ORDIN nr. 496 din 31 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
  Având în vedere prevederile art. 19 lit. b^2) și b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția generală de programare bugetară și Direcția generală managementul resurselor umane - Școala de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  (la 15-05-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.081 din 22 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019 )


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea

  București, 31 martie 2014.
  Nr. 496.

  Anexa nr. 1

  NORME METODOLOGICE
  privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite
  în domeniul Sistemului european de conturi


  Anexa nr. 2

  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Școala de Finanțe Publice și Vamă
  CERTIFICAT DE ATESTARE
  a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi  Doamnei/Domnului ......................................, CNP .......................,
  născut(ă) în anul ........, luna ........., ziua ........, în .............................., i se atestă cunoștințele dobândite în domeniul Sistemului european de conturi.
  Prezentul certificat poate fi utilizat numai pentru a dovedi că beneficiarul acestuia îndeplinește condiția specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b^2) și b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și nu înlocuiește celelalte condiții de ocupare a postului.
  Prezentul document conține date cu caracter personal, care trebuie protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR“).
  Director,
  .............................

  Seria ...... nr. ..............
  Data eliberării: anul ......., luna ................, ziua ........
  Prezentul document conține date cu caracter personal, care trebuie protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR“)
  (la 15-05-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 2.081 din 22 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019 )

  -----