HOTĂRÂRE nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
(actualizată până la data de 25 noiembrie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 29 noiembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.249 din 8 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.446 din 25 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.163 din 17 noiembrie 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 2, şi lista cuprinzând principalele dotări ale Centrului Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 3.
  ---------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al at. I din HOTĂRÂREA nr. 1.446 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 16 decembrie 2009.


  Articolul 3

  Data limită a intrării în funcţiune a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se stabileşte la 1 ianuarie 2005.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 9 septembrie 2004.
  Nr. 1.490.


  Anexa 1

  REGULAMENT 09/09/2004


  Anexa 2

  ORGANIGRAMA
  Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
  ------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.163 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  LISTA*)
  cu dotările principale ale Centrului Operaţional
  Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
  1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu
  2. Materiale pentru amenajarea spaţiilor de odihnă a personalului, prepararea şi servitul hranei
  3. Aparate radio
  4. Aparate TV color
  5. Mijloace de comunicaţii: telefoane fixe şi mobile; faxuri; radiotelefoane analogice şi digitale fixe, mobile şi portabile; modem Internet; echipament videoconferinţă; dispecerat; mijloace de comunicaţii pe unde scurte; mijloace de comunicaţii prin satelit
  6. Mijloace electronice de securizare a accesului şi de supraveghere exterioară a locului de dispunere
  7. Mijloace informatice: laptop-uri; staţii de lucru; servere; imprimante; software
  8. Hărţi digitale, hărţi ale Europei, României şi judeţelor, planul municipiului Bucureşti
  9. Mijloace individuale de protecţie, iluminat, de prim ajutor şi de apărare împotriva incendiilor
  10. Instalaţii pentru aer condiţionat şi sisteme de filtroventilaţie
  11. Autospeciale pentru conducerea acţiunilor de intervenţie
  12. Acte normative specifice şi literatură de specialitate
  13. Planuri şi programe specifice
  14. Aparatură de multiplicat documente
  15. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare.
  -------------
  *) În funcţie de necesităţi, lista se completează şi cu alte categorii de dotări materiale utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extinderea competenţelor, prin hotărâre a Guvernului
  -----------