu termen redus, rezervist, concentrat, elev al unei unități militare de învățământ, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori când este arestat, chiar în alta cauza.
  29. Articolul 198 alineatul 1 partea introductivă va avea următorul cuprins:
  Următoarele abateri săvârșite în cursul procesului penal se sancționează cu amendă judiciară de la 20.000 lei la 100.000 lei.
  30. Articolul 198 alineatul 1 litera c) va avea următorul cuprins:
  c) lipsa nejustificată a martorului, expertului sau interpretului legal citat;
  31. La articolul 198, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2 cu următorul cuprins:
  Lipsa nejustificată a aparatorului, ales sau desemnat din oficiu, când asistența juridică a învinuitului sau inculpatului este obligatorie, potrivit legii, se sancționează cu amendă judiciară de la 100.000 lei la 500.000 lei.
  32. Articolul 209 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu de către procuror, în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 155-173, 174-177, 179, 189 alin. 3, art. 190, 191, 211 alin. 3, art. 212, 236, 236^1, 238, 239, 239^1, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 267^1, 268, 273-276, 279^1, 280, 280^1, 302^2, 317 și 356-361 din Codul penal, în cazul infracțiunilor arătate în art. 26 pct. 2 lit. a), art. 27 pct. 1 lit. b) și c), art. 28^1 pct. 1 lit b) și c), art. 28^2 pct. 1 lit. b) și art. 29 pct. 1 din acest cod, precum și în cazul infracțiunilor împotriva protecției muncii.
  33. La articolul 217, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:
  În cauzele preluate de către un organ de cercetare penală central, supravegherea se exercită de către un procuror din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiție.
  34. Articolul 221 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  Când prin săvârșirea unei infracțiuni s-a produs o paguba uneia din unitățile la care se referă art. 145 din Codul penal, unitatea pagubita este obligată sa sesizeze de îndată organul de urmărire penală, să prezinte situații explicative cu privire la întinderea pagubei, date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuită și să se constituie parte civilă.
  35. Articolul 224 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  De asemenea, în vederea stringerii datelor necesare organelor de urmărire penală pentru începerea urmăririi penale, pot efectua acte premergătoare și lucrătorii operativi din Ministerul de Interne, precum și din celelalte organe de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, anume desemnați în acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, amenințări la adresa siguranței naționale.
  36. Articolul 242 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  Încetarea urmăririi penale are loc când se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-h) și j) și exista invinuit sau inculpat în cauza.
  37. Articolul 243 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  Organul de cercetare penală, când constata existenta vreunuia dintre cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-h) și j), înaintează procurorului dosarul împreună cu propuneri de încetare a urmăririi penale.
  38. Articolul 247 se abroga.39. Articolul 249^1 va avea următorul cuprins:
  Punerea în executare a ordonanței prin care s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ

  Articolul 249^1

  În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală în temeiul art. 10 lit. b^1), executarea mustrării sau mustrării cu avertisment, prevăzute în art. 91 din Codul penal, aplicate de procuror, se face potrivit art. 487, care se aplică în mod corespunzător.
  Executarea sancțiunii cu caracter administrativ a amenzii se efectuează potrivit art. 442 și 443.
  Împotriva ordonanței prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală în temeiul art. 10 lit. b^1) se poate face plîngere în termen de 5 zile de la înștiințarea prevăzută în art. 246.
  Punerea în executare a ordonanței prin care s-a aplicat sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii se face după expirarea termenului prevăzut în alin. 3, iar dacă s-a făcut plîngere și a fost respinsă, după respingerea acesteia.
  40. Articolul 262 punctul 2 litera a) alineatul 2 se abroga.41. Articolul 274 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  În cazurile de reluare a urmăririi penale prevăzute în art. 270 lit. a) și c), termenul de 30 de zile privitor la măsura arestării inculpatului curge de la data luării acestei măsuri, iar în cazul când dosarul se restituie de către instanța și inculpatul este arestat, termenul curge de la data primirii dosarului de către procuror.
  42. Articolul 315 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  Procurorul este obligat sa participe la ședințele de judecată ale judecătoriilor, în cauzele în care instanța de judecată a fost sesizată prin rechizitoriu, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii de 2 ani sau mai mare, în cauzele în care vreunul din inculpați se afla în stare de detenție sau este minor, precum și în cazul în care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu cea a închisorii. La ședințele de judecată privind alte infracțiuni, procurorul participa când considera necesar.
  43. Articolul 350 alineatul 3 litera b) va avea următorul cuprins:
  b) o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea condiționată a executării ori cu suspendarea executării sub supraveghere sau cu executare la locul de muncă.
  44. Articolul 357 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  Când instanța pronunța pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii cu executare la locul de muncă, în hotărâre se face mențiune ca persoana condamnata este lipsită de drepturile arătate în art. 71 din Codul penal, pe durata prevăzută în același articol.
  45. Articolul 372 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  De asemenea, în apelul declarat de procuror în favoarea unei părți, instanța de apel nu poate agrava situația acesteia.
  46. Articolul 385^1 alineatul ultim va avea următorul cuprins:
  Nu pot fi atacate cu recurs sentințele în privinta cărora persoanele prevăzute în art. 362 nu au folosit calea apelului ori când apelul a fost retras, dacă legea prevede aceasta cale de atac. Împotriva deciziilor pronunțate în apel, persoanele prevăzute în art. 362, chiar dacă nu au folosit apelul, pot declara recurs.
  47. Articolul 385^9 alineatul 1 punctul 6 va avea următorul cuprins:6. urmărirea penală sau judecata a avut loc în lipsa aparatorului, când prezenta acestuia era obligatorie;48. Articolul 385^9 alineatul 1 punctul 14 va avea următorul cuprins:14. când s-au aplicat pedepse greșit individualizate în raport cu prevederile art. 72 din Codul penal sau în alte limite decît cele prevăzute de lege;49. La articolul 385^9 alineatul 1, după punctul 17 se introduce punctul 17^1, cu următorul cuprins:17^1. când hotărârea este contrară legii sau când prin hotărâre s-a făcut o gresita aplicare a legii;50. Articolul 385^9 alineatul 1 punctul 21 va avea următorul cuprins:21. când judecata în prima instanța sau în apel a avut loc fără citarea legală a unei părți, sau care, legal citata, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința despre aceasta imposibilitate.51. La articolul 385^9, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:
  Cazurile de casare prevăzute în alin. 1 pot fi invocate, atât cu privire la soluționarea laturii penale, cît și a laturii civile a cauzei.
  52. La articolul 385^9, alineatul 2, care devine alineatul 3, va avea următorul cuprins:
  Cazurile prevăzute în alin. 1 pct 1-7, 10, 13, 14, 17^1, 19 și 20 se iau în considerare totdeauna din oficiu, iar cele de la pct. 11, 12, 15, 17 și 18 se iau în considerare din oficiu, numai când au influentat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului.
  53. Articolul 385^10 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  Recursul trebuie să fie motivat, fie în scris, fie oral, în fața instanței.
  54. La articolul 385^15 punctul 2, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  În cazul în care admite recursul declarat împotriva deciziei pronunțate în apel, instanța de recurs desființează și hotărârea primei instanțe, dacă se constata aceleași încălcări de lege ca în decizia recurată.
  55. Articolul 406 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  Totodată, instanța dispune, dacă este cazul, restituirea amenzii plătite și a averii confiscate, precum și a cheltuielilor judiciare pe care cel în favoarea căruia s-a admis revizuirea nu era ținut să le suporte, iar pentru cei condamnați la pedeapsa închisorii cu executarea la locul de muncă, restituirea cotei facuta venit la bugetul de stat și calcularea ca vechime și continuitate în munca a duratei pedepsei executate.
  56. Articolul 407 va avea următorul cuprins:
  Calea de atac

  Articolul 407

  Sentințele instanței de revizuire, date potrivit art. 403 alin. 3 și art. 406 alin. 1, sunt supuse acelorași cai de atac ca și hotărârile la care se referă revizuirea, iar deciziile date în apel sunt supuse recursului.
  57. Articolul 410 alineatul 1 partea I punctul 4 va avea următorul cuprins:4. când s-au aplicat pedepse greșit individualizate în raport cu prevederile art. 72 din Codul penal sau în alte limite decît cele prevăzute de lege;58. Articolul 410 alineatul 1 partea I punctul 6 va avea următorul cuprins:6. când, în mod greșit, inculpatul a fost achitat pentru motivul ca fapta săvârșită de el nu este prevăzută de legea penală sau când, în mod greșit, s-a dispus încetarea procesului penal pentru motivul ca exista autoritate de lucru judecat sau o cauza de inlaturare a răspunderii penale ori ca a intervenit decesul inculpatului;59. La articolul 410 alineatul 1 partea I, după punctul 7 se introduce punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. când hotărârea este contrară legii sau când prin hotărâre s-a făcut o gresita aplicare a legii de natura sa influenteze soluția procesului;60. La articolul 410 alineatul 1 partea II, după punctul 5 se introduce punctul 5^1, cu următorul cuprins:5.^1. judecata a avut loc fără citarea legală a părților sau cu procedura de citare neîndeplinită;61. La articolul 410, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:
  Instanța, soluționând recursul în anulare, verifica hotărârile atacate sub aspectul tuturor motivelor de casare prevăzute în alineatele precedente, punându-le în prealabil în discuția părților.
  62. La articolul 411, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 4, cu următorul cuprins:
  Instanțele de judecată sunt obligate ca în termen de 10 zile de la primirea cererii parchetului sa trimită spre examinare dosarele în care hotărârile sunt definitive sau, după caz, sa comunice, în același termen, situația judiciară a acestora.
  63. După articolul 412 se introduce articolul 412^1, care va avea următorul cuprins:
  Extinderea recursului în anulare

  Articolul 412^1

  Judecind recursul în anulare, instanța examinează cauza prin extindere și cu privire la părțile la care acesta nu se referă, putind hotărî și în privinta lor, fără a crea acestor părți o situație mai grea.
  64. Articolul 420 va avea următorul cuprins:
  Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viața

  Articolul 420

  Pedeapsa închisorii și pedeapsa detențiunii pe viața se pun în executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de instanța de executare, se întocmește în trei exemplare și cuprinde: denumirea instanței care a emis mandatul, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului prevăzute în art. 70, numărul și data hotărârii care se executa și denumirea instanței care a pronunțat-o, pedeapsa pronunțată și textul de lege aplicat, timpul reținerii și arestării preventive care s-a dedus din durata pedepsei, mențiunea dacă cel condamnat este recidivist, ordinul de arestare și de deținere, semnatura președintelui, precum și ștampila acelei instanțe.
  65. Articolul 428 se abroga.66. Articolul 429 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  În cazul în care obligarea la tratament medical însoțește pedeapsa închisorii ori a detențiunii pe viața sau privește o persoană aflată în stare de deținere, comunicarea prevăzută în alin. 1 se face administrației locului de deținere.
  67. Articolul 447 va avea următorul cuprins:
  Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei

  Articolul 447

  Asupra revocării sau anulării suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute în art. 83 ori în art. 85 din Codul penal sau a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzută în art. 86^4 ori în art. 86^5 din Codul penal, se pronunța, din oficiu sau la sesizarea procurorului, instanța care judeca ori a judecat în prima instanța infracțiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.
  Dacă până la expirarea termenului de încercare nu au fost respectate obligațiile civile prevăzute în art. 84 sau cele prevăzute în art. 86^4 alin. 1 din Codul penal, partea interesată sau procurorul sesizează instanța care a pronunțat în prima instanța suspendarea, în vederea revocării suspendării executării pedepsei.
  68. După articolul 447^1 se reintroduce articolul 448, care va avea următorul cuprins:
  Înlocuirea pedepsei detențiunii pe viața

  Articolul 448

  Înlocuirea pedepsei detențiunii pe viața cu pedeapsa închisorii se dispune din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat de către instanța de executare, iar dacă cel condamnat se afla în stare de deținere, instanța corespunzătoare în a carei raza teritorială se afla locul de deținere.
  Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă, se pune în executare potrivit dispozițiilor art. 420-423.
  69. Secțiunea II din Capitolul III al Titlului III din Partea specială se va denumi: "Amînarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viața".70. Articolul 453 alineatul I prima faza va avea următorul cuprins:
  Executarea pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viața poate fi amînată în următoarele cazuri:
  71. Articolul 453 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  Cererea de amînare a executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viața poate fi facuta de procuror, de condamnat, de persoanele arătate în art. 362 alineatul ultim, iar în cazul prevăzut la lit. c) din prezentul articol, și de către conducerea unității la care lucrează condamnatul.
  72. Secțiunea III din Capitolul III al Titlului III din Partea specială se va denumi: "Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viața".73. Articolul 455 va avea următorul cuprins:
  Cazurile de întrerupere

  Articolul 455

  Executarea pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viața poate fi întreruptă în cazurile și în condițiile prevăzute în art. 453, la cererea persoanelor arătate în alin. 2 al aceluiași articol.
  74. Articolul 491^1 va avea următorul cuprins:
  Amînarea sau întreruperea executării măsurii internării

  Articolul 491^1

  Executarea măsurii educative a internării într-un centru de reeducare poate fi amînată sau întreruptă în cazurile și în condițiile prevăzute în art. 453 și 455.


  Articolul II

  Următorii termeni din Codul de procedură penală și din alte legi cu dispoziții procesuale penale se înlocuiesc astfel: "organizații de stat sau obștești", "organizații cooperatiste sau alte organizații obștești", "întreprinderi și organizații economice de stat, cooperatiste sau alte organizații obștești", "organizații obștești", "organizații prevăzute în art. 145 din Codul penal", "unități ale unei organizații din cele prevăzute în art. 145 din Codul penal" se înlocuiesc cu "unități la care se referă art. 145 din Codul penal". Termenul "organizație" se înlocuiește cu "unitate".


  Articolul III

  Prevederile din Codul de procedură penală referitoare la pedeapsa complimentară a confiscării averii, cu excepția art. 406 alin. 3 și art. 461 alin. 3, se abroga.


  Articolul IV

  Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.
  Ministerul Justiției este singurul autorizat sa editeze și sa publice, în volum, editia oficială a Codului de procedura penală.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof.univ. dr. OLIVIU GHERMAN

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NASTASE

  București, 5 noiembrie 1996.
  Nr. 141.
  -----