ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 27 iunie 2007
pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007  Situaţia extraordinară se motivează prin faptul că achiziţia materialului seminal pentru însămânţările artificiale la animale de către instituţiile statului se poate realiza numai prin licitaţie, iar organizarea unei licitaţii la care să fie acceptaţi numai producători indigeni contravine legislaţiei privind achiziţiile publice.
  Caracterul de urgenţă rezultă din faptul că, la specia bovine, principala beneficiară a acestei forme de sprijin, frecvenţa cea mai mare a însămânţărilor artificiale se înregistrează în perioada mai-iulie, iar stocurile achiziţionate în anul 2006 sunt insuficiente pentru acoperirea necesarului din această perioadă.
  Consecinţa nepromovării actului normativ ar putea fi sistarea reproducţiei la specia bovine, cu efecte negative asupra natalităţii, respectiv asupra producţiei de lapte şi carne de bovine, sau reproducţia prin montă naturală, cu tauri de valoare genetică redusă, cu efecte negative asupra potenţialului de producţie al generaţiei viitoare de vaci şi implicit asupra ofertei de produse din lapte şi carne de bovine pe piaţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Articolul 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Litera c) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) contravaloarea materialului seminal provenit de la reproducători atestaţi şi autorizaţi oficial, utilizat la însămânţarea artificială a animalelor şi a agentului criogenic de conservare, până la 100%."
  2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Cuantumul finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru acţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c), condiţiile şi modul de acordare se aprobă anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în limita sumelor alocate cu această destinaţie."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeş
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 iunie 2007.
  Nr. 66.
  -----------