LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu programele PHARE 2003 se utilizează pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor nerecuperate de la beneficiari/contractori, cu ocazia primirii notei de debit de la Comisia Europeană, în scopul transferării către aceasta a respectivelor sume.2. La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE se repartizează, în următoarea ordine, pentru:1. reîntregirea sumelor utilizate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, considerate cheltuieli eligibile și certificate de Autoritatea de certificare și plată;2. compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor sau a cheltuielilor neeligibile stabilite prin acte emise de autoritatea de management ex-ISPA, aferente fondurilor ex-ISPA și care revin în sarcina beneficiarilor proiectelor respective;3. reîntregirea bugetului beneficiarului pentru măsurile exISPA a căror cofinanțare a fost asigurată de acesta integral sau parțial prin bugetul propriu, inclusiv din împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale, sau virarea în contul de venituri ale bugetului de stat pentru măsurile ex-ISPA a căror cofinanțare a fost asigurată integral din bugetul de stat.


  Articolul II

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1^1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) sume necesare în scopul achitării la Comisia Europeană a debitelor stabilite față de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, în cazul în care sumele datorate nu pot fi recuperate de la entități debitoare către bugetul Uniunii Europene, altele decât structurile de implementare din administrația publică;
  2. La articolul 5 alineatul (3^1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor față de Uniunea Europeană și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit din contribuția financiară a Uniunii Europene, ca urmare a unor nereguli, pentru programele ex-ISPA și SAPARD;
  b) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor față de Uniunea Europeană și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor sau structurile de implementare nu au constituit debite în cazul programelor PHARE și ex-ISPA;
  3. La articolul 5 alineatul (3^1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene a debitelor față de Uniunea Europeană nerecuperate de la beneficiari/contractori, în situația epuizării veniturilor încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, începând cu programele PHARE 2003, după aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările și completările ulterioare.
  4. La articolul 5, alineatul (3^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat, a legilor de rectificare bugetară sau, dacă este necesar, prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole în cursul întregului an, iar sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinații.5. La articolul 5, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^4), cu următorul cuprins:(3^4) La solicitarea autorității de management ex-ISPA, cu aprobarea ordonatorului principal de credite din cadrul instituției unde aceasta funcționează, pentru măsurile în domeniul mediului, sumele reprezentând cheltuieli finanțate temporar în baza alin. (1^1) lit. b), care au fost stabilite ulterior ca neeligibile și pentru care au fost emise acorduri prealabile în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a pct. 2.1 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.763/182/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale.6. La articolul 5, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor prevăzute la alin. (1^1) lit. c) se recuperează de la entitățile debitoare către bugetul Comunității Europene și se returnează Ministerului Finanțelor Publice pentru a fi utilizate în scopul acoperirii altor debite datorate bugetului Comunității Europene.(5) Structurile de implementare au obligația aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru recuperarea de la debitori a sumelor plătite de la bugetul de stat, conform alin. (3^1), precum și a sumelor reprezentând pretențiile structurilor de implementare sau ale altor entități debitoare către bugetul Uniunii Europene, stabilite ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive sau ca urmare a aplicării procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.7. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „Comunitatea Europeană“ se înlocuiește cu sintagma „Uniunea Europeană“.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 21 decembrie 2018.
  Nr. 322.
  ----