ORDIN nr. 740 din 31 martie 2020privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020
  Având în vedere:– prevederile art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,
  în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,
  ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru

  București, 31 martie 2020.
  Nr. 740.

  ANEXĂ


  Către
  AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI .........................................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  CERERE

  Subsemnatul, ......................................................., în calitate de ......................................................... (Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. și data autorizației de funcționare sau tip, nr. și data documentului care atestă profesia sau ale documentului/contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.) în cadrul ..................(denumirea completă)......................,
  cu domiciliul/sediul în localitatea ..................................., str. ..................................... nr. ......, județul ............................../ municipiul .............................., sectorul ....., identificat cu CI/BI seria..... nr................, CNP ..............................., telefon ...................., e-mail .........................................................., vă solicit acordarea indemnizației prevăzute de art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, pentru perioada ..........................., ca urmare a întreruperii activității, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă, în contul al cărui titular sunt ........................, deschis la ............................ .
  Atașez:
  [ ] copie după actul de identitate;
  [ ] copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menționată, pentru care solicit acordarea indemnizației);
  [ ] declarația pe propria răspundere.

  Data ......................
  Numele și prenumele (în clar) ............................................
  Semnătura ..................................

  Către
  AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI .........................................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul, ................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............................................., str. ..................................... nr. ......., județul ................................../municipiul .................................., sectorul ...., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........., CNP ................................., telefon ................, e-mail ..................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă activitatea desfășurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate, prevăzute mai jos:
  Tabel - anexă la declarația pe propria răspundere cu activitățile restricționate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - pentru perioada stării de alertă

  Se bifează^1 căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate.

  Activitate restricționată/Activități restricționate

  Cod CAEN/Coduri CAEN^2 aferent(e) activității restricționate

  Perioada aplicării restricției

  • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, indiferent de numărul de persoane

  18.05.2020 - până în prezent

  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune

  18.05.2020 - până în prezent


  • Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact


  18.05.2020 - până în prezent


  • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 8 persoane
  • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 20 de persoane


  18.05.2020 - 14.06.2020
  15.06.2020 - până în prezent


  • Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane


  15.06.2020 - până în prezent


  • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare
  • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 476/2020


  18.05.2020 - 15.06.2020
  16.06.2020 - până în prezent


  • Servirea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor


  18.05.2020 - până în prezent


  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în magazine individuale de peste 500 mp fiecare din incinta centrelor comerciale de peste 15.000 mp


  18.05.2020 -14.06.2020


  • Activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, desfășurată de operatorii economici care nu asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului


  18.05.2020 -14.06.2020


  • Activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care nu au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și pentru care nu este întreruptă comunicarea cu restul complexului


  18.05.2020 - 14.06.2020


  • Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici care nu funcționează în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber


  15.06.2020 - până în prezent


  • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici


  18.05.2020 - până în prezent


  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități de tratament balnear


  18.05.2020 - 14.06.2020


  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri


  18.05.2020 - până în prezent


  • Activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine exterioare


  1.06.2020 - 14.06.2020


  • Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel antepreșcolar, preșcolar și din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar, cu excepția desfășurării, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale
  • Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel universitar, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior


  18.05.2020 - 12.06.2020
  18.05.2020 - până în prezent

  ^1 Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentrului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020.
  ^2 Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.
  Data .......................................
  Numele și prenumele (în clar) ..........................
  Semnătura ..................................
  (la 01-07-2020, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.106 din 30 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 01 iulie 2020 )

  ----