LEGE nr. 23 din 27 martie 2000pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 8 din 27 ianuarie 1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, emisă în temeiul art. 1 lit. k) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se finanțează, total sau parțial, programele și activitățile de dezvoltare și promovare a produselor turistice din România, respectiv programele și activitățile de marketing și de promovare turistica, reprezentare și informare turistica în țara și în străinătate, creare și dezvoltare de produse turistice, alte activități de dezvoltare și promovare a turismului, activități de autorizare și control, în conformitate cu politica naționala în domeniul turismului.
  2. La articolul 3 litera a) se introduce un alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:
  Se exceptează de la plata contribuției pentru turism de 3% și agenții economici care prestează servicii turistice în pensiuni turistice și pensiuni agroturistice din mediul rural, în cazul în care nu sunt plătitori de taxa pe valoarea adăugată.
  3. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:
  c) o parte din profitul net al Institutului Național de Formare și Management pentru Turism, stabilită de Ministerul Turismului*) o dată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli; Notă
  *) Atribuțiile Ministerului Turismului au fost preluate de Autoritatea Naționala pentru Turism, conform prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 56/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.
  4. La articolul 5, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  Pentru neplata în termen a sumelor datorate de agenții economici se vor aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare. În acest sens controlul constituirii Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se face de Oficiul de Autorizare și Control în Turism și de alte persoane de specialitate, conform legii, împuternicite de ministrul turismului*). Notă
  *) Președintele Autorității Naționale pentru Turism, conform Hotărârii Guvernului nr. 972/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998.
  5. La articolul 7, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
  a) 70% pentru acțiunile de marketing, promovare și activități de autorizare și control în turism;
  b) 30% pentru acțiunile de creare și dezvoltare de produse turistice.
  6. La articolul 8, literele e) și i) vor avea următorul cuprins:
  e) acoperirea a 50% din dobânda contractată la creditele pe termen mediu, obținute de la bănci pentru proiecte de investiții în turism. Acordarea acestor credite se va face prin intermediul băncilor, pe bază de convenție;
  ..............................................
  i) alte acțiuni aprobate de Guvern.
  7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Criteriile pe baza cărora se vor aloca sumele din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, precum și metodologia de programare, de calcul și de raportare referitoare la acesta se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Turismului și de Ministerul Finanțelor, aprobate de Guvern, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ

  -----