HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.
  2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii» se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.3. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 2.4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri si servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 5.5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 15 octombrie a fiecărui an calendaristic, inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 și 5. Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexa nr. 5, va fi transmis în același termen și ordonatorilor principali de credite ai unității administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează unitatea de învățământ preuniversitar de stat.(2) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București transmit Ministerului Educației Naționale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 2, pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2), din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, până la data de 1 noiembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 5, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4), a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.(4) Repartizarea sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se face prin ordin al ministrului educației naționale.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și pe sectoare ale municipiului București, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, avându-se în vedere datele comunicate potrivit structurii din anexa nr. 5.(6) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), aferente unui inspectorat școlar județean, respectiv al municipiului București, se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 2.(7) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), aferente unei unități administrativ-teritoriale, se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 5.(8) Pentru unitățile de învățământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare, în urma unei analize efectuate de inspectoratele școlare.
  6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București răspund de repartizarea sumelor, aprobate de Ministerul Educației Naționale, pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 2.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 5 și le supun aprobării autorităților deliberative.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2).(4) Ordonatorul principal de credite și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4).(5) Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităților de învățământ, verificate și validate de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale, al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice.(6) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), inspectoratele școlare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unități de învățământ de pe raza județului/municipiului București sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate unor unități de învățământ de pe raza unor județe diferite se realizează de către Ministerul Educației Naționale.(7) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), la unele unități de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și pe sectoare ale municipiului București cu această destinație.(8) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.(9) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (6) și (7), conduce implicit la modificarea bugetelor inițiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preșcolar.(10) Aprobarea redistribuirii sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se va face numai după verificarea de către inspectoratul școlar a modului de angajare și utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi/preșcolari. În urma verificării, inspectoratul școlar împreună cu ordonatorii de credite stabilesc sumele ce pot fi redistribuite.
  7. Anexele nr. 2, 3, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Pentru anul 2018 toate dispozițiile modificate ale actului primar sunt valabile începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul III

  Pentru anul 2018, informațiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
  MIHAI-VIOREL FIFOR
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 25 ianuarie 2018.
  Nr. 30.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018


  Nr. crt.

  Nivel/filieră/profil

  Forma de învățământ

  Număr mediu
  de elevi pe clasă

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri
  - lei -

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul
  în limbile minorităților)
  - lei -

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  1

  Învățământ preșcolar
  cu program normal

  zi

  20

  18

  2926

  3200

  2926

  3200

  2

  Învățământ preșcolar
  cu program prelungit/săptămânal

  zi

  20

  20

  5367

  5367

  5367

  5367

  3

  Învățământ primar

  zi

  24

  18

  3368

  4012

  3941

  4695

  3.1

  Învățământ primar - integrat*

  zi

  5724

  5724

  6698

  6698

  4

  Învățământ primar „step-by-step“

  zi

  24

  24

  5367

  5367

  6280

  6280

  5

  Învățământ primar „A doua șansă“

  -

  15

  12

  2595

  3125

  3037

  3657

  6

  Învățământ primar vocațional
  (altul decât specializarea muzică)

  zi

  24

  20

  4237

  5067

  4865

  5817

  7

  Învățământ primar
  cu specializarea muzică

  zi

  24

  24

  7503

  7503

  8254

  8254

  7.1

  Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

  zi

  3694

  3694

  3694

  3694

  8

  Învățământ gimnazial

  zi

  25

  20

  4413

  5075

  5045

  5801

  8.1

  Învățământ gimnazial - integrat*

  zi

  7503

  7503

  8576

  8576

  9

  Învățământ secundar
  inferior „A doua șansă“

  -

  15

  12

  2940

  3531

  3361

  4036

  10

  Învățământ gimnazial vocațional
  (altul decât specializarea muzică)

  zi

  25

  20

  5296

  6046

  5985

  6832

  10.1

  Învățământ gimnazial vocațional
  (altul decât specializarea muzică)
  în regim suplimentar

  zi

  883

  883

  883

  883

  11

  Învățământ gimnazial
  cu specializarea muzică

  zi

  25

  25

  9268

  9268

  10195

  10195

  11.1

  Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

  zi

  4413

  4413

  4413

  4413

  12

  Învățământ gimnazial

  FR

  25

  22

  1788

  2119

  2044

  2423

  13

  Învățământ liceal teoretic

  zi

  28

  28

  4413

  4413

  4943

  4943

  14

  Învățământ liceal teoretic

  seral

  28

  28

  3271

  3271

  3664

  3664

  15

  Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic

  zi

  28

  28

  4564

  4564

  5112

  5112

  16

  Învățământ liceal tehnologic

  seral

  28

  28

  3557

  3557

  3984

  3984

  17

  Învățământ liceal artistic
  (toate specializările, exceptând specializarea muzică) și sportiv

  zi

  28

  28

  5826

  5826

  6526

  6526

  18

  Învățământ liceal
  specializarea muzică

  zi

  28

  28

  12357

  12357

  13840

  13840

  19

  Învățământ liceal

  FR

  28

  28

  1722

  1722

  1929

  1929

  19.1

  Învățământ liceal integrat*

  zi

  7503

  7503

  8576

  8576

  20

  Învățământ profesional
  (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dual

  zi

  28

  28

  4833

  4833

  5317

  5317

  21

  Învățământ postliceal/maiștri

  zi

  28

  28

  4833

  4833

  4833

  4833

  21.1

  Învățământ postliceal/maiștri

  seral

  28

  28

  3557

  3557

  3984

  3984

  22

  Cantine-cămine (elevi cazați)

  -

  1748

  1748

  1748

  1748
  Notă
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora. Pentru finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții de corecție
  pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile,
  indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora


  Nr. crt.

  Nivel/filieră/profil

  Forma de învățământ

  Standarde de cost pe elev,
  pe medii și pe niveluri

  Standarde de cost pe elev, pe medii
  și pe niveluri (pentru învățământul
  în limbile minorităților)

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  1

  Învățământ preșcolar cu program normal

  zi

  0,663

  0,725

  0,000

  0,000

  2

  Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal

  zi

  1,216

  1,216

  0,000

  0,000

  3

  Învățământ primar

  zi

  0,763

  0,909

  0,170

  0,170

  3.1

  Învățământ primar - integrat*

  zi

  1,297

  1,297

  0,170

  0,170

  4

  Învățământ primar „step-by-step“

  zi

  1,216

  1,216

  0,170

  0,170

  5

  Învățământ primar „A doua șansă“

  -

  0,588

  0,708

  0,170

  0,170

  6

  Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)

  zi

  0,960

  1,148

  0,148

  0,148

  7

  Învățământ primar cu specializarea muzică

  zi

  1,700

  1,700

  0,100

  0,100

  7.1

  Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

  zi

  0,837

  0,837

  0,000

  0,000

  8

  Învățământ gimnazial

  zi

  1,000

  1,150

  0,143

  0,143

  8.1

  Învățământ gimnazial - integrat*

  zi

  1,700

  1,700

  0,143

  0,143

  9

  Învățământ secundar inferior „A doua șansă“

  -

  0,666

  0,800

  0,143

  0,143

  10

  Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)

  zi

  1,200

  1,370

  0,130

  0,130

  10.1

  Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

  zi

  0,200

  0,200

  0,000

  0,000

  11

  Învățământ gimnazial cu specializarea muzică

  zi

  2,100

  2,100

  0,100

  0,100

  11.1

  Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

  zi

  1,000

  1,000

  0,000

  0,000

  12

  Învățământ gimnazial

  FR

  0,405

  0,480

  0,143

  0,143

  13

  Învățământ liceal teoretic

  zi

  1,000

  1,000

  0,120

  0,120

  14

  Învățământ liceal teoretic

  seral

  0,741

  0,741

  0,120

  0,120

  15

  Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic

  zi

  1,034

  1,034

  0,120

  0,120

  16

  Învățământ liceal tehnologic

  seral

  0,806

  0,806

  0,120

  0,120

  17

  Învățământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) și sportiv

  zi

  1,320

  1,320

  0,120

  0,120

  18

  Învățământ liceal specializarea muzică

  zi

  2,800

  2,800

  0,120

  0,120

  19

  Învățământ liceal

  FR

  0,390

  0,390

  0,120

  0,120

  19.1

  Învățământ liceal integrat *

  zi

  1,700

  1,700

  0,143

  0,143

  20

  Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dual

  zi

  1,095

  1,095

  0,100

  0,100

  21

  Învățământ postliceal/maiștri

  zi

  1,095

  1,095

  0,000

  0,000

  21.1

  Învățământ postliceal/maiștri

  seral

  0,806

  0,806

  0,120

  0,120

  22

  Cantine-cămine (elevi cazați)

  -

  0,396

  0,396

  0,000

  0,000

  * Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la
  articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2018


  Praguri numerice

  Tipuri de unități

  Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

  ZONA 1

  ZONA 2

  ZONA 3

  ZONA 4

  ZONA 5

  ZONA 6

  1-300

  Grădiniță

  381

  385

  392

  403

  415

  426

  Școală gimnazială

  365

  369

  376

  387

  398

  409

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  414

  419

  427

  439

  452

  464

  Școală postliceală

  284

  287

  293

  301

  310

  318

  301-800

  Gradiniță

  382

  386

  394

  405

  417

  428

  Școală gimnazială

  367

  371

  378

  389

  400

  411

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  416

  420

  429

  441

  454

  466

  Școală postliceală

  286

  289

  295

  303

  312

  320

  PESTE 800

  Grădiniță

  386

  390

  398

  410

  421

  433

  Școală gimnazială

  371

  374

  382

  393

  404

  415

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  420

  424

  433

  445

  458

  471

  Școală postliceală

  290

  293

  299

  307

  316

  325


  Zone de temperatură:

  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș

  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui

  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea

  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea

  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru
  cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și
  cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“


  Praguri numerice

  Tipuri de unități

  Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

  ZONA 1

  ZONA 2

  ZONA 3

  ZONA 4

  ZONA 5

  ZONA 6

  1-300

  Grădiniță

  1,0710

  1,0817

  1,1031

  1,1352

  1,1674

  1,1995

  Școală gimnazială/Primară

  1,0270

  1,0373

  1,0578

  1,0886

  1,1194

  1,1502

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  1,1661

  1,1778

  1,2011

  1,2361

  1,2711

  1,3061

  Școală postliceală

  0,7995

  0,8075

  0,8235

  0,8474

  0,8714

  0,8954

  301-800

  Grădiniță

  1,0760

  1,0868

  1,1083

  1,1406

  1,1728

  1,2051

  Școală gimnazială

  1,0320

  1,0423

  1,0630

  1,0939

  1,1249

  1,1559

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  1,1711

  1,1829

  1,2063

  1,2414

  1,2765

  1,3117

  Școală postliceală

  0,8045

  0,8125

  0,8286

  0,8528

  0,8769

  0,9010

  PESTE 800

  Grădiniță

  1,0870

  1,0979

  1,1197

  1,1523

  1,1849

  1,2175

  Școală gimnazială

  1,0431

  1,0535

  1,0744

  1,1057

  1,1370

  1,1682

  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual

  1,1822

  1,1940

  1,2177

  1,2531

  1,2886

  1,3241

  Școală postliceală

  0,8155

  0,8237

  0,8400

  0,8645

  0,8889

  0,9134


  Zone de temperatură:

  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș

  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui

  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea

  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea

  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

  ---