ORDIN nr. 252 din 28 iunie 2012 (*actualizat*)
privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
(actualizat până la data de 17 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 674 din 29 iunie 2012
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 252 din 28 iunie 2012
 • ----------
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. C.V. 1.869 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/1.690 din 28 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:
  - titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;
  - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă modelul formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Prescripţia medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi poate fi: on-line sau off-line.
  Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente obligatorii: o componentă care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de către farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are şi o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracţionată, în ceea ce priveşte atât numărul medicamentelor, cât şi cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient.
  -------------
  Teza a doua a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.
  Prescripţia medicală electronică on-line este formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de servicii medicale/medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem.
  Prescripţia medicală electronică off-line este:
  a) pentru componenta prescriere: formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de medic folosind o aplicaţie informatică dedicată, neconectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nevalidată şi neînregistrată în sistem;
  b) pentru componenta eliberare: formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem.
  (3) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe medic prescriptor şi pe program/subprogram de sănătate, după caz, şi vor atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au încheiate convenţii pentru prescriere de medicamente un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
  (3) Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, este prevăzută în anexa nr. 3.
  -------------
  Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, şi se aplică începând cu luna iulie 2012.


  Ministrul sănătăţii,

  Vasile Cepoi

  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu

  Anexa 1

  ----------
  "Componenta prescriere" din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015.
  II. Componentă eliberare
  *Font 9*

    Serie ............... Număr ................. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    1. Farmacia ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    ............................................... ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
                                                                          ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    CUI ............................ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    CAS/contract ............................ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
   ___________________________________________________________________________________

    2. Am primit medicamentele [] Asigurat [] Împuternicit Nume ................
       CID/CNP Prenume .............
       CE ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ B.I.(C.I.) Seria ....
       PASS └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Nr. .................

       Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţie .... Semnătură ...........
   ___________________________________________________________________________________

    3. Taxare Data prescrierii .../.../.... Data eliberării: .../..../...
   ___________________________________________________________________________________

   ┌───┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┬───────┬──────────┐
   │Po-│% Preţ│Listă│ Cod │ Denumire │Cantitate│Nr. zile│Preţ │ Preţ │Valoare│ Valoare │
   │zi-│ ref. │ │diag.│comercială│eliberată│trata- │amănunt│referinţă│amănunt│compensare│
   │ţie│ │ │ │ │ (UT) │ment │ /UT │ /UT │ │ │
   ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
   │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
   │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
   │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
   │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
   │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
   │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
   │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └───┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┘

   TOTAL A: ....... B: ....... C1: ....... C2: ...... C3: ....... OTC: ........

   Contribuţia asigurat ................. Total valoare compensată .............

   Bon fiscal nr. .......................

   Numele persoanei care eliberează ┌──────────┐
   .................................. │ L.S. │
                                                                          │ Farmacie │
    Semnătură ................ │ │
                                                                          └──────────┘

    Foloseşte-ţi drepturile!
    Alege să fii corect informat!
    La eliberarea medicamentelor, solicită farmacistului precizări privind preţurile
    medicamentelor recomandate
   ___________________________________________________________________________________

    Acest document a fost înregistrat cu numărul ............/.......... în Sistemul
    Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS.

    Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii
    nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1259/2001 de către: .......... cu
    certificatul numărul ........ din data .......... emis de ..........- furnizor
    de servicii de certificare acreditat conform legii.

    Acest document a fost imprimat folosind aplicaţia ........... dezvoltată de ......

  --------
  Punctul I - Componenta prescriere din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 669 din 2 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 octombrie 2014.


  Anexa 2

  NORMA 28/06/2012


  Anexa 3

  LISTA
  abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri,
  convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii
  şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European
  şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor─ documente
  ┌───────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
  │ Codul │ │ Card european de │ Acord │
  │ ţării │ Denumirea ţării │asigurări de sănătate│internaţional│
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AF │Afganistan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ZA │Africa de Sud │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AL │Albania │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ DZ │Algeria │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AD │Andorra │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AO │Angola │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AI │Anguilla │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AG │Antigua şi Barbuda │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AN │Antilele Olandeze (Bonaire)│ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AR │Argentina │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AM │Armenia │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AW │Aruba │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SH │Teritoriile Britanice de │ │ │
  │ │peste Mări │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AU │Australia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AT │Austria │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AZ │Azerbaidjan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BS │Bahamas │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BH │Bahrain │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BD │Bangladesh │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BB │Barbados │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BY │Belarus │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BE │Belgia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BZ │Belize │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BJ │Benin │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BM │Bermude │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BO │Bolivia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BA │Bosnia şi Herţegovina │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BW │Botswana │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BR │Brazilia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BN │Brunei │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BG │Bulgaria │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BF │Burkina Faso │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BI │Burundi │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ BT │Bhutan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KH │Cambodgia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CM │Camerun │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CA │Canada │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SP │Insulele Canare │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CV │Capul Verde │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KY │Insulele Cayman │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CZ │Cehia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CF │Republica Centrafricană │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CL │Chile │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CN │China │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TD │Ciad │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CY │Cipru │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CI │Cote d'Ivoire │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CO │Columbia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ YT │Mayotte │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PM │Saint Pierre şi Miquelon │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KM │Uniunea Comorelor │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CD │Republica Democrată Congo │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CG │Republica Congo │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KR │Coreea de Sud │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CR │Costa Rica │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ HR │Croaţia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CU │Cuba │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ DK │Danemarca │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ DJ │Djibouti │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ DM │Dominica │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ DO │Republica Dominicană │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ EC │Ecuador │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ EG │Egipt │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SV │El Salvador │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CH │Elveţia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AE │Emiratele Arabe Unite │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ER │Eritreea │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ EE │Estonia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ET │Etiopia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ FJ │Fiji │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ FI │Finlanda │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ FR │Franţa │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GA │Gabon │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GM │Gambia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GE │Georgia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GS │Georgia de Sud şi Insulele │ │ │
  │ │Sandwich de Sud │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ DE │Germania │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GH │Ghana │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GI │Gibraltar │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GR │Grecia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GD │Grenada │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GL │Groenlanda │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GP │Guadelupa │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GU │Guam │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GT │Guatemala │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GN │Guineea │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GW │Guineea-Bissau │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GQ │Guineea Ecuatorială │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GY │Guyana │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GF │Guyana Franceză │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ HT │Haiti │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ HN │Honduras │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ IN │India │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ID │Indonezia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ CK │Insulele Cook │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ FK │Insulele Falkland (Malvine)│ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ FO │Insulele Feroe │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MP │Insulele Mariane │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SB │Insulele Solomon │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ VG │Insulele Virgine Britanice │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ VI │Insulele Virgine SUA │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ WF │Insulele Wallis şi Futuna │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ JO │Regatul Haşemit al │ │ │
  │ │Iordaniei │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ IR │Republica Islamică Iran │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ IQ │Irak │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ IE │Irlanda │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ IS │Islanda │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PS │Autoritatea Palestiniană │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ IT │Italia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ JM │Jamaica │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ JP │Japonia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KZ │Kazahstan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KE │Kenya │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KG │Kârgâzstan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KI │Kiribati │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ XZ │Kosovo │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KW │Kuwait │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LA │Laos │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LS │Lesotho │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LV │Letonia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LB │Liban │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LR │Liberia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LY │Libia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LI │Liechtenstein │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LT │Lituania │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LU │Luxemburg │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ GB │Marea Britanie │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MO │Macao │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MK │Macedonia │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MG │Madagascar │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MY │Malaysia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MW │Malawi │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MV │Maldive │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ML │Mali │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MT │Malta │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MA │Maroc │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MH │Marshall (insule) │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MQ │Martinica │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MR │Mauritania │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MU │Mauritius │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MX │Mexic │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ FM │Micronezia (stat federal) │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MD │Moldova │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MC │Monaco │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MN │Mongolia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MS │Montserrat │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MZ │Mozambic │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ MM │Myanmar │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NA │Namibia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NR │Nauru │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NP │Nepal │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NI │Nicaragua │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NE │Niger │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NG │Nigeria │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NU │Insula Niue │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NF │Insula Norfolk │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NO │Norvegia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NC │Noua Caledonie │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NZ │Noua Zeelandă │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ NL │Olanda │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ OM │Oman │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PK │Pakistan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PW │Palau │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PA │Panama │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PG │Papua Noua Guinee │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PY │Paraguay │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PE │Peru │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PH │Filipine │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PN │Insulele Pitcairn, │ │ │
  │ │Henderson, Ducie şi Oeno │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PF │Polinezia Franceză │ │ │
  │ │(inclusiv) │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PL │Polonia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PR │Puerto Rico │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ PT │Portugalia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ QA │Qatar │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KP │Coreea de Nord │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ RE │Reunion │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ RU │Rusia (federaţie) │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ RW │Rwanda │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ AS │Samoa (SUA) │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ WS │Samoa Occidentală │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SM │San Marino │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ST │Săo Tome şi Principe │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SA │Arabia Saudită │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SN │Senegal │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ RS │Serbia │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SC │Seychelles │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ KN │Federaţia Saint Kitts şi │ │ │
  │ │Nevis │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LC │Saint Lucia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ VC │Saint Vincent şi Grenadine │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SL │Sierra Leone │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SG │Singapore │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SY │Siria │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SK │Slovacia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SI │Slovenia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SO │Somalia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ES │Spania │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ LK │Sri Lanka │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ US │Statele Unite ale Americii │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SD │Sudan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SE │Suedia │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SR │Surinam │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ SZ │Swaziland │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TJ │Tadjikistan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TH │Thailanda │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TW │Taiwan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TZ │Tanzania │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ IO │Teritoriul Britanic din │ │ │
  │ │Oceanul Indian │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TF │Teritoriile Australe şi │ │ │
  │ │Antarctice Franceze │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TG │Togo │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TK │Tokelau │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TO │Tonga │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TT │Trinidad şi Tobago │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TN │Tunisia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TR │Turcia │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TM │Turkmenistan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ TV │Tuvalu │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ UG │Uganda │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ UA │Ucraina │ NU │ DA │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ HU │Ungaria │ DA │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ UY │Uruguay │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ UZ │Uzbekistan │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ VU │Vanuatu │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ VA │Vatican │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ VE │Venezuela │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ VN │Vietnam │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ YE │Yemen │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ZM │Zambia │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ZW │Zimbabwe │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ IL │Israel │ NU │ NU │
  ├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ME │Muntenegru │ NU │ DA │
  └───────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘

  --------------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 359 din 29 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.

  -----