NORME METODOLOGICE din 15 februarie 1996
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 februarie 1996  I. Referitor la art. 1
  Agentii economici care au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile şi care deţin valuta în cont la societăţile bancare şi/sau la societăţile comerciale prin care îşi deruleaza operaţiunile de export-import sunt obligati ca, într-un termen de maximum 5 zile lucratoare, sa o schimbe în lei pentru a-şi asigura astfel resursele necesare pentru plata datoriilor restante, în primul rind către furnizorii de energie electrica, energie termica şi gaze naturale, şi apoi a celorlalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată.
  De la aceasta regula fac excepţie numai cazurile în care agentii economici dovedesc, prin contracte externe de import, contracte de împrumut în valută incheiate cu societăţi bancare etc., ca au obligaţii de plată la extern, cu scadenţa de până la 30 de zile pentru importuri de productie şi investitii, precum şi pentru achitarea ratelor de credit şi a dobinzilor aferente imprumuturilor externe angajate.
  II. Referitor la art. 2
  Agentii economici, indiferent de forma de organizare şi de natura capitalului social, au obligaţia de a-şi plati toate datoriile către furnizori, acordindu-se prioritate furnizorilor de energie electrica, energie termica şi gaze naturale. Pentru a demonstra ca şi-au platit datoriile, în limita posibilitatilor banesti, agentii economici au obligaţia de a prezenta societatilor bancare cu capital de stat sau privat de la care solicită ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucratoare înainte de plată chenzinei a 2-a, a declaraţiei conform modelului din anexa nr. 1, semnata de persoanele imputernicite sa angajeze agentul economic respectiv, care raspund de realitatea datelor inscrise în aceasta.
  Cu ocazia eliberarii efective a drepturilor salariale, aferente chenzinei a 2-a, agentii economici sunt obligati să prezinte societatii bancare copii de pe ordinele de plată semnate şi stampilate de societatea bancara platitoare, care să confirme achitarea datoriilor mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrica, energie termica şi gaze naturale, din disponibilitatile care exced necesarul de plati pentru salarii.
  III. Referitor la art. 4
  Pentru produsele livrate la export, agentii economici sunt obligati sa negocieze şi sa prevada în contractele de export condiţii de plată care să garanteze incasarea într-un termen cit mai scurt a contravalorii produselor respective.
  În cazul operaţiunilor de export de marfuri cu plata la termen, conform uzantelor internationale, incasarea şi repatrierea valutei aferente se vor efectua în maximum 5 zile de la termenele prevăzute în contractele externe, termene corelate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata şi modificata prin Legea nr. 12/1995.
  Agentii economici pot efectua operaţiuni legate de import-export în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 276/1995, precum şi operaţiuni de export-import decurgind din prevederile acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economica internationala, conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, numai pe bază de licente eliberate de Ministerul Comerţului.
  Pentru a putea beneficia de bonificatii de dobinda pentru creditele bancare angajate pentru producţia de export şi pentru export, potrivit art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, agentii economici au obligaţia de a prezenta Băncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), în cadrul documentatiei de fundamentare a solicitarii de bonificatii, şi declaratia prevăzută în anexa nr. 2.
  Declaratia mentionata va fi confirmata de băncile comerciale prin care s-au derulat exporturile şi s-a efectuat incasarea valutei aferente conform declaratiilor de încasare valutara avizate de acestea.
  IV. Referitor la art. 5 şi 6
  Operaţiunile de încasări şi plati între persoanele juridice se efectueaza numai prin instrumente de plată fără numerar, cu urmatoarele excepţii:
  a) plata salariilor şi a altor drepturi de personal;
  b) alte operaţiuni de plati ale persoanelor juridice către persoane fizice;
  c) plati către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic maxim de 5.000.000 lei.
  Prin plafon zilnic se înţelege totalitatea plăţilor efectuate în numerar de persoana juridica intr-o singura zi.
  Încasările zilnice în numerar nu pot depăşi plafonul de 5.000.000 lei de la o singura persoana juridica. Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie şi se sancţionează cu confiscarea sumei ce depăşeşte plafonul de 5.000.000 lei şi cu amenzile prevăzute la art. 6. alin. 2, după caz.
  Încasările totale în numerar ale zilei, care depasesc plafonul de 5.000.000 lei, se depun la societatea bancara în termenele prevăzute în art. 5 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996.
  V. Referitor la art. 9
  Unitatile patrimoniale prevăzute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 sunt obligate sa pastreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum şi registrele contabile legale şi să le puna la dispoziţia organelor în drept în cadrul exercitarii atribuţiilor legale.
  În vederea intaririi disciplinei cu privire la evidenta şi utilizarea documentelor financiare şi contabile cu caracter fiscal, care stau la baza determinarii veniturilor unităţilor patrimoniale, se instituie regimul unitar de numerotare, evidenta şi gestionare a acestora cu ajutorul "Fisei de magazie a documentelor fiscale" (cod 14-3-8/b), conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
  Documentele financiare şi contabile cu caracter fiscal care intră în acest regim de numerotare, evidenta şi gestionare sunt:
  - factura şi avizul de însoţire a marfii;
  - chitanta, nota de plată şi alte documente de aceasta natura;
  - nota de receptie şi de constatare de diferente;
  - alte documente care stau la baza stabilirii volumului de activitate, în functie de specificul fiecarei unităţi patrimoniale.
  Documentele care stau la baza determinarii veniturilor unităţilor patrimoniale menţionate mai sus se asigura, incepind cu data de 1 iunie 1996, prin Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" sau de către alte unităţi tipografice, sub supravegherea acesteia.
  Inregistrarea în fisa de magazie a formularelor fiscale se face o dată cu receptionarea acestora de către unitatea patrimoniala, pe baza seriilor şi a numerelor cuprinse în factura care insoteste imprimatele respective.
  Pe baza acestor formulare se va asigura permanent controlul concordantei dintre documentele fiscale intrate în unitatile patrimoniale şi cele eliberate de către Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" sau de către unitatile tipografice autorizate de aceasta sa tipareasca formulare ca caracter fiscal.
  Eliberarea din gestiune a formularelor fiscale se face pe baza bonului de consum dintr-un bonier distinct, în care se inscriu, în mod obligatoriu, seria şi numerele aferente formularelor respective.
  Unitatile patrimoniale care utilizeaza în prezent tehnica de calcul pentru emiterea formularelor cu regim special se vor supune prezentelor norme metodologice. Aprobarile obtinute de la directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene şi a municipiului Bucureşti pentru emiterea formularelor cu regim fiscal rămân valabile în anul 1996. Incepind cu anul 1997, unitatile patrimoniale vor folosi formulare fiscale pretiparite şi numerotate, tehnica de calcul utilizindu-se numai pentru completarea acestora.
  Administratorii unităţilor patrimoniale, ordonatorii de credite şi celelalte persoane care au obligaţia gestionarii patrimoniului raspund de organizarea acestei evidente, astfel incit, în orice moment, să poată fi justificate existenta şi utilizarea formularelor fiscale.
  Formularele fiscale numerotate pierdute sau sustrase se declara nule în Monitorul Oficial al României, după sesizarea organelor în drept.
  VI. Referitor la art. 10
  Explicatiile ce urmeaza după art. 13 şi art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 172/1995 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995, aprobata şi modificata prin Legea nr. 119/1995, se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:
  (Explicatiile de la art. 13)
  "În aplicarea prevederilor de mai sus se va proceda astfel:
  1. Băncile comerciale cu capital majoritar de stat, pe baza cererilor fundamentate prezentate de agentii economici prevăzuţi la art. 2 din ordonanţa, vor întocmi grafice de reesalonare a creditelor restante existente în sold la data aprobării, conform art. 4, a programelor de restructurare şi redresare financiară, pe care le vor supune analizei şi aprobării consiliilor de administratie.
  2. Stabilirea perioadei de rambursare a creditelor restante, a ratelor de rambursat şi a perioadei de gratie va fi fundamentata pe calcule privind evaluarea performantei financiare a debitorilor, pe baza ultimului bilant contabil sau raportare contabila trimestriala, după caz, şi a programelor de restructurare şi redresare financiară prevăzute la art. 3 din ordonanţa.
  3. Băncile comerciale cu capital majoritar de stat vor analiza posibilitatea reducerii sau anularii dobinzilor aferente creditelor restante datorate şi neachitate la data aprobării programelor de restructurare şi redresare financiară ale agentilor economici prevăzuţi la art. 2 din ordonanţa, pe baza cererii fundamentate a acestora, a analizei rezultatelor financiare ale debitorilor în cauza, precum şi a impactului financiar asupra situaţiei societatii bancare, rezultat din aplicarea acestor măsuri.
  Cuantumul sumelor reprezentind reduceri sau anulari de dobinzi se aproba de către consiliul de administratie al societatii bancare.
  4. Băncile comerciale cu capital majoritar de stat vor transmite Băncii Naţionale a României situaţia reesalonarii creditelor şi situaţia dobinzilor reduse sau anulate potrivit art. 13*) din ordonanţa, împreună cu calculul impactului asupra lichidităţii şi rezultatelor financiare ale societatii bancare.
  -------- Notă *) Art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 di 31 ianuarie 1996.
  Totodata, vor prezenta propuneri privind sprijinul necesar pe linia refinantarii din partea Băncii Naţionale a României, intemeiate pe calcule concrete privind volumul necesar de surse suplimentare şi nivelul de costuri al acestora.
  5. Sumele asupra cărora s-a cazut de acord cu băncile comerciale să fie reesalonate, reduse sau anulate vor fi reflectate în programele de restructurare şi redresare financiară şi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale agentilor economici la care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiară potrivit art. 2 din ordonanţa.
  În contabilitate, dobinzile la creditele restante pentru investitii acordate agentilor economici şi neachitate la data aprobării programelor de restructurare şi redresare financiară se vor reflecta astfel:
  a) cele reduse sau anulate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 vor fi evidentiate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 3/1995 privind intocmirea bilantului contabil pe anul 1994 şi unele măsuri cu caracter financiar-contabil pe anul 1995;
  b) cele reduse sau anulate potrivit art. 13*) din ordonanţa se vor reflecta în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" prin debitul contului 168 "Dobinzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate".
  -------- Notă *) Art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 di 31 ianuarie 1996.
  Dobinzile la creditele restante pentru productie, acordate agentilor economici şi neachitate la data aprobării programelor de restructurare şi redresare financiară, reduse sau anulate de către băncile comerciale cu capital majoritar de stat, vor fi reflectate în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" prin debitul contului 5186 "Dobinzi de platit", respectiv 5198 "Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt", după caz.
  (Explicatiile de la art. 17)
  "Pentru aplicarea prevederilor din articolul de mai sus se va proceda astfel:
  1. Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, pentru care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiară, pot solicita Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale sau consiliilor locale ori judetene, după caz, în baza prevederilor art. 17*) din ordonanţa, acordarea unor inlesniri la plata impozitelor, a taxelor şi a altor obligaţii datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat şi Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, datorate şi neachitate până la data aprobării, conform art. 4, a programelor de restructurare şi redresare financiară.
  ------ Notă *) Art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 di 31 ianuarie 1996.
  2. Prin inlesniri la plata obligaţiilor, în sensul legii, se înţelege:
  - aminari şi esalonari la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului şi bugetelor locale;
  - aminari şi esalonari la plata contributiei de asigurări sociale şi a contributiei de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj;
  - aminari, esalonari, reduceri şi scutiri de majorări de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi a taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum şi Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;
  - reducerea de 15% a impozitului pe profit din suma neplatita la data aprobării programelor de restructurare şi redresare financiară.
  3. Agentii economici menţionaţi la pct. 1 vor depune cererile privind acordarea unor inlesniri la plata, astfel:
  - la organele fiscale teritoriale în raza cărora îşi desfăşoară activitatea, pentru oblibaţiile datorate bugetului de stat;
  - la directiile judetene de muncă şi protecţie sociala sau la Directia generală de muncă şi protecţie sociala a municipiului Bucureşti, pentru contribuţia de asigurări sociale şi pentru contribuţia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj;
  - la consiliile locale sau judetene, după caz, pentru oblibaţiile datorate bugetelor locale respective;
  - la Ministerul Finanţelor - Directia generală de contabilitate publică şi trezoreria statului, pentru sumele datorate bugetului trezoreriei statului.
  Cererea trebuie să cuprindă, pe linga elementele de identificare a agentului economic, natura obligaţiei şi debitul restant pentru care se solicita inlesnirea la plata. În cazul în care se solicita inlesniri la plata majorarilor de întârziere, se vor evidentia distinct majorarile de întârziere pentru fiecare fel de venit în parte.
  Prin debite restante se înţelege oblibaţiile cu termen de plată scadent până la aprobarea programelor de restructurare şi redresare financiară.
  Cererea prevăzută mai sus va fi însoţită de ultima raportare contabila, împreună cu anexa referitoare la oblibaţiile fiscale.
  Organul fiscal teritorial, precum şi directiile teritoriale de muncă şi protecţie sociala vor verifica, în termen de 15 zile, corectitudinea sumelor pentru care s-a solicitat inlesnirea la plata, intocmind în acest sens o nota de constatare. În cazul în care se stabilesc diferente, vor efectua corectiile necesare şi le vor cuprinde în nota respectiva.
  Nota întocmită va cuprinde:
  - confirmarea sumelor pentru care agentul economic solicita inlesnirea la plata;
  - modul de respectare a disciplinei financiare, avindu-se în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996;
  - situaţia creditelor angajate de agentul economic la data efectuării verificării;
  - indeplinirea obligaţiilor privind depunerea lunara a deconturilor privind impozitele, potrivit legii.
  Cererile agentilor economici privind acordarea unor inlesniri la plata obligaţiilor către bugetul de stat, împreună cu anexele menţionate şi cu nota întocmită de organul fiscal teritorial, aprobata de conducerea unităţii fiscale, vor fi transmise prin directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucureşti cu propuneri proprii de solutionare a acestora, în termenul prevăzut la alin. 4, la Ministerul Finanţelor.
  Cererile privind oblibaţiile către bugetul asigurarilor sociale de stat şi către Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, împreună cu anexele şi cu nota întocmită de către corpurile de control în domeniul asigurarilor sociale şi al somajului, aprobate de conducerea directiei teritoriale de muncă şi protecţie sociala, cuprinzind propuneri proprii de solutionare, vor fi transmise la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.
  4. Prin excepţie de la prevederile menţionate mai sus, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, care au filiale sau sucursale fără personalitate juridica în tara şi care sunt platitoare de impozite şi de taxe conform legii, vor proceda după cum urmeaza:
  - pentru impozitele, taxele şi majorarile aferente acestora, cuvenite bugetului de stat, pentru care se solicita inlesniri la plata, regia autonoma sau societatea comerciala cu capital majoritar de stat va cumula toate cererile unităţilor fără personalitate juridica din componenta acestora, împreună cu documentaţia întocmită de organul fiscal teritorial, conform metodologiei prevăzute la pct. 3, şi le va prezenta centralizat Ministerului Finanţelor.
  În mod similar se va proceda şi pentru oblibaţiile datorate bugetului asigurarilor sociale de stat şi Fondului pentru plata ajutorului de şomaj:
  - pentru impozitele, taxele şi majorarile aferente acestora, cuvenite bugetelor locale, unitatile fără personalitate juridica din componenta regiilor autonome vor depune cererile pentru acordarea inlesnirilor la plata la consiliile locale, care pot adopta aceeasi metodologie de solutionare a acestora.
  5. Ministerul Finanţelor va analiza cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, la solicitarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome, împreună cu Agentia de Restructurare sau cu ministerul de resort, după caz, prin Directia generală de evaluare şi executare silita a veniturilor statului, directiile generale de control financiar şi trezoreriile statului pentru oblibaţiile cuvenite bugetului trezoreriei statului.
  Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, prin compartimentele de control în domeniul asigurarilor sociale şi al somajului, va analiza cererile de acordare a inlesnirilor la plata obligaţiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat şi Fondului pentru plata ajutorului de şomaj la iniţiativa şi împreună cu Agentia de Restructurare, pentru societăţile comerciale, sau cu ministerul de resort, pentru regiile autonome.
  Analiza efectuata atit de către Ministerul Finanţelor cit şi de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale va avea în vedere:
  - posibilitatile reale de plată ale agentilor economici;
  - prevederile programelor de restructurare şi redresare financiară;
  - prevederile acordurilor de conciliere incheiate;
  - orice alte elemente utile aprecierii corecte a oportunitatii inlesnirilor la plata obligaţiilor ce urmeaza a fi acordate agentului economic.
  În urma analizei efectuate, cu avizul Agentiei de Restructurare, pentru societăţile comerciale, sau al ministerului de resort, pentru regiile autonome, Ministerul Finanţelor sau Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale va acorda una sau mai multe dintre inlesnirile la plata prevăzute în ordonanţa. Inlesnirile respective vor fi incluse în programele de restructurare şi redresare financiară ale agentilor economici aflati în regim special de supraveghere economico-financiară, ce vor fi prezentate spre aprobare potrivit art. 4 din ordonanţa.
  Consiliile locale vor putea adopta aceeasi metodologie pentru impozitele, taxele şi majorarile aferente, datorate bugetelor locale.
  6. De la data depunerii cererilor de acordare a inlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare de către agentii economici şi până la solutionarea acestora nu se vor mai urmări silit debitele şi majorarile aferente care fac obiectul cererilor respective."
  VII. Referitor la art. 11
  1. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul local cu ocazia solicitarii alocarii de transferuri de la subcapitolul 85.01 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, pentru asigurarea protectiei sociale pentru energia termica şi transportul urban de calatori", prezinta anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, pentru fiecare regie autonoma de interes local, societate comerciala cu capital de stat sau serviciu public, care beneficiaza de subventii de la bugetul local.
  2. Directia generală teritoriala a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, după verificarea şi analiza efectuate, cu respectarea Normelor metodologice nr. 3.950/1993, stabileste nivelul transferului din bugetul de stat către bugetul local, din care retine suma reprezentind datorii către furnizorii de energie electrica, energie termica şi gaze naturale mai vechi de 30 de zile, efectuindu-se urmatoarele operaţiuni:
  a) În judeţele în care funcţionează trezorerii ale statului:
  - se repartizeaza creditele bugetare din bugetul de stat cu dispoziţie bugetară pe seama bugetului local de la subcapitolul 85.01.01 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, pentru asigurarea protectiei sociale pentru energia termica şi transportul urban de calatori". O dată cu dispoziţia bugetară se transmite şi situaţia datoriilor neachitate către furnizorii de energie electrica, energie termica şi gaze naturale;
  - trezoreria statului alimenteaza contul bugetului local cu suma totala a transferului aprobat şi întocmeşte cite un ordin de plată pe baza situaţiei datoriilor menţionate în anexa nr. 4, prin care virează sumele în contul unităţilor beneficiare. Suma virata se înregistrează de către trezorerie în contul 24 "Cheltuielile bugetului local", capitolul 63.02 "Servicii şi dezvoltare publică şi locuinte" sau capitolul 68.02 "Transporturi şi comunicatii", după caz;
  - suma reprezentind diferenţa dintre transferul aprobat şi suma virata în contul unităţii beneficiare se virează de către ordonatorul principal de credite cu ordin de plată în contul regiilor autonome beneficiare de subvenţie, potrivit normelor stabilite în acest scop.
  b) În judeţul Mehedinti, în municipiul Bucureşti, în sectorul agricol Ilfov şi în municipiul Constanta, în care nu funcţionează trezorerii ale statului, directiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat procedeaza potrivit pct. 4 lit. e) din Normele metodologice nr. 3.950/1993, având în vedere urmatoarele precizări:
  - nota de fundamentare privind solicitarea transferului din bugetul de stat către bugetul local va fi însoţită şi de situaţia datoriilor către furnizorii de energie electrica, energie termica şi gaze naturale (anexa nr. 4);
  - din suma transferului virata în contul 63 ... "Disponibil al bugetului local", deschis pe seama organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finanţelor, acestea virează, cu ordin de plată, suma aferenta datoriilor restante în contul unităţilor beneficiare;
  - suma rămasă după operaţiunea de virare prevăzută mai sus se pune la dispoziţia ordonatorului principal de credite, care o aloca regiilor autonome beneficiare de subventii, conform normelor stabilite în acest scop.
  Organul financiar va transmite ordonatorului principal de credite, finanţat din bugetul local, urmatoarele date în legătură cu transferul aprobat, şi anume: suma aprobata ca transfer, suma retinuta reprezentind datorii către furnizorii de energie electrica, energie termica şi gaze naturale; suma rămasă de alocat regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital de stat sau serviciilor publice, beneficiare de subventii.
  Aceste elemente vor fi inscrise pe versoul ordinului de plată de către ordonatorul de credite prin care se virează subventiile regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital de stat sau serviciilor publice, beneficiare.
  3. Instituţiile publice din administratia locala, finantate din bugetele locale, care sunt prevăzute cu transferuri din bugetul de stat (sume defalcate din impozitul pe salarii) au obligaţia sa achite cu prioritate costul energiei electrice, al energiei termice şi al gazelor naturale livrate, în care scop vor proceda astfel:
  a) În limita creditelor bugetare aprobate şi deschise pe capitole la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" vor dispune plata datoriilor mai vechi de 30 de zile către furnizorii de energie electrica, energie termica şi gaze naturale.
  Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor urmări permanent ca în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate pentru cheltuielile proprii, precum şi ale instituţiilor publice din subordine, să fie asigurate fondurile necesare achitarii la timp a livrarilor de energie electrica, energie termica şi gaze naturale.
  b) Instituţiile publice din administratia locala vor prezenta, la inceputul fiecarei luni, la trezoreria statului la care au deschise conturile de cheltuieli bugetare sau la unitatile Băncii Comerciale Române - S.A. (în localităţile în care nu funcţionează trezorerii ale statului), confirmarea de la unitatile care au livrat energie electrica, energie termica şi gaze naturale, după caz (conform anexei nr. 4), că nu au datorii mai vechi de 30 de zile.
  Trezoreriile statului sau unitatile Băncii Comerciale Române - S.A., după caz, nu vor admite efectuarea de plati dispuse de către ordonatorii de credite din conturile menţionate mai sus, fără prezentarea confirmarii de la unitatile care au livrat energie electrica, energie termica şi gaze naturale.
  c) Trezoreriile statului, precum şi organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor (în judeţele în care nu funcţionează trezorerii ale statului) vor asigura disponibilitatile corespunzătoare în bugetele locale din care sunt finantate instituţiile publice respective, din sumele defalcate din impozitul pe salarii, în limita prevederilor aprobate în bugetul de stat.
  4. Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 857/1995 se abroga.
  VIII.
  La sediile caselor/punctelor de schimb valutar sunt considerate sume ce apartin caselor/punctelor de schimb valutar doar acele sume care sunt incluse în evidentele acestora. Alte sume care sunt pastrate la sediile mai sus menţionate trebuie evidentiate zilnic într-un registru separat ca "sume personale" apartinind patronilor ori angajatilor casei/punctului de schimb valutar respectiv; evidentierea sumelor se va face sub semnatura persoanei la inceputul activităţii.

  Anexa 1
  ------
  la normele metodologice
      Regia Autonoma .................
      Societatea Comerciala ..........
      Localitatea ....................
      Codul fiscal ...................
      Nr. ..... din ..................

  DECLARATIE
  Către,
  Banca Comerciala .......
  În conformitate cu art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, declaram pe propria răspundere că la data de .... disponibilitatile în lei şi în valută existente în conturile noastre deschise la societăţi bancare, precum şi cele aflate în conturile societatilor comerciale prin care derulam operaţiunile de export, se prezinta astfel:
  I.
                 
    Nr. crt.Denumirea societăţii bancare sau a societăţii comerciale comisionareDisponibilităţiTotal disponibilităţi în lei (mil. lei)Datorii mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, energie termică şi gaze naturale (mil. lei)
    în lei (mil. lei)în valută echivalent U.S.D. (mii U.S.D.)*)echivalentul în lei al valutei (mil. lei)**)
    012345=2+46
    1.Societatea bancară          
    2.Societatea bancară          
    3.......          
    4.Societatea comercială          
    5..........          

  II. Modul de utilizare a disponibilitatilor în lei şi în valută
               
    Plata salariilor şi a drepturilor asimilate acestora, inclusiv C.A.S., ajutorul de şomaj, impozitul pe salarii etc. (mil. lei)Plata ratelor scadente şi a valorii dobânzilor aferente împrumuturilor externe (mii U.S.D. echivalent)Plata ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumuturilor în valută acordate de societăţi bancare (mii U.S.D. echivalent)Plata datoriilor la extern cu scadenţă până la 30 de zile (mii U.S.D. echivalent)Plata furnizorilor de energie electrică, energie termică şi gaze naturale mai vechi de 60 de zile (mil. lei)Plata celorlalte datorii potrivit Legii nr. 76/1992, republicată (mil. lei)
    123456
               
    Manager (Director),Director economic,

  --------- Notă *) Transformarea în U.S.D. a disponibilitatilor în alte valute se face la cursurile valutare din ziua întocmirii declaraţiei, comunicate de Banca Naţionala a României. Notă **) Echivalentul în lei al disponibilitatilor în valută se stabileste pe baza cursului de referinţa al Băncii Naţionale a României în vigoare la data întocmirii declaraţiei. Notă ***) Tabelele se completeaza de către agentii economici care au datorii neachitate.


  Anexa 2
  -------
  la normele metodologice
      Denumirea societatii comerciale sau a regiei autonome
      (fără prescurtari) ................
      Localitatea .......................
      Codul fiscal ......................
      Nr. ...............................

  DECLARATIE
  Declaram pe propria raspundere, sub sancţiunea legilor din România, ca, potrivit evidentelor contabile proprii, până la data prezentei solicitări de bonificatii aferente trim. .../1995 şi/sau trim ..../1996, societatea comerciala (regia autonoma) a incasat şi a repatriat în totalitate valuta aferenta exporturilor anterioare, la termenele scadente stipulate în contractele externe, termene corelate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, conform art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996.
  Am luat cunoştinţa de faptul ca, dacă în urma verificărilor efectuate de către organele abilitate, prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, în condiţiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, după caz, a celor vinovati.
  De asemenea, bonificatia primita nejustificat va fi recuperata şi varsata la bugetul de stat după regimul de urmărire a sumelor datorate acestuia.
  Declaram ca derularea incasarii exporturilor până la data prezentei solicitări de bonificatie s-a facut numai prin urmatoarele bănci comerciale:
  a) .............................(denumirea completa a băncii comerciale)
  b) ......................................................................
  c) ......................................................................,
  care certifica sub semnatura şi stampila cele declarate mai sus.
  Manager (Director), Director economic,
  (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)
  Confirmam:
  a) Banca comerciala ............ data ...........
  b) Banca comerciala ............ data ...........
  c) Banca comerciala ............ data ...........


  Anexa 3
  -------
  la normele metodologice
  -------------------------------------------------------------------------------
       FISA DE MAGAZIE | Rezervat numerele | Pentru
    A DOCUMENTELOR FISCALE | (seriile) | compartimentul
                                     |--------------------|----------------------
    Denumirea documentului | de la | până la | |
     ................... |---------|----------|-----------|----------
      Codul documentului |_________|__________|___________|__________
    ...... formatul ......... |_________|__________|___________|__________
     Preţul unitar ........ U.M. |_________|__________|___________|__________
    .......... codul ............. |_________|__________|___________|__________
                                     |
  -----------------------------------|---------|----------|-----------|----------
       | Felul şi | | | |Numele şi |Formularele| Data şi
       | numărul |Cantitatea| | Numerele |prenumele | anulate |semnatura
       | documen- | | | (seria) |primito- | (numărul |Celui care
  Data | tului | | Stoc | |rului | şi seria)|preda
       | | | | | | |Formularele
       | | | | | | | anulate
       |----------|----------| |----------|----------|-----------|----------
       |de primire|pri-|eli- | | de | până| | |
       | sau de |mita|bera-| | la | la | | |
       | eliberare| ta | | | | | |
  -----|----------|----|-----|------|----|-----|----------|-----------|----------
  _____|__________|____|_____|______|____|_____|__________|___________|__________
  _____|__________|____|_____|______|____|_____|__________|___________|__________
  _____|__________|____|_____|______|____|_____|__________|___________|__________
  _____|__________|____|_____|______|____|_____|__________|___________|__________


  Anexa 4
  -------
  - model - la normele metodologice
      Denumirea *)
      .............
      .............

                        Către Regia Autonoma ..............
                        ...................................

      Va rugam a ne confirma situaţia obligaţiilor de plată reprezentind livrarile
      de energie electrica/energie termica/gaze naturale mai vechi de 30 de zile,
      menţionate mai jos:
            - lei -
    Nr. crt.Numărul şi data facturiiSumele datorate mai vechi de 30 de zileTermenul de plată prevăzut în contractNumărul de zile de întârziere**)
    ...............
    ...............
    ...............
      TOTAL   xx
             
             
    Certificăm exactitatea datelor pe propria răspundere.
    Director,CONFIRMARE FURNIZOR .............
      Director,Contabil-şef,
    Contabil-şef,
  Notă *) Se inscrie denumirea regiei autonome de interes local sau a institutiei publice consumatoare de energie electrica, energie termica şi gaze naturale. Notă **) Termenul de plată, mai vechi de 30 de zile, se stabileste pornind de la termenul de plată stabilit prin contract sau de la data emiterii facturii.
  -----------