ORDIN nr. 5.613 din 4 noiembrie 2015 (*actualizat*)
privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar
(actualizat până la data de 8 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • ----------
  În conformitate cu prevederile:
  - art. 173 alin. (7) şi ale art. 361 alin. (6), precum şi ale titlului V din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  - anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă;
  - art. 5 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate;
  - Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
  ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul certificatului de absolvire, utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Certificatul de absolvire prevăzut la art. 1 este însoţit de suplimentul la certificat în format Europass prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă.


  Articolul 3

  Autoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală învăţământ universitar, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, instituţiile de învăţământ superior şi furnizorii de formare profesională au obligaţia de a pune în aplicare prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Bucureşti, 4 noiembrie 2015.
  Nr. 5.613.

  Anexă

  ----------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 5.435 din 6 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016, conform art. I din acelaşi act normativ.

  ------