HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping**1)
(actualizată până la data de 8 august 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 8 august 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 547 din 30 iulie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  ---------
  **1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi, inclusiv demnitarii.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 547 din 30 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.


  Anexa 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenţiei Naţionale Anti-Doping
  Numărul maxim de posturi = 69, inclusiv demnitarii
             ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────┐
             │ CONSILIUL │ │ │ │CONSILIUL DE PREVENIRE ŞI │
             │ DIRECTOR ├────┤ PREŞEDINTE ├────┤ COMBATERE A TRAFICULUI │
             │ │ │ │ │ILICIT DE SUBSTANŢE DOPANTE│
             └─────────────┘ └──────────┬───┘ │ CU GRAD MARE │
                                           │ └───────────────────────────┘
                                           │
                                           │ ┌─────────────┐
                                           │ │ CABINET │
                                           ├─────→│ PREŞEDINTE │
                                           │ └─────────────┘
                                           │
              COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMISIA DE ACORDARE A
                                           │ SCUTIRILOR PENTRU UZ
                                           │ TERAPEUTIC
                                           │
   COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │
   ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL ---------┤
   SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │
   REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │
                                           │
                                           │ ┌───────────────┐
                                           │ │ COMPARTIMENTUL│
                                           ├─────→│ AUDIT INTERN*)│
                                           │ └───────────────┘
                                           │
                   ┌───────────────────────┴──────────────────┐
                   ↓ ↓
          ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐
          │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │
          └───────┬───────────┘ └───────┬────────┘
                  │ │
           ┌──────┴────────┐ ┌──────┴────────┐
           ↓ ↓ ↓ ↓
      ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────────────┐┌─────────┐
      │SERVICIUL│ │SERVICIUL│ │ DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA │
      │ JURIDIC │ │ECONOMIC │ │ DE TESTARE, ││CERCETARE│
      │ ŞI │ │ ŞI │ │ANTITRAFIC SUBSTANŢE││ ŞI │
      │ RESURSE │ │ADMINIS- │ │INTERZISE, RELAŢII ││LABORATOR│
      │ UMANE │ │TRATIV │ │ PUBLICE ŞI ││ CONTROL │
      └─────────┘ └─────────┘ │ INTERNAŢIONALE ││ DOPING │
                                             └────────────────────┘└─────────┘

  ---------
  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.
  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 547 din 30 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  REGULAMENT 25/10/2006