ORDIN nr. 673 din 9 decembrie 2008
privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008  Având în vedere prevederile art. 32 şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, ale art. 25 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 11 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
  ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală se realizează în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, pe baza "Programului unitar de pregătire" prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti pe centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) În perioada 2009-2012, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului menţionat la art. 1 se desfăşoară în serii de pregătire cu durata de 5 zile, conform categoriilor de personal încadrate pe grupele de pregătire prevăzute în anexa nr 3.
  (2) Baza de calcul a necesarului de pregătire pentru perioada menţionată la alin. (1) este prevăzută în anexa nr 4.
  (3) Repartizarea necesarului de pregătire, pe categorii de personal şi judeţele arondate centrelor zonale de pregătire Bacău, Craiova şi Cluj-Napoca este stabilită în anexele nr 5, 6 şi 7.


  Articolul 4

  Anual, pe baza propunerilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative stabileşte planificarea numerică, pe categorii de personal şi pe seriile de pregătire organizate în centrele zonale Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova.


  Articolul 5

  Prefecţii, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, stabilesc, în baza planificării anuale şi a propunerilor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, personalul care participă la pregătire şi emit dispoziţiile necesare.


  Articolul 6

  (1) Centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova comunică instituţiilor prefectului şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, lunar, situaţia prezenţei la pregătire a personalului planificat în seriile din luna precedentă.
  (2) Prefecţii analizează periodic, în cadrul şedinţelor comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, situaţia participării la pregătire a personalului planificat şi dispun măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor.
  (3) Personalul care nu s-a prezentat la pregătire din motive întemeiate va fi replanificat în serii ulterioare.


  Articolul 7

  Prefecţii judeţelor în care funcţionează centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova, precum şi inspectorii'adşefi ai inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă în a căror zonă de competenţă sunt dispuse acestea acordă sprijinul necesar organizării activităţilor de pregătire desfăşurate în baza prezentului ordin.


  Articolul 8

  Anexele nr 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 9 decembrie 2008.
  Nr 673.


  Anexa 1
  PROGRAMUL UNITAR
  de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor
  instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere
  din administraţia publică locală
  1. Strategii şi politici naţionale. Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă
  1.1. Managementul situaţiilor de urgenţă - componentă a politicii de securitate naţională a statului român
  1.2. Cadrul normativ specific managementului situaţiilor de urgenţă
  1.3. Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă: organisme, competenţe şi relaţii funcţionale
  1.4. Protecţia civilă - măsuri şi sarcini organizatorice realizate pentru prevenirea şi reducerea riscului de producere a dezastrelor
  2. Profilul dezastrelor
  2.1. Dezastre naturale şi antropice
  2.2. Tipuri de risc specifice teritoriului naţional. Consecinţe pe care acestea le generează
  2.3. Impactul dezastrelor asupra comunităţilor, infrastructurii şi mediului
  2.4. Problematica riscului şi vulnerabilităţii. Strategii şi programe de reducere a riscului
  3. Managementul situaţiilor de urgenţă la nivel local
  3.1. Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în domeniul situaţiilor de urgenţă
  3.2. Protecţia populaţiei, bunurilor materiale şi mediului în situaţii de urgenţă. Cerinţe şi modalităţi de realizare
  3.3. Planuri şi programe de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
  3.4. Procesul decizional. Flux informaţional şi proceduri de intervenţie utilizate pentru managementul situaţiilor de urgenţă
  3.5. Măsuri de protecţie şi reguli de comportare în situaţii de urgenţă
  3.6. Rolul factorilor decizionali în planificarea şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare managementului unitar al situaţiilor de urgenţă
  4. Structuri şi mecanisme necesare managementului situaţiilor de urgenţă
  4.1. Susţinerea participării publice a comunităţilor şi organizaţiilor neguvernamentale la acţiunile specifice de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în scopul restabilirii stării de normalitate
  4.2. Servicii voluntare de urgenţă - criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
  4.3. Cooperarea internaţională şî asistenţa umanitară în situaţii de urgenţă; organisme şi programe de cooperare şi asistenţă pe plan european şi internaţional
  5. Activităţi practic-aplicative şi de documentare
  Activităţile practic-aplicative se realizează prin organizarea de ateliere de lucru, întâlniri cu specialişti, vizite documentare, prezentări de mijloace tehnice şi participare la exerciţii de alarmare publică şi de specialitate şi vizează rezolvarea, potrivit nivelului de competenţă deţinut, a unor situaţii specifice privind: organizarea şi conducerea şedinţelor comitetelor pentru situaţii de urgenţă; întocmirea proiectelor de hotărâri ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă; întocmirea actelor de autoritate pentru punerea în practică a hotărârilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă; exemple practice privind adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă - acţiuni preventive/avertizarea populaţiei/alocarea resurselor umane, materiale şi financiare/acţiuni şi măsuri dispuse pentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi restabilirea stării de normalitate; planificarea, organizarea şî desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului din cadrul structurilor din subordine sau aflate în coordonare.
  În funcţie de categoria de personal pregătită, timpul dedicat activităţilor practic-aplicative se repartizează după cum urmează:
  a) pentru grupa I de pregătire: în limita a 30% din timpul alocat pregătirii;
  b) pentru grupele a II-a şi a III-a de pregătire: în limita a 50% din timpul alocat pregătirii.
  NOTĂ:
  Pentru grupele a II-a şi a III'ada de pregătire, pregătirea pentru tipul de risc "inundaţii" se realizează în mod obligatoriu şi prin utilizarea concepţiei exerciţiului "Managementul situaţiilor de urgenţă determinate de inundaţii", dezvoltat în cadrul componentei III a proiectului de înfrăţire RO-PHARE 2005/017-690.01.04 "Contribuţia privind stabilirea unei administraţii pentru managementul la dezastre, la nivel regional şi local".


  Anexa 2
  ARONDAREA
  judeţelor şi a municipiului Bucureşti pe centrele zonale de pregătire
  Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova
  Centrul de pregătire Bacău (str. George Bacovia nr. 57) Fax: 0234/511 883 Centrul de pregătire Cluj-Napoca (str. Aviator Bădescu nr. 7-9) Fax: 0264/598 205 Centrul de pregătire Craiova (Str. Jietului nr. 15-17) Fax: 0251/415 033
  1. BACĂU 1. ALBA 1. ARGEŞ
  2. BOTOŞANI 2. ARAD 2. CARAŞ-SEVERIN
  3. BRĂILA 3. BIHOR 3. CĂLĂRAŞI
  4. BUZĂU 4. BISTRIŢA-NĂSĂUD 4. DÂMBOVIŢA
  5. CONSTANŢA 5. BRAŞOV 5. DOLJ
  6. GALAŢI 6. CLUJ 6. GIURGIU
  7. IAŞI 7. COVASNA 7. GORJ
  8. NEAMŢ 8. HARGHITA 8. IALOMIŢA
  9. PRAHOVA 9. HUNEDOARA 9. ILFOV
  10. SUCEAVA 10. MARAMUREŞ 10. MEHEDINŢI
  11. TULCEA 11. MUREŞ 11. OLT
  12. VASLUI 12. SATU MARE 12. TELEORMAN
  13. VRANCEA 13. SĂLAJ 13. VÂLCEA
  14. SIBIU 14. BUCUREŞTI
  15. TIMIŞ


  Anexa 3
  CATEGORIILE DE PERSONAL
  şi repartizarea acestora pe grupe de pregătire
  ┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Grupa de pregătire │ Categoria de personal │
  ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Prefect │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Subprefect │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Preşedinte al consiliului judeţean │
  │Grupa I ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Vicepreşedinte al consiliului judeţean │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Secretar general al judeţului/municipiului Bucureşti │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti │
  ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Primar al municipiului şi oraşului/sectorului │
  │ │municipiului Bucureşti │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Grupa a II-a │Viceprimar al municipiului şi oraşului/sectorului │
  │ │municipiului Bucureşti │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Secretar al municipiului şi oraşului/sectorului │
  │ │municipiului Bucureşti │
  ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Primar al comunei │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Grupa a III-a │Viceprimar al comunei │
  │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │Secretar al comunei │
  └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 4
  BAZA DE CALCUL
  a necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire
  Bacău, Cluj-Napoca şi Craiova
    CENTRUL DE PREGĂTIRECategorii de personal
    DETALIIPrefecţiSub- prefecţiPreşedinţi ai consiilor judeţeneVice- preşedinţi ai consiliilor judeţeneSecretari generali ai judeţelorPrimari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelorViceprimari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelorSecretari ai municipiilor, oraşelor şi sectoarelorPrimari ai comunelorViceprimari ai comunelorSecretari ai comunelorTotal
    BACĂUNecesar de pregătit132613261395108959469469463227
    Planificat200913261326139510895400200   989
    2010                 446500   946
    2011                 100246500846
    2012                     446446
    Total132613261395108959469469463227
    CLUJ- NAPOCANecesar de pregătit15301530151331481339649649643411
    Planificat20091530153015133148133400100   1019
    2010                 464500   964
    2011                 100264600964
    2012                   100364464
    Total15301530151331481339649649643411
    CRAIOVANecesar de pregătit142913261393107939409409403208
    Planificat200914291326139310793400200   988
    2010                 440500   940
    2011                 100240500840
    2012                     440440
    Total142913261393107939409409403208
    TOTAL GENERALNecesar de pregătit42854182413213633212850285028509846
    Planificat200942854182413213633211200500   2996
    2010                 13501500   2850
    2011                 30075016002650
    2012                   10012501350
    Total42854182413213633212850285028509846  Anexa 5
  REPARTIZAREA
  necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de
  personal şi judeţele arondate centrului zonal de pregătire Bacău
  *Font 8*
  Nr crt Categorii de personal Judeţe: BC BT BR BZ CT GL IS NT PH SV TL VS VN Total cur- sanţi
  1. Prefecţi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  2. Subprefecţi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
  3. Preşedinţi ai consiliilor judeţene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  4. Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
  5. Secretari generali ai judeţelor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  6. Primari ai municipiilor şi oraşelor 8 7 4 5 12 4 5 5 14 16 5 5 5 95
  7. Viceprimari ai municipiilor şi oraşelor 9 8 5 6 13 5 6 6 15 17 6 6 6 108
  8. Secretari ai municipiilor şi oraşelor 8 7 4 5 12 4 5 5 14 16 5 5 5 95
  9. Primari ai comunelor 85 71 40 82 58 61 92 78 90 97 43 81 68 946
  10. Viceprimari ai comunelor 85 71 40 82 58 61 92 78 90 97 43 81 68 946
  11. Secretari ai comunelor 85 71 40 82 58 61 92 78 90 97 43 81 68 946
  TOTAL: 287 242 140 269 218 203 299 257 320 347 152 266 227 3227


  Anexa 6
  REPARTIZAREA
  necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de
  personal şi judeţele arondate centrului zonal de pregătire Cluj-Napoca
  *Font 7*
  Nr crt Categorii de personal Judeţe: AB AR BH BN BV CJ CV HR HD MM MS SM SJ SB TM Total cur- sanţi
  1. Prefecţi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
  2. Subprefecţi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
  3. Preşedinţi ai consiliilor judeţene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
  4. Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
  5. Secretari generali ai judeţelor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
  6. Primari ai municipiilor şi oraşelor 11 10 10 4 10 6 5 9 14 13 11 5 4 11 10 133
  7. Viceprimari ai municipiilor şi oraşelor 12 11 11 5 11 7 6 10 15 14 12 6 5 12 11 148
  8. Secretari ai municipiilor şi oraşelor 11 10 10 4 10 6 5 9 14 13 11 5 4 11 10 133
  9. Primari ai comunelor 67 68 90 58 48 74 40 58 55 63 91 57 56 53 86 964
  10. Viceprimari ai comunelor 67 68 90 58 48 74 40 58 55 63 91 57 56 53 86 964
  11. Secretari ai comunelor 67 68 90 58 48 74 40 58 55 63 91 57 56 53 86 964
  TOTAL: 242 242 308 194 182 248 143 209 215 236 314 194 188 200 296 3411


  Anexa 7
  REPARTIZAREA
  necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de
  personal şi judeţele arondate centrului zonal de pregătire Craiova
  Nr crt Categorii de personal Judeţe: AG CS CL DB DJ GR GJ IL IF MH OT TR VL Mp B Sec- toa- re Total cur- sanţi
  1. Prefecţi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
  2. Subprefecţi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 29
  3. Preşedinţi ai consiliilor judeţene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  4. Vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
  5. Secretari generali ai judeţelor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  6. Primari ai municipiilor şi oraşelor 7 8 5 7 7 3 9 7 4 5 8 5 11 1 6 93
  7. Viceprimari ai municipiilor şi oraşelor 8 9 6 8 8 4 10 8 5 6 9 6 12 2 6 107
  8. Secretari ai municipiilor şi oraşelor 7 8 5 7 7 3 9 7 4 5 8 5 11 1 6 93
  9. Primari ai comunelor 95 69 50 81 104 51 61 59 35 61 104 92 78 940
  10. Viceprimari ai comunelor 95 69 50 81 104 51 61 59 35 61 104 92 78 940
  11. Secretari ai comunelor 95 69 50 81 104 51 61 59 35 61 104 92 78 940
  TOTAL: 314 239 173 272 341 170 218 206 125 206 344 299 275 8 18 3208

  -------