ORDIN nr. 347 din 15 februarie 2016privind aprobarea Planului de management al ariei protejate Lacul Cuejdel
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 103.921 din 23 iunie 2015 al Direcției biodiversitate,
  ținând cont de Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Bacău - Decizia Etapei de Încadrare nr. 33 din 25 iunie 2012 și Avizul Ministerului Culturii nr. 911 din 13 martie 2013, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 225.715 din 23 februarie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 24.698 din 26 martie 2013 și Adresa Direcției generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,
  în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de management al ariei protejate "Lacul Cuejdel", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Viorel Traian Lascu,
  secretar de stat

  București, 15 februarie 2016.
  Nr. 347.

  ANEXĂ

  PLAN DE MANAGEMENT
  al ariei protejate "Lacul Cuejdel"