HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 30 decembrie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligația notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 193/1 din 1 iulie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.(3) Schema aplică prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  a) schemă de ajutoare - înseamnă orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru o valoare nedefinită;
  b) întreprindere - în baza art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei se consideră orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Sunt considerate, de asemenea, întreprinderi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale implicate în activități agricole, persoanele fizice care dețin certificat de producător potrivit Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările și completările ulterioare/atestat de producător potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, care desfășoară în mod regulat o activitate economică;
  c) "IMM-uri" sau "microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii" înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei;
  d) registru genealogic - conform pct. 48 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei, precum și legislației naționale în vigoare, înseamnă orice inventar, registru, fișier sau suport de stocare a datelor:
  (la 26-01-2015, Partea introductivă a lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 39 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015. ) (i) care este ținut de o organizație/asociație a crescătorilor recunoscută în mod oficial sau de Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, denumită în continuare ANZ;
  (la 01-04-2016, Pct. (i) al lit. d) a art. 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unor sintagme. )
  (ii) în care sunt înscrise sau înregistrate animalele de reproducție din rasă pură, dintr-o anumită rasă, cu menționarea ascendenților lor;

  e) întreprindere aflată în dificultate - înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (24), iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:– raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și– capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.


  Articolul 3

  Ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, așa cum sunt definite la art. 2 lit. b) și c), respectiv, întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care se află în una dintre următoarele situații:
  a) fac obiectul unui decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;
  b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, așa cum sunt definite la art. 2 lit. e).


  Articolul 5

  Ajutorul de stat se acordă pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine și ecvine.


  Capitolul II Criterii de eligibilitate, intensitatea ajutorului de stat și valoarea ajutorului

  Articolul 6

  Solicitanții ajutorului de stat sunt asociații sau organizații de crescători de animale care prestează serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1) și care îndeplinesc următoarele condiții:
  a) sunt persoane juridice conform legislației în vigoare;
  b) sunt acreditați de către ANZ pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale și/sau pentru determinarea calității genetice a raselor de animale;
  (la 01-04-2016, Lit. b) a art. 6 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )

  c) efectuează serviciile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a) și/sau lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei;
  d) realizează parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al rasei pentru care solicită sprijinul financiar.


  Articolul 7
  (1) Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și la art. 27 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei este:
  a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrelor genealogice;
  b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terți sau în numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului și a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.
  (2) Cheltuielile eligibile pentru acordarea ajutorului de stat în cazul serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt condiționate de realizarea următoarelor activități:
  a) colectarea și gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data nașterii, data însămânțării, data ieșirii din efectiv și cauza acesteia, evaluarea animalelor de către expert, actualizarea și prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice;
  b) activitățile administrative care au legătură cu înregistrarea datelor relevante privind animalele în registrele genealogice;
  c) actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor în registrele genealogice;
  d) publicarea informațiilor cu privire la registrele genealogice și a datelor din registrele genealogice; sau
  e) alte activități conexe întocmirii și menținerii registrului genealogic.
  (3) Cheltuielile eligibile pentru acordarea ajutorului de stat în cazul serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt condiționate de realizarea următoarelor activități:
  a) efectuarea testelor sau a controalelor;
  b) activități conexe colectării și evaluării datelor obținute din testele și controalele respective care vizează evaluarea genetică a animalelor pentru punerea în aplicare a unor tehnici avansate de reproducere și pentru menținerea diversității genetice; sau
  c) alte activități conexe serviciilor de determinare a calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.
  (4) TVA facturată de prestatorii de servicii către beneficiarii ajutorului de stat, aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (2) și (3), este eligibilă în cazul în care este nedeductibilă potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la beneficiari. În acest sens, beneficiarii trebuie să transmită prestatorilor de servicii care sunt înregistrați în scopuri de TVA o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de dreptul de deducere a TVA.(5) Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) este de maximum:
  a) 30 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline și ecvine;
  b) 10 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine și porcine.
  (6) Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an pentru cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (3) este de maximum:
  a) 80 lei, în cazul controlului performanțelor producției de lapte, și 20 lei, în cazul controlului producției de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine și bubaline;
  b) 15 lei, în cazul controlului performanțelor producției de lapte, 5 lei, în cazul producției de carne, 3 lei, în cazul producțiilor de lână, pentru rasele cu lână fină, și 4 lei, în cazul producției de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine și caprine;
  c) 10 lei, în cazul controlului performanțelor de producție la rasele de animale din specia porcine.


  Capitolul III Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

  Articolul 8
  (1) Cererile inițiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanți, avizate de către ANZ, se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului.
  (la 01-04-2016, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2015, cererile inițiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanți, avizate de către ANZ, se depun până în data de 15 ianuarie 2015.
  (la 01-04-2016, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (3) Cererea inițială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, este însoțită de următoarele documente:
  a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislației în vigoare;
  b) acreditarea solicitantului pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ;
  (la 01-04-2016, Lit. b) a alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )

  c) lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator și beneficiar, rasa și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menționa «întreprindere nou-înființată»;
  (la 01-04-2016, Lit. c) a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )

  d) abrogată;
  (la 01-04-2016, Lit. d) a alin. (3) al art. 8 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )

  e) copia contractului între deținătorul registrului genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
  f) lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (2), pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.
  (la 01-04-2016, Lit. f) a alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (4) Cererea inițială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, este însoțită de următoarele documente:
  a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislației în vigoare;
  b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, eliberată de ANZ;
  (la 01-04-2016, Lit. b) a alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )

  c) lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii beneficiare ale serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator și beneficiar, rasa și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menționa «întreprindere nou-înființată»;
  (la 01-04-2016, Lit. c) a alin. (4) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )

  d) abrogată;
  (la 01-04-2016, Lit. d) a alin. (4) al art. 8 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )

  e) copia contractului între deținătorul registrului genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale sau adeverință eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
  (la 01-04-2016, Lit. e) a alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )

  f) lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3), pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.
  (la 01-04-2016, Lit. f) a alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (5) Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1), solicitanții trebuie să încheie cu beneficiarii cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) contracte care să cuprindă specia, rasa și numărul de animale, serviciile prestate și tariful acestora, ce se păstrează de către solicitant și sunt puse la dispoziția persoanelor din cadrul ANZ care efectuează inspecția de stat în zootehnie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», cu modificările ulterioare.
  (la 01-04-2016, Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )
  (6) În cazul în care până în luna septembrie inclusiv a fiecărui an numărul de animale ale beneficiarului care fac obiectul serviciilor se reduce cu mai mult de 10% față de numărul de animale înscris în lista atașată cererii inițiale, solicitantul ajutorului de stat depune un formular de rectificare a efectivelor de animale, împreună cu cererea de plată aferentă trimestrului III sau, după caz, aferentă lunii septembrie.
  (la 20-03-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 158 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 20 martie 2019 )
  (7) Formularul de rectificare prevăzut la alin. (6), pus la dispoziție de centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, este însoțit de listele prevăzute la alin. (3) lit. c) și alin. (4) lit. c), care cuprind informații doar despre beneficiarii aflați în situația prevăzută la alin. (6), inclusiv numărul de animale al acestora existent la data de 30 septembrie a anului pentru care s-a solicitat ajutorul de stat.
  (la 20-03-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 158 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 20 martie 2019 )
  (8) După depunerea formularelor de rectificare, centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București diminuează corespunzător numărul de animale care fac obiectul serviciilor. După efectuarea corecțiilor în cererile inițiale, până la sfârșitul anului respectiv, suma rezultată se redistribuie solicitanților, numai în cazul în care au fost aplicate prevederile art. 9 alin. (3).
  (la 20-03-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 158 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 20 martie 2019 )


  Articolul 9
  (1) În 10 zile lucrătoare de la termenul de depunere a cererilor inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat, prevăzut la art. 8 alin. (1), centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București verifică, determină sumele și centralizează cererile și transmit APIA situațiile centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei și pentru efectuarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, al căror model este prevăzut în anexele nr. 3a și 3b.
  (la 20-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 158 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 20 martie 2019 )
  (2) APIA centralizează situațiile prevăzute la alin. (1) și comunică centrelor sale județene, respectiv al municipiului București sumele reprezentând ajutor de stat ce pot fi acordate, cu încadrarea în plafonul alocat anual prin buget cu această destinație.
  (la 16-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 49 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 16 februarie 2018 )
  (3) În cazul în care sumele solicitate depășesc plafonul alocat prin buget, APIA determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanților, și îl comunică centrelor sale județene, respectiv al municipiului București.(4) Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București aprobă suma anuală pentru cererile inițiale anuale de solicitare și notifică în scris fiecărui solicitant suma ce poate fi încasată sub forma ajutorului de stat.


  Articolul 10

  Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, se poate depune lunar/trimestrial, conform opțiunii menționate în cererea inițială, la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoțită de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:
  a) memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare și/sau conservare, aprobat de ANZ;
  b) lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (2) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
  c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menționate activitățile efectuate și cuantumul acestora, precum și perioada facturată;
  d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverința emisă de aparatul de specialitate al primarului localității unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligația depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
  (la 16-02-2018, Litera d) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 49 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 16 februarie 2018 )

  e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b), după caz.
  (la 10-04-2017, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )

  (la 01-04-2016, Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )


  Articolul 11

  Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4b, se poate depune lunar/trimestrial, conform opțiunii menționate în cererea inițială, la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoțită de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:
  a) memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare și/sau conservare, aprobat de ANZ;
  b) lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
  c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menționate activitățile efectuate și cuantumul acestora, precum și perioada facturată;
  d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcție de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat;
  e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverința emisă de aparatul de specialitate al primarului localității unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligația depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
  (la 16-02-2018, Litera e) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 49 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 16 februarie 2018 )

  f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b), după caz;
  (la 10-04-2017, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )

  (la 01-04-2016, Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )


  Articolul 12
  (1) În cazul în care solicitanții prevăzuți la art. 6 primesc sprijin și din surse comunitare pentru aceleași cheltuieli eligibile, iar prin cumulare se depășește intensitatea prevăzută la art. 7 alin. (1), din valoarea ajutorului cuvenit se deduce suma primită din surse comunitare.(2) În cazul în care există situații conform celor prevăzute la alin. (1) solicitanții ajutorului de stat completează o declarație pe propria răspundere la care anexează documentele doveditoare.


  Articolul 13
  (1) Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, după verificarea documentelor justificative, aprobarea cererilor de plată a ajutoarelor de stat și după caz, deducerea din drepturile de plată a sumelor rezultate din declarația prevăzută la art. 12 alin. (2), întocmesc și transmit la APIA centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrelor genealogice ale raselor de animale și centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5a și 5b.(2) APIA întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrelor genealogice ale raselor de animale și pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 14

  În baza situației centralizatoare a cererilor de plată a formelor de ajutor de stat, transmisă de APIA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de Situația centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.


  Articolul 15

  După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care alimentează conturile de subvenții ale centrelor județene sau al municipiului București, după caz, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanților ajutorului de stat, potrivit legislației în vigoare.


  Articolul 16
  (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării și plății ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.(2) Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către solicitanții ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăți.


  Articolul 17

  ANARZ verifică respectarea îndeplinirii normelor tehnice pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 și realizarea parametrilor tehnici ai programului de ameliorare, etapizat pentru fiecare an de acordare a ajutorului de stat.
  (la 01-04-2016, Art. 17 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )


  Capitolul IV Durata de aplicare și bugetul schemei de ajutor de stat

  Articolul 18

  Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 759.250 mii lei, din care 238.202,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 521.047,15 mii lei pentru speciile ovine și caprine.
  (la 26-10-2015, Art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. )


  Articolul 19
  (1) Ajutorul de stat a cărui valoare este prevăzută la art. 18 se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2015 este de maximum 25.000 mii lei, din care 15.702,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 9.297,15 mii lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015.
  (la 26-10-2015, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. )
  (3) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2016 este de maximum 32.000.000 lei, din care 18.500.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 13.500.000 lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2016.
  (la 01-04-2016, Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )
  (4) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2017 este de maximum 56.588.945 lei, din care 27.184.890 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 29.404.055 lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2017.
  (la 10-04-2017, Articolul 19 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )
  (5) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat pentru anul 2018 este de maximum 59.900.000 lei, din care 27.000.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 32.900.000 lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2018.
  (la 10-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 939 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 10 decembrie 2018 )
  (6) Suma alocată ajutorului de stat pentru anul 2019 este de maximum 72.075.000 lei, din care 34.525.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvidee, respectiv 37.550.000 lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2019.
  (la 20-03-2019, Articolul 19 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 158 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 20 martie 2019 )
  (7) Suma alocată ajutorului de stat pentru anul 2020 este de maximum 54.048 mii lei, din care 25.012 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 29.036 mii lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.
  (la 06-04-2020, Articolul 19 din Capitolul IV a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 266 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 06 aprilie 2020 )


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 20

  Nerespectarea de către solicitanți a condițiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii finanțării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor legislației în vigoare.


  Articolul 21
  (1) Sumele reprezentând ajutor de stat încasat necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Constatarea ajutorului necuvenit, calculul și individualizarea acestuia se efectuează de către instituția responsabilă pentru implementarea ajutoarelor de stat, respectiv APIA.
  (la 10-04-2017, Articolul 21 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )


  Articolul 22

  În baza prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de ajutor de stat și a condițiilor de eligibilitate, aprobate prin decizia directorului general al APIA și avizate de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aduse la cunoștința beneficiarilor prin afișare la sediile APIA și pe site-ul oficial al instituției.
  (la 10-04-2017, Articolul 22 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )


  Articolul 23

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 24

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 29 decembrie 2014.
  Nr. 1.179.

  Anexa nr. 1

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Județean .........................
  Nr. ........ din ...............
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
  (la 01-04-2016, Titlul anexei 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )

  Avizat
  Cerere inițială anuală de solicitare a
  ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire
  și menținere a registrului genealogic al rasei ...............
  Denumirea organizației sau asociației care întocmește și menține registrul genealogic ....................
  Sediul ..........................................................
  Codul unic de înregistrare ......................................
  Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociațiilor și fundațiilor ..............................
  Cont bancar nr. ..........., deschis la instituția financiar-bancară ......................
  (la 10-04-2017, Sintagma a fost înlocuită de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )

  Nr.
  crt.

  Specia

  Rasa
  Nr. de femele
  adulte de
  reproducție înscrise
  în registrul
  genealogic

  Valoarea
  estimată pe
  femelă pe an
  (lei)


  Valoarea
  totală
  estimată
  (col. 3 x
  col. 4)
  (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  TOTAL:


  Solicit plata ajutorului de stat: lunar [] trimestrial []
  Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.
  Data ...................
  Semnătura și ștampila
  ........................


  Anexa nr. 2

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Județean ...............................
  Nr. ........ din ...............
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
  (la 01-04-2016, Titlul anexei 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 214 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. )

  Avizat
  Cerere inițială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat
  pentru efectuarea serviciilor de determinare a calității
  genetice a raselor de animale
  Denumirea organizației sau asociației care efectuează servicii de determinare a calității genetice a raselor de animale ..................................
  Sediul ..................................................
  Codul unic de înregistrare ..............................
  Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociațiilor și fundațiilor (dacă este cazul) .......................
  Cont bancar nr. ..........., deschis la instituția financiar-bancară ......................
  (la 10-04-2017, Sintagma a fost înlocuită de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )

  Nr.
  crt.  Specia  Rasa


  Denumirea
  asociației sau
  organizației
  care întocmește
  și menține
  registrul
  genealogic
  al rasei

  Nr. de animale
  care fac
  obiectul
  serviciului
  (capete)
  Producția
  controlată

  Valoarea
  estimată pe
  cap de animal
  pe an
  (lei)  Valoarea
  totală
  estimată
  (col. 4 x
  col. 6)
  (lei)


  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  TOTAL:
  Solicit plata ajutorului de stat: lunar [] trimestrial []
  Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.
  Data .....................
  Semnătura și ștampila
  ..........................


  Anexa nr. 3a

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Județean .............................
  Nr. ........ din .............................
  Situația centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea
  serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei

  Nr.
  crt.

  Denumirea
  solicitantului


  Rasa

  Numărul de
  animale (capete)

  Suma solicitată
  (lei)

  1.

  2.

  ...

  TOTAL:

  Director executiv,
  ............................................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)


  Anexa nr. 3b

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Județean .................................
  Nr. ............ din ...................
  Situația centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea
  serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale

  Nr.
  crt.


  Denumirea
  solicitantului


  Denumirea
  asociației
  sau organizației
  care întocmește
  și menține
  registrul
  genealogic
  al rasei


  Rasa


  Numărul de
  animale
  (capete)

  Suma solicitată
  (lei)


  1.


  2.


  ...


  TOTAL:


  Director executiv,
  ............................................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)


  Anexa nr. 4a

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Județean .........................
  Nr. ........... din ..................
  Verificat și aprobat
  pentru suma de ............. lei
  la data de .............
  Director executiv,
  ..................
  Cerere de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și
  menținere a registrului genealogic al rasei pentru luna ..............
  Denumirea organizației sau asociației care efectuează servicii de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei ......................
  Sediul ...............................................
  Cod unic de înregistrare ...........................
  Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociațiilor și fundațiilor (dacă este cazul) ........................
  Cont bancar nr. ..........., deschis la instituția financiar-bancară ......................
  (la 10-04-2017, Sintagma a fost înlocuită de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )

  Nr.
  crt.  Specia  Rasa


  Nr. de animale
  care fac
  obiectul
  serviciului
  Alte ajutoare
  declarate
  conform art. 12
  din hotărâre
  (lei)  Valoarea
  cheltuielilor
  efectuate
  (lei)
  Intensitatea
  ajutorului


  Valoarea
  ajutorului
  de stat
  solicitat
  [(col. 5 -
  col. 4) x
  col. 6]
  (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  TOTAL:
  Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.
  Data ...................
  Semnătura și ștampila
  ........................


  Anexa nr. 4b

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Județean ...............................
  Verificat și aprobat
  pentru suma de .......................... lei
  la data de .........................
  Director executiv,
  ..................
  Cerere de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de
  determinare a calității genetice a raselor de animale
  pentru luna ......................
  Denumirea organizației sau asociației care efectuează servicii de determinare a calității genetice a raselor de animale .......................
  Sediul ...............................................
  Codul unic de înregistrare ..........................
  Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociațiilor și fundațiilor (dacă este cazul) .......................
  Cont bancar nr. ..........., deschis la instituția financiar-bancară ......................
  (la 10-04-2017, Sintagma a fost înlocuită de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 212 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017 )

  Nr.
  crt.

  Specia

  Rasa
  Denumirea
  asociației
  sau orga-
  nizației
  care
  întocmește
  și menține
  registrul
  genealogic
  al rasei

  Nr. de
  animale
  (capete)
  Producția
  contro-
  lată


  Alte ajutoare
  declarate
  conform art. 12
  din hotărâre
  (lei)

  Valoarea
  cheltuielilor
  efectuate
  (lei)


  Intensitatea
  ajutorului
  Valoarea
  ajutorului
  de stat
  solicitat
  [(col. 7 -
  col. 6) x
  col. 8]
  (lei)


  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9  TOTAL:


  Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.
  Data ........................
  Semnătura și ștampila
  ..............................


  Anexa nr. 5a

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Județean ......................
  Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire
  și menținere a registrelor genealogice ale raselor de animale pentru luna ........

  Bun de plată pentru suma de ............lei
  Director executiv,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)

  Nr. crt.

  Denumirea solicitantului

  CUI/CIF

  Specia

  Rasa

  Nr. de animale (capete)

  Valoare ajutor de stat (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  TOTAL:

  Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalității datelor.
  Director executiv adjunct,
  .............................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  Verificat
  ……………………..
  Întocmit
  ……………………

  (la 20-03-2019, Anexa nr. 5a a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 158 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 20 martie 2019 )


  Anexa nr. 5b

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Județean ......................
  Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile
  de determinare a calității genetice a raselor de animale pentru luna ............

  Bun de plată pentru suma de ............lei
  Director executiv,
  ...........................................................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)
  Nr. crt.Denumirea solicitantuluiCUI/CIFSpeciaRasaDenumirea asociației sau organizației care întocmește și menține registrul genealogic al raseiNr. de animale (capete)Valoarea ajutorului de stat (lei)
  01234567
  TOTAL:  Certificat din punctul de vedere al realității, regularității și legalității datelor.
  Director executiv adjunct,
  .............................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  Verificat
  ……………………..
  Întocmit
  ……………………

  (la 20-03-2019, Anexa nr. 5b a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 158 din 19 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 20 martie 2019 )


  Anexa nr. 6

  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Nr. ........../..................
  Centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat
  pentru serviciile de întocmire și menținere a
  registrelor genealogice ale raselor de animale și pentru
  serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale

  Nr.
  crt.
  Județul  Denumirea
  solicitantului  Serviciile
  pentru care se
  acordă ajutorul  Specia
  Rasa  Nr. de
  animale
  (capete)


  Valoarea
  ajutorului
  de stat
  pentru plată
  (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  TOTAL:

  X

  X

  X

  X

  X

  X


  Director general,
  .........................................
  (numele și prenumele, semnătura și ștampila)


  Anexa nr. 7

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Situația centralizatoare a ajutorului de stat

  Nr.
  crt.


  Denumirea serviciilor pentru care se acordă ajutor de stat


  Valoarea

  0

  1

  2

  1


  Serviciile de întocmire și menținere a registrului
  genealogic și de determinare a calității genetice a raselor
  de animale
  TOTAL:  Aprobat
  Ordonator principal de credite,
  ...............................