LEGE nr. 248 din 8 decembrie 2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 11 decembrie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2017, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Reprezentarea juridică a statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, 265 și art. 267-272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în legătură cu etapele precontencioase sau contencioase, după caz, ale respectivelor proceduri, precum și în fața Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb se realizează de către Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, denumit în continuare Agentul guvernamental, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, alături de o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat și este numit și eliberat din funcție prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene și cu avizul ministrului afacerilor externe.
  3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Toate ministerele și alte autorități sau instituții publice, a căror contribuție este considerată necesară de Agentul guvernamental în gestionarea activității de reprezentare, participă în Grupul de lucru contencios UE prin cel puțin 2 reprezentanți: un director general sau un director și un reprezentant cu funcție de execuție.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 12^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 8 decembrie 2017.
  Nr. 248.
  -----