LEGE Nr. 131 din 28 octombrie 1996
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 28 octombrie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, cu următoarele modificări:
  1. Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Disponibilităţile în lei obţinute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine:
  a) plati pentru salarii;
  b) plata energiei electrice, termice şi a gazelor naturale;
  c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată."
  2. După articolul 16 se introduce articolul 16^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 16^1. - Guvernul şi Banca Naţionala a României vor prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, proiectul legii valutare şi, separat, modificările corespunzătoare la Legea nr. 33/1991 şi la Legea nr. 34/1991, pentru stabilirea precisa a sarcinilor, atribuţiilor şi răspunderii Băncii Naţionale a României în domeniul valutar şi de plati."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  ---------------------