HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 26 noiembrie 2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1."
  2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul total maxim de posturi ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este de 126, inclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului demnitarului."
  3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, precum şi cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ------------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ştefan Stoica
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Duţu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 26 noiembrie 2014.
  Nr. 1.062.


  Anexa
  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
  *Font 7*
      Numărul maxim de posturi: 126, inclusiv demnitarul şi
      posturile aferente cabinetului demnitarului
                                             ┌────────────┐ ┌────────────────┐
                                             │ PREŞEDINTE ├───────>│Cabinet demnitar│
                                             └─────┬──────┘ └────────────────┘
                                                   │
                              ┌─────────────┐ │
                              │Birou juridic│<─────┤
                              └─────────────┘ │
                              ┌─────────────┐ │ ┌──────────────┐
                              │Compartiment │ │ │ Compartiment │
                              │ informaţii │<─────┼──────>│ audit public │
                              │ clasificate │ │ │ intern │
                              └─────────────┘ │ └──────────────┘
                                                   │
                                                   v
           ┌───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
           │ │ │ │ │
           v v v v v
  ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────┐
  │ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ Direcţia economico-│ │Serviciul stocare│
  │gestionare, evaluare│ │gestionare, evaluare│ │ inspecţie şi │ │financiară, resurse │ │ geologică a │
  │ şi concesionare │ │ şi concesionare │ │supraveghere terito- │ │ umane şi │ │ dioxidului de │
  │ resurse/rezerve │ │ resurse/rezerve │ │rială a activităţilor│ │ administrativ │ │ carbon │
  │ petrol │ │ minerale. │ │miniere şi a operaţi-│ │ │ │ │
  │ │ │Integrare europeană │ │unilor petroliere │ │ │ │ │
  └────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────┘

  ----