STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 bis din 11 februarie 2019 Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2019


  Secţiunea I Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat
  MODUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-2)
  STANDARD 1 - ADMITERE
  Admiterea în centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, denumit în continuare centru de primire în regim de urgență sau centru, după caz, se realizează în baza măsurii de plasament în regim de urgență, stabilită în condițiile legii.
  Rezultat așteptat: Copilul aflat în pericol iminent în propria familie sau în familia extinsă, precum și copilul aflat în aceeași situație în perioada plasamentului său în familie de plasament sau la asistent maternal profesionist, beneficiază de protecție în regim de urgență în cadrul unui centru rezidențial specializat.
  S1.1. Centrul deține și pune la dispoziția copiilor și, după caz, a părinților și a altor persoane apropiate copilului, la sediul propriu, materiale informative cu privire la propria misiune și activitățile derulate, precum și la serviciile sociale existente în comunitate.
  Centrul se organizează și funcționează ca centru de primire în regim de urgență pentru copiii abuzați, neglijați sau exploatați ori cei aflați în risc iminent, cărora li s-a dispus, ca măsură de protecție, plasamentul în regim de urgență.
  Materialele informative trebuie să cuprindă, pe scurt: o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, serviciile și facilitățile oferite.
  Centrul dispune de o prezentare schematică cu privire la poziția sa în sistemul de servicii sociale local, precum și la serviciile sociale existente în comunitate la care pot avea acces copiii în perioada în care sunt găzduiți în centru.
  Materialele informative privind organizarea și funcționarea centrului, precum și cele referitoare la alte servicii sociale accesibile în comunitate, sunt puse la dispoziția copiilor, părintelui protector și, după caz, a altor persoane apropiate copilului în cadrul centrului. Conținutul materialelor informative este explicat copiilor într-un limbaj adecvat și cu mijloace accesibile acestora, ținând cont de gradul de maturitate al fiecăruia.
  Im1: Centrul deține materiale informative de prezentare care pot fi consultate de beneficiari și părinții acestora.
  Im2: Materialele informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.

  S1.2. Centrul are o misiune și obiective clare, cunoscute de personalul centrului și de copiii care beneficiază de serviciile acestuia
  Misiunea centrului de primire în regim de urgență este de a asigura protecția copilului abuzat, neglijat și exploatat sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă, precum și găzduirea și îngrijirea acestuia pe perioadă determinată. Misiunea și obiectivele centrului sunt clar definite în Regulamentul de organizare și funcționare al centrului (ROF), elaborat de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.
  Documentul este cunoscut de coordonatorul și personalul centrului.
  ROF-ul poate fi consultat de copii, de părinții protectori ai acestora, de reprezentanții instituțiilor/organismelor cu responsabilități în domeniu, precum și de inspectorii sociali sau alte organe de control.
  La admitere și ori de câte ori este nevoie, fiecărui copil i se explică clar, în funcție de gradul său de maturitate, principalele reguli de organizare și funcționare ale centrului pe care acesta trebuie să le respecte.
  Im1: ROF-ul centrului este disponibil la sediul acestuia.
  Im2: ROF-ul este cunoscut de întreg personalul centrului; sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im3: ROF-ul este cunoscut de copiii protejați în centru; sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor.

  S1.3. Centrul aplică o procedură proprie de admitere
  Admiterea în centru se efectuează conform unei proceduri clare, elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul și este anexă la ROF.
  Admiterea în centru se referă exclusiv la situațiile în care plasamentul de urgență al copilului aflat în risc iminent nu se poate face la asistentul maternal profesionist sau în familia de plasament.
  Situația copiilor aflați în situații de risc, identificați de specialiștii din echipa mobilă de intervenție din cadrul telefonului copilului, precum și copiii intrați în atenția serviciilor publice de asistență socială, urmare sesizărilor primite de la alte persoane, sunt evaluați și înregistrați la DGASPC.
  Specialistul care a evaluat inițial situația copilului propune plasamentul în regim de urgență în cadrul centrului pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.
  În situația în care, specialistul care a evaluat inițial situația copilului constată existența unei urgențe medicale, acesta facilitează accesul copilului la consultații și tratamente medicale de specialitate sau, după caz, internarea în spital și anunță directorul DGASPC în vederea înregistrării cazului după externarea copilului și a luării deciziei plasamentului în regim de urgență.
  Admiterea în centru se realizează în baza deciziei directorului DGASPC privind plasamentul copilului într-un centru rezidențial specializat.
  Procedura de admitere este cunoscută de coordonatorul centrului și de personalul de specialitate.
  Condițiile de admitere sunt explicate copiilor.
  Im1: Procedura de admitere este disponibilă la sediul centrului, anexă la ROF
  Im2: Procedura de admitere este cunoscută de conducerea centrului și de personalul de specialitate; sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im3: Procedura de admitere, anexă la ROF, este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale..

  S1.4. Centrul facilitează integrarea fiecărui copil în noul mediu de viață, precum și stabilirea măsurilor de intervenție pe termen scurt
  Imediat după admiterea copilului în centru, coordonatorul acestuia nominalizează, din personalul propriu, un responsabil de caz pentru copilul respectiv.
  Responsabilii de caz sunt instruiți corespunzător pentru îndeplinirea atribuțiilor lor. Responsabilul de caz stabilește, împreună cu copilul, în funcție de vârsta și de gradul de maturitate al acestuia, un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale acestuia (vârstă, status psiho-somatic, personalizate și temperament, nivel de educație, etc.). În programul de acomodare se consemnează de către responsabilul de caz, sub semnătură, informații relevante privind: problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în comunitatea reprezentată de centru, relația cu familia, probleme identificate de specialiștii care au efectuat evaluarea inițială a copilului, etc.
  Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei și intimitatea.
  Copilul este încurajat să-și exprime sentimentele legate de situația de dificultate în care se află, precum și percepția proprie privind separarea de părinți sau de căminul în care a trăit până la admiterea în centru.
  Personalul centrului este instruit să acorde sprijin copiilor care semnalează sau solicită ajutor pentru rezolvarea unor probleme personale.
  Furnizorul de servicii sociale care administrează și coordonează centrul elaborează un model standard pentru Programul de acomodare.
  Im1: Centrul elaborează și aplică pentru fiecare beneficiar, după admitere, un program de acomodare; programul de acomodare este disponibil la dosarul beneficiarului.
  Im2: Persoanele de referință nominalizate sunt instruite și au cunoștințele necesare pentru realizarea și aplicarea programelor de acomodare; sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

  S1.5. Centrul întocmește, pentru fiecare copil, un dosar personal
  Pentru fiecare copil protejat în centru se întocmește dosarul de plasament în regim de urgență, denumit în continuare dosarul personal al beneficiarului, care conține documente relevante privind situația copilului: actele (în copie) care certifică identitatea copilului și a părinților acestuia, decizia directorului DGASPC privind măsura plasamentului în regim de urgență sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecție; documentele de evaluare inițială și cele aferente evaluării comprehensive a situației copilului; planul de acomodare inițială a copilului, planul personalizat de servicii sau planul individualizat de protecție al copilului; fișele de monitorizare a situației copilului aflat în centru; fișele medicale; orice alte documente referitoare la realizarea măsurilor de intervenție pe termen scurt.
  Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fișete/dulapuri închise, accesibile exclusiv personalului de conducere și angajaților cu atribuții stabilite în acest sens.
  După ieșirea copiilor din centru, dosarele personale ale copiilor sunt arhivate și păstrate într-un spațiu special amenajat cu această destinație, pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic elaborat de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  Dosarele copiilor care au fost protejați în servicii ale furnizorilor de servicii sociale privați, la ieșirea din sistem sunt predate pe bază de proces-verbal de predare-primire, direcției generale de asistență socială și protecția copilului care a propus măsura de protecție specială.
  Copilul cu discernământ, în calitate de beneficiar, are acces la dosarul său personal, la cerere.
  Accesul personalului centrului la dosarele personale ale beneficiarilor se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de conducerea acestuia.
  Orice altă persoană, fizică sau juridică, poate accesa dosarul personal al beneficiarului numai cu aprobarea scrisă a furnizorului de servicii sociale care administrează centrul.
  Instituțiile și organismele de inspecție și control au acces la dosarele personale ale copiilor în condițiile legii.
  Im1: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt conforme și complete și conțin documentele obligatorii;
  Im2: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului și sunt ținute în condiții corespunzătoare care să asigure integritatea lor, precum și păstrarea confidențialității datelor.
  Im3: Centrul sau furnizorul de servicii sociale care îl administrează are amenajat un spațiu corespunzător pentru păstrarea, pe perioada prevăzută de lege, a dosarelor personale ale beneficiarilor și, după caz, a celor preluate de la furnizorii de servicii sociale privați.

  S1.6. Centrul constituie o bază de date referitoare la copiii cărora le asigură protecție, găzduire și îngrijire
  Centrul constituie și administrează o bază de date proprie cu privire la beneficiarii săi.
  Centrul ține evidența copiilor aflați în îngrijire, pe suport de hârtie și electronic.
  Accesul personalului centrului la baza de date se face numai dacă utilizatorul este înscris în lista specială aprobată de conducerea acestuia.
  Accesul altor persoane, fizice sau juridice, la baza de date se face numai cu acordul furnizorului de servicii sociale care administrează centrul.
  Instituțiile de inspecție și control au acces la baza de date în condițiile legii.
  Im: Baza de date electronică privind beneficiarii îngrijiți în centru este constituită și actualizată permanent.

  STANDARD 2 - ÎNCETAREA SERVICIILOR
  Încetarea serviciilor și părăsirea centrului rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, se realizează numai cu pregătirea prealabilă a copiilor și în condițiile prevăzute de lege.
  Rezultat așteptat: Copiii sunt pregătiți pentru ieșirea din centru și dispun de informațiile și mijloacele materiale necesare pentru părăsirea acestuia în condiții sigure.
  S2.1. Centrul deține și aplică o procedură proprie privind încetarea serviciilor și asigură pregătirea copiilor în vederea părăsirii centrului
  Procedura de încetare a serviciilor este elaborată de furnizorul de servirii sociale care administrează centrul.
  Procedura de încetare a serviciilor este anexa la ROF.
  Centrul realizează activități de informare și consiliere a copiilor cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centrul respectiv.
  Centrul pregătește ieșirea copilului din centru și derulează activități specifice destinate reintegrării acestuia în familie sau integrării în familia extinsă ori familia substitutivă, precum și sensibilizării copilului privind viitorul mod de viață.
  Centrul instruiește și implică activ copilul, în funcție de vârsta și gradul său de maturitate, precum și, după caz, părinții și/sau persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie, în activitățile realizate în vederea pregătirii pentru ieșirea din centru sau, după caz, pentru transferul în alt serviciu social (inclusiv la asistent maternal/familie substitutivă).
  Im1: Procedura de încetare a serviciilor, anexă la ROF este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura de încetare a serviciilor, anexă la ROF, este disponibilă la sediul centrului.
  Im3: Procedura de încetare a serviciilor este cunoscută de conducerea centrului și de personalul de specialitate.
  Im4: Personalul este instruit anual cu privire la procedura de încetare a serviciilor, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im5: Beneficiarii, în funcție de vârsta și gradul de maturitate, sunt informați cu privire la condițiile în care încetează îngrijirea lor în centru; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

  S2.2. Centrul ia măsurile necesare pentru ca părăsirea centrului de către copii să se realizeze în condiții de securitate
  Centrul organizează și pregătește părăsirea serviciului de către copii.
  Conducătorul centrului și responsabilii de caz se asigură că aceștia dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesară, dețin toate obiectele și documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei, dețin bilete de călătorie, au însoțitor sau nu, etc.).
  Centrul cunoaște și consemnează în scris, modalitatea de transport și/sau condițiile în care copilul părăsește serviciul, precum și locul în care va merge acesta (domiciliul sau rezidența), în cazul reîntoarcerii în familie, copiii sunt obligatoriu însoțiți de părinți sau reprezentanții legali, la părăsirea centrului.
  Centrul deține un registru de evidență a ieșirilor beneficiarilor din centru în care se consemnează toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, precum și data la care s-a realizat informarea în scris a serviciului public de asistență socială din localitatea/județul unde va avea domiciliul/rezidența copilul, în perioada imediat următoare părăsirii centrului.
  Pentru înregistrarea ieșirilor ocazionale autorizate ale copiilor se utilizează Registrul pentru vizite și ieșiri. Registrul conține fișele nominale ale copiilor în care sunt consemnate ieșirile zilnice ale acestora și vizitele primite.
  Im: Registrele de evidență a ieșirilor copiilor din centru, completate la zi, sunt disponibile la sediul acestuia.

  S2.3. Centrul, în caz de forță majoră, asigură transferul copiilor în alte servicii similare în condiții de siguranță
  Centrul deține și aplică o procedură de transfer al copiilor în caz de forță majoră, (evenimente imprevizibile și/sau inevitabile cum ar fi: lucrări de amenajare/reabilitare clădiri și instalații, epidemii, incendii, calamități naturale, etc) elaborată de furnizorul de servicii sociale.
  Centrul realizează acțiuni de instruire a personalului privind procedura de transfer a copiilor în caz de forță majoră, precum și sesiuni de consiliere și instruire a copiilor în care li se explică regulile ce trebuie urmate în situațiile/evenimentele considerate cazuri de forță majoră.
  Centrul deține un plan de urgență în caz de retragere a licenței de funcționare/desființare a serviciului social, elaborat și aprobat de furnizorul de servicii sociale.
  Im1: Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de forță majoră este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de forță majoră este disponibilă la sediul centrului, în dosarul de proceduri.
  Im3: Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de forță majoră este cunoscută de tot personalul; sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im4: Planul de urgență este aprobat prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im5: Planul de urgență este disponibil la sediul centrului.
  Im6: Planul de urgență este cunoscut de tot personalul; sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

  MODUL II - EVALUARE ȘI PLANIFICARE (Standardele 1-2)
  STANDARD 1 - EVALUAREA COPILULUI
  Protejarea copiilor în centre rezidențiale, organizate ca centre de primire în regim de urgență, se realizează în baza unei evaluări comprehensive a situației și nevoilor acestora.
  Rezultat așteptat: Copiii protejați în centru primesc servicii adaptate nevoilor individuale identificate.
  S1.1. Centrul asigură condițiile necesare și un mediu adecvat pentru intervievarea copilului cu privire la situațiile de abuz, neglijare și exploatare
  După caz, centrul asigură înregistrarea documentelor care atestă prezența leziunilor și a altor consecințe ale abuzului, neglijării și exploatării, inclusiv prin fotografiere, precum și prin înregistrarea audio-video a interviurilor cu copilul în cursul evaluării comprehensive și, după caz, a ședințelor de consiliere care au loc în camera cu oglindă dublă (unidirecțională). În cazul copiilor spitalizați anterior de luarea deciziei plasamentului în regim de urgență, managerul de caz asigură înregistrarea acestei documentații cu acordul directorului spitalului și al directorului SPSPC.
  Intervievarea copilului se realizează de echipa multidisciplinară constituită din profesioniști care lucrează în cadrul centrului sau, după caz, din specialiști din afara centrului.
  Toate interviurile cu copilul, realizate în scopul dezvăluirii abuzului, neglijării și exploatării copilului sau efectuate în cursul procedurilor de urmărire penală, se desfășoară într-un spațiu protejat, de regulă în camera cu oglindă dublă și în prezența unui membru al echipei multidisciplinare (nu neapărat alături de copil).
  Intervievarea copilului aflat în situații grave de abuz, neglijare și exploatare, abuz/exploatare sexuală și trafic se realizează pe baza unor protocoale distincte, avizate de directorul DGASPC.
  Toate înregistrările, inclusiv fotografierea, se realizează cu informarea și acordul copilului, ținând cont de gradul său de maturitate. Consimțământul scris al părinților este luat numai în situația copilului spitalizat anterior de luarea deciziei plasamentului în regim de urgență, înregistrările pot fi folosite ca material didactic numai cu acordul copilului și al reprezentantului legal al acestuia, cu respectarea prevederilor legale cu privire la dreptul la intimitate și imagine, precum și alte reglementări în materie. Se pot face materiale didactice audio-video folosind informația din înregistrări și respectând confidențialitatea cu privire la persoanele implicate în cazurile respective.
  Centrul deține aparatura și echipamentele necesare pentru realizarea interviurilor cu copilul abuzat, neglijat sau exploatat.
  Centrul ține evidența interviurilor realizate.
  Im1: Centrul are asigurate condițiile corespunzătoare pentru realizarea interviurilor cu copilul abuzat, neglijat sau exploatat (spațiu amenajat și dotat conform cerințelor legale, dotare adecvată: aparatură, echipamente, tehnologii necesare).
  Im2: Evidența interviurilor realizate este disponibilă la sediul centrului.
  Im3: Protocoalele avizate de directorul DGASPC pentru situațiile grave de abuz, neglijare și exploatare, abuz/exploatare sexuală și trafic în copie, sunt disponibile la sediul centrului.

  S1.2. Centrul realizează evaluarea nevoilor individuale și a situațiilor de dificultate în care se află copiii
  Imediat după înregistrarea cazului la DGASPC, conducătorul direcției desemnează un manager de caz. Nu se desemnează manageri de caz din cadrul centrului de primire în regim de urgență.
  Coordonatorul centrului stabilește modalitatea de colaborare dintre managerul de caz și responsabilul de caz al copilului, în scopul realizării, în cel mai scurt timp posibil, a evaluării comprehensive a situației acestuia, precum și pentru stabilirea planului individualizat de intervenție
  Managerul de caz organizează procesul de realizare a evaluării comprehensive a situației copilului. Sub coordonarea managerului de caz se identifică și sunt nominalizați specialiștii implicați în realizarea evaluării comprehensive. În situația în care, la nivelul centrului, nu sunt angajați specialiști care să efectueze evaluarea, managerul de caz solicită sprijinul furnizorului de servicii care dispune implicarea unor specialiști din alte centre aflate în administrarea sa ori poate încheia convenții/contracte de colaborare cu alți furnizori de servicii sau cu cabinete de specialitate, precum și contracte de prestări servicii.
  Scopul evaluării comprehensive este de a formula propuneri pertinente către comisia pentru protecția copilului referitoare la:
  a) reintegrarea în familie a copilului, însoțită de un plan de servicii pentru reabilitarea copilului și susținerea relațiilor familiale;
  b) luarea unei măsuri de protecție, însoțită de planul individualizat de protecție - PIP (în funcție de caz: plasamentul copilului alături de părintele protector într-un centru de recuperare pentru victimele violenței în familie, plasamentul/încredințarea în familia extinsă sau la asistent maternal profesionist);
  c) menținerea copilului în centrul de primire în regim de urgență în cazul copilului abuzat, neglijat și exploatat, acompaniată de măsura plasamentului/încredințării și transferul acestuia într-un centru rezidențial pentru copiii aflați în sistemul de protecție specială) în situația luării unei măsuri de protecție, după decizia plasamentului în regim de urgență, managerul de caz trebuie să asigure organizarea consiliului de familie a cărui opinie este înaintată comisiei pentru protecția copilului odată cu propunerea măsurii de protecție, a raportului de evaluare detaliată și a planului individualizat de protecție.

  Evaluarea comprehensivă a copilului are în vedere o evaluare detaliată a situației socio-familiale a acestuia, a stării de sănătate (psihice și fizice), precum și a nevoilor educaționale.
  Specialiștii echipelor de evaluare întocmesc fișe pentru fiecare tip de evaluare a situației copilului: socială, educațională, psihologică și a stării de sănătate.
  În fișa de evaluare, specialistul care a realizat evaluarea consemnează, sub semnătură: rezultatele evaluării, situațiile și nevoile identificate, măsurile de intervenție pe termen scurt și serviciile recomandate, data evaluării.
  Fișele de evaluare sunt aduse la cunoștința copiilor, în funcție de vârsta, nivelul de maturitate și de dezvoltare al acestora, precum și, după caz, părinților, dacă se decide reintegrarea copiilor în familie.
  Modelul standard al fiecărei fișe de evaluare, pe domenii, este elaborat de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul, pe baza modelului cadrul elaborat de ANPDCA.
  În situația în care, urmare evaluării inițiale, copilul a fost supus unor examene medicale și s-a decis internarea acestuia într-o unitate medicală, directorul DGASPC se asigură că managerul de caz va organiza și demara evaluarea comprehensivă a situației copilului în perioada de spitalizare a acestuia.
  Evaluarea comprehensivă a situației copiilor se realizează cu consultarea și participarea activă a acestora.
  Fișele de evaluare sunt aduse la cunoștința copiilor, în funcție de vârsta, nivelul de maturitate și de dezvoltare al acestora, precum și, după caz, părinților copiilor.
  În cazul în care părintele protector dorește să se implice în soluționarea situației copilului, centrul asigură informarea acestuia cu privire la toate aspectele referitoare la realizarea evaluării situației copiilor și solicită/facilitează participarea sa la stabilirea măsurilor de intervenție pe termen scurt.
  Im1: Toți copiii aflați în centru sunt supuși unui proces de evaluare inițială și evaluare comprehensivă a situației și nevoilor lor; fișele de evaluare socială, educațională, psihologică și medicală completate sunt disponibile în dosarul personal al beneficiarului.
  Im2: Documentele privind nominalizarea specialiștilor implicați în evaluarea comprehensivă, copii ale convențiilor de colaborare sau ale contractelor de prestări servicii încheiate cu personalul de specialitate sunt disponibile la sediul centrului

  STANDARD 2 - PLANIFICAREA SERVICIILOR
  În centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, copiii primesc servicii adecvate și adaptate situației și nevoilor personale, conform unui plan individualizat de protecție sau, după caz, a unui plan personalizat de servicii.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază de servicii diversificate și intervenții personalizate, stabilite în funcție de nevoile individuale și adaptate evoluției lor ulterioare.
  S2.1. Centrul asigură protecția și îngrijirea copiilor în conformitate cu planurile personalizate de servicii sau cu planurile individualizate de protecție, după caz
  Centrul asigură sprijinul necesar elaborării planului individualizat de protecție -PIP, sau planului personalizat de servicii, în cazul copilului pentru care nu este decisă sau a încetat măsura plasamentului.
  În situația reintegrării în familie, se recomandă ca planul personalizat de servicii să fie întocmit în colaborare cu specialiștii centrului de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie și cu profesioniștii din cadrul serviciului public de asistență socială de la nivelul localității pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/rezidența familia copilului.
  Planul individualizat de protecție este elaborat de către managerul de caz împreună cu echipa multidisciplinară și cu consultarea copilului (în funcție de vârsta și gradul său de maturitate). La elaborarea PIP, după caz, pot fi implicați părintele protector și alte persoane importante pentru copil. Termenul maxim de elaborare al PIP este de 15 zile lucrătoare de la decizia plasamentului de urgență.
  Urmare evaluării comprehensive a situației copilului, pe durata plasamentului în regim de urgență în centrul rezidențial, managerul de caz, împreună cu specialiștii din echipa pluridisciplinară, stabilesc măsuri de intervenție pe termen scurt care se referă la cel puțin următoarele aspecte: nevoile de sănătate și promovare a sănătății; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate și promovare a bunăstării; nevoile fizice și emoționale; nevoile educaționale; nevoile de petrecere a timpului liber și de socializare, inclusiv modalitățile de menținere a legăturilor, după caz, cu părinții, familia lărgită, prietenii și alte persoane importante sau apropiate față de copil și modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi. Coordonatorul centrului asigură implementarea măsurilor de intervenție pe termen scurt pe perioada în care copilul se află în centru.
  Măsurile de intervenție pe termen scurt și serviciile de reabilitare corespunzătoare, acordate copilului sunt consemnate în planul individualizat de protecție a copilului sau, după caz, în planul personalizat de servicii.
  Im: Planurile individualizate de protecție/planurile personalizate de servicii sunt disponibile în dosarele personale ale beneficiarilor.

  S2.2. Centrul asigură toate condițiile pentru implementarea planului individualizat de protecție (PIP)/ planului personalizat de servicii
  Centrul asigură implementarea planului individualizat de protecție/planului personalizat de servicii de către personalul de specialitate propriu. În situația în care nu dispune de specialiștii necesari, solicită sprijin furnizorului de servicii care facilitează accesul copiilor la serviciile de specialitate existente în comunitate sau încheie contracte de prestări servicii cu alți furnizori de servicii și/sau cabinete de specialitate.
  Planul individualizat de protecție este implementat cu participarea copilului și, după caz, a părinților/reprezentantului legal.
  Reintegrarea copilului în familie se face în baza unui program de servicii specializate ce pot fi acordate prin centrele de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie.
  În situația copiilor care provin din alte județe sau sectoare ale municipiului București, transferul acestora se face numai dacă DGASPC-ul respectiv deține el însuși sau prin intermediul altor furnizori de servicii din unitatea sa administrativ-teritorială centre de primire în regim de urgență. În situația transferului, toate documentele din dosarul copilului se transmit noului manager de caz desemnat de DGASPC-ul din unitatea administrativ-teritorială din care provine copilul.
  Im: Centrul dispune de personal de specialitate capabil să implementeze planurile individualizate de protecție/planurile personalizate de servicii; fișele de post (în copie) ale personalului de specialitate angajat, implicat în implementarea planului de servicii sau al PIP, precum și copii ale convențiilor de colaborare și/sau ale contractelor de prestări servicii încheiate sunt disponibile la sediul centrului.

  S2.3. Centrul realizează monitorizarea evoluției copiilor în perioada în care aceștia se află sub măsura de protecție
  Personalul centrului realizează monitorizarea situației copiilor și a stadiului de realizare a măsurilor prevăzute în planurile individualizate de protecție/planurile personalizate de servicii, precum și a modului în care copiii sunt îngrijiți în centru.
  Datele rezultate din procesul de monitorizare se consemnează lunar în fișe de monitorizare individuală, atașate PIP/planului personalizat de servicii.
  În cazul în care copiii vor reveni în familie/familia extinsă, părinții acestora se pot implica în elaborarea planului individualizat de protecție/planului personalizat de servicii, în implementarea măsurilor pe termen scurt și în monitorizarea situației copiilor.
  Fișele de monitorizare conțin o rubrică în care se consemnează, sub semnătură, opinia copilului (în funcție de vârsta și gradul de maturitate) și, după caz, a aparținătorilor implicați în procesul de evaluare și de stabilire a măsurilor de intervenție pe termen scurt.
  Managerul de caz trebuie să se asigure că monitorizarea situației copilului, inclusiv a implementării planului personalizat de servicii, se realizează pentru cel puțin 3 luni de la ieșirea copilului din evidența sistemului de protecție a copilului și colaborează în acest sens cu serviciul public de asistență socială pe a cărui rază teritorială se află copilul.
  Im: Fișele de monitorizare completate sunt disponibile la dosarul personal al beneficiarului.

  MODUL III - VIAȚA COTIDIANĂ - NEVOI CURENTE (Standardele 1- 4)
  STANDARD 1 - ALIMENTAȚIE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, asigură copiilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile și preferințele acestora și, totodată, îi implică în procesul de alegere a alimentelor și de preparare a hranei.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază de o alimentație sănătoasă și echilibrată, care asigură toate principiile nutritive necesare creșterii și dezvoltării acestora. Totodată, copiii au cunoștințele necesare pentru pregătirea meselor, precum și posibilitatea aplicării acestor cunoștințe, în limita vârstei și a gradului lor de maturitate.
  S1.1. Centrul deține spații special destinate preparării și păstrării alimentelor
  Centrul amenajează spații special destinate, după caz, preparării, prelucrării și depozitării și păstrării alimentelor: bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalații, aparatură și echipamente specifice (chiuvete cu apă curentă, echipamente pregătirea hranei, frigider, congelator și altele asemenea).
  Im: Depozitarea, păstrarea și prepararea alimentelor se efectuează în condiții corespunzătoare, cu respectarea normelor sanitar veterinare în vigoare.

  S1.2. Centrul asigură copiilor o atmosferă de tip familial pentru servirea meselor
  Centrul deține un spațiu sau, după caz, spații în care se servește masa, bine iluminat, amenajat și dotat cu materiale ușor de igienizat și cu mobilier suficient, funcțional și confortabil care oferă o ambianță plăcută, cât mai aproape de mediul familial. Vesela și tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor copiilor, după caz.
  Pentru menținerea autonomiei funcționale și încurajarea deprinderilor pentru viața independentă, este de preferat regimul de autoservire.
  Servirea mesei în dormitoare se practică numai pentru copiii a căror stare de sănătate nu permite deplasarea acestora. În anumite situații recomandate de psiholog și la opțiunea copilului, acesta poate servi masa izolat de ceilalți copii, însă fără a face acest lucru în mod regulat. Motivele se consemnează în fișa de monitorizare a situației copilului.
  Când situația o impune, pentru a se hrăni și hidrata, copiii primesc ajutor acordat de personalul de îngrijire și/sau de alți copii, într-o manieră care să asigure demnitatea și integritatea acestora.
  Im: Beneficiarii iau masa în condiții de siguranță, confort și într-o ambianță plăcută, cât mai apropiată de mediul familial; centrul deține un spațiu sau, după caz, spații în care se servește masa.

  S1.3. Centrul asigură fiecărui copil alimentația necesară, adecvată vârstei și nevoilor sale
  Centrul asigură copiilor 3 mese principale și gustări între mese.
  Centrul pregătește meniuri variate de la o zi la alta, diferențiate prin prelucrare și prezentare, ținându-se cont, pe cât posibil, de preferințele copiilor.
  Meniurile se stabilesc trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, cu consultarea medicului responsabil pentru sănătatea copilului și/sau de specialiști nutriționiști, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrată din punct de vedere caloric și nutritiv, în conformitate cu nevoile biologice specifice fiecărei vârste și starea de sănătate a fiecărui copil.
  Alimentația zilnică conține fructe și legume proaspete, specifice fiecărui sezon.
  Se evită servirea produselor alimentare procesele nocive (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri și alte tipuri de carne procesată etc.).
  Deserturile asigurate beneficiarilor sunt preparate, de preferință, în bucătăria centrului.
  Copiilor li se oferă o alimentație dietetică, pe baza recomandărilor medicului/nutriționistului/asistentului dietetician.
  Meniul și programul de masă sunt afișate, și sunt stabilite în funcție de nevoile, vârsta, preferințele și programul zilnic al copiilor. Centrul oferă copiilor, la solicitarea acestora, un supliment de hrană, dacă este cazul.
  La stabilirea meniurilor se respectă necesarul zilnic de calorii și substanțe nutritive pentru copii și adolescenți, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.
  Centrul dispune de rezerva de alimente și apă pentru asigurarea alimentației zilnice, în caz de urgență.
  Im1: Beneficiarii primesc o alimentație adecvată nevoilor și preferințelor personale; meniurile sunt stabilite cu consultarea beneficiarilor, în funcție de nevoile, vârsta, preferințele și programul zilnic al acestora.
  Im2: Beneficiarii primesc zilnic fructe și legume proaspete, specifice fiecărui sezon; meniurile cuprind fructe și legume proaspete de sezon.
  Im3: Centrul dispune de cantități suficiente de alimente și apă pentru asigurarea alimentației fiecărui beneficiar pentru o perioadă de 48 ore.
  Im4: Centrul asigură o gustare, pregătită sub formă de pachet, beneficiarilor care frecventează școala sau grădinița cu program normal, dacă în școală sau grădiniță nu este servită gustare sau, după caz, masă.
  Im5: Stabilirea modelelor meniului de alimentație zilnică se efectuează trimestrial pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale asistentului dietetician.

  S1.4. Centrul facilitează implicarea copiilor în stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor și servirea meselor
  În funcție de vârstă și de gradul de maturitate al acestora, copiii sunt consultați la pregătirea meniurilor și sunt încurajați să participe la prepararea alimentelor și servirea meselor.
  Copiii își exprimă liber nemulțumirile, precum și propunerile privind alimentația zilnică pe care le comunică direct personalului sau le consemnează în Registrul de sugestii/ sesizări și reclamații
  Centrul organizează sesiuni de instruire, teoretică și practică, cu privire la regulile de bază ale unei alimentații sănătoase, principiile alimentare, modalitățile de alegere, de păstrare/conservare și prelucrare a alimentelor, igienizarea veselei, aranjarea și servirea mesei, bune maniere, etc.
  Im1: Centrul își organizează activitatea de preparare și servire o meselor cu participarea și implicarea copiilor.
  Im2: Centrul instruiește beneficiarii, teoretic și practic, cu privire la regulile de bază ale unei alimentații sănătoase; documentul privind instruirea este disponibil la dosarul beneficiarului.
  Im3: Beneficiarii, în funcție de vârstă și gradul de maturitate, participă la activitățile zilnice aferente preparării și servirii meselor și au cunoștințele teoretice și practice necesare.

  STANDARD 2 - ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, asigură copiilor condițiile, materialele, precum și suportul necesar în vederea realizării activităților de bază ale vieții zilnice.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază de îngrijire adecvată pentru o viață decentă și demnă.
  S2.1. Centrul asigură condițiile necesare pentru realizarea îngrijirii personale a copiilor
  Toți copiii urmează un program zilnic pentru realizarea igienei corporale (igienă bucală, spălat parțial și total).
  Centrul se asigură că fiecare copil deține obiecte de igienă personală (periuță de dinți, pastă de dinți, săpun, prosoape, deodorant, etc.). Obiectele de igienă personală se achiziționează după consultarea prealabilă a copiilor, în funcție de vârsta și gradul de maturitate ale acestora.
  Copiii sunt instruiți teoretic și practic cu privire la modul de utilizare a obiectelor de igienă personală.
  Centrul are în dotare echipamentele și materialele necesare pentru realizarea activităților de îngrijire personală, adecvate nevoilor copiilor.
  Copiii care necesită sau, după caz, solicită suport pentru efectuarea igienei personale sunt ajutați de personalul de îngrijire.
  Copiii cu incontinență (urinară, de fecale, mixtă) sunt toaletați zilnic sau ori de câte ori este nevoie, odată cu schimbarea scutecelor absorbante.
  Centrul facilitează și/sau realizează sesiuni de instruire permanentă a personalului de îngrijire astfel încât, în activitatea depusă să țină cont, în permanență, de principiul respectării demnității și intimității copilului. Instruirea personalului se consemnează într-un registru de evidență privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im1: Fiecare beneficiar deține propriile obiecte de igienă personală, păstrate în spațiul individualizat de depozitare, cu excepția celor care sunt considerate un risc.
  Im2: Beneficiarii au, conform vârstei și gradului de maturitate, cunoștințele necesare referitoare la utilizarea obiectelor de igienă personală; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.
  Im3: Personalul cu atribuții de îngrijire cunoaște programul zilnic de igienă personală și nevoile beneficiarilor; sesiunile de instruire a personalului de îngrijire sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

  S2.2. Centrul asigură necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie intimă conform normelor în vigoare
  Centrul asigură fiecărui copil îmbrăcămintea, încălțămintea și lenjeria intimă adecvate vârstei și anotimpurilor, în cantități suficiente.
  Nu sunt permise obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și lenjerie rupte sau cu un grad înalt de uzură.
  Sunt interzise orice fel de practici de "uniformizare" a copiilor, prin cumpărarea de produse identice pentru toți copiii din centru sau dintr-o grupă/modul.
  Im1: Beneficiarii dețin obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte curate, decente, nedegradate și variate, adaptate vârstei și potrivite pentru fiecare anotimp al anului.
  Im2: Beneficiarii, în funcție de vârstă și gradul de maturitate, însoțiți de personalul din centru își aleg obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte, și orice alte produse necesare; obiectele distribuite beneficiarilorr sunt precizate în Rapoartele trimestriale.

  S2.3. Centrul pune la dispoziția copiilor spații suficiente pentru păstrarea lenjeriei, obiectelor de îmbrăcăminte, de încălțăminte și a altor materiale necesare igienei personale
  Fiecare copil are la dispoziție un dulap/spațiul propriu, ce poate fi închis, în care își păstrează obiectele pentru igiena personală, lenjeria intimă, îmbrăcămintea și încălțămintea proprie.
  Im: Beneficiarii dețin dulapuri/spații proprii închise, pentru depozitarea hainelor, lenjeriei, încălțămintei și obiectelor de igienă personală.

  S2.4. Centrul asigură copiilor o atmosferă cât mai apropiată de cea din familie, dreptul la intimitate și confidențialitate.
  Centrul stabilește un set de reguli privind comportamentul personalului față de copii, respectarea dreptului copilului la intimitate și confidențialitate.
  La elaborarea setului de reguli se au în vedere, în principal, următoarele aspecte:
  a) condițiile de acordare a serviciilor de îngrijire personală a copiilor;
  b) modul de administrare a medicamentelor și realizarea manevrelor medicale.
  c) aspecte și probleme de ordin personal;
  d) accesul părintelui (potențial) agresor ori al agresorilor în apropierea copilului;
  e) accesul personalului și a altor persoane la dosarele plasamentelor în regim de urgență ale copiilor.

  Im1: Personalul centrului cunoaște regulile ce trebuie respectate pentru asigurarea intimității copiilor și a confidențialității privind situația acestora, sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im2: Personalul respectă demnitatea copilului și folosește formule de adresare preferate de copii. În centru sunt interzise formulele de adresare jignitoare și umilitoare.

  STANDARD 3 - RECREEREA ȘI SOCIALIZAREA
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, asigură copiilor oportunități de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială și emoțională a copiilor.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază de timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activități de recreere și socializare, conform vârstei, potențialului de dezvoltare, intereselor și opțiunilor personale.
  S3.1. Centrul planifică activitățile de recreere și socializare, în funcție de opțiunile copiilor și nevoile acestora
  Centrul stabilește un program pentru odihnă și somn, precum și un program de activități zilnice pentru recreere și socializare, în concordanță cu vârsta, nivelul de dezvoltare și preferințele copiilor.
  Programul pentru recreere și socializare se întocmește trimestrial, cu detalierea activităților și este adus la cunoștința copiilor.
  Copiii participă activ la elaborarea programului, fiind încurajați să-și exprime opiniile și preferințele în proiectarea și derularea activităților din timpul liber.
  Copiii au dreptul să decidă dacă participă sau nu la activitățile de recreere-socializare organizate de centru.
  Im1: Programul trimestrial privind activitățile de recreere și socializare este disponibil la sediul centrului.
  Im2: Rapoartele trimestriale conțin mențiuni cu privire la participarea beneficiarilor la activități de recreere și socializare.

  S3.2. Centrul asigură condițiile și materialele necesare pentru derularea activităților recreative și de socializare
  Centrul dispune de cel puțin un spațiu special amenajat pentru petrecerea timpului liber, accesibil tuturor copiilor și dotat corespunzător activităților de relaxare zilnică (mobilier suficient, cărți, jucării și jocuri, televizor, calculator/laptop-uri, dvd-uri cu povești, filme educaționale, etc.), precum și de un spațiu special amenajat destinat desfășurării activităților sportive (coș de basket).
  Centrul încheie parteneriate cu instituțiile publice din comunitate, în vederea accesului gratuit al copiilor la diverse activități, evenimente (patinoar, cinematograf, teatre, muzee, bazine de înot, cluburi școlare etc.)
  Centrul amenajează un spațiu prietenos și intim, special destinat primirii vizitatorilor.
  Copiii sunt sprijiniți și încurajați să dezvolte relații pozitive cu alte persoane, respectiv cu părinții sau alți adulți importanți pentru ei, cu ceilalți copii din adăpost, cu personalul centrului și specialiștii implicați în evaluarea și aplicarea măsurilor de intervenție pe termen scurt.
  Personalul este format corespunzător pentru a contribui la dezvoltarea afectivă a copilului, prin comunicare verbală și non-verbală, prin consiliere, prin activități de socializare și evaluări pozitive.
  Im1: Centrul dispune de un spațiu special amenajat pentru recreere și socializare și desfășurarea activităților sportive.
  Im2: Materialele și echipamentele destinate petrecerii timpului liber corespund cantitativ, calitativ și sunt adecvate vârstei copiilor din centru.
  Im3: Personalul centrului are cunoștințele necesare pentru promovarea dezvoltării afective și a capacității de socializare a copiilor; diplomele/certificatele, în copie, ale personalului de specialitate sunt disponibile la sediul centrului; sesiunile de instruire, cursurile de formare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im4: Contractele de parteneriat care oferă copiilor acces gratuit la activități și evenimente din comunitate sunt disponibile la sediul centrului.
  Im5: Copiii au participat la activități și evenimente gratuite ca urmare a contractelor de parteneriat încheiate cu instituțiile publice de la nivelul comunității

  S3.3. Centrul organizează sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor și a altor evenimente festive
  Centrul planifică și organizează zilele de naștere ale copiilor la solicitarea acestora, precum și alte evenimente festive/sărbători legale.
  În cazul în care copilul alege să-și serbeze ziua de naștere în centru, acesta amenajează corespunzător spațiul de socializare și asigură preparate adecvate (gustări, prăjituri, fructe, sucuri) conform preferințelor copilului/copiilor și, totodată, facilitează participarea părinților și a altor invitați din afara centrului.
  Im1: Toți copiii au posibilitatea să-și sărbătorească ziua de naștere în centru, conform dorinței lor, iar centrul asigură toate condițiile necesare pentru organizarea acestor evenimente festive.
  Im2: Centrul oferă cadouri copiilor de ziua lor.
  Im3: Centrul sărbătorește individual ziua fiecărui copil.

  STANDARD 4 - RELAȚIA CU FAMILIA/FAMILIA EXTINSĂ ȘI ALTE PERSOANE APROPIATE
  Copiii protejați în centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, sunt încurajați și sprijiniți să mențină legătura cu părinții, cu familia extinsă și cu alte persoane apropiate, dacă acest lucru nu contravine interesului lor superior.
  Rezultat așteptat: Părinții, familia extinsă și alte persoane importante pentru copil sunt implicate pe cât posibil în viața acestuia pe perioada șederii sale în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea sa familială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții și în cel mai scurt timp de la admitere.
  S4.1. Centrul desfășoară acțiuni de promovare și de facilitare a menținerii legăturii/relațiilor între copii și părinți și/sau alte persoane față de care copiii au dezvoltat relații de atașament
  Centrul deține și aplică o procedură proprie privind promovarea și menținerea relațiilor cu părinții și/sau alte persoane față de care copiii au dezvoltat relații de atașament, denumită în continuare Procedura de promovare a relațiilor socio-familiale, elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.
  La elaborarea procedurii vor lua în considerare cel puțin următoarele aspecte:
  a) în situații de abuz, neglijare și exploatare comise de unul dintre părinții copilului, precum și în situații de violență în familie, legăturile cu părintele potențial agresor (care aplică metode și practici abuzive de disciplinare și educare a copilului) sunt restricționate prin hotărâre a comisiei pentru protecția copilului sau, în cazul părintelui agresor (aflat în urmărire penală sau condamnat pentru infracțiuni corespunzătoare faptelor de abuz, neglijare și exploatare, respectiv violență în familie), prin hotărâre judecătorească;
  b) în situația în care unul din părinți, considerat părinte protector, nu este autorul unor acțiuni de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, legăturile acestuia cu părintele protector se mențin în condițiile stabilite de comisia pentru protecția copilului, având în vedere că drepturile părintești sunt suspendate pe perioada plasamentului în urgență pentru ambii părinți;
  c) în situația reintegrării în familie, ambii părinți pot fi implicați în relațiile cu copilul, cu ocazia consiliului de familie, a întâlnirilor de pregătire a reintegrării în familie și a întocmirii planului de servicii, care în această situație are prevederi exprese pentru părintele (potențial) agresor.

  Procedura menționează clar tipurile de restricții care pot fi aplicate în relația copilului cu părinții și alte persoane din afara centrului.
  Centrul aduce la cunoștința copiilor, părinților acestora și personalului regulile prevăzute în procedură.
  Im1: Procedura privind promovarea relațiilor socio-familiale este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura privind promovarea relațiilor socio-familiale este disponibilă la sediul centrului.
  Im3: Personalul centrului cunoaște procedura privind promovarea relațiilor socio-familiale; sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im4: Beneficiarii sunt instruiți periodic cu privire la modalitățile de relaționare cu familia/alte persoane apropiate și regulile ce trebuie respectate; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

  S4.2. Centrul realizează monitorizarea permanentă a legăturii/relațiilor dintre copii și părinții acestora sau alte persoane din afara centrului
  Centrul organizează un spațiu privat, amenajat corespunzător, destinat vizitelor efectuate de membrii de familie și de alte persoane importante pentru copii.
  Vizitele în cadrul centrului și cele în afara acestuia, precum și ieșirile copiilor în comunitate pe perioada șederii în centru se realizează numai în prezența personalului angajat al centrului și se consemnează într-un registru special, respectiv Registrul de vizite și ieșiri. Registrul conține fișele nominale ale copiilor în care sunt consemnate ieșirile zilnice ale acestora și vizitele primite.
  Personalul centrului monitorizează permanent legătura/relațiile copiilor cu părinții și alte persoane (frecvența și nr. întâlnirilor în centru și în afara centrului etc.) și evaluează semestrial modul cum acestea influențează starea psihică, emoțională și comportamentul beneficiarilor.
  Rezultatele evaluărilor semestriale se înscriu în raportul trimestrial de monitorizare.
  Im1: Copiii beneficiază de toate condițiile și protecția necesară pentru a primi vizite în centru, precum și pentru a menține contactul cu familia sau cu alte persoane din afara centrului, dacă nu sunt restricții în acest sens.
  Im2: Registrul de vizite și ieșiri, completat la zi, este disponibil la sediul acestuia.
  Im3: Modul în care copiii au relaționat cu membrii familiei/alte persoane importante, referință pentru fiecare dintre ei, vor fi menționate în Rapoartele trimestriale

  MODUL IV SĂNĂTATE (Standardele 1-2)
  STANDARD 1 ASISTENȚA PENTRU SĂNĂTATE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, asigură condițiile necesare pentru protejarea sănătății copiilor, promovează un stil de viață sănătos și facilitează accesul la serviciile medicale necesare.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază, pe perioada când sunt găzduiți în centru de servicii medicale și alte servicii de sprijin și promovare a sănătății, au o stare generală bună și sunt educați în spiritul unui mod de viață sănătos.
  S1.1. Centrul asigură accesul copiilor la serviciile medicale de bază, deține și aplică o procedură proprie privind ocrotirea sănătății copilului
  Centrul deține și aplică o procedură proprie privind ocrotirea sănătății copilului.
  Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul elaborează procedura privind ocrotirea sănătății copilului care are în vedere, în principal: evaluarea inițială a stării de sănătate a copilului, realizarea și evidența eventualelor examene medicale pe perioada șederii copilului în centru, administrarea medicației, măsurile de prevenție recomandate, condițiile referitoare la efectuarea expertizelor medico-legale, activități conexe, respectiv educația pentru sănătate, menținerea igienei personale, promovarea unui stil de viață sănătos, intervențiile în situații ce impun instituirea de carantină, precum și în situații de urgență.
  Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul asigură accesul copiilor la serviciile unui medic, de preferință pediatru sau alți medici specialiști, în funcție de traumele suferite de copil, pentru efectuarea evaluării stării de sănătate a acestuia. Centrul este obligat să asigure prezentarea fiecărui copil la un medic stomatolog cel puțin o dată pe an.
  Centrul afișează într-un loc accesibil și cunoscut de tot personalul, numele și coordonatele medicului și al altor cadre medicale de specialitate care pot fi contactate în cazul unei probleme de sănătate a copilului, precum și numerele de telefon utile în cazul situațiilor care necesită intervenții medicale de urgență.
  În dosarul copilului există informații cu privire la înălțime, greutate, vaccinări, alimentație specifică.
  Im1: Procedura privind ocrotirea sănătății copilului este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura privind ocrotirea sănătății copilului este disponibilă la sediul centrului.
  Im3: Personalul centrului cunoaște Procedura privind ocrotirea sănătății copilului; instruirea este consemnată în Registrul de evidență privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im4: Datele de contact ale medicului de familie și/sau ale altor cadre medicale, precum și numerele de telefon pentru situații de urgență de natură medicală sunt disponibile la sediul centrului și sunt afișate într-un loc accesibil întregului personal și beneficiarilor.
  Im5: Fișele medicale și/sau rapoartele trimestriale disponibile în dosarele beneficiarilor, conțin informații cu privire la data consultației, tratamentele indicate, precum și modul în care au fost duse la îndeplinire.

  S1.2. Centrul aplică măsurile de intervenție pe termen scurt pentru sănătatea copilului
  Evaluarea medicală este obligatorie la admiterea în centru, fiind parte integrantă a evaluării comprehensive a situației copilului. Evaluarea medicală se poate realiza pe parcursul spitalizării copilului sau imediat după admiterea acestuia în centru.
  Evaluarea stării de sănătate realizată după admiterea copilului în centru este în responsabilitatea medicului nominalizat de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul. Serviciile medicale pot fi achiziționate de către furnizorul de servicii sociale.
  Urmare evaluării stării de sănătate se poate dispune efectuarea expertizei medico-legale.
  În baza rezultatelor obținute la evaluarea stării de sănătate a copilului admis în centru, medicul, împreună cu personalul de specialitate al centrului, stabilește măsurile de intervenție pe termen scurt, adaptate situației și nevoilor fiecărui copil.
  Măsurile de intervenție pe termen scurt vizează, în principal, următoarele aspecte:
  a) tratamentul medical al consecințelor abuzului, neglijării și exploatării;
  b) igienă și îngrijire personală;
  c) evaluări medicale periodice, inclusiv cu ocazia infecțiilor intercurente și a situațiilor de urgență;
  d) tratamente diverse (de specialitate și stomatologice);
  f) recomandări de nutriție și dietă;
  e) îndrumare, sprijin și consiliere pe probleme de sănătate;
  f) educație pentru sănătate, inclusiv educație sexuală și contraceptivă.

  Personalul de specialitate al centrului completează o fișă medicală a copilului în care sunt trecute toate informațiile disponibile, referitoare la antecedentele personale fiziologice și patologice ale copilului și familiei sale, imunizările, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacțiile adverse la administrarea unor medicamente, pe perioada șederii copilului în centru, la care se atașează documentele medicale disponibile (buletine de analize, rezultate investigații paraclinice, bilete de externare, etc).
  Măsurile de intervenție pe termen scurt, precum și tratamentele medicale recomandate sunt consemnate în fișa medicală a copilului.
  Coordonatorul centrului informează furnizorul de servicii sociale care administrează centrul cu privire la cazurile în care se impune efectuarea expertizelor medico-legale și solicită sprijin (inclusiv financiar) pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în acest sens.
  Im1: Fișele de evaluare medicală ale beneficiarilor sunt completate la zi și sunt disponibile la dosarul beneficiarului.
  Im2: În cazul copiilor suspectați a fi victimele unui abuz sau a altor acțiuni de neglijare sau exploatare, urmare a evaluării inițiale a stării de sănătate, sunt efectuate demersurile necesare pentru realizarea expertizelor medico-legale.

  S1.3. Centrul promovează un stil de viață sănătos, realizează activități de instruire privind intervenții de prim ajutor și de educație pentru sănătate
  Centrul planifică și organizează sesiuni de instruire a copiilor privind noțiuni de bază și cunoștințe generale din domeniul sănătății, prevenirea bolilor transmisibile, adoptarea unui stil de viață sănătos, combaterea unor obiceiuri nocive, prevenirea adicțiilor, educație sexuală.
  Centrul se asigură că întregul personalul este instruit în acordarea primului ajutor, în caz de urgență.
  În funcție de vârsta și gradul de maturitate, copiii beneficiază de sesiuni de instruire/cursuri similare. Instruirea copiilor se face de personal cu pregătire medicală, absolvenți ai cursurilor de acordare a primului ajutor.
  Im1: Beneficiarii sunt instruiți periodic privind menținerea unui stil de viață sănătos și ocrotirea sănătății; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului;
  Im2: Personalul centrului este instruit periodic privind menținerea unui stil de viață sănătos și ocrotirea sănătății; sesiunile de instruire ale personalului sunt consemnate în registrele speciale cu această destinație.

  S1.4. Centrul are capacitatea de a asigura tratamentele medicale recomandate copiilor
  Medicația orală și parenterală se administrează numai de personal calificat, exclusiv în baza recomandărilor medicului (rețete eliberate), cu excepția administrării unor medicamente uzuale în cazuri de urgență medicală.
  Medicamentele de uz oral pot fi administrate și de personal de îngrijire, pe baza unei scheme zilnice întocmită de medic sau asistent medical. Personalul de îngrijire este instruit în acest sens.
  Copiii pot avea în păstrare medicamente pe care și le administrează singuri, inclusiv pe cale injectabilă (de exemplu, insulina), numai cu acordul și recomandarea medicului.
  Autoadministrarea se realizează în condiții de supervizare de către personalul de specialitate al centrului.
  Personalul centrului ține evidența acordării medicației în fișa medicală a copilului. Tratamentul medical (denumire, doza zilnică, mod de administrare), precum și motivele întreruperii acestuia, se consemnează în fișa medicală a copilului de către personalul care administrează medicația.
  Im: Medicația (denumire și doze zilnice) recomandată de medici este administrată de personal calificat sau, după caz, instruit în acest sens și este consemnată în fișa de evaluare medicală a copilului.

  S1.5. Centrul asigură depozitarea medicamentelor și a materialelor necesare acordării serviciilor medicale în condiții de siguranță
  Centrul deține un spațiu special (dulap, cameră), închis, în care sunt depozitate medicamentele și materialele consumabile, necesare tratamentelor medicale. Spațiul respectiv este accesibil numai personalului de specialitate și coordonatorului centrului.
  Im: Medicamentele și materialele consumabile sunt depozitate în condiții de siguranță.

  S1.6. Centrul asigură evidența medicamentelor și a altor materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea copiilor
  Centrul deține o condică de evidență a medicamentelor și a materialelor consumabile achiziționate, folosite pentru tratamentul copiilor, în care se consemnează numele copilului, cantitatea totală eliberată, perioada de utilizare, data eliberării și semnătura persoanei care întocmește condica și a celei care eliberează medicamentele și materialele.
  Im: Condica de medicamente și materiale consumabile este completată și păstrată de personalul de specialitate desemnat de coordonatorul centrului.

  S1.7. Centrul respectă normele legale cu privire la distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate
  Centrul aplică regulile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la manipularea, colectarea sau distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate și instruiește personalul în acest sens și instruiește personalul cu atribuții în domeniu.
  Im1: Centrul respectă normele legale referitoare la manipularea, colectarea sau distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate.
  Im2: Personalul centrului cu atribuții în domeniu este instruit cu privire la manipularea, colectarea sau distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate; sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul de evidență privind instruirea și formarea continuă a personalului.

  STANDARD 2 - IGIENA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în caz de urgență, aplică măsurile de prevenire și control a infecțiilor, în conformitate cu normele legale în vigoare.
  Rezultat așteptat: Copiii sunt protejați contra riscului de infecții.
  S2.1. Centrul respectă normele legale în vigoare privind bolile infecțioase transmisibile
  Centrul asigură instruirea copiilor și a personalului privind bolile infecțioase și normele igienico-sanitare ce trebuie respectate pentru prevenirea transmiterii acestora, în cazul în care, conform recomandărilor medicului, se impune izolarea unui copil bolnav în centru, coordonatorul centrului asigură un spațiu amenajat și dotată corespunzător nevoilor de îngrijire ale acestuia.
  În situația în care un copil are o boală infecțioasă transmisibilă și, conform deciziei medicului specialist, nu necesită internare în spital, centrul amenajează o cameră de izolare pe perioadă determinată, dotată corespunzător nevoilor de îngrijire a copilului.
  Im1: Beneficiarii cunosc și aplică măsurile de prevenție a bolilor infecțioase transmisibile; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.
  Im2: Personalul cunoaște și aplică măsurile de prevenție a bolilor infecțioase transmisibile; sesiunile de instruire/informare sunt consemnate în registrele speciale cu această destinație.
  Im3: În caz de boli infecțioase transmisibile, centrul are capacitatea de a asigura izolarea și îngrijirea corespunzătoare a beneficiarului.

  S2.2. Toate spațiile centrului, precum și echipamentele și materialele utilizate sunt menținute curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare
  Centrul asigură materialele igienico-sanitare necesare: detergent, săpun, soluții dezinfectante, hârtie igienică, etc.
  Materialele igienico-sanitare, de curățenie și de dezinfecție sunt depozitate în spații speciale la care au acces doar personalul de curățenie și cei care asigură aprovizionarea. Copiii pot avea acces la spațiile de depozitare numai însoțiți.
  Centrul elaborează și aplică un program propriu de curățenie (igienizare și dezinfecție) a tuturor spațiilor, materialelor și/sau echipamentelor aflate în dotare.
  Im1: Centrul planifică și aplică un program de curățenie și igienizare.
  Im2: Materialele igienico-sanitare și cele de dezinfecție se păstrează în condiții de siguranță.

  S2.3. Centrul realizează colectarea și depozitarea deșeurilor conform prevederilor legale în vigoare
  Centrul dispune de coșuri, pubele sau, după caz, containere pentru deșeuri.
  Personalul centrului și copiii sunt instruiți cu privire la manevrarea corectă a deșeurilor.
  Im: Centrul aplică măsurile de siguranță pentru prevenirea transmiterii infecțiilor ca urmare a manevrării și/sau a depozitării defectuoase a deșeurilor.

  MODUL V - ACTIVITĂȚI SPECIFICE/SERVICII (Standardele 1- 2)
  STANDARD 1 - EDUCAȚIA
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, asigură activități de educație informală și non formală necesare dezvoltării personale a copiilor.
  Rezultat așteptat: Copiii îngrijiți în centru beneficiază de servicii de educație informală și non formală destinată dezvoltării personale optime și pregătirii pentru integrarea în familie/familia extinsă sau, după caz, familia substitutivă.
  S1.1. Centrul se asigură că toți copiii sunt implicați în activități educaționale destinate promovării dezvoltării lor personale și facilitării integrării/reintegrării familiale și sociale
  Pe durata plasamentului în regim de urgență copilul nu frecventează unitățile de învățământ, dar beneficiază de măsuri de intervenție pe termen scurt de educație nonformală și informală.
  În situațiile recomandate de psiholog, copilul poate beneficia de educație formală, în acord cu curriculum-ul școlar adecvat vârstei sale, în cadrul centrului. DGASPC încheie convenții de colaborare cu inspectoratul școlar pentru asigurarea educației formale pentru copiii aflați în centru, abuzat, neglijat și exploatat.
  Evaluarea situației educaționale a copilului și recomandarea măsurilor de intervenție pe termen scurt se efectuează personal de specialitate (educator sau/și educator specializat).
  Rezultatele evaluării și măsurile de intervenție stabilite sunt consemnate în fișa privind educația copilului, anexată planului individualizat de protecție a planului personalizat de servicii. Fișa privind educația copilului este întocmită și completată la zi de către educatorul/educatorul specializat desemnat de coordonatorul centrului.
  Pentru realizarea activităților educaționale, centrul colaborează cu alte servicii/instituții de la nivelul comunității, cum ar fi: unități școlare, spitale și cabinete medicale de specialitate, poliție/pompieri, organizații neguvernamentale cu atribuții în domeniul socio-economic, de protecție a mediului, etc.
  Responsabilul de caz, împreună cu educatorul realizează monitorizarea implicării copilului în activitățile de educație informală și non formală organizate de centru și, după caz, urmărește evoluția copilului integrat într-o formă de învățământ.
  Aspectele rezultate din monitorizarea copilului precum și orice alte informații privind serviciile educație non formală și formală la care are acesta acces, se consemnează în fișa privind educația copilului.
  Im1: Copiii, în perioada în care se află în centru, beneficiază de educație informală și non formală.
  Im2: Centrul aplică măsurile de intervenție pe termen scurt privind educația copilului, recomandate de specialiști; Fișele privind educația copilului, conforme și completate la zi, sunt disponibile în dosarul personal al beneficiarului.
  Im3: Personalul de specialitate și responsabilul de caz cunosc și monitorizează realizarea măsurilor de intervenție pe termen scurt privind educația copilului; sesiunile de instruire și cursurile de perfecționare sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

  S1.2. Centrul asigură copiilor condiții adecvate pentru realizarea activităților de educație și de studiu individual
  Centrul se asigură că fiecare copil dispune, dacă are nevoie, de rechizitele necesare pentru participarea la activitățile de educație.
  Centrul amenajează spații destinate lecturii și studiului individual, pe care le adaptează nevoilor copilului și le dotează cu mobilierul și echipamentele necesare, în cazul copiilor cu dificultăți de învățare, centrul le asigură suportul de specialitate necesar.
  Im1: Spațiile destinate studiului individual și, după caz, efectuării temelor sunt amenajate și dotate corespunzător scopului lor.
  Im2: Materialele, manualele, rechizitele și echipamentele necesare pentru activitățile educaționale sunt suficiente și răspund calitativ scopului acestora.
  Im3: În funcție de vârstă, copiii, însoțiți de personalul din centru, își aleg rechizitele și echipamentele, necesare pentru frecventarea școlii; obiectele distribuite sunt precizate în Rapoartele trimestriale.

  S1.3. Centrul deține și aplică un program de intervenție pentru dezvoltarea deprinderilor și pregătirea copiilor pentru viața independentă
  Centrul are în vedere organizarea de activități privind pregătirea pentru viața independentă a copiilor, în raport de vârsta și nivelul de maturitate și dezvoltare individuală ale acestora, situația familială a copilului și oportunitățile de integrare/reintegrare a acestuia în familie. Persoana de referință planifică implicarea copilului în activități, teoreme și practice, organizate de centru cu această destinație.
  Programul de intervenție pentru dezvoltarea deprinderilor și pregătirea copiilor pentru viața independentă, stabilește și aplică metode și mijloace concrete de educare/instruire și de implicare a copiilor în efectuarea activităților uzuale ale vieții zilnice autonome (pornind de la asigurarea igienei personale, până la gestionarea bunurilor și banilor)
  Programul menționat are la bază rezultatele evaluării aptitudinilor, cerințelor, potențialului și carențelor beneficiarilor în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.
  La realizarea evaluării, cât și la stabilirea programului se iau în considerare opinia și aspirațiile copilului, în raport cu vârsta și nivelul de dezvoltare al acestuia.
  Planul individualizat de protecție/planul personalizat de servicii conține și programul de activități destinate dezvoltării deprinderilor și pregătirii copiilor pentru viața independentă.
  Im1: Copiii beneficiază de servicii destinate pregătirii lor pentru viața independentă, conform nevoilor identificate și potențialului propriu, conform unui program de specialitate; planul individualizat de servicii al copilului este completat corespunzător.
  Im2: Programele de intervenție pentru dezvoltarea deprinderilor și pregătirea copiilor pentru viața independentă sunt întocmite corespunzător și sunt atașate la planurile individualizate de protecție/planurile personalizate de servicii.

  STANDARD 2 - REABILITARE PSIHOLOGICĂ
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, în scopul reabilitării copiilor abuzați, neglijați sau exploatați, asigură sau facilitează accesul acestora la activități de consiliere psihologică/terapii de specialitate.
  Rezultat așteptat: Copiii abuzați, neglijați sau exploatați, aflați în centru sub măsura plasamentului de urgență, beneficiază de servicii/terapii specializate de reabilitare neuro-psihică.
  S2.1. Centrul facilitează accesul copiilor la servicii de consiliere psihologică/terapii specializate
  Centrul acordă, prin personalul de specialitate propriu, servicii de consiliere psihologică și terapii specializate.
  În cazul în care situația o impune, coordonatorul centrului și managerul de caz solicită furnizorului de servicii sociale să asigure accesul copiilor la serviciile de consiliere psihologică oferite de alte centre/instituții/unități/cabinete de specializare existente în comunitate.
  Consilierea este inițiată în maxim 72 de ore de la luarea cazului în evidența centrului, în funcție de gravitatea situației și numărul de cazuri active per consilier.
  Activitatea de consiliere se desfășoară individual și/sau în grup, într-un spațiu special amenajat și securizant pentru client.
  Pe baza informațiilor rezultate din evaluarea cazului de abuz, neglijare și exploatare a copilului, psihologul/consilierul/psihoterapeutul responsabil întocmește programul personalizat de consiliere psihologică și/sau de psihoterapie pentru copil și, după caz, pentru persoanele implicate în cazul respectiv.
  Programul personalizat de consiliere psihologică/psihoterapie are în vedere, cu prioritate, măsurile luate pentru realizarea securizării copilului, diminuării consecințelor traumelor suferite și evitării expunerii acestuia la un nou abuz.
  Centrul facilitează implicarea activă a copilului în procesul de elaborare și de implementare a programul personalizat de consiliere psihologică/psihoterapie, precum și a părintelui protector sau, după caz, a persoanelor importante pentru copil.
  Programul este parte integrantă a planului individualizat de protecție/planului personalizat de servicii.
  Programul personalizat de consiliere psihologică/psihoterapie este reevaluat periodic (cel puțin trimestrial) și revizuit atunci când obiectivele terapeutice nu mai corespund nevoilor copilului, conform datelor consemnate în fișa individuală de consiliere.
  Realizarea măsurilor cuprinse în programul personalizat de consiliere psihologică/psihoterapie și evoluția copilului sunt consemnate în fișa individuală de consiliere psihologică, atașată programului.
  Lunar, specialistul responsabil elaborează și trimite managerului de caz rapoarte de monitorizare privind efectuarea terapiilor/măsurilor recomandate și evoluția copilului. Rapoartele se întocmesc conform procedurii operaționale avizate de directorul DGASPC.
  În cazul agresorului/potențialului agresor, managerul de caz realizează informarea acestuia cu privire la serviciile de consiliere și/sau psihoterapie recomandate.
  Agresorul/potențialul agresor accesează serviciile de consiliere psihologică de bună voie, cu sau fără o hotărâre judecătorească în acest sens. Consilierea agresorului are loc în alte cabinete/servicii decât cele frecventate de copilul abuzat, neglijat și exploatat.
  Datele din fișa individuală de consiliere a copilului sunt confidențiale și nu pot fi dezvăluite altor profesioniști care nu fac parte din echipa multidisciplinară, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.
  Im1: Programele personalizate de consiliere psihologică ale copiilor și fișele individuale de consiliere psihologică completate sunt disponibile la sediul centrului.
  Im2: Serviciile de consiliere psihologică sunt acordate de personal calificat; diplomele, certificatele de absolvire ale personalului de specialitate, în copie, sunt disponibile la sediul centrului.
  Im3: Dacă serviciile de consiliere psihologică se acordă de alte instituții/servicii, contactele de muncă, contractele de achiziții de servicii, convențiile de colaborare/de parteneriat, în copie, sunt disponibile la sediul centrului.
  Im4: Rapoartele de monitorizare întocmite de specialistul responsabil sunt disponibile la sediul centrului.
  Im5: Evidența agresorilor care beneficiază de servicii de consiliere psihologică și alte măsuri recomandate este disponibilă la sediul centrului.

  S2.2. Centrul asigură condițiile necesare pentru realizarea serviciilor de consiliere psihologică/terapiilor specializate
  Coordonatorul centrului se asigură că serviciile de consiliere psihologică și terapiile de specialitate se desfășoară în condiții optime și se consultă cu personalul de specialitate cu privire la repartiția numerică a copiilor/specialist. Raportul optim recomandat este de 12 de cazuri active concomitent/consilier.
  În situația în care centrul deține un cabinet propriu pentru consiliere psihologică, amenajează și dotează spațiul respectiv corespunzător scopului acestuia.
  Pe tot parcursul activității de consiliere pe termen scurt, copiii care au împlinit vârsta de 10 ani și părintele protector au acces la datele din fișa individuală de consiliere a copilului, numai dacă acest lucru nu contravine interesului superior al acestuia. În situația în care unele date din fișă pot pune în pericol securitatea și dezvoltarea copilului, coordonatorul centrului, cu acordul managerului de caz, poate decide restricționarea accesului persoanelor menționate anterior la aceste date, pe o perioadă determinată de timp și acest fapt se consemnează de către consilierul responsabil în fișa individuală de consiliere a copilului împreună cu motivația acestui fapt.
  Im1: Evidența copiilor care beneficiază de servicii de consiliere psihologică, inclusiv repartizarea lor/specialist, este disponibilă la sediul centrului.
  Im2: Fișele individuale de consiliere psihologică consemnează informațiile referitoare la restricțiile stabilite.
  Im3: Dacă centrul dispune de cabinet propriu de consiliere psihologică acesta este amenajat și dotat corespunzător scopului său.
  Im4: Părinții, după caz, sunt informați cu privire la nevoile de consiliere psihologică ale copiilor lor și cunosc măsurile recomandate de specialist referitoare la modificarea comportamentului propriu în relația cu copii.

  MODUL VI - MEDIUL FIZIC DE VIAȚĂ (Standardele 1-3)
  STANDARD 1 - ACCESIBILITATE SIGURANȚĂ ȘI CONFORT
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, funcționează într-o clădire care asigură un mediu de viață sigur și confortabil, precum și un acces facil în toate spațiile proprii, interioare și exterioare.
  Rezultat așteptat: Copiii trăiesc într-un mediu de viață sigur, confortabil, accesibil și deschis care facilitează integrarea în familie și comunitate
  S1.1. Centrul are un amplasament adecvat pentru asigurarea accesului copiilor și vizitatorilor
  Centrul este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât să permită accesul copiilor la toate resursele și facilitățile ei: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber relații sociale.
  Centrul trebuie să aibă acces la cel puțin un mijloc de transport în comun (autobuz, troleibuz, tramvai).
  Centrul dispune de un spațiu propriu sau de un spațiu clar delimitat în imediata apropiere care să asigure accesul vehiculelor în caz de urgență.
  Amplasamentul centrului nu este cunoscut publicului larg.
  Im: Centrul permite un acces facil în centru pentru copii și vizitatorii acestora, precum și menținerea contactelor cu serviciile și membrii comunității.

  S1.2. Capacitatea centrului este stabilită astfel încât să asigure condiții decente de găzduire copiilor protejați
  Centrul deține spații suficiente, ca suprafață și compartimentare, pentru a asigura condiții adecvate realizării misiunii sale.
  Capacitatea centrului se stabilește în funcție de suprafața acestuia, astfel încât să asigure condiții decente de găzduire copiilor. Furnizorul de servicii sociale, împreună cu coordonatorul centrului stabilește numărul de copii, în funcție de vârsta, nivelul de dezvoltare, particularitățile comportamentale individuale și starea de sănătate a acestora.
  Capacitatea este stabilită în funcție de suprafața locativă, cu respectarea cerințelor minimale referitoare la încăperi sanitare, dotarea minimă a încăperilor sanitare, dotarea minimă a bucătăriei, dotarea minimă cu instalații electrice, spații și instalații de folosință comună pentru clădiri cu mai multe locuințe aprobate prin Anexa nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Numărul maxim recomandat este de 12 copii/grupă.
  Includerea copiilor într-o grupă trebuie să țină cont de vârsta acestora și relațiile de rudenie, în acest sens, se recomandă ca diferența de vârstă dintre copiii dintr-o grupă să nu fie mai mare de 3-4 ani, cu excepția fraților.
  Im1: Capacitatea centrului este stabilită de către furnizorul de servicii seriale prin decizie a conducătorului acestuia.
  Im2: Numărul de beneficiari găzduiți în centru nu depășește capacitatea stabilită prin decizie a conducătorului furnizorului de servicii sociale.

  S1.3. Centrul dispune de spații comune suficiente, accesibile și amenajate corespunzător destinației lor
  Spațiile comune au în vedere minim: o cameră/sală pentru activități comune zilnice, un spațiu de servire a mesei și un spațiu pentru întâlniri private.
  Spațiile comune sunt dotate cu mobilierul și echipamentele adecvate scopului fiecărui spațiu, suficiente pentru a permite utilizarea acestora de toți copiii.
  Ușile de acces spre exterior sunt sigure și accesibile copiilor, în funcție de vârsta și nivelul de maturitate al acestora.
  În cazul în care sunt restricții/limitări ale accesului copiilor în unele spații, ușile de acces trebuie poziționate și dotate cu echipamente specifice, astfel încât să prevină orice risc de rănire.
  Im1: Spațiile comune sunt suficiente pentru derularea în bune condiții a activităților centrului.
  Im2: Spațiile comune îndeplinesc cerințele și indicatorii de monitorizare prevăzuți la S1.6.

  S1.4. Centrul asigură mijloacele necesare pentru comunicarea la distanță
  Centrul dispune de cel puțin un post telefonic fix accesibil copiilor sau de un telefon mobil, precum și de un calculator sau laptop cu acces la internet.
  În cazul centrelor care nu dețin un calculator sau laptop cu acces la internet la data solicitării licenței de funcționare, acestea pot funcționa în continuare cu condiția să prevadă în planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant dotarea cu aceste echipamente.
  Im: Centrul pune la dispoziția beneficiarilor echipamentele și aparatura necesară comunicării la distanță.

  S1.5. Centrul dispune de un plan de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant
  Coordonatorul centrului elaborează un Plan de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant care are în vedere crearea unui mediu de viață cât mai prietenos și apropiat de cel familial.
  Planul conține planificarea unor lucrări de amenajare și reabilitare cum ar fi: lucrări pentru facilitarea accesului în centru, respectiv în spațiile interioare și exterioare ale acestuia, lucrări de extindere, recompartimentare și renovare, dotări cu mijloace de transport proprii, amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor în funcție de destinația acestora, etc.
  În situația în care nu sunt necesare lucrări/acțiuni de îmbunătățire a condițiilor oferite în centru (centre noi sau recent reabilitate, de regulă), în Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant, coordonatorul centrului menționează în scris faptul că nu se au în vedere astfel de măsuri până la data reînnoirii licenței de funcționare.
  Orice lucrări de construcții și renovări se planifică pentru perioade în care sunt mai puțin copii rezidenți în centru și se realizează numai după ce au fost luate toate măsurile de siguranță și de prevenire a poluării și riscului de accidente la care pot fi supuși copiii și personalul centrului.
  Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant este anexă la Proiectul instituțional propriu.
  Im: Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul centrului.

  S1.6. Centrul asigură copiilor un mediu de viață protejat și sigur
  Centrul ia toate măsurile pentru prevenirea riscului de accidente domestice și dispune de dotările necesare pentru un mediu de viață confortabil și protejat.
  Centrul elaborează și aplică, în caz de urgență, o procedură scrisă prin care se stabilește modul de acțiune în situații neprevăzute care afectează funcționarea curentă a utilităților.
  Procedura este cunoscută de personal și de copii.
  Im1: Toate spațiile accesibile copiilor dispun de lumină naturală și artificială, corespunzătoare activităților desfășurate.
  Im2: Toate spațiile accesibile copiilor sunt ventilate natural prin ferestre deschise care dispun de dispozitive de siguranță. Ferestrele trebuie să permită o deschidere controlată, cu asigurarea unui spațiu liber suficient pentru ventilație, dar care să prevină orice posibil accident.
  Im3: Toate spațiile accesibile beneficiarilor au sisteme de încălzire funcționale care asigură încălzirea necesară în timpul sezonului rece.
  Im4: Aparatura și echipamentele de încălzire (țevi, radiatoare, sobe, etc.) din spațiile accesibile beneficiarilor sunt dotate cu echipamente de protecție, pentru a evita orice risc de arsuri.
  Im5: Materialele folosite la pardoseli și pereți (vopsea, gresie, parchet, linoleum, covoare, etc.) sunt potrivite scopului fiecărui spațiu și sunt alese astfel încât să evite riscul de îmbolnăvire sau a unor accidente domestice (alunecări, căderi, șa).
  Im6: Instalațiile electrice respectă normele de siguranță prevăzute de lege, iar cablurile, prizele și echipamentele folosite sunt izolate și perfect funcționale pentru a evita orice risc de electrocutare.
  Im7: Centrul dispune de instalații funcționale care asigură permanent apă rece și caldă.
  Im8: Procedura scrisă privind modul de acțiune în situații neprevăzute care afectează funcționarea curentă a utilităților este disponibilă la sediul centrului.
  Im9: Procedura privind modul de acțiune în situații neprevăzute care afectează funcționarea curentă a utilităților este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii seriale.
  Im10: Personalul centrului știe cum să procedeze în situația în care apar avarii ce afectează funcționarea utilităților; sesiunile de instruire sunt consemnate în registrele speciale cu această destinație.
  Im11: Beneficiarii, în funcție de vârsta și gradul de maturitate, știu cum să procedeze în situația în care apar avarii ce afectează funcționarea utilităților; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

  STANDARD 2 - CAZARE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, dispune de spații de cazare (dormitoare) suficiente și dotate corespunzător pentru a asigura confortul necesar odihnei și somnului.
  Rezultat așteptat: Copiii au la dispoziție spații de cazare suficiente, adecvate nevoilor proprii.
  S2.1. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să asigure un mediu ambiant sigur, confortabil, adaptat nevoilor copiilor
  Centrul dispune de dormitoare care oferă suficient spațiu raportat la numărul de persoane, conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare.
  Dormitoarele sunt organizate pe sexe și sunt mobilate cu cel puțin un pat și e noptieră pentru fiecare copil.
  Fiecare pat este dotat cu cazarmamentul necesar și are prevăzută o instalație de iluminat pentru uz propriu.
  Dormitoarele pot fi dotate și cu paturi suprapuse, în funcție ce vârsta copiilor și particularitățile proprii de acomodare.
  Copiii sunt încurajați să își personalizeze spațiul propriu, astfel încât să se creeze un ambient interior cât mai prietenos și confortabil.
  Dormitoarele respectă cerințele și indicatorii de monitorizare prevăzute la S1.6 și nu depășesc numărul de copii/grupă stabilit pentru centrul respectiv.
  Im1: Dormitoarele sunt dimensionate astfel încât să respecte normele legale în vigoare.
  Im2: Dormitoarele sunt mobilate corespunzător astfel încât să asigure confortul beneficiarilor.
  Im3: Fiecare pat are în dotare obiectele de cazarmament necesare.
  Im4: Dormitoarele sunt amenajate cu respectarea cerințelor și indicatorii de monitorizare prevăzuți S1.6.

  S2.2. Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate și păstrate în stare corespunzătoare
  Centrul pune la dispoziția copiilor obiectele de cazarmament necesare, curate și neuzate (saltele, perne, pături, lenjerie de pat, ș.a.)
  Lenjeria de pat se schimbă săptămânal și ori de câte ori situația o impune.
  Im: Fiecare beneficiar deține obiecte de cazarmament proprii, curate și nedegradate.

  STANDARD 3 SPAȚII IGIENICO-SANITARE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, dispune de spații igienico-sanitare suficiente, accesibile și funcționale
  Rezultat așteptat: Copiii au acces la spații igienico-sanitare adecvate și adaptate nevoilor lor.
  S3.1. Centrul deține grupuri sanitare suficiente și accesibile
  Centrul dispune de grupuri sanitare al căror număr este stabilit conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare.
  Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete și instalații de apă caldă și rece, hârtie igienică și săpun.
  Grupurile sanitare sunt dotate cu uși care se pot închide din interior cu cheie, astfel încât să asigure intimitate și siguranță celui care îl folosește, dar să permită și accesul din afară în caz de urgență.
  Grupurile sanitare sunt inscripționate corespunzător distribuției pe sexe.
  Se recomandă amenajarea unui grup sanitar distinct, adaptat pentru persoanele cu dizabilități. Dacă la data solicitării licenței de funcționare, centrul nu deține un grup sanitar adaptat pentru copiii cu dizabilități, conducătorul centrului trebuie să prevadă în planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant, amenajarea grupului sanitar respectiv.
  Grupurile sanitare trebuie să fie amenajate cu respectarea cerințelor și indicatorilor de monitorizare prevăzuți la S1.6, cu privire la iluminat, ventilație, încălzire și siguranță.
  Im1: Centrul deține grupuri sanitare dotate corespunzător.
  Im2: Beneficiarii au acces facil la grupurile sanitare.
  Im3: Beneficiarii cu dizabilități au acces la grupuri sanitare adaptate nevoilor lor.
  Im4: Grupurile sanitare oferă intimitate și siguranță.

  S3.2. Centrul deține spații suficiente și adaptate pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor
  Centrul este dotat cu camere de baie/duș conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare.
  Băile și dușurile, organizate pe sexe, sunt dotate cu instalațiile necesare pentru asigurarea de apă curentă, rece și caldă.
  Spațiile cu destinația de baie sau duș sunt astfel amenajate încât să ofere suficientă intimitate copiilor.
  Băile și dușurile trebuie să fie amenajate cu respectarea cerințelor și indicatorilor de monitorizare prevăzuți la S1.6, cu privire la iluminat, ventilație, încălzire și siguranță.
  Im1: Centrul pune la dispoziția beneficiarilor spații cu destinația de baie/duș în număr suficient, corespunzător normelor legale în vigoare.
  Im2: Beneficiarii au acces la apă caldă și rece pentru realizarea igienei personale.
  Im3: Băile și dușurile asigură intimitate fiecărui beneficiar și sunt amenajate conform cerințelor prevăzute la S1.6.

  S3.3. Centrul asigură grupuri sanitare separate destinate personalului
  Centrul dispune de cel puțin un grup sanitar separat pentru personal.
  Im: Personalul centrului utilizează propriul grup sanitar, separat de cele ale beneficiarilor.

  S3.4. Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat și a altor materiale și echipamente textile, precum și a hainelor și lenjeriei personale a copiilor
  Centrul deține o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau, în funcție de capacitate, una sau mai multe mașini de spălat ori are achiziționate astfel de servicii.
  În lipsa spălătoriei proprii, centrul poate apela la serviciile de spălătorie existente în alte centre administrate de furnizorul de servicii sociale sau solicită acestuia să încheie contracte de achiziții de servicii în acest sens.
  Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele și lenjeria personală a copiilor sunt spălate periodic, conform programului stabilit de centru, sau ori de câte ori este cazul.
  Copiii, în funcție de vârstă și grad de maturitate, sunt încurajați să-și spele singuri unele obiecte personale de lenjerie și îmbrăcăminte, de mână și cu mașina de spălat.
  Im: Hainele, lenjeria beneficiarilor și obiectele de cazarmament sunt curate și igienizate.

  S3.5. Centrul păstrează echipamentele din material textil utilizate de personal în condiții de igienă adecvate
  Echipamentele din material textil curate, utilizate de personalul serviciului (prosoape, halate sau alte echipamente din material textil) se păstrează în spații special amenajate (camere, dulapuri).
  Im: Centrul deține spații speciale pentru depozitarea echipamentelor din material textil utilizate.

  MODUL VII - DREPTURI ȘI ETICĂ (Standardele 1-3)
  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI ȘI A ETICII PROFESIONALE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, își desfășoară activitatea cu respectarea drepturilor copiilor și a eticii profesionale
  Rezultat așteptat: Drepturile copilului sunt cunoscute și respectate de personalul centrului care își desfășoară activitatea conform unui cod de etică propriu.
  S1.1. Centrul elaborează și aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor
  Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere respectarea următoarelor drepturi:1. de a fi informați, ei și părinții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. de a-și desfășura viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;3. de a-și exprima liber opiniile/dorințele/aspirațiile privind toate aspectele vieții și dezvoltării personale;4. de a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;5. de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;6. de a consimți asupra serviciilor asigurate de centru sau la care li se facilitează accesul;7. de a beneficia de serviciile menționate în ROF a centrului și misiunea acestuia;8. de a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate;9. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;10. de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;11. de a nu fi exploatați economic (exploatare prin muncă, confiscarea banilor și bunurilor proprii);12. de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic și alt personal calificat, precum și a celor convenite prin ROF-ul centrului;13. de a fi tratați și de a avea acces ia servicii, fără discriminare;14. de a beneficia de intimitate;15. de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;16. de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;17. de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare;18. de a practica cultul religios dorit;19. de a nu desfășura activități aducătoare de venituri pentru centrul rezidențial, împotriva voinței lor;20. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;21. de a avea acces la toate informațiile care îi privesc, deținute de centrul rezidențial;22. de a fi informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul rezidențial și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;23. de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal.
  Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.

  S1.2. Centrul informează copiii asupra drepturilor lor
  Centrul informează copiii care au discernământ cu privire la drepturile înscrise în Cartă și le explică înțelesul acestora. Activitatea de informare a copiilor demarează la vârsta la care aceștia pot înțelege unele drepturi și obligații.
  Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează într-un document existent la dosarul fiecărui beneficiar.

  S1.3. Personalul centrului cunoaște și respectă prevederile Cartei
  Centrul planifică și organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor copii înscrise în Cartă.
  Im: Personalul centrului cunoaște drepturile beneficiarilor de servicii sociale; sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formare continuă a personalului.

  S1.4. Centrul măsoară gradul de satisfacție a copiilor în scopul evaluării calității activităților desfășurate
  Centrul aplică o metodologie proprie de măsurare a gradului de satisfacție al copiilor care stabilește procedeele și instrumentele utilizate (ex: chestionare, discuții individuale și de grup, etc.)
  Metodologia cadru este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.
  Im1: Evidențele măsurării gradului de satisfacție al beneficiarilor privind viața în centru și calitatea serviciilor sunt disponibile la sediul centrului (chestionare, interviuri, etc).
  Im2: Metodologia de măsurare a gradului de satisfacție al beneficiarilor este disponibilă la sediul centrului.
  Im3: Instrumentele de măsurare a gradului de satisfacție al beneficiarilor se aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manieră care să respecte confidențialitatea.
  Im4: Rezultatele măsurării gradului de satisfacție al beneficiarilor și modul în care a fost îmbunătățită acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt păstrate de către furnizorul de servicii sociale și vor fi puse la dispoziția organelor de control.

  S1.5. Personalul centrului își desfășoară activitatea în baza unui Cod de etică
  Centrul deține și aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii, asigurarea unui tratament egal pentru toți copiii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și pentru protecția copiilor.
  Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.
  Im1: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.
  im2: Codul de etică este cunoscut de personalul centrului; sesiunile de instruire ale personalului sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului

  STANDARD 2 - RELAȚIILE COPIILOR CU PERSONALUL
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, se asigură că relațiile personalului cu copiii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor de conduită morală, profesională și socială.
  Rezultat așteptat: Copiii au o relație firească cu personalul centrului, bazată pe sinceritate și respect reciproc.
  S2.1. Centrul se asigură că personalul cunoaște modalitățile de abordare și relaționare cu copiii
  Centrul se asigură că personalul, mai ales cel cu responsabilități directe în îngrijirea și educarea copiilor, are abilități empatice și de comunicare, astfel încât pot relaționa în mod benefic cu aceștia, contribuind totodată la dezvoltarea capacităților lor afective.
  Centrul instruiește personalul cu privire la metodele de abordare, comunicare și relaționare cu copiii, în funcție de vârsta, nivelul de dezvoltare și particularitățile psiho-comportamentale ale acestora.
  Centrul se asigură că responsabilul de caz al copilului interacționează permanent cu acesta, oferă încredere și siguranță, fără a asuma un rol parental. Întregul personal trebuie să aibă grijă să delimiteze clar rolul său de rolul părinților, pentru a nu induce dependența copiilor, cu consecințe negative în integrarea sau reintegrarea familială a acestora.
  Im: Personalul are cunoștințele adecvate cu privire la nevoile și particularitățile de vârstă și individuale ale conduitei beneficiarilor din centru; sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

  S2.2. Centrul deține și aplică o procedură clară referitoare la interacțiunea și relaționarea cu copiii
  Centrul aplică regulile unei proceduri privind relația personalului cu copiii, elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul. Procedura stabilește modalitățile de relaționare și limitele acestora, regulile aplicabile ambelor părți, explicate și convenite cu copiii, obligațiile personalului necesare pentru facilitarea relaționării cu copiii (ex: cunoașterea particularităților de vârstă și a diferențelor individuale de conduită ale copiilor rezidenți, adoptarea unui comportament imparțial, echitabil și nediscriminator față de copii, capacitatea de a preveni și rezolva cât mai amiabil neînțelegerile în cadrul colectivității respective, șa).
  Centrul are în vedere ca repartizarea personalului pe ture și grupe de copii să se realizeze astfel încât să existe o continuitate a relațiilor interumane menită să asigure stabilitatea afectivă a copiilor.
  Procedura privind relația personalului cu copiii este cunoscută de personal, iar regulile privind un cadru corect și eficient de relaționare între personal și beneficiarii centrului, se aduc la cunoștința și se explică copiilor.
  Im1: Procedura privind relația personalului cu beneficiarii este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura privind relația personalului cu beneficiarii este disponibilă la sediul centrului.
  Im3: Personalul centrului cunoaște Procedura privind relația personalului cu beneficiarii; sesiunile de instruire sunt consemnate în registrele speciale cu această destinație.
  Im4: Programarea personalului pe ture și pe grupe de beneficiari se realizează conform procedurii aplicate de centru.

  STANDARD 3 - SUGESTII/SESIZĂRI/RECLAMAȚII
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, încurajează beneficiarii să ofere sugestii pentru îmbunătățirea vieții cotidiene și să sesizeze orice nemulțumire referitoare la serviciile oferite și activitatea personalului, inclusiv aspecte privind cazurile de abuz și neglijare.
  Rezultat așteptat: Opiniile copiilor, precum și aspectele și situațiile care nemulțumesc copiii sunt cunoscute de personalul și coordonatorul centrului și, după caz, de conducerea furnizorului de servicii sociale care administrează centrul, astfel încât să poată fi luate măsurile care se impun.
  S3.1. Centrul asigură condițiile necesare pentru colectarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor copiilor cu privire la serviciile primite
  Centrul deține și aplică propria procedură privind sugestiile, sesizările și reclamațiile copiilor, elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul. Procedura reglementează aspecte referitoare la modalitățile de comunicare scrisă și/sau verbală (cui se adresează, cum și unde se înregistrează, modalitatea de răspuns), procedee de soluționare și remediere a neregulilor semnalate.
  Centrul oferă spre consultare, la solicitarea părinților copiilor, procedura menționată, pentru că, dacă doresc, să poată face ei înșiși sesizări referitoare la aspecte negative legate de activitatea centrului.
  Centrul pune la dispoziția copiilor un recipient de tip cutie poștală, în care aceștia pot depune sesizări/reclamații scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar și propuneri privind îmbunătățirea activității centrului.
  Conținutul cutiei se verifică săptămânal de conducătorul centrului, în prezența a doi copii.
  Im1: Procedura privind sugestiile/sesizările și reclamațiile este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura privind sugestiile/sesizările și reclamațiile este disponibilă la sediul centrului.
  Im3: Cutia pentru sugestii/sesizări și reclamații situată într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.

  S3.2. Centrul asigură înregistrarea și arhivarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor
  Sugestiile/sesizările/reclamațiile depuse în recipientul cu această destinație se înregistrează într-un Registru de evidență a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor, cu dată și număr. În registru se consemnează modul cum s-a soluționat reclamația/sesizarea.
  Completarea datelor în registru se efectuează de o persoană desemnată de coordonatorul centrului, ale cărei atribuții se înscriu în fișa postului.
  Trimestrial, furnizorul de servicii sociale care administrează centrul este informat cu privire la numărul de sugestii/sesizări/reclamații înregistrate în luna anterioară, precum și la numărul celor soluționate.
  Sugestiile, sesizările și reclamațiile se arhivează într-un dosar și se păstrează la sediul centrului cel puțin 2 ani de la înregistrare.
  Im1: Registrul de evidenții a sugestiilor/sesizărilor/reclamațiilor este disponibil la sediul centrului.
  Im2: Dosarul cuprinzând atât sesizările și reclamațiile din ultimii doi ani, cât și modul de soluționare al acestora, este arhivat și păstrat la sediul centrului.

  S3.3. Centrul informează copiii asupra modalității de formulare a eventualelor sugestii/sesizări/reclamații
  Centrul informează și instruiește copiii, în concordanță cu vârsta și nivelul lor de dezvoltare, cu privire la dreptul de a face sugestii, sesizări și reclamații, precum și asupra modalităților de formulare și transmitere a acestora.
  În Registrul de evidență privind instruirea/informarea și consilierea beneficiarilor, se înscriu data la care a avut loc informarea, persoana care a efectuat-o și semnătura beneficiarului.
  Im: Beneficiarii cunosc modalitățile de a formula și comunica/transmite sugestii precum și sesizări/reclamații în caz de nemulțumiri cu privire la activitatea centrului; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

  MODUL VIII - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ȘI NEGLIJĂRII (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ȘI NEGLIJĂRII
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.
  Rezultat așteptat: Copiilor li se asigură un mediu de viață protejat, orice suspiciune sau acuzație privind comiterea unui abuz, precum și semnalarea de tratamente neglijențe sau degradante, fiind soluționate prompt și corect de către personalul centrului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  S1.1. Centrul deține și aplică o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului.
  Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea suspiciunilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din centru este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul și este anexă la ROF.
  Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, psihic, economic), cât și orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus copilul de către personalul centrului, de alți copii, de membrii de familie și orice alte persoane cu care copiii au venit în contact.
  Personalul monitorizează activitățile întreprinse de copii pe perioada când nu se află în incinta centrului, în scopul prevenirii; riscului de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență.
  Im1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență este prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență este disponibilă la sediul centrului, anexă la ROF.
  Im3: Personalul cunoaște și aplică Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență; sesiunile de instruire/informare sunt consemnate în registrele speciale cu această destinație.
  Im4: Beneficiarii cunosc și aplică Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.

  S1.2. Centrul încurajează și sprijină copiii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în comunitate.
  Centrul organizează sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora.
  Centrul asigură sprijin psihologic și consiliere copiilor care au fost intimidați sau discriminați, în situația copiilor abuzați, neglijați sau exploatați, se facilitează accesul acestora la serviciile de specialitate stabilite de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.
  Im1: Copiii știu să recunoască riscul și situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante și au fost informați în acest sens; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului.
  Im2: Copiii care au fost expuși oricărei forme de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante au beneficiat de sprijin psihologic și consiliere. Rapoartele trimestriale conțin informații cu privire la sprijinul oferit beneficiarilor.

  S1.3. Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoașterea și prevenirea formelor de abuz și neglijare a copiilor.
  În centru este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor.
  Centrul instruiește personalul sau facilitează accesul acestuia la cursuri de formare cu privire la: prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu copiii pe parcursul derulării activităților din centru, modalitățile de identificare și sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau în comunitate.
  Im: Personalul știe să recunoască riscul și situațiile de abuz, neglijare sau exploatare; sesiunile de informare, instruire și consiliere a personalului se înscriu în Registrul privind instruirea personalului.

  S1.4. Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituțiile competente, a oricărei situații de abuz și neglijare identificată și ia toate măsurile de remediere, în regim de urgență
  Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligația de a semnala imediat cazul către conducerea furnizorului de servicii sociale care administrează centrul. În situația în care situația de abuz sau neglijare a fost identificată într-un centru administrat de furnizori privați de servicii sociale, coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat, are obligația de a sesiza direcția generală de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.
  Centrul deține un Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, în care se menționează inclusiv instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse.
  Coordonatorul centrului monitorizează situația cazurilor de abuz sau neglijare și are permanent evidența privind:– Numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanții legali ai acestora privind suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra copiilor în afara centrului;– Numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului petrecute în interiorul centrului, din care numărul cazurilor în care sunt implicați membri ai personalului centrului;– Numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția medicală, precum și intervenția organelor de cercetare penală.
  Im1: Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare este disponibil la sediul centrului.
  Im2: Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare este completat la zi și este disponibil, pe suport de hârtie sau electronic, la sediul centrului.
  Im3: Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința furnizorului de servicii sociale, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia.

  STANDARD 2 - CONTROLUL COMPORTAMENTULUI
  Personalul centrului rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, reacționează pozitiv la diversele comportamente ale copiilor și, în cazul unor comportamente inacceptabile repetate ale acestora, hotărăște și aplică sancțiuni constructive, cu scop educativ.
  Rezultat așteptat: Copiii sunt încurajați și sprijiniți să-și formeze o conduită acceptabilă pentru grup, familie și societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism
  S2.1. Centrul deține și aplică o procedură privind controlul comportamentului copiilor
  Centrul deține și aplică o procedură proprie privind controlul comportamentului copiilor. Procedura menționată este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul și are în vedere, în principal, modalitățile de reacție și intervenție ale personalului în situații de comportament inadecvat al copiilor față de normele de conduită acceptabile, cu orientare spre sancționarea prin acțiuni educative și constructive de corectare.
  Im1: Procedura privind controlul comportamentului beneficiarilor este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura privind controlul comportamentului beneficiarilor este disponibilă la sediul centrului, anexă la ROF.

  S2.2. Centrul instruiește personalul în vederea aplicării procedurii privind controlul comportamentului copiilor
  Personalul centrului este pregătit și instruit pentru a acționa conform procedurii privind controlul comportamentului copiilor, în concordanță cu particularitățile de vârstă și cu nevoile individuale ale copiilor
  Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraționale, cum ar fi:
  a) pedeapsa corporală;
  b) deprivarea de hrană, apă sau somn;
  c) penalitățile financiare;
  d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o rațiune medicală și nu e efectuată de personal medico-sanitar;
  e) confiscarea echipamentelor și obiectelor personale copilului, cu excepția celor care pot constitui un risc;
  f) privarea de medicație sau tratament medical;
  g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;
  h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;
  i) orice restricționare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform legii.

  Im: Personalul cunoaște și aplică Procedura privind controlul comportamentului beneficiarilor; sesiunile de instruire/informare sunt consemnate în registrele speciale cu această destinație.

  S2.3. Centrul realizează o evidență specială a cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri restrictive
  Procedura privind controlul comportamentului copiilor menționează expres situațiile în care se pot aplica măsuri restrictive și tipul acestora (de exemplu, imobilizare, izolare etc).
  Măsurile restrictive reprezintă ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante.
  Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fișă de specială de evidență a comportamentelor deviante, atașată programului pentru ocrotirea sănătății copilului, în care se precizează: numele copilului, data, ora și locul incidentului; măsurile luate; numele membrilor personalului care au acționat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii; eventualele consecințe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările. După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.
  Coordonatorul centrului este informat imediat cu privire la Măsurile restrictive aplicate și în funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, factori de risc) va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum și persoana responsabilă.
  Im: Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiaruluii este disponibilă în dosarul personal al beneficiarului, atașată la programul pentru ocrotirea sănătății copilului.

  MODUL IX - GESTIONAREA ȘI NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE (Standarde 1-2)
  STANDARDUL 1 - GESTIONAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, aplică reguli clare privind gestionarea incidentelor deosebite.
  Rezultat așteptat: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de rezidență a copiilor în centru, inclusiv absența din centru fără permisiune, sunt cunoscute de familiile acestora și/sau de instituțiile competente, astfel încât să poată fi prevenite sau remediate.
  S1.1. Centrul stabilește proceduri proprii de evaluare a riscurilor
  Centrul ia toate măsurile de siguranță și securitate legale și necesare pentru asigurarea protecției copiilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător, inclusiv cu privire la soluționarea unor situații de criză care pot fi anticipate: îmbolnăviri, accidente, părăsirea repetată a centrului, etc.
  Centrul deține și aplică o procedură proprie privind evaluarea riscurilor posibile în interiorul și în afara centrului, precum și planificarea verificărilor cu scop preventiv (verificarea instalațiilor de gaz, de apă, electrice, de încălzit, verificarea stocului de alimente, medicamente și a trusei de prim ajutor, verificarea depozitării gunoiului și a resturilor menajere etc.)
  Procedura cadru privind evaluarea riscurilor posibile într-un centru rezidențial este elaborată de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul.
  Coordonatorul centrului se asigură că evaluarea factorilor și potențialului de risc pentru siguranța și securitatea copiilor și a celorlalte persoane din incinta centrului are loc periodic și se realizează conform procedurii.
  Pe baza evaluării riscurilor, se stabilesc măsurile necesare pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscului la un nivel acceptabil, cum ar fi: paza centrului, sesiuni de instruire frecvente, exerciții de evacuare, etc/
  Im1: Procedura de evaluare și prevenire a riscurilor este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura de evaluare și prevenire a riscurilor este disponibilă la sediul centrului.
  Im3: Personalul cunoaște și aplică Procedura de evaluare și prevenire a riscurilor; sesiunile de instruire/informare sunt consemnate în registrele speciale cu această destinație.

  S1.2. Centrul asigură evidența incidentelor deosebite care afectează copilul
  Centrul ține un registru special de evidență a incidentelor deosebite care afectează integritatea fizică și psihică a copilului (îmbolnăviri, accidente agresiuni etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral etc.). În registru se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecințele asupra copilului identificat prin nume, prenume și vârstă, data notificării familiei și/sau a instituțiilor competente ce trebuie informată conform legii, măsuri luate.
  Im: Registrul de evidență a incidentelor deosebite este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.

  S1.3. Centrul asigură măsuri adecvate de prevenire și intervenție pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune
  Centrul asigură măsurile de sprijin necesare în vederea reintegrării copiilor care absentează din centru, fără permisiune, în sistemul de protecție a copilului, dacă reintegrarea familială a acestora nu este posibilă la momentul respectiv.
  În acest sens, centrul deține și aplică o procedură proprie privind soluționarea cazurilor de absență a copiilor din centru fără permisiune, denumită în continuare procedura privind cazurile de absență fără permisiune.
  Procedura este elaborată de furnizorii de servicii sociale care administrează centrul și are în vedere aspecte referitoare la:
  a) anunțarea părinților, poliției, managerului de caz, DGASPC și evaluarea riscurilor;
  b) modalități de căutare a copilului;
  c) readucerea copilului în centru,
  d) evaluarea motivelor plecării copilului și reconsiderarea măsurilor de intervenție pe termen scurt în vederea reintegrării în centrul de primire în caz de urgență sau în alt serviciu din cadrul sistemului de protecție a copilului;
  e) măsuri de prevenire a acestor situații.

  Centrul ține o evidență scrisă a situațiilor de absență fără permisiune a copiilor, iar situația lunară a acestora se transmite DGASPC/furnizorului de servicii care administrează centrul.
  Centrul colaborează cu părinții copilului și alte persoane cunoscute ca fiind apropiate acestuia, cu DGASPC, cu alte servicii publice de asistență socială și organele de poliție pentru identificarea și soluționarea cazurilor privind copiii care au părăsit centrul fără permisiune.
  Im1: Procedura privind soluționarea situațiilor de absenteism al copilului este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  Im2: Procedura privind soluționarea situațiilor de absenteism al copilului este disponibilă la sediul centrului, în dosarul de proceduri.
  Im3: Registrul de evidență a incidentelor deosebite conține informațiile referitoare la situațiile de absenteism a copilului, fără permisiune.

  STANDARD 2 - NOTIFICAREA CU PRIVIRE LA EVENIMENTELE DEOSEBITE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, aplică reguli clare privind notificarea incidentelor deosebite în care sunt implicați copiii și personalul propriu.
  Rezultat așteptat: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de rezidență a copiilor în centru sunt cunoscute de familiile acestora și de instituțiile competente.
  S2.1. Centrul informează familia/reprezentantul legal al copilului cu privire la incidentele deosebite în care acesta a fost implicat
  Centrul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail, familia și furnizorul de servicii sociale care administrează centrul/DGASPC cu privire la incidentele deosebite care au afectat copilul sau în care acesta a fost implicat, pe perioada în care s-a aflat în centru.
  În caz de îmbolnăvire gravă a copilului, notificarea se comunică/transmite imediat. Pentru celelalte tipuri de incidente și dacă se impune intervenția sau suportul familiei/reprezentantului legal al beneficiarului, notificarea se efectuează în maxim 24 de ore de la producerea incidentului.
  Im: Notificările se consemnează în Registrul de evidență a incidentelor deosebite.

  S2.2. Centrul informează instituțiile competente cu privire la toate incidentele deosebite petrecute în centru
  În situații deosebite, dacă există suspiciuni asupra decesului copilului, s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenții sau infracțiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieții copiilor, centrul informează imediat telefonic și/sau pe e-mail furnizorul de servicii sociale/DGASPC și organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliție, direcție de sănătate publică etc.). Notificarea scrisă se redactează în maxim 24 ore.
  Im: Centrul deține un Registru de evidență a incidentelor deosebite, în care sunt consemnate anunțurile telefonice și notificările transmise către instituțiile publice.

  MODUL X - MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE (Standardele 1-2)
  STANDARD 1 - ADMINISTRARE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
  Organizarea, administrarea și funcționarea centrului rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare
  Rezultat așteptat: Copiii sunt îngrijiți și protejați într-un centru care funcționează în condițiile legii.
  S1.1. Centrul este administrat și coordonat de personal de conducere competent
  În cazul serviciilor sociale publice fără personalitate juridică, conducerea centrului se află în sarcina unui coordonator.
  Coordonatorul centrului, în cazul serviciilor sociale publice și private, este absolvent de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă.
  Coordonatorul centrului trebuie să demonstreze că este capabil să asigure un management eficient și modern, care să contribuie la creșterea permanentă a calității serviciilor acordate de centru.
  Im: Fișa de post a conducătorului centrului, precum și rapoartele/fișele de evaluare a activității acestuia sunt disponibile la sediul centrului.

  S1.2. Centrul funcționează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare și funcționare
  Centrul deține și aplică un regulament propriu de organizare și funcționare, elaborat de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul, cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare și funcționare în vigoare.
  Organigrama centrului este stabilită de furnizorul de servicii sociale, cu consultarea coordonatorului centrului.
  Im1: Regulamentul propriu de organizare și funcționare, pe suport de hârtie și organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului.
  Im2: Regulamentul propriu de organizare și funcționare este aprobat prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege.

  S1.3. Centrul asigură instruirea personalului și facilitează procesul acestuia la cursuri de perfecționare și formare profesională
  Coordonatorul centrului se preocupă permanent de creșterea performanțelor profesionale ale personalului.
  Coordonatorul centrului pune la dispoziția personalului toate procedurile aplicate în activitatea curentă și organizează sesiunile periodice de instruire realizate în centru sau de către furnizorul de servicii sociale.
  Coordonatorul centrului planifică echitabil participarea personalului la cursuri de perfecționare/formare profesională oferite de furnizori de formare profesională acreditați.
  Formarea profesională se realizează cu respectarea prevederilor legale în domeniu și este planificată anual de către furnizorul de servicii sociale, în colaborare cu coordonatorul centrului.
  Sesiunile de instruire și cursurile de perfecționare/formare profesională se consemnează într-un registru special, respectiv Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  Im1: Personalul centrului este calificat, bine pregătit și interesat în autoperfecționare; planurile anuale de formare sunt disponibile la sediul centrului.
  Im2: Sesiunile de instruire, cursurile de perfecționare și formare profesională sunt consemnate în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

  S1.4. Activitatea centrului este supusă unui proces de autoevaluare permanentă și este monitorizată de furnizorul de servicii sociale
  Coordonatorul centrului se asigură că serviciile oferite se mențin cel puțin la nivelul de calitate prevăzut de standardele în vigoare. Neregulile identificate și modalitățile de soluționare, obiectivele neîndeplinite, eventuale revizuiri se consemnează în planurile anuale de acțiune, aferente Proiectului instituțional propriu.
  Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul monitorizează activitatea acestuia și situația copiilor, prin vizite periodice efectuate de personal de specialitate. Persoanele menționate întocmesc rapoarte de monitorizare în care se consemnează deficiențele constatate, recomandările formulate și termenele de remediere.
  Im1: Planurile anuale de acțiune sunt disponibile la sediul centrului.
  Im2: Rapoartele de monitorizare, în copie, sunt disponibile la sediul centrului (numai dacă au fost efectuate vizitele în teren ale specialiștilor nominalizați de furnizorul de servicii sociale care administrează centrul).

  S1.5. Conducerea centrului cunoaște și aplică normele legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului
  Centrul este evaluat periodic de autoritatea/organizația/instituția care îl coordonează metodologic și/sau îl finanțează, conform unui set de indicatori care privesc eficiența administrării resurselor umane, financiare, material, precum și eficacitatea și performanța activității desfășurate.
  Centrul este supus unui audit intern/evaluare internă, cel puțin o dată la 3 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienței, eficacității și performanței activității sale.
  Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul deține documentele financiar-contabile, precum și rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex: Curte de Conturi, Inspecția Muncii ș.a.).
  Dacă într-o perioadă 5 ani de funcționare, centrul nu a făcut obiectul unui audit/evaluări interne, coordonatorul centrului notifică în scris (document întocmit în dublu exemplar) conducerea furnizorului de servicii sociale care administrează centrul cu privire situația respectivă.
  Im1: Indicatorii și rapoartele de audit intern/evaluare internă, în copie, (dacă aceste evaluări au fost realizate) sau notificarea coordonatorului centrului în original sunt disponibile la sediul centrului.
  Im2: Coordonatorul centrului este evaluat anual de către furnizorul de servicii sociale.

  S1.6. Centrul se asigură că beneficiarii săi, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, cunosc activitatea și performanțele sale
  Coordonatorul centrului elaborează anual un raport de activitate pe care îl transmite furnizorului de servicii sociale spre publicare sau, după caz, îl postează pe site-ul propriu.
  Raportul de activitate se finalizează în luna martie a anului curent pentru anul anterior.
  Im: Raportul de activitate este disponibil în sediul centrului și este un document public.

  S1.7. Conducerea centrului realizează comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivel județean, cu organele de poliție, precum și cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active din comunitate
  Centrul își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu DGASPC, precum și cu suportul altor furnizori publici și privați de servicii sociale și al altor servicii publice de interes general, pentru soluționarea situațiilor de dificultate în care se află copiii.
  Centrul participă la evenimente și programe comune cu alte servicii sociale/instituții publice și private din comunitate.
  Im: Centrul consemnează și păstrează corespondența cu orice autoritate/instituție publică sau privată, cu organizații ale societății civile, culte etc., precum și orice alte documente care evidențiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea.

  STANDARD 2 - RESURSE UMANE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în regim de urgență, dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu misiunea, scopul/funcțiile centrului și cu nevoile copiilor.
  Rezultat așteptat: Copiii sunt îngrijiți, educați și protejați de personal suficient și competent.
  S2.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate
  Centrul angajează personal calificat, achiziționează serviciile unor specialiști și/sau încheie contracte de colaborare cu aceștia, pentru realizarea activităților/serviciilor acordate.
  Furnizorul de servicii sociale care administrează centrul organizează un sistem de supervizare a resurselor umane, care facilitează funcționarea centrului la randament optim. Ședințele de supervizare se desfășoară individual și în echipă. Supervizarea se efectuează de specialiști cu studii superioare socio-umane cu pregătire în supervizare și experiență de cel puțin doi ani în servicii pentru copil și familie în plus față de persoanele cărora li se asigură supervizarea respectivă.
  Im1: Statul de funcții aprobat, în copie, contractele de prestări servicii încheiate cu diverși specialiști, contractele de colaborare sunt disponibile, în copie, la sediul centrului.
  Im2: Procesele verbale ale ședințelor de supervizare a personalului sunt disponibile, în copie, la sediul centrului.

  S2.2. Conducerea centrului respectă dispozițiile legale privind angajarea personalului
  Personalul este angajat cu respectarea condițiilor prevăzute în Codul muncii.
  Pe lângă angajații proprii și/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziționate, centrul încurajează folosirea voluntarilor și încheie cu aceștia contracte de voluntariat, conform legii. Voluntarii fac parte din personalul de specialitate sau auxiliar al serviciului social.
  Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii și contractele de voluntariat (în copie) sunt disponibile la sediul centrului.

  S2.3. Conducerea centrului întocmește fișa postului pentru fiecare persoană angajată
  În fișele de post se înscriu atribuțiile concrete ale angajatului, relațiile de subordonare și de colaborare.
  Fiecare fișă de post este semnată de persoana care a întocmit-o și de angajat.
  Fișele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum și ori de câte ori atribuțiile angajatului se modifică.
  Toți angajații centrului, precum și profesioniștii care intervin în activitatea acestuia la un moment dat, semnează contracte de confidențialitate privind informațiile despre copiii găzduiți și îngrijiți în centru.
  Im: Fișele de post ale personalului (în copie) sunt disponibile la sediul centrului.

  S2.4. Conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului
  Fișele de evaluare descriu atribuțiile persoanei și notează gradul de îndeplinire și performanțele acesteia.
  Fiecare fișă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o și de către persoana evaluată.
  Fișele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.
  Im: Fișele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.

  S2.5. Centrul dispune de numărul și structura de personal necesară desfășurării activităților proprii în condiții optime
  Centrul stabilește o structură organizatorică și de personal adecvată și totodată flexibilă, adaptată la numărul, vârsta, nevoile copiilor.
  Centrul trebuie să dispună de următoarele categorii de personal:
  a) personal pentru îngrijirea de bază și educația non-formală;
  b) personal pentru reabilitarea psihologică a copiilor și facilitarea integrării/reintegrării acestora în familie și în societate;
  c) personal pentru îngrijirea și supravegherea sănătății;
  d) personal de conducere și administrative;
  e) personal pentru întreținere și pază;

  Personalul pentru educația non-formală și informală este reprezentat de educator sau educatorul specializat. Se asigură un educator/grupă de copii.
  Personalul pentru îngrijirea sănătății poate fi reprezentat de infirmiere și, după caz, asistente medicale în funcție de nevoile copiilor din centru. Acordarea serviciilor medicale de specialitate și stomatologice se realizează în acord cu prevederile legislative în vigoare din domeniul sănătății și conform contractelor de achiziții de servicii.
  Personalul pentru reabilitarea copiilor abuzați, neglijați și exploatați este reprezentat de consilieri (asistenți sociali și psihologi) și, după caz, de psihoterapeuți (psihologi și neuropsihiatri sau psihiatri pentru copii). Repartizarea numerică a acestora pe grupa de copii se realizează de către coordonatorul centrului, în acord cu managerul de caz al copiilor și conducătorul furnizorului de servicii sociale care administrează centrul.
  Personalul pentru pregătirea reintegrării sau integrării familiale este reprezentat în principal de psihologi și asistenți sociali. Numărul și modalitatea de angajare a acestora se face cu respectarea legislației în vigoare și are în vedere numărul de copii din centru cărora le sunt recomandate în planul individualizat de protecție/planul personalizat de servicii, măsurile destinate reintegrării lor în familie, precum și disponibilitatea specialiștilor din cadrul serviciilor/centrelor de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie administrate de furnizorul de servicii sociale.
  Normarea personalului se realizează având în vedere raportul optim adulți/copii recomandat:

  Categorii de
  vârstă

  Nr. de copii/
  grupă

  Raport minim
  adulți-copii
  7-12 ani 12 1:12
  Peste 13 ani12 1:12

  Centrul de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și neglijat dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcționarea sa la randament optim.
  Coordonatorul centrului depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea îngrijirilor pe parcursul a 24 de ore și informează în scris, ori de câte ori situația o impune, furnizorul de servicii sociale care administrează centrul cu privire la lipsa personalului.
  La stabilirea structurii de personal, centrul ia în considerare nevoile specifice ale copiilor cu dizabilități în normarea personalului pentru îngrijirea sănătății.
  Im1: Beneficiarilor le sunt oferite servicii de personal bine pregătit, atașat și empatic față de aceștia și problemele lor.
  Im2: Personalul este suficient pentru asigurarea continuității serviciilor.

  S2.6. Personalul centrului are controalele medicale periodice efectuate conform normelor legale în vigoare
  Centrul se asigură că personalul propriu se supune controalelor medicale periodice prevăzute de lege.
  Im: Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se păstrează la dosarele de personal ale angajaților.


  Secţiunea a II-a Fișa de autoevaluare
  Pentru a obține licența de funcționare, centrele rezidențiale organizate ca centre de primire în regim de urgență trebuie să îndeplinească un punctaj aferent standardelor prevăzute la toate modulele.
  Punctajul maxim este de 201 puncte.
  Centrul are obligația să realizeze, imediat după admiterea copilului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare, activitățile de evaluare, de stabilire a planurilor de intervenție personalizată/planurilor de servicii și a planurilor de acomodare a copiilor în centru, să asigure protecția, găzduirea și îngrijirea copiilor, în condiții cât mai apropiate de mediul familial.
  Activitățile, măsurile, serviciile stabilite în planul individualizat de protecție/planul personalizat de servicii se consemnează în documentele de evidență prevăzute în standarde în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data întocmirii planurilor.
  Fișa de autoevaluare pentru centrele rezidențiale se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:

  Punctaj
  maxim

  Punctaj
  rezultat
  în urma
  autoeva-
  luării

  Obser-
  vații

  MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI
  (Standardele 1-2)
  26

  STANDARD 1 ADMITERE
  Admiterea în centrul de primire în regim de urgență
  pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, denumit
  în continuare centru de primire în regim de urgență sau
  centru, după caz, se realizează în baza măsurii de
  plasament în regim de urgență, stabilită în condițiile
  legii.
  Rezultat așteptat: Copilul aflat în pericol iminent în
  propria familie sau în familia extinsă, precum și
  copilul aflat în aceeași situație în perioada
  plasamentului său în familie de plasament sau la
  asistent maternal profesionist, beneficiază de protecție
  în regim de urgență în cadrul unui centru rezidențial
  specializat.
  14

  S1.1 Centrul deține și pune la dispoziția copiilor și,
  după caz, a părinților și a altor persoane apropiate
  copilului, la sediul propriu, materiale informative cu
  privire la propria misiune și activitățile derulate,
  precum și la serviciile sociale existente în comunitate
  2

  Im1: Centrul deține materiale informative de
  prezentare care pot fi consultate de beneficiari și
  părinții acestora.
  1

  Im2: Materialele informative privind activitățile
  desfășurate și serviciile oferite în cadrul centrului
  sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii
  sociale.
  1

  S1.2 Centrul are o misiune și obiective clare, cunoscute
  de personalul centrului și de copiii care beneficiază de
  serviciile acestuia
  3

  Im1: ROF-ul centrului este disponibil la sediul
  acestuia.
  1

  Im2: ROF-ul este cunoscut de întreg personalul
  centrului; sesiunile de instruire sunt consemnate în
  Registrul privind instruirea și formarea continuă a
  personalului.
  1

  Im3: ROF-ul este cunoscut de copiii protejați în centru;
  sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul
  privind informarea/instruirea și consilierea
  beneficiarilor.
  1
  S1.3 Centrul aplică o procedură proprie de admitere 3

  Im1: Procedura de admitere este disponibilă la sediul
  centrului, anexă la ROF.
  1

  Im2: Procedura de admitere este cunoscută de
  conducerea centrului și de personalul de specialitate;
  sesiunile de instruire se consemnează în Registrul
  privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  1

  Im3: Procedura de admitere, anexă la ROF, este
  aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a
  conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  1

  S1.4 Centrul facilitează integrarea fiecărui copil în
  noul mediu de viață, precum și stabilirea măsurilor de
  intervenție pe termen scurt
  2

  Im1: Centrul elaborează și aplică pentru fiecare
  beneficiar, după admitere, un program de acomodare;
  programul de acomodare este disponibil la dosarul
  beneficiarului.
  1

  Im2: Persoanele de referință nominalizate sunt
  instruite și au cunoștințele necesare pentru realizarea
  și aplicarea programelor de acomodare; sesiunile de
  instruire sunt consemnate în Registrul privind
  instruirea și formarea continuă a personalului.
  1

  S1.5 Centrul întocmește, pentru fiecare copil, un
  dosar personal
  3

  Im1: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt
  conforme și complete și conțin documentele obligatorii;
  1

  Im2: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt
  disponibile la sediul centrului și sunt ținute în
  condiții corespunzătoare care să asigure integritatea
  lor, precum și păstrarea confidențialității datelor;
  1

  Im3: Centrul sau furnizorul de servicii sociale care îl
  administrează are amenajat un spațiu corespunzător
  pentru păstrarea, pe perioada prevăzută de lege, a
  dosarelor personale ale beneficiarilor și, după caz, a
  celor preluate de la furnizorii de servicii sociale
  privați.
  1

  S1.6 Centrul constituie o bază de date referitoare la
  copiii cărora le asigură protecție, găzduire și
  îngrijire
  1

  Im: Baza de date electronică privind beneficiarii
  îngrijiți în centru este constituită și actualizată
  permanent.
  1

  STANDARD 2 ÎNCETAREA SERVICIILOR
  Încetarea serviciilor și părăsirea centrului rezidențial
  organizat ca centru de primire în regim de urgență, se
  realizează numai cu pregătirea prealabilă a copiilor și
  în condițiile prevăzute de lege.
  Rezultat așteptat: Copiii sunt pregătiți pentru ieșirea
  din centru și dispun de informațiile și mijloacele
  materiale necesare pentru părăsirea acestuia în condiții
  sigure.
  12

  S2.1 Centrul deține și aplică o procedură proprie
  privind încetarea serviciilor și asigură pregătirea
  copiilor în vederea părăsirii centrului
  5

  Im1: Procedura de încetare a serviciilor, anexă la ROF,
  este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a
  conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  1

  Im2: Procedura de încetare a serviciilor, anexă la ROF,
  este disponibilă la sediul centrului.
  1

  Im3: Procedura de încetare a serviciului este cunoscută
  de conducerea centrului și de personalul de specialitate
  1

  Im4: Personalul este instruit anual cu privire la
  procedura de încetare a serviciilor, iar sesiunile de
  instruire se consemnează în registrul privind instruirea
  și formarea continuă a personalului.
  1

  Im5: Beneficiarii, în funcție de vârsta și gradul de
  maturitate, sunt informați cu privire la condițiile în
  care încetează îngrijirea lor în centru; documentul
  privind informarea este disponibil la dosarul
  beneficiarului.
  1

  S2.2 Centrul ia măsurile necesare pentru ca părăsirea
  centrului de către copii să se realizeze în condiții de
  securitate
  1

  Im: Registrele de evidență a ieșirilor copiilor din
  centru, completate la zi, sunt disponibile la sediul
  acestuia.
  1

  S2.3 Centrul, în caz de forță majoră, asigură transferul
  copiilor în alte servicii similare în condiții de
  siguranță
  6

  Im1: Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de
  forță majoră este aprobată prin decizie sau, după caz,
  dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii
  sociale.
  1

  Im2: Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de
  forță majoră este disponibilă la sediul centrului, în
  dosarul de proceduri.
  1

  Im3: Procedura de transfer al beneficiarilor în caz de
  forță majoră este cunoscută de tot personalul; sesiunile
  de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul
  privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  1

  Im4: Planul de urgență este aprobat prin decizie sau,
  după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de
  servicii sociale.
  1

  Im5: Planul de urgență este disponibil la sediul
  centrului.
  1

  Im6: Planul de urgență este cunoscut de tot personalul;
  sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în
  Registrul privind instruirea și formarea continuă a
  personalului.
  1
  MODUL II EVALUARE ȘI PLANIFICARE (Standardele 1-2) 8

  STANDARD 1 EVALUAREA COPILULUI
  Protejarea copiilor în centre rezidențiale, organizate
  ca centre de primire în regim de urgență, se
  realizează în baza unei evaluări comprehensive a
  situației și nevoilor acestora.
  Rezultat așteptat: Copiii protejați în centru primesc
  servicii adaptate nevoilor individuale identificate.
  5

  S1.1 Centrul asigură condițiile necesare și un mediu
  adecvat pentru intervievarea copilului cu privire la
  situațiile de abuz, neglijare și exploatare
  3

  Im1: Centrul are asigurate condițiile corespunzătoare
  pentru realizarea interviurilor cu copilul abuzat,
  neglijat sau exploatat (spațiu amenajat și dotat
  conform cerințelor legale, dotare adecvată: aparatură,
  echipamente, tehnologii necesare).
  1

  Im2: Evidența interviurilor realizate este disponibilă
  la sediul centrului.
  1

  Im3: Protocoalele avizate de directorul DGASPC pentru
  situațiile grave de abuz, neglijare și exploatare,
  abuz/exploatare sexuală și trafic, în copie, sunt
  disponibile la sediul centrului.
  1

  S1.2 Centrul realizează evaluarea nevoilor individuale
  și a situațiilor de dificultate în care se află copiii
  2

  Im1: Toți copiii aflați în centru sunt supuși unui
  proces de evaluare inițială și evaluare comprehensivă a
  situației și nevoilor lor; fișele de evaluare socială,
  educațională, psihologică și medicală completate sunt
  disponibile în dosarul personal al beneficiarului.
  1

  Im2: Documentele privind nominalizarea specialiștilor
  implicați în evaluarea comprehensivă, copii ale
  convențiilor de colaborare sau ale contractelor de
  prestări servicii încheiate cu personalul de
  specialitate sunt disponibile la sediul centrului.
  1

  STANDARD 2 PLANIFICAREA SERVICIILOR
  În centrul rezidențial, organizat ca centru de primire
  în regim de urgență, copiii primesc servicii adecvate
  și adaptate situației și nevoilor personale, conform
  unui plan individualizat de protecție sau, după caz, a
  unui plan personalizat de servicii.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază de servicii
  diversificate și intervenții personalizate, stabilite în
  funcție de nevoile individuale și adaptate evoluției lor
  ulterioare.
  3

  S2.1 Centrul asigură protecția și îngrijirea copiilor în
  conformitate cu planurile personalizate de servicii sau
  cu planurile individualizate de protecție, după caz.
  1

  Im: Planurile individualizate de protecție/planurile
  personalizate de servicii sunt disponibile în dosarele
  personale ale beneficiarilor.
  1

  S2.2 Centrul asigură toate condițiile pentru
  implementarea planului individualizat de protecție
  (PIP)/planului personalizat de servicii
  1

  Im: Centrul dispune de personal de specialitate capabil
  să implementeze planurile individualizate de protecție/
  planurile personalizate de servicii; fișele de post (în
  copie) ale personalului de specialitate angajat,
  implicat în implementarea planului de servicii sau al
  PIP, precum și copii ale convențiilor de colaborare
  și/sau ale contractelor de prestări servicii încheiate
  sunt disponibile la sediul centrului.
  1

  S2.3 Centrul realizează monitorizarea evoluției
  copiilor în perioada în care aceștia se află sub măsura
  de protecție
  1

  Im: Fișele de monitorizare completate sunt disponibile
  la dosarul personal al beneficiarului.
  1

  MODULUL III VIAȚA COTIDIANĂ - NEVOI CURENTE
  (Standardele 1- 4)
  35

  STANDARD 1 ALIMENTAȚIE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, asigură copiilor o alimentație
  corespunzătoare din punct de vedere calitativ și
  cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile și
  preferințele acestora și, totodată, îi implică în
  procesul de alegere a alimentelor și de preparare a
  hranei.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază de o alimentație
  sănătoasă și echilibrată, care asigură toate principiile
  nutritive necesare creșterii și dezvoltării acestora.
  Totodată, copiii au cunoștințele necesare pentru
  pregătirea meselor, precum și posibilitatea aplicării
  acestor cunoștințe, în limita vârstei și a gradului lor
  de maturitate.
  10

  S1.1 Centrul deține spații special destinate preparării
  și păstrării alimentelor
  1

  Im: Depozitarea, păstrarea și prepararea alimentelor se
  efectuează în condiții corespunzătoare, cu respectarea
  normelor sanitar veterinare în vigoare.
  1

  S1.2 Centrul asigură copiilor o atmosferă de tip
  familial pentru servirea meselor
  1

  Im: Beneficiarii iau masa în condiții de siguranță,
  confort și într-o ambianță plăcută, cât mai apropiată de
  mediul familial; centrul deține un spațiu sau, după caz,
  spații în care se servește masa.
  1

  S1.3 Centrul asigură fiecărui copil alimentația
  necesară, adecvată vârstei și nevoilor sale
  5

  Im1: Beneficiarii primesc o alimentație adecvată
  nevoilor și preferințelor personale; meniurile sunt
  stabilite cu consultarea beneficiarilor, în funcție de
  nevoile, vârsta, preferințele și programul zilnic al
  acestora.
  1

  Im2: Beneficiarii primesc zilnic fructe și legume
  proaspete, specifice fiecărui sezon; meniurile cuprind
  fructe și legume proaspete de sezon.
  1

  Im3: Centrul dispune de cantități suficiente de
  alimente și apă pentru asigurarea alimentației fiecărui
  beneficiar pentru o perioadă de 48 ore.
  1

  Im4: Centrul asigură o gustare, pregătită sub formă de
  pachet, beneficiarilor care frecventează școala sau
  grădinița cu program normal, dacă în școală sau
  grădiniță nu este servită gustare sau, după caz, masă.
  1

  Im5: Stabilirea modelelor meniului de alimentație
  zilnică se efectuează trimestrial pe baza
  recomandărilor medicului nutriționist sau ale
  asistentului dietetician.
  1

  S1.4 Centrul facilitează implicarea copiilor în
  stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor și
  servirea meselor
  3

  Im1: Centrul își organizează activitatea de preparare și
  servire a meselor cu participarea și implicarea copiilor
  1

  Im2: Centrul instruiește beneficiarii, teoretic și
  practic, cu privire la regulile de bază ale unei
  alimentații sănătoase; documentul privind instruirea
  este disponibil la dosarul beneficiarului.
  1

  Im3: Beneficiarii, în funcție de vârsta și gradul de
  maturitate, participă la activitățile zilnice aferente
  preparării și servirii meselor și au cunoștințele
  teoretice și practice necesare.

  STANDARD 2 ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, asigură copiilor condițiile,
  materialele, precum și suportul necesar în vederea
  realizării activităților de bază ale vieții zilnice.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază de îngrijire
  adecvată pentru o viață decentă și demnă.
  8

  S2.1 Centrul asigură condițiile necesare pentru
  realizarea îngrijirii personale a copiilor
  3

  Im1: Fiecare beneficiar deține propriile obiecte de
  igienă personală, păstrate în spațiul individualizat de
  depozitare, cu excepția celor care sunt considerate un
  risc.
  1

  Im2: Beneficiarii au, conform vârstei și gradului de
  maturitate, cunoștințele necesare referitoare la
  utilizarea obiectelor de igienă personală; documentul
  privind informarea este disponibil la dosarul
  beneficiarului.
  1

  Im3: Personalul cu atribuții de îngrijire cunoaște
  programul zilnic de igienă personală nevoile
  beneficiarilor; sesiunile de instruire a personalului de
  îngrijire sunt consemnate în Registrul privind
  instruirea și formarea continuă a personalului.
  1

  S2.2 Centrul asigură necesarul de îmbrăcăminte,
  încălțăminte, lenjerie intimă conform normelor în
  vigoare
  2

  Im1: Beneficiarii dețin obiecte de îmbrăcăminte și
  încălțăminte curate, decente, nedegradate și variate,
  adaptate vârstei și potrivite pentru fiecare anotimp al
  anului.
  1

  Im2: Beneficiarii, în funcție de vârstă și gradul de
  maturitate, însoțiți de personalul din centru își aleg
  obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte, și orice alte
  produse necesare; obiectele distribuite beneficiarilor
  sunt precizate în Rapoartele trimestriale.
  1

  S2.3 Centrul pune la dispoziția copiilor spații
  suficiente pentru păstrarea lenjeriei, obiectelor de
  îmbrăcăminte, de încălțăminte și a altor materiale
  necesare igienei personale
  1

  Im: Beneficiarii dețin dulapuri/spații proprii închise,
  pentru depozitarea hainelor, lenjeriei, încălțămintei și
  obiectelor de igienă personală.
  1

  S2.4 Centrul asigură copiilor o atmosferă cât mai
  apropiată de cea din familie, dreptul la intimitate și
  confidențialitate.
  2

  Im1: Personalul centrului cunoaște regulile ce trebuie
  respectate pentru asigurarea intimității copiilor și a
  confidențialității privind situația acestora, sesiunile
  de instruire sunt consemnate în Registrul privind
  instruirea și formarea continuă a personalului.
  1

  Im2: Personalul respectă demnitatea copilului și
  folosește formule de adresare preferate de copii. În
  centru sunt interzise formulele de adresare jignitoare
  și umilitoare.
  1

  STANDARD 3 RECREEREA ȘI SOCIALIZAREA
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, asigură copiilor oportunități de
  petrecere a timpului liber, de recreere și socializare
  care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă,
  socială și emoțională a copiilor.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază de timp liber, în
  care se pot odihni, relaxa sau participa la activități
  de recreere și socializare, conform vârstei, potențialu-
  lui de dezvoltare, intereselor și opțiunilor personale.
  10

  S3.1 Centrul planifică activitățile de recreez și
  socializare, în funcție de opțiunile copiilor și nevoile
  acestora
  2

  Im1: Programul trimestrial privind activitățile de
  recreere și socializare este disponibil la sediul
  centrului.
  1

  Im2: Rapoartele trimestriale conțin mențiuni cu privire
  la participarea beneficiarilor la activități de recreere
  și socializare.
  1

  S3.2 Centrul asigură condițiile și materialele necesare
  pentru derularea activităților recreative și de
  socializare
  5

  Im1: Centrul dispune de un spațiu special amenajat
  pentru recreere și semnalizare și desfășurarea
  activităților sportive.
  1

  Im2: Materialele și echipamentele destinate petrecerii
  timpului liber corespund cantitativ, calitativ și sunt
  adecvate vârstei copiilor din centru.
  1

  Im3: Personalul centrului are cunoștințele necesare
  pentru promovarea dezvoltării afective și a capacității
  de socializare a copiilor; diplomele/certificatele, în
  copie, ale personalului de specialitate sunt disponibile
  la sediul centrului; sesiunile de instruire, cursurile
  de formare sunt consemnate în Registrul privind
  instruirea și formarea continuă a personalului.
  1

  Im4: Contractele de parteneriat care oferă copiilor
  acces gratuit la activități și evenimente din comunitate
  sunt disponibile la sediul centrului.
  1

  Im5: Copiii au participat la activități și evenimente
  gratuite ca urmare a contractelor de parteneriat
  încheiate cu instituțiile publice de la nivelul
  comunității
  1

  S3.3 Centrul organizează sărbătorirea zilelor de
  naștere ale copiilor și a altor evenimente festive
  3

  Im1: Toți copiii au posibilitatea să-și sărbătorească
  ziua de naștere în centru, conform dorinței lor, iar
  centrul asigură toate condițiile necesare pentru
  organizarea acestor evenimente festive.
  1
  Im2: Centrul oferă cadouri copiilor de ziua lor. 1
  Im3: Centrul sărbătorește individual ziua fiecărui copil1

  STANDARD 4 RELAȚIA CU FAMILIA/FAMILIA EXTINSĂ ȘI
  ALTE PERSOANE APROPIATE
  Copiii protejați în centrul rezidențial, organizat ca
  centru de primire în regim de urgență, sunt încurajați
  și sprijiniți să mențină legătura cu părinții, cu
  familia extinsă și cu alte persoane apropiate, dacă
  acest lucru nu contravine interesului lor superior.
  Rezultat așteptat: Părinții, familia extinsă și alte
  persoane importante pentru copil sunt implicate pe cât
  posibil în viața acestuia pe perioada șederii sale în
  cadrul centrului, astfel încât reintegrarea sa familială
  să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune
  condiții și în cel mai scurt timp de la admitere
  7

  S4.1 Centrul desfășoară acțiuni de promovare și de
  facilitare a menținerii legăturii/relațiilor între copii
  și părinți și/sau alte persoane față de care copiii au
  dezvoltat relații de atașament.
  4

  Im1: Procedura privind promovarea relațiilor socio-
  familiale este aprobată prin decizie sau, după caz,
  dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii
  sociale.
  1

  Im2: Procedura privind promovarea relațiilor socio-
  familiale este disponibilă la sediul centrului.
  1

  Im3: Personalul centrului cunoaște procedura privind
  promovarea relațiilor socio-familiale; sesiunile de
  instruire a personalului sunt consemnate în Registrul
  privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  1

  Im4: Beneficiarii sunt instruiți periodic cu privire la
  modalitățile de relaționare cu familia/alte persoane
  apropiate și regulile ce trebuie respectate; documentul
  privind informarea este disponibil la dosarul
  beneficiarului.
  1

  S4.2 Centrul realizează monitorizarea permanentă a
  legăturii/relațiilor dintre copii și părinții acestora
  sau alte persoane din afara centrului
  3

  Im1: Copiii beneficiază de toate condițiile și protecția
  necesară pentru a primi vizite în centru, precum și
  pentru a menține contactul cu familia sau cu alte
  persoane din afara centrului, dacă nu sunt restricții în
  acest sens.
  1

  Im2: Registrul de vizite și ieșiri, completat la zi,
  este disponibil la sediul acestuia.
  1

  Im3: Modul în care copiii au relaționat cu membrii
  familiei/alte persoane importante, referință pentru
  fiecare dintre ei, vor fi menționate în Rapoartele
  trimestriale.
  1
  MODUL IV SĂNĂTATE (Standardele 1-2) 20

  STANDARD 1 ASISTENȚA PENTRU SĂNĂTATE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, asigură condițiile necesare pentru
  protejarea sănătății copiilor, promovează un stil de
  viață sănătos și facilitează accesul la serviciile
  medicale necesare.
  Rezultat așteptat: Copiii beneficiază, pe perioada
  când sunt găzduiți în centru de servicii medicale și
  alte servicii de sprijin și promovare a sănătății, au o
  stare generală bună și sunt educați în spiritul unui mod
  de viață sănătos.
  14

  S1.1 Centrul asigură accesul copiilor la serviciile
  medicale de bază, deține și aplică o procedură
  proprie privind ocrotirea sănătății copilului
  5

  Im1 Procedura privind ocrotirea sănătății copilului este
  aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a
  conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  1

  Im2: Procedura privind ocrotireA sănătății copilului
  este disponibilă la sediul centrului
  1

  Im3: Personalul centrului cunoaște Procedura privind
  ocrotirea sănătății copilului; instruirea este
  consemnată în Registrul de evidență privind instruirea
  și formarea continuă a personalului.
  1

  Im4: Datele de contact ale medicului de familie și/sau
  ale altor cadre medicale, precum și numerele de
  telefon pentru situații de urgență de natură medicală
  sunt disponibile la sediul centrului și sunt afișate
  într-un loc accesibil întregului personal și
  beneficiarilor.
  1

  Im5: Fișele medicale și/sau rapoartele trimestriale
  disponibile în dosarele beneficiarilor, conțin
  informații cu privire la data consultației, tratamentele
  indicate, precum și modul în care au fost duse la
  îndeplinire.
  1

  S1.2 Centrul aplică măsurile de intervenție pe
  termen scurt pentru sănătatea copilului
  2

  Im1: Fișele de evaluare medicală ale beneficiarilor sunt
  completate la zi și sunt disponibile la dosarul
  beneficiarului.
  1

  Im2: În cazul copiilor suspectați a fi victimele unui
  abuz sau a altor acțiuni de neglijare sau exploatare,
  urmare a evaluării inițiale a stării de sănătate, sunt
  efectuate demersurile necesare pentru realizarea
  expertizelor medico-legale.
  1

  S1.3 Centrul promovează un stil de viață sănătos,
  realizează activități de instruire privind intervenții
  de prim ajutor și de educație pentru sănătate
  2

  Im1: Beneficiarii sunt instruiți periodic privind
  menținerea unui stil de viață sănătos și ocrotirea
  sănătății; documentul privind informarea este
  disponibil la dosarul beneficiarului;
  1

  Im2: Personalul centrului este instruit periodic privind
  menținerea unui stil de viață sănătos și ocrotirea
  sănătății; sesiunile de instruire ale personalului sunt
  consemnate în registrele speciale cu această destinație.
  1

  S1.4 Centrul are capacitatea de a asigura
  tratamentele medicale recomandate copiilor
  1

  Im: Medicația (denumire și doze zilnice) recomandată
  de medici este administrată de personal calificat sau,
  după caz, instruit în acest sens și este consemnată în
  fișa de evaluare medicală a copilului.
  1

  S1.5 Centrul asigură depozitarea medicamentelor și a
  materialelor necesare acordării serviciilor medicale în
  condiții de siguranță.
  1

  Im: Medicamentele și materialele consumabile sunt
  depozitate în condiții de siguranță.
  1

  S1.6 Centrul asigură evidența medicamentelor și a
  altor materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea
  copiilor
  1

  Im: Condica de medicamente și materiale consumabile
  este completată și păstrată de personalul de
  specialitate desemnat de coordonatorul centrului.
  1

  S1.7 Centrul respectă normele legale cu privire la
  distrugerea resturilor de medicamente sau a
  medicamentelor expirate, precum și a celorlalte
  materiale sanitare utilizate
  2

  Im1: Centrul respectă normele legale referitoare la
  manipularea, colectarea sau distrugerea resturilor de
  medicamente sau a medicamentelor expirate.
  1

  Im2: Personalul centrului cu atribuții în domeniu este
  instruit cu privire la manipularea, colectarea sau
  distrugerea resturilor de medicamente sau a
  medicamentelor expirate; sesiunile de instruire sunt
  consemnate în Registrul de evidență privind instruirea
  și formarea continuă a personalului.
  1

  STANDARD 2 IGIENA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  caz de urgență, aplică măsurile de prevenire și
  control a infecțiilor, în conformitate cu normele
  legale în vigoare.
  Rezultat așteptat: Copiii sunt protejați contra riscului
  de infecții.
  6

  S2.1 Centrul respectă normele legale în vigoare
  privind bolile infecțioase transmisibile
  3

  Im1: Beneficiarii cunosc și aplică măsurile de
  prevenție a bolilor infecțioase transmisibile;
  documentul privind informarea este disponibil la dosarul
  beneficiarului.
  1

  Im2: Personalul cunoaște și aplică măsurile de
  prevenție a bolilor infecțioase transmisibile; sesiunile
  de instruire/informare sunt consemnate în registrele
  speciale cu această destinație.
  1

  Im3: În caz de boli infecțioase transmisibile, centrul
  are capacitatea de a asigura izolarea și îngrijirea
  corespunzătoare a beneficiarului.
  1

  S2.2 Toate spațiile centrului, precum și
  echipamentele și materialele utilizate sunt menținute
  curate, igienizate, ferite de orice sursă de
  contaminare
  2

  Im1: Centrul planifică și aplică un program de curățenie
  și igienizare.
  1

  Im2: Materialele igienico-sanitare și cele de
  dezinfecție
  se păstrează în condiții de siguranță.
  1

  S2.3 Centrul realizează colectarea și depozitarea
  deșeurilor conform prevederilor legale în vigoare
  1

  Im: Centrul aplică măsurile de siguranță pentru
  prevenirea transmiterii infecțiilor ca urmare a
  manevrării și/sau a depozitării defectuoase a
  deșeurilor.
  1

  MODUL V ACTIVITĂȚI SPECIFICE/SERVICII
  (Standardele 1- 2)
  17

  STANDARD 1 EDUCAȚIA
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, asigură activități de educație
  informată și non formală necesare dezvoltării
  personale a copiilor.
  Rezultat așteptat: Copiii îngrijiți în centru
  beneficiază de servicii de educație informală și non
  formală destinată dezvoltării personale optime și
  pregătirii pentru integrarea în familie/familia extinsă
  sau, după caz, familia substitutivă.
  (învățământ secundar și terțiar, învățământ special și
  special integrat, învățământ tehnic și profesional),
  inclusiv la cursuri de orientare vocațională și formare
  profesională.
  8

  S1.1 Centrul se asigură că toți copiii sunt implicați în
  activități educaționale destinate promovării
  dezvoltării lor personale și facilitării
  integrării/reintegrării familiale și sociale
  3

  Im1: Copiii, în perioada în care se află în centru,
  beneficiază de educație informală și non formală.
  1

  Im2: Centrul aplică măsurile de intervenție pe termen
  scurt privind educația copilului, recomandate de
  specialiști; Fișele privind educația copilului, conforme
  și completate la zi, sunt disponibile în dosarul
  personal al beneficiarului.
  1

  Im3: Personalul de specialitate și responsabilul de caz
  cunosc și monitorizează realizarea măsurilor de
  intervenție pe termen scurt privind educația copilului;
  sesiunile de instruire și cursurile de perfecționare
  sunt consemnate în Registrul privind instruirea și
  formarea continuă a personalului.
  1

  S1.2 Centrul asigură copiilor condiții adecvate pentru
  realizarea activităților de educație și de studiu
  individual
  3

  Im1: Spațiile destinate studiului individual și, după
  caz, efectuării temelor sunt amenajate și dotate
  corespunzător scopului lor.
  1

  Im2: Materialele, manualele, rechizitele și
  echipamentele necesare pentru activitățile
  educaționale sunt suficiente și răspund calitativ
  scopului acestora.
  1

  Im3: În funcție de vârstă, copiii, însoțiți de
  personalul din centru, își aleg rechizitele și echipa-
  mentele, necesare pentru frecventarea școlii; obiectele
  distribuite sunt precizate în Rapoartele trimestriale.
  1

  S1.3 Centrul deține și aplică un program de
  intervenție pentru dezvoltarea deprinderilor și
  pregătirea copiilor pentru viața independentă
  2

  Im1: Copiii beneficiază de servicii destinate pregătirii
  lor pentru viața independentă, conform nevoilor
  identificate și potențialului propriu, conform unul
  program de specialitate; planul individualizat de
  servicii al copilului este completat corespunzător.
  1

  Im2: Programele de intervenție pentru dezvoltarea
  deprinderilor și pregătirea copiilor pentru viața
  independentă sunt întocmite corespunzător și sunt
  atașate la planurile individualizate de
  protecție/planurile personalizate de servicii
  1

  STANDARD 2 REABILITARE PSIHOLOGICĂ
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, în scopul reabilitării copiilor
  abuzați, neglijați sau exploatați, asigură sau
  facilitează accesul acestora la activități de consiliere
  psihologică/terapii de specialitate.
  Rezultat așteptat: Copiii abuzați, neglijați sau
  exploatați, aflați în centru sub măsura plasamentului de
  urgență, beneficiază de servicii /terapii specializate
  de reabilitare neuro-psihică.
  rezidențial, la majorat, sunt pregătiți și au dobândite
  abilitățile necesare pentru viața independentă.
  9

  S2.1 Centrul facilitează accesul copiilor la servicii de
  consiliere psihologică/terapii specializate
  5

  Im1: Programele personalizate de consiliere psihologică
  ale copiilor și fișele individuale de consiliere
  psihologică completate sunt disponibile la sediul
  centrului.
  1

  Im2: Serviciile de consiliere psihologică sunt acordate
  de personal calificat; diplomele, certificatele de
  absolvire ale personalului de specialitate, în copie,
  sunt disponibile la sediul centrului.
  1

  Im3: Dacă serviciile de consiliere psihologică se acordă
  de alte instituții/servicii, contactele de muncă,
  contractele de achiziții de servicii, convențiile de
  colaborare/de parteneriat, în copie, sunt disponibile la
  sediul centrului.
  1

  Im4: Rapoartele de monitorizare întocmite de
  specialistul responsabil sunt disponibile la sediul
  centrului.
  1

  Im5: Evidența agresorilor care beneficiază de servicii
  de consiliere psihologică și alte măsuri recomandate
  este disponibilă la sediul centrului.
  1

  S2.2 Centrul asigură condiție necesare pentru
  realizarea serviciilor de consiliere
  psihologică/terapiilor specialitate.
  4

  Im1: Evidența copiilor care beneficiază de servicii de
  consiliere psihologică, inclusiv repartizarea
  lor/specialist, este disponibilă la sediul centrului.
  1

  Im2: Fișele individuale de consiliere psihologică
  consemnează informațiile referitoare la restricțiile
  stabilite.
  1

  Im3: Dacă centrul dispune de cabinet propriu de
  consiliere psihologică, acesta este amenajat și dotat
  corespunzător scopului său.
  1

  Im4: Părinții, după caz, sunt informați cu privire la
  nevoile de consiliere psihologică ale copiilor lor și
  cunosc măsurile recomandate de specialist referitoare
  la modificarea comportamentului propriu în relația cu
  copiii.
  1

  MODULUL VI MEDIUL FIZIC DE VIAȚĂ
  (Standardele 1-3)
  33

  STANDARD 1 ACCESIBILITATE SIGURANȚA ȘI CONFORT
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, funcționează într-o clădire care
  asigură un mediu de viață sigur și confortabil, precum
  și un acces facil în toate spațiile proprii, interioare
  și exterioare.
  Rezultat așteptat: Copiii trăiesc într-un mediu de
  viață sigur, confortabil, accesibil și deschis care
  facilitează integrarea în familie și comunitate
  18

  S1.1 Centrul are un amplasament adecvat pentru
  asigurarea accesului copiilor și vizitatorilor
  1

  Im: Centrul permite un acces facil în centru pentru
  copii și vizitatorii acestora, precum și menținerea
  contactelor cu serviciile și membrii comunității.
  1

  S1.2 Capacitatea centrului este stabilită astfel încât
  să asigure condiții decente de găzduire copiilor
  protejați
  2

  Im1: Capacitatea centrului este stabilită de către
  furnizorul de servicii sociale prin decizie a
  conducătorului acestuia.
  1

  Im2: Numărul de beneficiari găzduiți în centru nu
  depășește capacitatea stabilită prin decizie a
  conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  1

  S1.3 Centrul dispune de spații comune suficiente,
  accesibile și amenajate corespunzător destinației lor
  2

  Im1: Spațiile comune sunt suficiente pentru derularea
  în bune condiții a activităților centrului.
  1

  Im2: Spațiile comune îndeplinesc cerințele și
  indicatorii de monitorizare prevăzuți la S 1.6.
  1

  S1.4 Centrul asigură mijloacele necesare pentru
  comunicarea la distanță
  1

  Im: Centrul pune la dispoziția beneficiarilor
  echipamentele și aparatura necesară comunicării la
  distanță.
  1

  S1.5 Centrul dispune de un plan de îmbunătățire și
  adaptare a mediului ambiant
  1

  Im: Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului
  ambiant este disponibil la sediul centrului.
  1

  S1.6 Centrul asigură copiilor un mediu de viață
  protejat și sigur
  11

  Im1: Toate spațiile accesibile copiilor dispun de lumină
  naturală și artificială, corespunzătoare activităților
  desfășurate.
  1

  Im2: Toate spațiile accesibile copiilor sunt ventilate
  natural prin ferestre deschise care dispun de
  dispozitive de siguranță. Ferestrele trebuie să permită
  o deschidere controlată, cu asigurarea unui spațiu liber
  suficient pentru ventilație, dar care să prevină orice
  posibil accident.
  1

  Im3: Toate spațiile accesibile beneficiarilor au sisteme
  de încălzire funcționale care asigură încălzirea
  necesară în timpul sezonului rece.
  1

  Im4: Aparatura și echipamentele de încălzire (țevi,
  radiatoare, sobe, etc.) din spațiile accesibile
  beneficiarilor sunt dotate cu echipamente de protecție,
  pentru a evita orice risc de arsuri.
  1

  Im5: Materialele folosite la pardoseli și pereți (vopsea
  gresie, parchet, linoleum, covoare, etc.) sunt potrivite
  scopului fiecărui spațiu și sunt alese astfel încât să
  evite riscul de îmbolnăvire sau a unor accidente
  domestice (alunecări, căderi, șa).
  1

  Im6: Instalațiile electrice respectă normele de
  siguranță prevăzute de lege, iar cablurile, prizele și
  echipamentele folosite sunt izolate și perfect
  funcționale pentru a evita orice risc de electrocutare.
  1

  Im7: Centrul dispune de instalații funcționale care
  asigură permanent apă rece și caldă.
  1

  Im8: Procedura scrisă privind modul de acțiune în
  situații neprevăzute care afectează fracționarea
  curentă a utilităților este disponibilă la sediul
  centrului.
  1

  Im9: Procedura privind modul de acțiune în situații
  neprevăzute care afectează funcționarea curentă a
  utilităților este aprobată prin decizie sau, după caz,
  dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii
  sociale.
  1

  Im10: Personalul centrului știe cum să procedeze în
  situația în care apar avarii ce afectează funcționarea
  utilităților; sesiunile de instruire sunt consemnate în
  registrele speciale cu această destinație.
  1

  Im11: Beneficiarii, în funcție de vârsta și gradul de
  maturitate, știu cum să procedeze în situația în care
  apar avarii ce afectează funcționarea utilităților;
  documentul privind informarea este disponibil la
  dosarul beneficiarului.
  1

  STANDARD 2 CAZARE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, dispune de spații de cazare
  (dormitoare) suficiente și dotate corespunzător
  pentru a asigura confortul necesar odihnei și
  somnului.
  Rezultat așteptat: Copiii au la dispoziție spații de
  cazare suficiente, adecvate nevoilor proprii.
  5

  S2.1 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să
  asigure un mediu ambiant sigur, confortabil, adaptat
  nevoilor copiilor
  4

  Im1: Dormitoarele sunt dimensionate astfel încât să
  respecte normele legale în vigoare.
  1

  Im2: Dormitoarele sunt mobilate corespunzător astfel
  încât să asigure confortul beneficiarilor.
  1

  Im3: Fiecare pat are în dotare obiectele de
  cazarmament necesare.
  1

  Im4: Dormitoarele sunt amenajate cu respectarea
  cerințelor și indicatorii de monitorizare prevăzuți la
  S1.6.
  1

  S2.2 Centrul asigură obiecte de cazarmament
  adecvate și păstrate în stare corespunzătoare
  1

  Im: Fiecare beneficiar deține obiecte de cazarmament
  proprii, curate și nedegradate.
  1

  STANDARD 3 SPAȚII IGIENICO-SANITARE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, dispune de spații igienico-sanitare
  suficiente, accesibile și funcționale
  Rezultat așteptat: Copiii au acces la spații igienico-
  sanitare adecvate și adaptate nevoilor lor.
  10

  S3.1 Centrul deține grupuri sanitare suficiente și
  accesibile
  4

  Im1: Centrul deține grupuri sanitare dotate
  corespunzător.
  1
  Im2: Beneficiarii au acces facil la grupurile sanitare. 1

  Im3: Beneficiarii cu dizabilități nu acces la grupuri
  sanitare adaptate nevoilor lor.
  1
  Im4: Grupurile sanitare oferă intimitate și siguranță. 1

  S3.2 Centrul deține spații suficiente și adaptate
  pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor
  3

  Im1: Centrul pune la dispoziția beneficiarilor spații cu
  destinația de baie/duș în număr suficient,
  corespunzător normelor legale în vigoare.
  1

  Im2: Beneficiarii au acces la apă caldă și rece pentru
  realizarea igienei personale.
  1

  Im3: Băile și dușurile asigură intimitate fiecărui
  beneficiar și sunt amenajate conform cerințelor
  prevăzute la S1.6.
  1

  S3.3 Centrul asigură grupuri sanitare separate
  destinate personalului
  1

  Im: Personalul centrului utilizează propriul grup
  sanitar, separat de cele ale beneficiarilor.
  1

  S3.4 Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat și a
  altor materiale și echipamente textile, precum și a
  hainelor și lenjeriei personale a copiilor
  1

  Im: Hainele, lenjeria beneficiarilor și obiectele de
  cazarmament sunt curate și igienizate.
  1

  S3.5 Centrul păstrează echipamentele din material
  textil utilizate de personal în condiții de igienă
  adecvate
  1

  Im: Centrul deține spații speciale pentru depozitarea
  echipamentelor din material textil utilizate.
  1
  MODULUL VII DREPTURI ȘI ETICA (Standardele 1-3) 20

  Standard 1 RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI ȘI
  A ETICII PROFESIONALE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, își desfășoară activitatea cu
  respectarea drepturilor copiilor și a eticii
  profesionale
  Rezultat așteptat: Drepturile copilului sunt cunoscute
  și respectate de personalul centrului care își desfă-
  șoară activitatea conform unui cod de etică propriu.
  9

  S1.1 Centrul elaborează și aplică o Cartă a drepturilor
  beneficiarilor
  1

  Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie, la
  sediul centrului.
  1
  S1.2 Centrul informează copiii asupra drepturilor lor 1

  Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile
  înscrise în Cartă se consemnează într-un document
  existent la dosarul fiecărui beneficiar.
  1

  S1.3 Personalul centrului cunoaște și respectă
  prevederile Cartei
  1

  Im: Personalul centrului cunoaște drepturile
  beneficiarilor de servicii sociale, sesiunile de
  instruire sunt consemnate în Registrul privind
  instruirea și formarea continuă a personalului
  1

  S1.4 Centrul măsoară gradul de satisfacție a copiilor
  în scopul evaluării calității activităților desfășurate
  4

  Im1: Evidențele măsurării gradului de satisfacție al
  beneficiarilor privind viața în centru și calitatea
  serviciilor sunt disponibile la sediul centrului
  (chestionare, interviuri, etc.).
  1

  Im2: Metodologia de măsurare a gradului de satisfacție
  al beneficiarilor este disponibilă la sediul centrului.
  1

  Im3: Instrumentele de măsurare a gradului de
  satisfacție al beneficiarilor se aplică de către
  reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o
  manieră care să respecte confidențialitatea.
  1

  Im4: Rezultatele măsurării gradului de satisfacție al
  beneficiarilor și modul în care a fost îmbunătățită
  acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt
  păstrate de către furnizorul de servicii sociale și vor
  fi puse la dispoziția organelor de control.
  1

  S1.5 Personalul centrului își desfășoară activitatea în
  baza unui Cod de etică
  2

  Im1: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie
  la sediul centrului.
  1

  Im2:Codul de etică este cunoscut de personalul
  centrului; sesiunile de instruire ale personalului sunt
  consemnate în Registrul privind instruirea și formarea
  continuă a personalului
  1

  STANDARD 2 RELAȚIILE COPIILOR CU PERSONALUL
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, se asigură că relațiile personalului
  cu copiii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor
  de conduită morală, profesională și socială.
  Rezultat așteptat: Copiii au o relație firească cu
  personalul centrului, bazată pe sinceritate și respect
  reciproc.
  5

  S2.1 Centrul se asigură că personalul cunoaște
  modalitățile de abordare și relaționare cu copiii
  1

  Im: Personalul are cunoștințele adecvate cu privire la
  nevoile și particularitățile de vârstă și individuale
  ale conduitei beneficiarilor din centru; sesiunile de
  instruire se consemnează în Registrul privind instruirea
  și formarea continuă a personalului.
  1

  S2.2 Centrul deține și aplică o procedură clară
  referitoare la interacțiunea și relaționarea cu copiii
  4

  Im1: Procedura privind relația personalului cu
  beneficiarii este aprobată prin decizie sau, după caz,
  dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii
  sociale.
  1

  Im2: Procedura privind relația personalului cu
  beneficiarii este disponibilă la sediul centrului.
  1

  Im3: Personalul centrului cunoaște Procedura privind
  relația personalului cu beneficiarii; sesiunile de
  instruire sunt consemnate în registrele speciale cu
  această destinație.
  1

  Im4: Programarea personalului pe ture și pe grupe de
  beneficiari se realizează conform procedurii aplicate de
  centru.
  1

  STANDARD 3 SUGESTII/SESIZĂRI/RECLAMAȚII
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, încurajează beneficiarii să ofere
  sugestii pentru îmbunătățirea vieții cotidiene și să
  sesizeze orice nemulțumire referitoare la serviciile
  oferite și activitatea personalului, inclusiv aspecte
  privind cazurile de abuz și neglijare.
  Rezultat așteptat: Opiniile copiilor, precum și
  aspectele și situațiile care nemulțumesc copiii sunt
  cunoscute de personalul și coordonatorul centrului și,
  după caz, de conducerea furnizorului de servicii sociale
  care administrează centrul, astfel încât să poată fi
  luate măsurile care se impun.
  6

  S3.1 Centrul asigură condițiile necesare pentru
  colectarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor
  copiilor cu privire la serviciile primite
  3

  Im1: Procedura privind sugestiile/sesizările și
  reclamațiile este aprobată prin decizie sau, după caz,
  dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii
  sociale.
  1

  Im2: Procedura privind sugestiile/sesizările și
  reclamațiile este disponibilă la sediul centrului.
  1

  Im3: Cutia pentru sugestii/sesizări și reclamații este
  situată într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.
  1

  S3.2 Centrul asigură înregistrarea și arhivarea
  sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor
  2

  Im1: Registrul de evidență sugestiilor/sesizărilor/
  reclamațiilor este disponibil la sediul centrului.
  1

  Im2: Dosarul care cuprinde atât sesizările și
  reclamațiile din ultimii doi ani, cât și modul de
  soluționare al acestora, este arhivat și păstrat la
  sediul centrului.
  1

  S3.3 Centrul informează copiii asupra modalității de
  formulare a eventualelor sugestii/sesizări/reclamații
  1

  Im: Beneficiarii cunosc modalitățile de a formula și
  comunica/transmite sugestii precum și
  sesizări/reclamații în caz de nemulțumiri cu privire la
  activitatea centrului; documentul privind informarea
  este disponibil la dosarul beneficiarului.
  1

  MODULUL VIII PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ȘI
  NEGLIJĂRII (Standarde 1-2)
  14

  STANDARD 1 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ȘI
  NEGLIJĂRII
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, ia toate măsurile necesare pentru
  prevenirea și combaterea oricăror forme de
  tratament abuziv, neglijent, degradant asupra
  beneficiarilor.
  Rezultat așteptat: Copiilor li se asigură un mediu de
  viață protejat, orice suspiciune sau acuzație privind
  comiterea unui abuz, precum și semnalarea de
  tratamente neglijențe sau degradante, fiind soluționate
  prompt și corect de către personalul centrului, în
  conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  10

  S1.1 Centrul deține și aplică o procedură proprie
  pentru identificarea, semnalarea și soluționarea
  cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă
  formă de violență asupra copilului.
  4

  Im1: Procedura privind identificarea, semnalarea și
  soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare
  sau orice altă formă de violență este prin decizie sau,
  după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de
  servicii sociale.
  1

  Im2: Procedura privind identificarea, semnalarea și
  soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare
  sau orice altă formă de violență este disponibilă la
  sediul centrului, anexă la ROF.
  1

  Im3: Personalul cunoaște și aplică Procedura privind
  identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de
  abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de
  violență; sesiunile de instruire/informare sunt
  consemnate în registrele speciale cu această destinație.
  1

  Im4: Beneficiarii cunosc și aplică Procedura privind
  identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de
  abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de
  violență; documentul privind informarea este disponibil
  la dosarul beneficiarului.
  1

  S1.2 Centrul încurajează și sprijină copii; pentru a
  sesiza orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau
  orice altă formă de violență, inclusiv tratamente
  inumane sau degradante la care sunt supuși de
  persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât
  și în familie sau în comunitate
  2

  Im1: Copiii știu să recunoască riscul și situațiile de
  abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de
  violență, tratamente inumane sau degradante și au fost
  informați în acest sens; documentul privind informarea
  este disponibil la dosarul beneficiarului.
  1

  Im2: Copiii care au fost expuși oricărei forme de abuz,
  neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență,
  inclusiv tratamente inumane sau degradante au
  beneficiat de sprijin psihologic și consiliere.
  Rapoartele trimestriale conțin informații cu privire la
  sprijinul oferit beneficiarilor.
  1

  S1.3 Centrul organizează sesiuni de instruire a
  personalului propriu privind cunoașterea și
  prevenirea formelor de abuz și neglijare a copiilor.
  1

  Im: Personalul știe să recunoască riscul și situațiile
  de abuz, neglijare sau exploatare; sesiunile de
  informare, instruire și consiliere a personalului se
  înscriu în Registrul privind instruirea personalului.
  1

  S1.4 Centrul aplică prevederile legale cu privire la
  semnalarea, către organismele/instituțiile
  competente, a oricărei situații de abuz și neglijare
  identificată și ia toate măsurile de remediere, în
  regim de urgență
  3

  Im1: Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau
  neglijare este disponibil la sediul centrului.
  1

  Im2: Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau
  neglijare este completat la zi și este disponibil, pe
  suport de hârtie sau electronic, la sediul centrului.
  1

  Im3: Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la
  cunoștința furnizorului de servicii sociale, în termen
  de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia.
  1

  STANDARD 2 CONTROLUL COMPORTAMENTULUI
  Personalul centrului rezidențial, organizat ca centru
  de primire în regim de urgență, reacționează pozitiv
  la diversele comportamente ale copiilor și, în cazul
  unor comportamente inacceptabile repetate ale
  acestora, hotărăște și aplică sancțiuni constructive,
  cu scop educativ.
  Rezultat așteptat: Copiii sunt încurajați și sprijiniți
  să-și formeze o conduită acceptabilă pentru grup,
  familie și societate, iar atunci când ca un
  comportament inadecvat sunt tratați de personal în
  mod constructiv, fără excese sau subiectivism
  4

  S2.1 Centrul deține și aplică o procedură privind
  controlul comportamentului copiilor
  2

  Im1: Procedura privind controlul comportamentului
  beneficiarilor este aprobată prin decizie sau, după caz,
  dispoziție a conducătorului furnizorului de servicii
  sociale.
  1

  Im2: Procedura privind controlul comportamentului
  beneficiarilor este disponibil la sediul centrului,
  anexă la ROF.
  1

  S2.2 Centrul instruiește personalul în vederea
  aplicării procedurii privind controlul
  comportamentului copiilor
  1

  Im: Personalul cunoaște și aplică Procedura privind
  controlul comportamentului beneficiarilor; sesiunile de
  instruire/informare sunt consemnate în registrele
  speciale cu această destinație
  1

  S2.3 Centrul realizează o evidență specială a
  cazurilor care au necesitat aplicarea unor măsuri
  restrictive
  1

  Im: Fișa specială de evidență a comportamentelor
  deviante ale beneficiarului este disponibilă în dosarul
  personal al beneficiarului, atașată la programul pentru
  ocrotirea sănătății copilului.
  1

  MODUL IX GESTIONAREA ȘI NOTIFICAREA
  INCIDENTELOR DEOSEBITE (Standarde 1-2)
  9

  STANDARDUL 1 GESTIONAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, aplică reguli clare privind
  gestionarea incidentelor deosebite.
  Rezultat așteptat: Posibilele incidente ce pot apare în
  perioada de rezidență a copiilor în centru, inclusiv
  absența din centru fără permisiune, sunt cunoscute de
  familiile acestora și/sau de instituțiile competente,
  astfel încât să poată fi prevenite sau remediate.
  7

  S1.1 Centrul stabilește proceduri proprii de evaluare
  a riscurilor
  3

  Im1: Procedura de evaluare și prevenire a riscurilor
  este aprobată prin decizie sau, după caz, dispoziție a
  conducătorului furnizorului de servicii sociale.
  1

  Im2: Procedura de evaluare și prevenire a riscurilor
  este disponibilă la sediul centrului.
  1

  Im3: Personalul cunoaște și aplică Procedura de
  evaluare și prevenire a riscurilor; sesiunile de
  instruire/informare sunt consemnate în registrele
  speciale cu această destinație.
  1

  S1.2 Centrul asigură evidența incidentelor deosebite
  care afectează copilul
  1

  Im: Registrul de evidență a incidentelor deosebite este
  disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.
  1

  S1.3 Centrul asigură măsuri adecvate de prevenire și
  intervenție pentru copiii care părăsesc centrul fără
  permisiune
  3

  Im1: Procedura privind soluționarea situațiilor de
  absenteism al copilului este probată prin decizie sau,
  după caz, dispoziție a conducătorului furnizorului de
  servicii sociale.
  1

  Im2: Procedura privind soluționarea situațiilor de
  absenteism al copilului este disponibilă la sediul
  centrului, în dosarul de proceduri.
  1

  Im3: Registrul de evidență a incidentelor deosebite
  conține informațiile referitoare la situațiile de
  absenteism a copilului, fără permisiune.
  1

  STANDARD 2 NOTIFICAREA CU PRIVIRE LA
  EVENIMENTELE DEOSEBITE
  Centrul rezidențial, organizat ca centru de primire în
  regim de urgență, aplică reguli clare privind
  notificarea incidentelor deosebite în care sunt
  implicați copiii și personalul propriu.
  Rezultat așteptat: Posibilele incidente ce pot apare în
  perioada de rezidență a copiilor în centru sunt
  cunoscute de familiile acestora și de instituțiile
  competente.
  2

  S2.1 Centrul informează familia/reprezentantul legal
  al copilului cu privire la incidentele deosebite în care
  acesta a fost implicat.
  1

  Im: Notificările se consemnează în Registrul de evidență
  a incidentelor deosebite.
  1

  S2.2 Centrul informează instituțiile competente cu
  privire la toate incidentele deosebite petrecute în
  centru
  1

  Im: Centrul deține un Registru de evidență a
  incidentelor deosebite, în care sunt consemnate
  anunțurile telefonice și notificările transmise către
  instituțiile publice.
  1

  MODUL X - MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE
  (Standardele 1-2)
  19

  STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
  Organizarea, administrarea și funcționarea centrului
  rezidențial se realizează în conformitate cu
  prevederile legale în vigoare
  Rezultat așteptat: Copiii sunt îngrijiți și protejați
  într-un centru care funcționează în condițiile legii
  11

  S1.1 Centrul este administrat și coordonat de personal
  de conducere competent
  1

  Im: Fișa de post a conducătorului centrului, precum și
  rapoartele/fișele de evaluare a activității acestuia
  sunt disponibile la sediul centrului.
  1

  S1.2 Centrul funcționează conform prevederilor
  regulamentului propriu de organizare și funcționare
  2

  Im1: Regulamentul propriu de organizare și
  funcționare, pe suport de hârtie și organigrama
  centrului sunt disponibile la sediul centrului.
  1

  Im2: Regulamentul propriu de organizare și funcționare
  este aprobat prin hotărâre/decizie a organului de
  conducere prevăzut de lege.
  1

  S1.3 Centrul asigură instruirea personalului și
  facilitează accesul acestuia la cursuri de
  perfecționare și formare profesională
  2

  Im1: Personalul centrului este calificat, bine pregătit
  și interesat în autoperfecționare; planurile anuale de
  formare sunt disponibile la sediul centrului.
  1

  Im2: Sesiunile de instruire, cursurile de perfecționare
  și formare profesională sunt consemnate în Registrul
  privind instruirea și formarea continuă a personalului.
  1

  S1.4 Activitatea centrului este supusă unui proces de
  autoevaluare permanentă și este monitorizată de
  furnizorul de servicii sociale
  2

  Im1: Planurile anuale de acțiune sunt disponibile la
  sediul centrului.
  1

  Im2: Rapoartele de monitorizare, în copie, sunt
  disponibile la sediul centrului (numai dacă au fost
  efectuate vizitele în teren ale specialiștilor
  nominalizați de furnizorul de servicii sociale care
  administrează centrul).
  1

  S1.5 Conducerea centrului cunoaște și aplică normele
  legale privind gestionarea și administrarea resurselor
  financiare, materiale și umane ale centrului
  2

  Im1: Indicatorii și rapoartele de audit intern/evaluare
  internă, în copie, (dacă aceste evaluări au fost
  realizate) sau notificarea coordonatorului centrului în
  original sunt disponibile la sediul centrului
  1

  Im2: Coordonatorul centrului este evaluat anual de
  către furnizorul de servicii sociale.
  1

  S1.6 Centrul se asigură că beneficiarii săi, precum și
  instituțiile publice cu responsabilități în domeniul
  protecției sociale, cunosc activitatea și performanțele
  sale
  1

  Im: Raportul de activitate este disponibil la sediul
  centrului și este un document public.
  1

  S1.7 Conducerea centrului realizează comunicarea și
  colaborarea permanentă cu serviciul public de
  asistență socială de la nivel județean, cu organele de
  poliție, precum și cu alte instituții publice locale și
  organizații ale societății civile active din comunitate
  1

  Im: Centrul consemnează și păstrează corespondența cu
  orice autoritate/instituție publică sau privată, cu
  organizații ale societății civile, culte etc., precum și
  orice alte documente care evidențiază colaborarea sau
  parteneriatul cu acestea.
  1

  STANDARD 2 RESURSE UMANE
  Centrul rezidențial dispune de o structură de personal
  capabil să asigure activitățile și serviciile acordate,
  în concordanță cu misiunea, scopul/funcțiile centrului
  și cu nevoile copiilor.
  Rezultat așteptat: Copiii sunt îngrijiți, educați și
  protejați de personal suficient și competent.
  8

  S2.1 Structura de personal a centrului corespunde din
  punct de vedere al calificării cu serviciile acordate
  2

  Im1: Statul de funcții aprobat, în copie, contractele de
  prestări servicii încheiate cu diverși specialiști,
  contractele de colaborare sunt disponibile, în copie, la
  sediul centrului.
  1

  Im2: Procesele verbale ale ședințelor de supervizare a
  personalului sunt disponibile, în copie, la sediul
  centrului.
  1

  S2.2 Conducerea centrului respectă dispozițiile legale
  privind angajarea personalului
  1

  Im: Contractele de muncă, contractele de prestări
  servicii și contractele de voluntariat (în copie) sunt
  disponibile la sediul centrului.
  1

  S2.3 Conducerea centrului întocmește fișa postului
  pentru fiecare persoană angajată
  1

  Im: Fișele de post ale personalului (în copie) sunt
  disponibile la sediul centrului.
  1

  S2.4 Conducerea centrului realizează anual evaluarea
  personalului
  1

  Im: Fișele de evaluare a personalului sunt disponibile
  la sediul centrului.
  1

  S2.5 Centrul dispune de numărul și structura de
  personal necesară desfășurării activităților proprii în
  condiții optime
  2

  Im1: Beneficiarilor le sunt oferite servicii de personal
  bine pregătit, atașat și empatic față de aceștia și
  problemele lor.
  1

  Im2: Personalul este suficient pentru asigurarea
  continuității serviciilor.
  1

  S2.6 Personalul centrului are controalele medicale
  periodice efectuate conform normelor legale în
  vigoare
  1

  Im: Documentele emise ca urmare controalelor
  medicale periodice se păstrează la dosarele de personal
  ale angajaților.
  1

  -----