ORDIN nr. 867/541/2011privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 867 din 31 mai 2011
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 541 din 31 mai 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011
  Având în vedere:– Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătății nr. Cs.A. 6.290 din 31 mai 2011 și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2062 din 31 mai 2011;– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă specialitatea clinică din ambulatoriu sau din unitatea sanitară cu paturi ori din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, căreia urmează să i se adreseze pacientul pentru a primi servicii medicale decontate de către casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea și numerotarea formularelor biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare, formulare ce conțin elemente de protecție împotriva falsificării și contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3
  (1) Se aprobă Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Aplicarea prevederilor instrucțiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.(3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și cele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, conform prevederilor respectivelor documente.
  -------------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5
  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 iunie 2011, dată la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, cu modificările ulterioare.(2) Formularele pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009, cu modificările ulterioare, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.


  Articolul III

  Până la tipărirea formularelor biletelor de trimitere/internare în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezentul ordin, și achiziționarea acestora de către furnizorii de servicii medicale se utilizează formularele biletelor de trimitere/internare în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), respectiv biletul de trimitere /de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) și 2 (roz) rămân în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia."

  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duță


  Anexa nr. 1

  Bilet de trimitere pentru servicii medicale
  clinice/Bilet de internare utilizat în sistemul
  de asigurări sociale de sănătate
                                                       ┌────────────────────┐
                                                       │ Cod de bare │
                                                       └────────────────────┘
                                                       Serie ...... Nr. ........
   1. Către specialitatea clinică: ............
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Unitate medicală │Nivel de prioritate
                                               [] MF │
      CUI ......................... │
                                               [] Amb. │ ────────────
      Sediu (localitate, str., nr.) ..... Spec. │ | Urgență | |
                                                           │ ────────────
      Județul ........ [] Unitate │
                                                  sanitară │
      Casa de asigurări ........ cu paturi│ ────────────
                                                           │ | Curente | |
                                                           │ ────────────
      Nr. contract/Convenție ........ [] Altele │
                                                           │
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Date identificare pacient
      Asigurat la CAS/Neasigurat ... RC:.... [] Salariat [] Veteran

                                              [] Co-asigurat
      Nume ............. [] Liber [] Revoluționar
                                                 profesionist
                                              [] Copil [] Handicap
      Prenume ............ (< 18 ani)
      Adresa ............ [] Elev/Ucenic/ [] PNS .......
      .................... Student
                                                (18 - 26 ani) [] Ajutor social
      ....................
                                                                  [] Șomaj
      CID |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [] Gravidă/Lehuză [] Personal
      CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| contractual
       CE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      PASS
                                              [] Pensionar [] Card
                                                                     european (CE)
      Cetățenia .....................
                                              [] Alte categorii [] Acorduri
                                                                    internaționale
                   ┌────────────────┬──┐ ┌───────────────────┬──┐
      Beneficiar │Pachet de bază │ │ │ Pachet minimal │ │
                   └────────────────┴──┘ └───────────────────┴──┘
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Diagnostic prezumtiv/diagnostic: ......................................
  Cod diagnostic prezumtiv/diagnostic |_|_|_|_|_|

  Tip diagnostic

  P
  [ ]

  A/S
  [ ]

  C
  [ ]

  M
  [ ]

  Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune [ ]

   5. Alte diagnostice cunoscute: ............................................
      ........................................................................
                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      Cod diagnostic |_|_|_|_|_| Cod diagnostic |_|_|_|_|_|
   6. Motivul trimiterii către alte specialități clinice/în vederea internării:
      ........................................................................
   7. Investigații și tratamente efectuate:
      ........................................................................
   8. Număr de consultații acordate: []
                                        Acut/Subacut/Acutizări
                                        ale bolilor cronice
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   9. Data trimiterii ../../.. Semnătura medicului.... Cod parafă|_|_|_|_|_|_|L.S
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  10. Se internează în unitatea sanitară cu paturi ......... secția: ........
  11. Motivul pentru care nu a fost necesară internarea și recomandări la
      domiciliu: ........................................................
      ...................................................................
  12. Data prezentării și Semnătura medicului care furnizează
      semnătura pacientului servicii medicale clinice/în regim de
                                  spitalizare de zi/a medicului de
                                  gardă al secției/unității sanitare
                                  cu paturi
                                                      _ _ _ _ _ _
      ....../......./...... ....... Cod parafă |_|_|_|_|_|_| L.S.

  (la 17-04-2018, Anexa 1 a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )


  Anexa nr. 2

  INSTRUCȚIUNI
  privind utilizarea și modul de completare a biletului
  de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului
  de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale
  de sănătate
  A. Principii generale:
  1. Recomandarea pentru servicii medicale clinice/în vederea internării în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, atunci când este cazul, se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice/în vederea internării în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, atrage răspunderea furnizorului și conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru și în normele metodologice de aplicare a acestuia.2. Biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/Biletul de internare în unități sanitare cu paturi sau în unități sanitare autorizate de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, denumit în continuare bilet de trimitere/de internare, se completează de către medicii aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și de către medicii cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, în baza convențiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile contractului-cadru și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
  Biletul de trimitere/de internare se completează și de către medicii din unitățile sanitare cu paturi pentru pacienții spitalizați
  care necesită, la externare, recomandare pentru servicii medicale de reabilitare medicală în ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare și reabilitare medicală în spitale de recuperare, secții/compartimente din spitale, sanatorii/secții sanatoriale pentru adulți și copii, preventorii, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătății ca sanatorii balneare sau au în structura avizată de Ministerul Sănătății secții sanatoriale balneare.
  -------------
  Al doilea paragraf al pct. 2 de la lit. A din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.
  3. Se interzic:– emiterea biletelor de trimitere/de internare de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv convenții în baza cărora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;– emiterea de către unitățile sanitare cu paturi a biletelor de trimitere pentru pacienții spitalizați, în decursul internării acestora, precum și a celor pentru servicii medicale contra cost, deoarece tratamentul pacienților internați se asigură integral de către respectiva unitate sanitară cu paturi, indiferent de afecțiunile asociate.4. Serviciile medicale clinice/spitalicești se pot efectua de către orice furnizor de servicii medicale clinice/spitalicești aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute în contractul-cadru și în normele metodologice de aplicare a acestuia.
  B. Instrucțiuni privind utilizarea formularelor biletelor de trimitere/de internare, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  1. Biletul de trimitere/de internare este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă pacientului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale care va stabili conduita de urmat. Furnizorul de servicii medicale va păstra exemplarul alb (originalul) pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.
  -------------
  Pct. 1 de la lit. B din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.
  2. În situația în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere/de internare există formulare greșit tipărite, incomplete sau completate greșit de către medic, se va scrie cuvântul "ANULAT" pe formular și acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere/de internare se va preciza: "Acest carnet conține... file (în cifre și în litere), de la numărul ... la numărul ..., și ... file anulate."3. Gestionarea, distribuirea și achiziționarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare se vor face după cum urmează:
  a) carnetele înseriate și numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcție de necesități, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care are dreptul de a trimite pacientul către alte specialități sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, și care a încheiat în prealabil contract/convenție cu aceasta, asigurând evidența biletelor de trimitere/de internare distribuite furnizorilor de servicii medicale;
  b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  c) furnizorii de servicii medicale își vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale sau cu care au încheiat convenție;
  d) achiziția formularelor de bilete de trimitere/de internare se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii.
  4. Furnizorul de servicii medicale își va organiza modul de gestionare și evidență a carnetelor cu bilete de trimitere/de internare, precum și modul de păstrare a carnetelor epuizate.
  Pentru furnizorii de servicii medicale cu mai mulți medici angajați care au dreptul de a trimite pacientul către alte specialități clinice sau către o unitate sanitară cu paturi/unitate sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, în vederea internării, pe baza biletului de trimitere/de internare, distribuirea și arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere/de internare la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conține următoarele rubrici obligatorii: numele și prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire și parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere/de internare returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare și parafa.
  Înregistrarea biletelor de trimitere/de internare emise pacienților se va face în registrul de consultații, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria și numărul biletului de trimitere/de internare emis.0
  -------------
  Pct. 4 de la lit. B din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.
  C. Instrucțiuni de completare a formularelor biletelor de trimitere/de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

  Formularele biletelor de trimitere/de internare se completează în succesiunea numerelor și în ordinea cronologică a consultațiilor, astfel:
  Cod de bare

  Formularele cu regim special - biletele de trimitere/de internare vor avea inscripționat codul de bare aferent seriei și numărului formularelor respective.
  Câmpul 1 - «Către specialitatea clinică»:– se va menționa specialitatea clinică către care este îndrumat pacientul pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării, atunci când este cazul.
  În situația în care pacientului îi sunt recomandate servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu de specialitate sau servicii de acupunctură în ambulatoriu de specialitate, se va specifica «îngrijiri paliative în ambulatoriu», respectiv «acupunctură», după caz.
  În situația în care pacientul este îndrumat în vederea internării, se va specifica specialitatea clinică către care este îndrumat și se va adăuga sintagma «- internare».
  În situația în care pacientul este îndrumat în vederea internării într-o secție de îngrijiri paliative, se va specifica «îngrijiri paliative - internare

  (la 17-04-2018, Câmpul 1 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )

  Câmpul 2 - "Unitate medicală":
  a) se completează cu denumirea unității medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unității sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat contract/convenție, numărul contractului de furnizare de servicii medicale/convenției în baza căruia/căreia medicul care efectuează trimiterea prestează serviciul. Se poate aplica și codul de bare aferent numărului contractului/convenției de furnizare de servicii medicale;
  b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:– "MF" pentru furnizorii de servicii de asistență medicală primară;– "Amb. Spec." pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate.

  Medicii angajați ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital și casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuța "Amb. Spec." atunci când emit un bilet de trimitere/de internare pacienților consultați în ambulatoriul de specialitate al spitalului;– "Unitate sanitară cu paturi" pentru furnizorii de servicii medicale spitalicești, inclusiv pentru cei autorizați de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, respectiv pentru centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;– "Altele" pentru situația în care se eliberează bilete de trimitere/de internare în baza convențiilor încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru recunoașterea acestora;
  c) "Nivel de prioritate" - se va bifa cu "x" căsuța corespunzătoare nivelului de prioritate al serviciilor medicale clinice recomandate sau al recomandării de internare.

  Câmpul 3 - "Date de identificare pacient":
  a) "Asigurat la CAS/Neasigurat"– dacă pacientul este asigurat, se va tăia cu o linie "Neasigurat" și se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul;– dacă pacientul este neasigurat, se va tăia cu o linie "Asigurat la CAS";
  b) "RC" - se completează numărul din registrul de consultații (RC);
  c) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:– se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plății contribuției la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);– se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;– se bifează căsuța "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;– se bifează categoria "Copil (< 18 ani)" pentru toate persoanele care fac dovada calității lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naștere, carte de identitate);– se bifează categoria «Elev/ucenic/student (18-26 ani)» pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenți de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;
  (la 17-04-2018, A 5-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )
  – se bifează căsuța "Gravidă/Lehuză" numai pentru femeile gravide și lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;– se bifează căsuța «Pensionar» pentru toate persoanele care își dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie
  (la 17-04-2018, A 7-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )
  – se bifează căsuța "Veteran", "Revoluționar" sau "Handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale;– se bifează căsuța "PNS" și se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecțiuni incluse în Programul național de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt incluși în program;– se bifează căsuța "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;– se bifează căsuța "Șomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizația de șomaj;– se bifează căsuța "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;– se bifează căsuța "Card european (CE)" pentru pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/ale Spațiului Economic European/ai Confederației Elvețiene (cu excepția României), titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.
  -------------
  A 13-a liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.
  – se bifează căsuța "Acorduri internaționale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, la care România este parte;– la rubrica "Alte categorii" se va nota:

  ● cifra 1, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere, menționându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale ( Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000 , cu modificările și completările ulterioare);
  ● cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, menționându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E 120; E 121; pot fi menționate și formularele europene S - corespondente acestor formulare;
  -------------
  Ultima liniuță de la lit. c), câmpul 3, lit. C din anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 673 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 3 iulie 2012.
  d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele și adresa completă);

  Pentru cetățenii străini menționați mai sus se va preciza cetățenia, prin selecția codului țării din Lista abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3.
  -------------
  Lit. e) a câmpului 3, lit. C din anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.
  f) se va bifa cu "x" căsuța "Pachet de bază" sau "Pachet minimal", în funcție de tipul de asigurare a beneficiarului.
  -------------
  Lit. f) a câmpului 3, lit. C din anexa nr. 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.

  Câmpul 4:– "Diagnostic prezumtiv": - se vor completa denumirea în clar a diagnosticului prezumtiv, precum și căsuțele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului prezumtiv pentru care se recomandă trimiterea pentru servicii medicale clinice/internare, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.
  În biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază, prin care se recomandă servicii medicale clinice, codul de diagnostic completat va fi 999.
  – Tip diagnostic:
  (i) - se va bifa cu "x": căsuța P pentru servicii medicale clinice specifice pentru unele afecțiuni cuprinse în programele naționale de sănătate: diabetul și bolile de nutriție, precum și cele pentru afecțiunile oncologice; căsuța A/S pentru servicii medicale clinice pentru afecțiunile acute/ subacute/acutizări ale bolilor cronice; căsuța C pentru servicii medicale clinice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naționale de sănătate: diabet și boli de nutriție, precum și cele pentru afecțiuni oncologice; căsuța M pentru efectuarea de servicii medicale clinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2/astmul bronșic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi; - pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru și normele metodologice de aplicare a acestuia.
  Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază (cod de diagnostic 999), prin care se recomandă servicii medicale clinice, nu se completează niciuna dintre căsuțele de la câmpul "tip diagnostic".
  NOTĂ:
  În situațiile în care se utilizează formularele biletelor de trimitere tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori (dar nu mai târziu de 31 mai 2014), medicii care fac recomandarea vor completa, pe verso-ul biletului de trimitere informațiile privind "tipul diagnosticului", aplicând totodată semnătura și parafa.
  – se bifează căsuța «Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune» dacă la nivelul furnizorului există documente doveditoare pentru cazurile respective astfel:– se notează cifra 1 pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă;– se notează cifra 2 pentru cazurile care reprezintă boli profesionale;– se notează cifra 3 pentru cazurile prezentate ca urmare a situațiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă.
  NOTĂ:
  Până la tipărirea formularelor de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările și completările ulterioare, se va nota de către medicul prescriptor, pe versoul biletului de trimitere, dacă biletul a fost emis pentru cazuri care reprezintă accidente de muncă/boli profesionale/cazurile prezentate ca urmare a situațiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă.

  (la 17-04-2018, Câmpul 4, litera C „Diagnostic prezumtiv“ anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )

  -------------
  Câmpul 4 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.

  Câmpul 5 - "Alte diagnostice cunoscute":– se vor completa denumirile acestor diagnostice în clar, precum și căsuțele destinate codurilor de diagnostice corespunzătoare diagnosticelor cunoscute, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală;
  -------------
  Câmpul 5 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.

  Câmpul 6 - "Motivul trimiterii către alte specialități clinice/în vederea internării":– medicul care trimite pacientul va completa motivele trimiterii pentru servicii medicale clinice sau în vederea internării - scurt istoric al bolii prezumate, antecedente;
  Câmpul 7 - "Investigații și tratamente efectuate":– se va completa de către medicul care trimite pacientul;– rezultatul investigațiilor efectuate va fi scris lizibil și/sau va fi atașat biletului de trimitere/de internare; se va completa și data la care acestea au fost efectuate;– se completează tratamentele efectuate sau în curs de efectuare, pentru afecțiunea pentru care a fost trimis și/sau pentru altele concomitente.
  Câmpul 8 - "Numărul de consultații acordate":– în căsuță se va completa numărul de consultații acordate pentru același episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice.
  În situația în care medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice consideră necesară trimiterea asiguratului către un alt medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, acesta va completa în căsuță numărul total de consultații acordate de către acesta, cumulat după caz cu numărul de consultații anterior acordate de către un alt medic de specialitate din ambulatoriul clinic, astfel încât medicul primitor să cunoască numărul de consultații pe care îl mai poate acorda asiguratului respectiv. Numărul de consultații anterioare este cel înscris în biletul de trimitere cu care s-a prezentat asiguratul la medicul de specialitate respectiv.
  Numărul maxim de consultații ce se pot acorda pentru un episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice la nivelul ambulatoriului de specialitate pentru specialitățile clinice este cel prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a acestuia.
  -------------
  Câmpul 8 de la lit. C din anexa nr. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014.

  Câmpul 9 - "Data trimiterii":– se va specifica data trimiterii pacientului pentru efectuarea serviciilor medicale clinice/în vederea internării;– «Semnătura medicului/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere/de internare și se aplică parafa și codul corespunzător acestuia. Se poate aplica și codul de bare aferent codului de parafă.
  (la 17-04-2018, A doua liniuță, câmpul 9, lit C din Anexa 2 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )

  Câmpul 10 - "Se internează la unitatea sanitară cu paturi ....... secția .......":– se va completa de către medicul de gardă al secției/unității sanitare cu paturi unde a fost internat pacientul, cu specificarea în totalitate și în clar a denumirii unității sanitare cu paturi și a secției/compartimentului.
  Câmpul 11 - "Motivul pentru care nu a fost necesară internarea și recomandări la domiciliu":– se va completa de către medicul de gardă al secției/unității sanitare cu paturi unde a fost examinat pacientul, cu specificarea motivului/motivelor pentru care nu a fost internat pacientul;– se vor completa de către medicul de gardă recomandările cu care se trimite pacientul la domiciliu.
  Câmpul 12 - "Data prezentării și semnătura pacientului":– se va completa de către medicul din ambulatoriu/medicul din unitatea sanitară autorizată de Ministerul Sănătății să furnizeze servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi/medicul de gardă data la care pacientul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale;– se execută semnătura beneficiarului biletului de trimitere/de internare;– «Semnătura medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/a medicului de gardă al secției/unității sanitare cu paturi/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului care furnizează servicii medicale clinice/în regim de spitalizare de zi/medicului de gardă care examinează pacientul și decide internarea sau recomandă tratament la domiciliu și se aplică parafa, codul corespunzător acestuia.
  (la 17-04-2018, A treia liniuță, câmpul 12, lit C din Anexa 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 456 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 aprilie 2018 )


  Anexa nr. 3

  LISTA
  abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții
  sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele
  membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația
  Elvețiană, conform prevederilor respectivelor documente

   
  Codul țării
   

   
  Denumirea țării
   

  Card european de
  asigurări
  de sănătate

  Acord
  internațional
   

  AF

  Afganistan

  NU

  NU

  ZA

  Africa de Sud

  NU

  NU

  AL

  Albania

  NU

  DA

  DZ

  Algeria

  NU

  DA

  AD

  Andorra

  NU

  NU

  AO

  Angola

  NU

  NU

  AI

  Anguilla

  NU

  NU

  AG

  Antigua și Barbuda

  NU

  NU

  AN

  Antilele Olandeze (Bonaire)

  NU

  NU

  AR

  Argentina

  NU

  NU

  AM

  Armenia

  NU

  DA

  AW

  Aruba

  NU

  NU

  SH
   

  Teritoriile Britanice de
  peste Mări

   
  NU

   
  NU

  AU

  Australia

  NU

  NU

  AT

  Austria

  DA

  NU

  AZ

  Azerbaidjan

  NU

  NU

  BS

  Bahamas

  NU

  NU

  BH

  Bahrain

  NU

  NU

  BD

  Bangladesh

  NU

  NU

  BB

  Barbados

  NU

  NU

  BY

  Belarus

  NU

  DA

  BE

  Belgia

  DA

  NU

  BZ

  Belize

  NU

  NU

  BJ

  Benin

  NU

  NU

  BM

  Bermude

  NU

  NU

  BO

  Bolivia

  NU

  NU

  BA

  Bosnia și Herțegovina

  NU

  DA

  BW

  Botswana

  NU

  NU

  BR

  Brazilia

  NU

  NU

  BN

  Brunei

  NU

  NU

  BG

  Bulgaria

  DA

  NU

  BF

  Burkina Faso

  NU

  NU

  BI

  Burundi

  NU

  NU

  BT

  Bhutan

  NU

  NU

  KH

  Cambodgia

  NU

  NU

  CM

  Camerun

  NU

  NU

  CA

  Canada

  NU

  NU

  SP

  Insulele Canare

  NU

  NU

  CV

  Capul Verde

  NU

  NU

  KY

  Insulele Cayman

  NU

  NU

  CZ

  Cehia

  DA

  NU

  CF

  Republica Centrafricană

  NU

  NU

  CL

  Chile

  NU

  NU

  CN

  China

  NU

  DA

  TD

  Ciad

  NU

  NU

  CY

  Cipru

  DA

  NU

  CI

  Cote d'Ivoire

  NU

  NU

  CO

  Columbia

  NU

  NU

  YT

  Mayotte

  NU

  NU

  PM

  Saint Pierre și Miquelon

  NU

  NU

  KM

  Uniunea Comorelor

  NU

  NU

  CD

  Republica Democrată Congo

  NU

  NU

  CG

  Republica Congo

  NU

  NU

  KR

  Coreea de Sud

  NU

  DA

  CR

  Costa Rica

  NU

  NU

  HR

  Croația

  DA

  NU

  CU

  Cuba

  NU

  DA

  DK

  Danemarca

  DA

  NU

  DJ

  Djibouti

  NU

  NU

  DM

  Dominica

  NU

  NU

  DO

  Republica Dominicană

  NU

  NU

  EC

  Ecuador

  NU

  NU

  EG

  Egipt

  NU

  NU

  SV

  El Salvador

  NU

  NU

  CH

  Elveția

  DA

  NU

  AE

  Emiratele Arabe Unite

  NU

  NU

  ER

  Eritreea

  NU

  NU

  EE

  Estonia

  DA

  NU

  ET

  Etiopia

  NU

  NU

  FJ

  Fiji

  NU

  NU

  FI

  Finlanda

  DA

  NU

  FR

  Franța

  DA

  NU

  GA

  Gabon

  NU

  NU

  GM

  Gambia

  NU

  NU

  GE

  Georgia

  NU

  NU

  GS
   

  Georgia de Sud și Insulele
  Sandwich de Sud

   
  NU

   
  NU

  DE

  Germania

  DA

  NU

  GH

  Ghana

  NU

  NU

  GI

  Gibraltar

  NU

  NU

  GR

  Grecia

  DA

  NU

  GD

  Grenada

  NU

  NU

  GL

  Groenlanda

  NU

  NU

  GP

  Guadelupa

  NU

  NU

  GU

  Guam

  NU

  NU

  GT

  Guatemala

  NU

  NU

  GN

  Guineea

  NU

  NU

  GW

  Guineea-Bissau

  NU

  NU

  GQ

  Guineea Ecuatorială

  NU

  NU

  GY

  Guyana

  NU

  NU

  GF

  Guyana Franceză

  NU

  NU

  HT

  Haiti

  NU

  NU

  HN

  Honduras

  NU

  NU

  IN

  India

  NU

  DA

  ID

  Indonezia

  NU

  NU

  CK

  Insulele Cook

  NU

  NU

  FK

  Insulele Falkland (Malvine)

  NU

  NU

  FO

  Insulele Feroe

  NU

  NU

  MP

  Insulele Mariane

  NU

  NU

  SB

  Insulele Solomon

  NU

  NU

  VG

  Insulele Virgine Britanice

  NU

  NU

  VI

  Insulele Virgine SUA

  NU

  NU

  WF

  Insulele Wallis și Futuna

  NU

  NU

  JO
   

  Regatul Hașemit al
  Iordaniei

   
  NU

   
  DA

  IR

  Republica Islamică Iran

  NU

  NU

  IQ

  Irak

  NU

  NU

  IE

  Irlanda

  DA

  NU

  IS

  Islanda

  DA

  NU

  PS

  Autoritatea Palestiniană

  NU

  NU

  IT

  Italia

  DA

  NU

  JM

  Jamaica

  NU

  NU

  JP

  Japonia

  NU

  NU

  KZ

  Kazahstan

  NU

  NU

  KE

  Kenya

  NU

  NU

  KG

  Kârgâzstan

  NU

  NU

  KI

  Kiribati

  NU

  NU

  XZ

  Kosovo

  NU

  NU

  KW

  Kuwait

  NU

  DA

  LA

  Laos

  NU

  NU

  LS

  Lesotho

  NU

  NU

  LV

  Letonia

  DA

  NU

  LB

  Liban

  NU

  NU

  LR

  Liberia

  NU

  NU

  LY

  Libia

  NU

  NU

  LI

  Liechtenstein

  DA

  NU

  LT

  Lituania

  DA

  NU

  LU

  Luxemburg

  DA

  NU

  GB

  Marea Britanie

  DA

  NU

  MO

  Macao

  NU

  NU

  MK

  Macedonia

  NU

  DA

  MG

  Madagascar

  NU

  NU

  MY

  Malaysia

  NU

  NU

  MW

  Malawi

  NU

  NU

  MV

  Maldive

  NU

  NU

  ML

  Mali

  NU

  NU

  MT

  Malta

  DA

  NU

  MA

  Maroc

  NU

  NU

  MH

  Marshall (insule)

  NU

  NU

  MQ

  Martinica

  NU

  NU

  MR

  Mauritania

  NU

  NU

  MU

  Mauritius

  NU

  NU

  MX

  Mexic

  NU

  NU

  FM

  Micronezia (stat federal)

  NU

  NU

  MD

  Moldova

  NU

  DA

  MC

  Monaco

  NU

  NU

  MN

  Mongolia

  NU

  NU

  MS

  Montserrat

  NU

  NU

  MZ

  Mozambic

  NU

  NU

  MM

  Myanmar

  NU

  NU

  NA

  Namibia

  NU

  NU

  NR

  Nauru

  NU

  NU

  NP

  Nepal

  NU

  NU

  NI

  Nicaragua

  NU

  NU

  NE

  Niger

  NU

  NU

  NG

  Nigeria

  NU

  NU

  NU

  Insula Niue

  NU

  NU

  NF

  Insula Norfolk

  NU

  NU

  NO

  Norvegia

  DA

  NU

  NC

  Noua Caledonie

  NU

  NU

  NZ

  Noua Zeelandă

  NU

  NU

  NL

  Olanda

  DA

  NU

  OM

  Oman

  NU

  NU

  PK

  Pakistan

  NU

  NU

  PW

  Palau

  NU

  NU

  PA

  Panama

  NU

  NU

  PG

  Papua Noua Guinee

  NU

  NU

  PY

  Paraguay

  NU

  NU

  PE

  Peru

  NU

  DA

  PH

  Filipine

  NU

  NU

  PN
   

  Insulele Pitcairn,
  Henderson, Ducie și Oeno

   
  NU

   
  NU

  PF

  Polinezia Franceză

  NU

  NU

  PL

  Polonia

  DA

  NU

  PR

  Puerto Rico

  NU

  NU

  PT

  Portugalia

  DA

  NU

  QA

  Qatar

  NU

  NU

  KP

  Coreea de Nord

  NU

  DA

  RE

  Reunion

  NU

  NU

  RU

  Rusia (Federație)

  NU

  DA

  RW

  Rwanda

  NU

  NU

  AS

  Samoa (SUA)

  NU

  NU

  WS

  Samoa Occidentală

  NU

  NU

  SM

  San Marino

  NU

  NU

  ST

  Sao Tome și Principe

  NU

  NU

  SA

  Arabia Saudită

  NU

  NU

  SN

  Senegal

  NU

  NU

  RS

  Serbia

  NU

  DA

  SC

  Seychelles

  NU

  NU

  KN
   

  Federația Saint Kitts și
  Nevis

   
  NU

   
  NU

  LC

  Saint Lucia

  NU

  NU

  VC
   

  Saint Vincent și
  Grenadinele

   
  NU

   
  NU

  SL

  Sierra Leone

  NU

  NU

  SG

  Singapore

  NU

  NU

  SY

  Siria

  NU

  DA

  SK

  Slovacia

  DA

  NU

  SI

  Slovenia

  DA

  NU

  SO

  Somalia

  NU

  NU

  ES

  Spania

  DA

  NU

  LK

  Sri Lanka

  NU

  NU

  US

  Statele Unite ale Americii

  NU

  NU

  SD

  Sudan

  NU

  NU

  SE

  Suedia

  DA

  NU

  SR

  Surinam

  NU

  NU

  SZ

  Swaziland

  NU

  NU

  TJ

  Tadjikistan

  NU

  NU

  TH

  Thailanda

  NU

  NU

  TW

  Taiwan

  NU

  NU

  TZ

  Tanzania

  NU

  NU

  IO
   

  Teritoriul Britanic din
  Oceanul Indian

   
  NU

   
  NU

  TF
   

  Teritoriile Australe și
  Antarctice Franceze

   
  NU

   
  NU

  TG

  Togo

  NU

  NU

  TK

  Tokelau

  NU

  NU

  TO

  Tonga

  NU

  NU

  TT

  Trinidad și Tobago

  NU

  NU

  TN

  Tunisia

  NU

  NU

  TR

  Turcia

  NU

  DA

  TM

  Turkmenistan

  NU

  NU

  TV

  Tuvalu

  NU

  NU

  UG

  Uganda

  NU

  NU

  UA

  Ucraina

  NU

  DA

  HU

  Ungaria

  DA

  NU

  UY

  Uruguay

  NU

  NU

  UZ

  Uzbekistan

  NU

  NU

  VU

  Vanuatu

  NU

  NU

  VA

  Vatican

  NU

  NU

  VE

  Venezuela

  NU

  NU

  VN

  Vietnam

  NU

  NU

  YE

  Yemen

  NU

  NU

  ZM

  Zambia

  NU

  NU

  ZW

  Zimbabwe

  NU

  NU

  IL

  Israel

  NU

  NU

  ME
   

  Muntenegru
   

  NU
   

  DA
   

  -------------
  Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 626 din 30 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014, conform pct. 15 al art. I din același act normativ.
  --------