HOTĂRÂRE nr. 551 din 25 mai 2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj şi Sucursala de Transport Craiova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 2 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj, amplasate în Staţia 220/110 kV Câmpia Turzii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, Sucursala de Transport Craiova, amplasate în Staţia 220/110 kV Târgu Jiu Nord, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi 2. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.


  Articolul 4

  Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 3. Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător.


  Articolul 5

  Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 25 mai 2011.
  Nr. 551.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a mijloacelor fixe care trec din domeniul
  public al statului în domeniul privat al statului,
  aflate în concesiunea Companiei Naţionale de
  Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,
  Sucursala de Transport Cluj
  *Font 8*
  Nr. de identificare Ministerul Finanţelor Publice Codul de clasi- ficare Denumirea mijloacelor fixe Nr. de inventar (companie) Valoarea de inventar (lei) Valoarea de inventar în domeniul public (lei) Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 (lei) Anul PIF mijloc fix
  0 1 2 3 4 5 6 7
  62204 Staţia 220/110 kV Câmpia Turzii 8.14.01 Celule 220 kV Floreşti (LEA DC Floreşti- Câmpia Turzii) T03200037070A 156.067 156.067 0 1978
  8.14.01 Celule 220 kV Floreşti (Câmpia Turzii) T03200038216A 182.380 182.380 0 1978
  TOTAL: 338.447


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a mijlocului fix care trece din domeniul
  public al statului în domeniul privat al statului,
  aflat în concesiunea Companiei Naţionale de
  Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,
  Sucursala de Transport Craiova
  *Font 8*
  Nr. de identificare Ministerul Finanţelor Publice Codul de clasi- ficare Denumirea mijloacelor fixe Nr. de inventar (companie) Valoarea de inventar (lei) Valoarea de inventar în domeniul public (lei) Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 (lei) Anul PIF mijloc fix
  0 1 2 3 4 5 6 7
  62183 Staţia 220/110 kV Târgu Jiu Nord 8.14.01 Panouri, stelaje, relee = 30 buc. Staţia 220/110 kV Târgu Jiu Nord şi Rac 2237 200.635,00 200.635,00 0 1978
  TOTAL: 200.635,00*)

  --------- Notă *) Valoarea parţială a mijlocului fix, identificat în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului cu nr. MFP 62183, din valoarea totală de 1.003.642 lei.
  -------