HOTĂRÂRE nr. 506 din 24 aprilie 2003
privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 25 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 113 alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul Registrului declaraţiilor de interese, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Registrul declaraţiilor de interese va fi confectionat la dimensiunile de 210 x 297 şi va conţine 50 de file. Coperta va fi de culoare albastra, iar textul de pe coperta va fi tipărit cu litere de culoare alba.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,
  Acsinte Gaspar
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Bucureşti, 24 aprilie 2003.
  Nr. 506.


  Anexă   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ ROMÂNIA │
   │ │
   │ │
   │ ┌───────┐ │
   │ │ STEMA │ │
   │ └───────┘ │
   │ │
   │ │
   │ (Denumirea instituţiei) │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ REGISTRUL │
   │ DECLARAŢIILOR DE INTERESE │
   │ │
   │ Nr. ........ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   │ │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────┘


   ┌───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
   │Nr. de înregistrare│Data depunerii │Numele şi prenumele│
   │al declaraţiei de │ Anul ....... │ declarantului │
   │ interese ├───────┬──────────┤ │
   │ │ Luna │ Ziua │ │
   ├───────────────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
   │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
   │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
   │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
   │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   └───────────────────┴───────┴──────────┴───────────────────┘
   ┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐
   │Funcţia deţinută│Act de identitate│Schimbări intervenite în│
   │ │ │declaraţie de interese │
   ├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   ├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   ├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   ├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   └────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘      ┌────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ │
      │ Acest registru conţine │
      │ 50 de file, respectiv │
      │ 100 de pagini. │
      │ │
      │ │
      │ │
      └────────────────────────────────────────┘

  DECLARAŢIE DE INTERESE*)
  Nr. ............. Data ........
  Subsemnatul, ................................................., având funcţia de .............................. la ................................., declar pe propria răspundere următoarele:
  1. Funcţii deţinute în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale:
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  2. Funcţii deţinute în cadrul partidelor politice:
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  3. Activităţi profesionale remunerate:
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  4. Calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare:
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  5. Alte precizări ale declarantului:
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.
  Data    Semnatura
  ........ ..................
  ----------- Notă *) Declaraţia de interese va purta numărul de înregistrare şi data din Registrul declaraţiilor de interese.
  -------