HOTĂRÂRE nr. 28 din 29 ianuarie 1979
pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile învăţămîntului, ştiinţei şi culturii dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Togo, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 1978
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 6 februarie 1979  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Acordul de colaborare în domeniile învăţămîntului, ştiinţei şi culturii dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Togo, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 1978.
  ACORD
  de colaborare în domeniile învăţămîntului, ştiinţei şi culturii între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Togo
  Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Togo,
  animate de dorinţa de a promova şi dezvolta relaţii de prietenie şi colaborare între popoarele celor două tari,
  dorind sa promoveze cunoaşterea reciprocă a rezultatelor obţinute de cele doua popoare în dezvoltarea învăţămîntului, ştiinţei, culturii, artei, ocrotirii sănătăţii, mijloacelor de informare, sportului şi turismului,
  au hotărât ca, pe baza principiilor respectării suveranităţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalităţii în drepturi, sa încheie prezentul acord.


  Articolul 1

  Cele doua părţi vor sprijini dezvoltarea relaţiilor în domeniul învăţămîntului prin:
  a) promovarea colaborării între instituţiile lor de învăţămînt;
  b) vizite reciproce ale cadrelor didactice din învăţămîntul de toate gradele, în scopul documentării sau ţinerii de conferinţe;
  c) acordarea de burse pentru studii şi specializare;
  d) schimburi de lucrări ştiinţifice şi tehnice;
  e) schimburi de publicaţii de specialitate, de materiale documentare audio-vizuale şi de informare din domeniul învăţămîntului;
  f) studierea condiţiilor cerute pentru recunoaşterea echivalării gradelor şi diplomelor de învăţămînt acordate de către instituţiile de învăţămînt de toate gradele din ambele tari, în vederea încheierii unor protocoale speciale în acest domeniu.


  Articolul 2

  Cele doua părţi vor favoriza schimburile de informaţii cu privire la organizarea şi orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în ţările lor, precum şi contactele directe între organizaţii şi specialişti din aceste domenii.


  Articolul 3

  Cele doua părţi vor sprijini colaborarea în domeniile literaturii, muzicii, artelor plastice, cinematografiei şi teatrului prin:
  a) vizite reciproce ale diferitelor personalităţi din domeniile artei şi culturii;
  b) schimburi de formaţii artistice pentru a susţine concerte şi spectacole;
  c) organizarea reciprocă de expoziţii din domeniile ştiinţei şi culturii;
  d) traducerea şi publicarea unor lucrări din domeniile literaturii, ştiinţei şi culturii celeilalte tari;
  e) dezvoltarea relaţiilor între muzee, edituri, reviste, biblioteci şi alte instituţii culturale prin schimburi de cărţi, publicaţii, materiale documentare şi informative;
  f) promovarea relaţiilor între editurile de specialitate, în vederea reflectării corespunzătoare a celor două tari în lucrările enciclopedice şi alte materiale de referinţa;
  g) includerea reciprocă în repertoriile instituţiilor de arta a unor lucrări dramatice şi muzicale reprezentative aparţinînd unor autori din cealaltă ţara;
  h) promovarea colaborării între uniunile şi asociaţiile culturale din cele doua tari.


  Articolul 4

  Cele doua părţi vor favoriza colaborarea în domeniul ocrotirii sănătăţii prin:
  a) sprijinirea colaborării între instituţiile de sănătate din cele doua tari;
  b) participarea la reuniuni ştiinţifice pe teme medicale organizate în cele doua tari;
  c) schimburi de informaţii, publicaţii şi documentaţie de specialitate;
  d) schimburi de date ştiinţifice publicate asupra situaţiei epidemiologice şi a stării de sănătate din cele doua tari;
  e) acordarea reciprocă de asistenţa medicală gratuita în cazuri de boli transmisibile şi urgente medico-chirurgicale.


  Articolul 5

  Cele doua părţi vor facilita colaborarea directa între agenţiile de presa, asociaţiile de ziarişti, organele de radiodifuziune şi televiziune din ambele tari, precum şi schimbul de vizite de ziarişti şi reporteri.


  Articolul 6

  Cele doua părţi vor stimula colaborarea în domeniul tineretului, sportului şi turismului între cele doua tari, prin:
  a) promovarea schimburilor de vizite ale tinerilor din cele doua tari;
  b) promovarea colaborării directe între organizaţiile de tineret din cele doua tari;
  c) schimbul de formaţii sportive din cele doua tari;
  d) schimbul de experienta în domeniul industriei turistice prin vizite ale reprezentanţilor turismului din cele doua tari;
  e) difuzarea de materiale publicitare şi turistice privind cele doua tari.


  Articolul 7

  Cele doua părţi îşi vor acorda reciproc, la cerere, asistenţa în domeniile care fac obiectul prezentului acord, prin trimitere de specialişti pentru perioade limitate în cealaltă ţara.
  Trimiterea de specialişti se va face pe baza unor înţelegeri care vor stabili condiţiile concrete privind activitatea specialiştilor în cele doua tari.


  Articolul 8

  Cele doua părţi vor sprijini participarea reciprocă de delegaţii la congrese, conferinţe, festivaluri sau alte manifestări cu participare internationala, organizate în cealaltă ţara, în domeniile care fac obiectul prezentului acord.


  Articolul 9

  Cele doua părţi îşi vor asigura reciproc condiţii normale pentru desfăşurarea activităţii de difuzare, prin mijloace diferite de expresie, a realizarilor culturii, ştiinţei şi artei, pe baza prevederilor prezentului acord şi în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul lor.


  Articolul 10

  Pentru aplicarea prezentului acord cele doua părţi pot încheia programe periodice, care vor cuprinde acţiunile şi schimburile ce urmează a fi realizate, precum şi condiţiile organizatorice şi financiare ale realizării lor.


  Articolul 11

  Prezentul acord va fi supus aprobării organelor competente, conform dispoziţiilor prevăzute în legislaţia fiecărui stat, şi va intra în vigoare la data ultimei notificări a aprobării.
  Valabilitatea acordului este de 10 ani, de la data intrării sale în vigoare, după care va fi reînnoit prin tacită reconducţiune pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părţi nu-l va denunta cu cel puţin 6 luni înaintea expirării fiecărei perioade de valabilitate.
  Semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 1978, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceza, toate textele fiind în mod egal autentice.
  Pentru guvernul
  Republicii Socialiste România
  Ştefan Andrei,
  ministrul afacerilor externe
  Pentru guvernul
  Republicii Togo
  Anani Kuma Akakpo-Ahianyo,
  ministrul afacerilor externe
  şi cooperării
  --------