HOTĂRÂRE nr. 870 din 28 iunie 2006
privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 24 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, denumită în continuare Strategia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Se desemnează Secretariatul General al Guvernului ca instituţie responsabilă pentru coordonarea implementării Strategiei. În acest sens, Secretariatul General al Guvernului colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice, Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu atribuţiile legale ale acestora şi prevederile prezentei Strategii.
  (2) Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei se aprobă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Secretariatului General al Guvernului va îndeplini următoarele atribuţii:
  a) elaborarea proiectelor de acte normative necesare implementării Strategiei în domeniul regulilor de procedură şi a regulilor privind evaluarea ex-ante şi ex-post a politicilor publice şi supunerea acestora spre adoptare Guvernului;
  b) crearea şi dezvoltarea bazei de date şi informaţii privind politicile publice, prevăzută în Strategie, în colaborare cu Cancelaria Primului-Ministru şi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.


  Articolul 4

  Secretariatului General al Guvernului, Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Finanţelor Publice vor îndeplini următoarele atribuţii:
  a) crearea grupului de lucru pentru elaborarea procedurilor privind noile iniţiative de finanţare şi includerea acestora în regulile de procedură elaborate conform art. 3 lit. a);
  b) elaborarea metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central;
  c) elaborarea mecanismelor, procedurilor şi a cadrului normativ necesare pentru integrarea planurilor strategice în cadrul procesului bugetar şi supunerea spre aprobare Guvernului a proiectelor de acte normative necesare;
  d) realizarea metodologiei pentru elaborarea indicatorilor de performanţă la nivelul administraţiei publice centrale.


  Articolul 5

  Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vor elabora şi vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative privind detalierea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului în domeniul elaborării politicilor publice.


  Articolul 6

  Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora şi implementa programul de pregătire în domeniul politicilor publice şi al metodelor de evaluare a impactului.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Radu Stroe
  p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Constantin Gheorghe
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 28 iunie 2006.
  Nr. 870.


  Anexă

  STRATEGIE 28/06/2006