LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 3 ianuarie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018

  Articolul 1

  Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2018.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

  Articolul 2
  (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.


  Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 62.591.775 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 62.591.775 mii lei.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 316.079 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 125.008 mii lei, cu un excedent de 191.071 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea fișei programului este prevăzută în anexa nr. 5/03.


  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018

  Articolul 4
  (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.


  Articolul 5
  (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.325.286 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.006.429 mii lei cu un excedent de 318.857 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 838.082 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 23.738 mii lei, cu un excedent de 814.344 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.


  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

  Articolul 6
  (1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).


  Articolul 7

  Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.


  Articolul 8

  Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.


  Articolul 9

  Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" și al capitolului 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

  Articolul 10
  (1) În anul 2018 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor noi finanțate din fonduri nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2019-2021 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.


  Articolul 11
  (1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12
  (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.


  Articolul 13
  (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare finanțate din fonduri nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate.(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.


  Articolul 14
  (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 15

  Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.


  Articolul 16

  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 4.162 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei.


  Articolul 17

  În anul 2018, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,15.


  Articolul 18

  În anul 2018 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 19

  În perioada 1 ianuarie-1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei.


  Articolul 20
  (1) În anul 2018, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.(2) În anul 2018, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.


  Articolul 21

  Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2018, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 22

  Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


  Articolul 23

  Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2018 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 24

  În anul 2018 creditele bugetare și creditele de angajament estimate pentru 2019-2021 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.


  Articolul 25

  Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


  București, 3 ianuarie 2018.
  Nr. 3.

  Anexa 1/03


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate
  pe surse și pe titluri pe anii 2018-2021

  *Font 7 - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
  │0001 03 │VENITURI - TOTAL │ 62.907.854│ 71.735.846│ 77.312.425│ 81.681.267│
  │0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ 55.498.031│ 63.378.422│ 70.410.285│ 77.995.475│
  │2000 01 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 55.395.466│ 63.273.498│ 70.303.053│ 77.886.098│
  │2003 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 3.053.612│ 597.246│ 633.400│ 676.189│
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 2.745.464│ 262.526│ 259.442│ 259.442│
  │ │angajatori │ │ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 38.233│ 2.488│ 2.488│ 2.488│
  │ │boli profesionale datorate de angajatori │ │ │ │ │
  │ 09 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă │ 269.915│ 332.232│ 371.470│ 414.259│
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ │
  │2103 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 52.341.854│ 62.676.252│ 69.669.653│ 77.209.909│
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 59.113.659│ 70.371.592│ 78.300.783│ 86.846.561│
  │ │asigurați │ │ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │ 294.700│ 299.623│ 301.441│ 301.441│
  │ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ │ │ │ │
  │ 07 │Contribuții la fondul de pensii, administrat privat │ -7.315.105│ -8.243.563│ -9.181.171│ -10.186.693│
  │ │(se scade) │ │ │ │ │
  │ 10 │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri │ 8.134│ 8.134│ 8.134│ 8.134│
  │ │de natură profesională, altele decât cele de natură │ │ │ │ │
  │ │salarială, plătite de angajatori │ │ │ │ │
  │ 12 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 183.654│ 183.654│ 183.654│ 183.654│
  │ │persoane care realizează venituri din activități │ │ │ │ │
  │ │independente, activități agricole și asocieri fără │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridică │ │ │ │ │
  │ 13 │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │ 43.757│ 43.757│ 43.757│ 43.757│
  │ │de persoanele care realizează venituri din drepturi │ │ │ │ │
  │ │de proprietate intelectuală │ │ │ │ │
  │ 14 │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │ 13.055│ 13.055│ 13.055│ 13.055│
  │ │de persoanele care realizează venituri din activități │ │ │ │ │
  │ │desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile │ │ │ │ │
  │ │încheiate potrivit Codului civil, precum și │ │ │ │ │
  │ │a contractelor de agent │ │ │ │ │
  │2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 102.565│ 104.924│ 107.232│ 109.377│
  │3000 03 │CI. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304│
  │3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304│
  │ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304│
  │ │accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ │
  │3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 94.634│ 96.541│ 98.371│ 100.073│
  │3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 76.138│ 77.886│ 79.598│ 81.189│
  │ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 156│ 168│ 181│ 194│
  │ 11 │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă │ 75.475│ 77.211│ 78.910│ 80.488│
  │ 50 │Alte venituri din prestări de servicii și alte │ 507│ 507│ 507│ 507│
  │ │activități │ │ │ │ │
  │3603 │DIVERSE VENITURI │ 18.496│ 18.655│ 18.773│ 18.884│
  │ 01 │Venituri din aplicarea prescripției extinctive │ 12.592│ 12.631│ 12.671│ 12.724│
  │ 50 │Alte venituri │ 5.904│ 6.024│ 6.102│ 6.160│
  │4100 03 │IV. SUBVENȚII │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792│
  │4200 03 │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792│
  │4203 │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792│
  │ 24 │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792│
  │ │stat │ │ │ │ │
  │4803 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI │ 1.021│ │ │ │
  │ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI │ │ │ │ │
  │ │PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │ 1.021│ │ │ │
  │4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216│
  │4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă și boli │ 316.079│ 343.103│ 382.819│ 426.051│
  │ │profesionale │ │ │ │ │
  │ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 1.021│ │ │ │
  │ │TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
  │4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI │ 1.021│ │ │ │
  │ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI │ │ │ │ │
  │ │PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 1.021│ │ │ │
  │ │2014-2020 (APC) │ │ │ │ │
  │5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.717.804│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.717.804│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.706.209│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.706.209│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ │
  │ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
  │ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ │
  │ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 3.183│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3.183│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ │
  │ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
  │ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ │
  │ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ │
  │ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 62.580.280│ 71.380.243│ 76.923.606│ 81.249.216│
  │ │II. Credite bugetare │ 62.580.280│ 71.380.243│ 76.923.606│ 81.249.216│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128│
  │ │II. Credite bugetare │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149│
  │ │II. Credite bugetare │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 61.905.279│ 70.613.312│ 76.107.187│ 80.390.852│
  │ │II. Credite bugetare │ 61.905.279│ 70.613.312│ 76.107.187│ 80.390.852│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 250│ 600│ 600│ 600│
  │ │II. Credite bugetare │ 250│ 600│ 600│ 600│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000│
  │6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
  │ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791│
  │ │II. Credite bugetare │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691│
  │ │II. Credite bugetare │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664│
  │ │II. Credite bugetare │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5│ 5│ 5│ 5│
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ 5│ 5│ 5│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ │
  │ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643│
  │ │II. Credite bugetare │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100│
  │9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 191.071│ 192.794│ 214.028│ 257.260│
  │9903 10 │Excedent/Deficit sistem public de pensii │ │ │ │ │
  │9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli │ 191.071│ 192.794│ 214.028│ 257.260│
  │ │profesionale │ │ │ │ │
  │5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │6808 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


  Anexa 2/03


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007│
  │ │II. Credite bugetare │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907│
  │ │II. Credite bugetare │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 226.176│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 211.177│ │ │ │
  │ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7.630│ │ │ │
  │ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 513│ │ │ │
  │ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ │
  │ │unității │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 205│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 265│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 6.386│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4.988│ │ │ │
  │ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4.988│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7.344│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.139│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 73│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 740│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 28│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ │
  │ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4.214│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 35.961│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3.967│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 129│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 6.150│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 724│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 670│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 307│ │ │ │
  │ 07 │Transport │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 14│ │ │ │
  │ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 6.680│ │ │ │
  │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 17.020│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 510│ │ │ │
  │ 03 │Hrană │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ │
  │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ │
  │ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 520│ │ │ │
  │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 04 │Dezinfectanți │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 632│ │ │ │
  │ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 120│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 512│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.050│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 710│ │ │ │
  │ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 340│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 75│ │ │ │
  │ 12 │Consultanță și expertiză │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 165│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 74│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 6.005│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 394.213│ │ │ │
  │ 01 │Reclamă și publicitate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 30│ │ │ │
  │ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 26│ │ │ │
  │ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 285│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.148│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 391.131│ │ │ │
  │ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 17│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 576│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5.305│ │ │ │
  │ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5.305│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ │
  │ │fondul național unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ │
  │ │reprezentând contribuția de asigurări sociale de │ │ │ │ │
  │ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ │
  │ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ │
  │ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ │
  │ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
  │ │sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate │ │ │ │ │
  │ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ │
  │ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
  │ │organizații internaționale) │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495│
  │ │II. Credite bugetare │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495│
  │ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │60.931.402│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.087.874│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 729.077│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 358.797│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ │
  │ 01 │Finanțarea națională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 681│ │ │ │
  │ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 460│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ 01 │Active fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 8.595│ │ │ │
  │ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7.375│ │ │ │
  │ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 920│ │ │ │
  │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3.000│ │ │ │
  │6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007│
  │ │II. Credite bugetare │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907│
  │ │II. Credite bugetare │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495│
  │ │II. Credite bugetare │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100│
  │6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │62.591.775│71.392.743│76.929.606│81.255.216│
  │ │II. Credite bugetare │62.591.775│71.392.743│76.929.606│81.255.216│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │62.580.280│71.380.243│76.923.606│81.249.216│
  │ │II. Credite bugetare │62.580.280│71.380.243│76.923.606│81.249.216│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128│
  │ │II. Credite bugetare │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 217.841│ │ │ │
  │ 01 │Salarii dă bază │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 203.741│ │ │ │
  │ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7.230│ │ │ │
  │ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ │
  │ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 190│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 250│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5.930│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4.814│ │ │ │
  │ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4.814│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7.062│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.057│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 705│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 26│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 145│ │ │ │
  │ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4.059│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149│
  │ │II. Credite bugetare │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 34.735│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3.900│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 125│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 6.000│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 700│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 07 │Transport │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 6.600│ │ │ │
  │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 16.300│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ │
  │ 03 │Hrană │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ │
  │ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ │
  │ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 520│ │ │ │
  │ 01 │Medicamente │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 03 │Reactivi │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 04 │Dezinfectanți │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 620│ │ │ │
  │ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 120│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.000│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 700│ │ │ │
  │ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 12 │Consultanță și expertiză │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 6.000│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 393.545│ │ │ │
  │ 01 │Reclamă și publicitate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 30│ │ │ │
  │ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 22│ │ │ │
  │ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 225│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.088│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 390.653│ │ │ │
  │ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 17│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 510│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300│
  │ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5.300│ │ │ │
  │ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5.300│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187│
  │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
  │ │organizații internaționale) │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │61.905.279│70.613.312│76.107.187│80.390.852│
  │ │II. Credite bugetare │61.905.279│70.613.312│76.107.187│80.390.852│
  │ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │60.859.042│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.046.237│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 702.000│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 344.237│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ │
  │ 01 │Finanțarea națională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 681│ │ │ │
  │ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 460│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 250│ 600│ 600│ 600│
  │ │II. Credite bugetare │ 250│ 600│ 600│ 600│
  │ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 250│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000│
  │ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000│
  │ 01 │Active fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 8.495│ │ │ │
  │ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7.350│ │ │ │
  │ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 845│ │ │ │
  │ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3.000│ │ │ │
  │ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │60.859.042│ │ │ │
  │ 04 │Asistență acordată persoanelor în vârstă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 344.237│ │ │ │
  │ 09 │Ajutoare pentru urmași │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 702.000│ │ │ │
  │ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
  │ │sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ │
  │ │asistenței sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 686.309│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 390.653│ │ │ │
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 295.656│ │ │ │
  │6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
  │ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791│
  │ │II. Credite bugetare │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691│
  │ │II. Credite bugetare │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664│
  │ │II. Credite bugetare │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 8.335│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7.436│ │ │ │
  │ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 400│ │ │ │
  │ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 13│ │ │ │
  │ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 456│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 174│ │ │ │
  │ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 174│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 82│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 35│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ │
  │ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 155│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.226│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 67│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 24│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7│ │ │ │
  │ 07 │Transport │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ │
  │ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 80│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 720│ │ │ │
  │ │funcționare │ │ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 12│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 12│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 40│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 668│ │ │ │
  │ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ │
  │ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 478│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 66│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5│ 5│ 5│ 5│
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ 5│ 5│ 5│
  │ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ │
  │ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ │
  │ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ │
  │ │fondul național unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ │
  │ │reprezentând contribuția de asigurări sociale de │ │ │ │ │
  │ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ │
  │ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ │
  │ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ │
  │ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
  │ │sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate │ │ │ │ │
  │ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ │
  │ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643│
  │ │II. Credite bugetare │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643│
  │ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 72.360│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 41.637│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 27.077│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 14.560│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100│
  │ 01 │Active fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 25│ │ │ │
  │ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 75│ │ │ │
  │ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 72.360│ │ │ │
  │ 05 │Asistență socială în caz de boli și invalidități │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 37.684│ │ │ │
  │ 01 │Asistență socială în caz de boli │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 14.213│ │ │ │
  │ 02 │Asistență sociala în caz de invaliditate │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 23.471│ │ │ │
  │ 07 │Asigurări pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 90│ │ │ │
  │ 09 │Ajutoare pentru urmași │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3.983│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ │
  │ │asistenței sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 10.891│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 478│ │ │ │
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 10.413│ │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  Anexa 3/03


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │6808 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ │
  │ │asistenței sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  Anexa 4/03


  Ministerul Muncii și Justiției SocialeI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  SINTEZA
  proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola
  și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări Anii │
  │ instrument/facilitate totală până în 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 următori│
  │ anul 2015 2017 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
  68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
  I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  68035815
  6803581501 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0
  68035815
  6803581502 Finanțare externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  68035815
  6803581503 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0
  68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  68085815
  6808581502 Finanțare externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0


  Anexa 4/03/01


  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/ propus la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole
  Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea și codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări Anii │
  │ surse de finanțare totală până în 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 următori│
  │ anul 2015 2017 │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
  Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  6803581501 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0
  6803581502 Finanțare externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  6803581503 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0
  5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  6808581502 Finanțare externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0  Anexa 5/03


  SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

  *Font 7* - mii lei -
  Cod ordonator Prog. Denumire Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări TOTAL
  până 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021
  2017
  01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
  II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
  Buget asigurări sociale de stat
  I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
  II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
  Fonduri externe nerambursabile
  I. Credite de angajament 1.021 1.021
  II. Credite bugetare 1.021 1.021
  1851 PROGRAM
  1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
  1851 TOTAL PROGRAM
  1851 I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
  1851 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
  1851 Buget asigurări sociale de stat
  1851 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
  1851 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
  1851 Fonduri externe nerambursabile
  1851 I. Credite de angajament 1.021 1.021
  1851 II. Credite bugetare 1.021 1.021


  Anexa 5/03/01


  Fișa Programului

  *Font 7*
  - mii lei -
  Cod ordonator Cod Cod Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări TOTAL
  program indicator până 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021
  2017
  01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  1851 PROGRAM :
  Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
  PRIORITATEA : 1
  PARTENERI :
  DESCRIERE :
  Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de
  cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile
  prin relaționarea directă a drepturilor de pensie cu nivelul contribuțiilor plătite, mărirea
  progresivă a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de
  pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II
  de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privată ce
  suplimentează veniturile din pensia din sistemul public
  Data începerii:
  Data închiderii:
  FINANȚARE:
  TOTAL - eligibil:
  I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
  II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
  Indicatori de finanțare
  Buget asigurări sociale de stat
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  5003 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
  5003 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  6803 I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340
  6803 II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340
  680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  680310 I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701
  680310 II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701
  680320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  680320 I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854
  680320 II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854
  680330 TITLUL III DOBÂNZI
  680330 I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200
  680330 II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200
  680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  680355 I. Credite de angajament 187 187 187 187 748
  680355 II. Credite bugetare 187 187 187 187 748
  680357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  680357 I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630
  680357 II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630
  680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  680358 I. Credite de angajament 2.162 2.162
  680358 II. Credite bugetare 2.162 2.162
  680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  680359 I. Credite de angajament 250 600 600 600 2.050
  680359 II. Credite bugetare 250 600 600 600 2.050
  680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  680371 I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995
  680371 II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995
  6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  6903 I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899
  6903 II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899
  690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  690310 I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783
  690310 II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783
  690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  690320 I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710
  690320 II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710
  690330 TITLUL III DOBÂNZI
  690330 I. Credite de angajament 5 5 5 5 20
  690330 II. Credite bugetare 5 5 5 5 20
  690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  690351 I. Credite de angajament 70 70
  690351 II. Credite bugetare 70 70
  690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  690357 I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566
  690357 II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566
  690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  690359 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350
  690359 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350
  690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  690371 I. Credite de angajament 100 100 100 100 400
  690371 II. Credite bugetare 100 100 100 100 400
  Fonduri externe nerambursabile
  5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  5008 I. Credite de angajament 1.021 1.021
  5008 II. Credite bugetare 1.021 1.021
  6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  6808 I. Credite de angajament 1.021 1.021
  6808 II. Credite bugetare 1.021 1.021
  680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  680858 I. Credite de angajament 1.021 1.021
  680858 II. Credite bugetare 1.021 1.021
  Rata de finanțare din:
  Fonduri eligibile:
  I. Credite de angajament 100 100 100 100 100
  II. Credite bugetare 100 100 100 100 100
  REZULTATE AȘTEPTATE:
  Reducerea marginalizării sociale a categoriilor de populație cărora li se adresează programul;
  Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament
  balnear pentru recuperarea capacității fizice și intelectuale;
  01 13574005 1851 Indicatori de fundamentare
  EFICIENȚĂ
  5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare
  1.000 1.100 1.265 1.400 1.775
  5841 Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat
  5,1 3,75 3,75 3,75 3,75
  REZULTAT
  5842 raport între valoarea punctului de pensie și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS
  0,31 0,35 0,35 0,35
  5843 indicele anual de creștere a numărului de participanți la fondurile de pensii administrate privat
  4,3 4,5 5 5 5
  COMENTARII:


  Anexa 6/03


  MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

  *Font 7*
  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  II - Credite bugetare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii
  CAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2017 ulteriori
  31.12.2016
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GENERAL
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  SOCIALE DE STAT II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  500371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  NEFINANCIARE II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
  II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
  5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
  și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
  5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
  birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
  corporale
  5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  SOCIALE DE STAT II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  500371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  NEFINANCIARE II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
  50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
  II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
  5004510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530
  instituții publice II 3.535 505 489 951 530 530 530
  500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117
  NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117
  50047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355
  II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355
  5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025
  și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025
  5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
  birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
  corporale
  50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  b. Dotări independente
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  SOCIALE DE STAT II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  500371 TITLUL XIII ACTIVE I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  NEFINANCIARE II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  50037101 Active fixe I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025
  și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025
  5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
  birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
  corporale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  SOCIALE DE STAT II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  500371 TITLUL XIII ACTIVE I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  NEFINANCIARE II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  50037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
  și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor
  incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea
  avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  SOCIALE DE STAT II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  500371 TITLUL XIII ACTIVE I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  NEFINANCIARE II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  680371 TITLUL XII ACTIVE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  NEFINANCIARE II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
  II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
  6803710102 Mașini, echipamente I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
  și mijloace de transport II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
  6803710102 Mobilier, aparatură I 3.688 343 500 845 1.000 500 500
  birotică și alte active II 3.688 343 500 845 1.000 500 500
  corporale
  6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  68037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 522 22 100 100 100 100 100
  SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100
  MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 522 22 100 100 100 100 100
  SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100
  MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  690371 TITLUL XIII ACTIVE I 522 22 100 100 100 100 100
  NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100
  69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100
  II 522 22 100 100 100 100 100
  6903710102 Mașini, echipamente I 222 22 100 25 25 25 25
  și mijloace de transport II 222 22 100 25 25 25 25
  6903710103 Mobilier, aparatură I 300 75 75 75 75
  birotică și alte active II 300 75 75 75 75
  corporale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  680371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  NEFINANCIARE II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
  68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
  II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
  6803710102 Mașini, echipamente I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
  și mijloace de transport II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
  6803710103 Mobilier, aparatură I 3.688 343 500 845 1.000 500 500
  birotică și alte active II 3.688 343 500 845 1.000 500 500
  corporale
  6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  65047103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 522 22 100 100 100 100 100
  SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100
  MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 522 22 100 100 100 100 100
  SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100
  MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  690371 TITLUL XIII ACTIVE I 522 22 100 100 100 100 100
  NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100
  69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100
  II 522 22 100 100 100 100 100
  6903710102 Mașini, I 222 22 100 25 25 25 25
  echipamente și II 222 22 100 25 25 25 25
  mijloace de transport
  6804710103 Mobilier, I 300 75 75 75 75
  aparatură birotică și II 300 75 75 75 75
  alte active corporale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 6/03/01


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 2
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

  b.Dotări independente
  *Font 7*
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
  la 31.12.2016 2017
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
  6800 ASIGURĂRI ȘI I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
  6803 ASIGURĂRI ȘI I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
  680371 TITLUL XII I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
  ACTIVE NEFINANCIARE II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
  68937101 Active fixe I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
  II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500
  6803710102 Mașini, I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
  echipamente și mijloace II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
  de transport
  6803710103 Mobilier, I 3.688 343 500 845 1.000 500 500
  aparatură birotică și II 3.688 343 500 845 1.000 500 500
  alte active corporale
  6900 ASIGURĂRI ȘI I 522 22 100 100 100 100 100
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 522 22 100 100 100 100 100
  PENTRU ACCIDENTE DE
  MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  6903 ASIGURĂRI ȘI I 522 22 100 100 100 100 100
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 522 22 100 100 100 100 100
  PENTRU ACCIDENTE DE
  MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  690371 TITLUL XIII I 522 22 100 100 100 100 100
  ACTIVE NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100
  69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100
  II 522 22 100 100 100 100 100
  6903710102 Mașini, I 222 22 100 25 25 25 25
  echipamente și mijloace II 222 22 100 25 25 25 25
  de transport
  6903710103 Mobilier, I 300 75 75 75 75
  aparatură birotică și II 300 75 75 75 75
  alte active corporale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 5
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
  *Font 7*
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
  la 31.12.2016 2017
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  6800 ASIGURĂRI ȘI I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  6803 ASIGURĂRI ȘI I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  680371 TITLUL XIII I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  ACTIVE NEFINANCIARE II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  68037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  6803710130 Alte active I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  fixe II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 1078
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
  *Font 7*
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori
  la 31.12.2016 2017
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  6800 ASIGURĂRI ȘI I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  6803 ASIGURĂRI ȘI I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  680371 TITLUL XIII I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  ACTIVE NEFINANCIARE II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  68037103 Reparații I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  capitale aferente II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
  activelor fixe
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 1/04


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  SINTEZA
  veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2018- 2021

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
  │0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 2.163.368│ 2.413.249│ 2.688.215│ 2.911.213│
  │0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 2.105.605│ 2.336.524│ 2.611.490│ 2.911.213│
  │2000 04 │B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 2.094.905│ 2.325.624│ 2.600.290│ 2.899.813│
  │2004 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 2.006.323│ 2.325.624│ 2.600.290│ 2.899.813│
  │ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de │ 88.581│ │ │ │
  │ │angajatori │ │ │ │ │
  │ 06 │Contribuția angajatorilor la fondul de garantare │ 28.337│ │ │ │
  │ │pentru plata creanțelor salariale │ │ │ │ │
  │ 10 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca │ 1.079.660│ 1.328.928│ 1.485.880│ 1.657.036│
  │ │pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ 11 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca │ 809.745│ 996.696│ 1.114.410│ 1.242.777│
  │ │pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ │
  │ │salariale │ │ │ │ │
  │2104 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 88.582│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de │ 88.582│ │ │ │
  │2900 04 │asigurați │ │ │ │ │
  │3000 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 10.700│ 10.900│ 11.200│ 11.400│
  │3104 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346│
  │ 03 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346│
  │3600 04 │Alte venituri din dobânzi │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346│
  │3604 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII DIVERSE VENITURI │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054│
  │ 50 │DIVERSE VENITURI │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054│
  │4804 │Alte venituri │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054│
  │ │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│ 57.763│ 76.725│ 76.725│ │
  │ │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ │
  │ │2014 - 2020 │ │ │ │ │
  │ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │ 57.763│ 76.725│ 76.725│ │
  │4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru șomaj │ 1.325.286│ 1.416.553│ 1.573.805│ 1.668.436│
  │4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata creanțelor │ 838.082│ 996.696│ 1.114.410│ 1.242.777│
  │ │salariale │ │ │ │ │
  │ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 282│ │ │ │
  │ │TOTAL VENITURI │ │ │ │ │
  │4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│ 282│ │ │ │
  │ │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ │
  │ │2014 - 2020 │ │ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014- │ 282│ │ │ │
  │ │2020 (APC) │ │ │ │ │
  │5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.030.449│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.030.449│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.025.449│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.025.449│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897│
  │ │II. Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 530│ 530│
  │ │II. Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 530│ 530│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483│
  │ │II. Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404│
  │ │II. Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70.282│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ │II. Credite bugetare │ 70.282│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897│
  │ │II. Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614│
  │ │II. Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483│
  │ │II. Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404│
  │ │II. Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ │II. Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629│
  │ │II. Credite bugetare │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429│
  │ │II. Credite bugetare │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946│
  │ │II. Credite bugetare │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518│
  │ │II. Credite bugetare │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226│
  │ │II. Credite bugetare │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226│
  │ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ │ │ │ │
  │ │CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 323│ 323│ 323│ 323│
  │ │II. Credite bugetare │ 323│ 323│ 323│ 323│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348│
  │ │II. Credite bugetare │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348│
  │6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.521│
  │ │II. Credite bugetare │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.521│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812│
  │ │II. Credite bugetare │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 780│ 817│ 856│ 897│
  │ │II. Credite bugetare │ 780│ 817│ 856│ 897│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865│
  │ │II. Credite bugetare │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ │
  │ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000│
  │ │II. Credite bugetare │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700│
  │ │II. Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700│
  │ │II. Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700│
  │6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217│
  │ │II. Credite bugetare │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717│
  │ │II. Credite bugetare │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015│
  │ │II. Credite bugetare │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758│
  │ │II. Credite bugetare │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ │
  │ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518│
  │ │II. Credite bugetare │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 421.117│ 398.766│ 380.226│ 380.226│
  │ │II. Credite bugetare │ 421.117│ 398.766│ 380.226│ 380.226│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500│
  │ │II. Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500│
  │ │II. Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500│
  │8000 04 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 946│ 900│ 925│ 951│
  │ │II. Credite bugetare │ 946│ 900│ 925│ 951│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 519│ 533│ 548│ 564│
  │ │II. Credite bugetare │ 519│ 533│ 548│ 564│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178│
  │ │II. Credite bugetare │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ │II. Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573│
  │8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ │
  │ │salariale │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 1.133.201│ 1.353.817│ 1.620.753│ 1.925.740│
  │9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj │ 318.857│ 380.911│ 530.187│ 706.863│
  │9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata │ 814.344│ 972.906│ 1.090.566│ 1.218.877│
  │ │creanțelor salariale │ │ │ │ │
  │5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
  │ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE DE MUNCĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
  │ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


  Anexa 2/04


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
  articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
  │5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473│
  │ │II.Credite bugetare │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273│
  │ │II.Credite bugetare │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ │II.Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 110.476│ │ │ │
  │ 01│Salarii de bază │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 104.004│ │ │ │
  │ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ │
  │ │unității │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 5.712│ │ │ │
  │ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 260│ │ │ │
  │ 30│Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.913│ │ │ │
  │ 04│Locuința de serviciu folosită de salariat și │ │ │ │ │
  │ │familia sa │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 20│ │ │ │
  │ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.893│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.760│ │ │ │
  │ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.104│ │ │ │
  │ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 37│ │ │ │
  │ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 365│ │ │ │
  │ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ │
  │ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 12│ │ │ │
  │ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 61│ │ │ │
  │ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 2.181│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897│
  │ │II.Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 24.664│ │ │ │
  │ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 518│ │ │ │
  │ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 109│ │ │ │
  │ 03│încălzit, iluminat și forța motrică │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 4.650│ │ │ │
  │ 04│Apă, canal și salubritate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 410│ │ │ │
  │ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 475│ │ │ │
  │ 06│Piese de schimb │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 190│ │ │ │
  │ 08│Posta, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.990│ │ │ │
  │ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 13.437│ │ │ │
  │ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 2.885│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 590│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ │
  │ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 790│ │ │ │
  │ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 610│ │ │ │
  │ 02│Deplasări în străinătate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 28│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 23│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 27│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 11.626│ │ │ │
  │ 02│Protocol și reprezentare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 03│Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ │
  │ 04│Chirii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 6.300│ │ │ │
  │ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.362│ │ │ │
  │ 09│Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 58│ │ │ │
  │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.836│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614│
  │ │II.Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614│
  │ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ │
  │ │a angajaților │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 4.050│ │ │ │
  │ 19 │Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 519│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ │ │ │ │
  │ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483│
  │ │II.Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483│
  │ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 118.566│ │ │ │
  │ 01│Transferuri către instituții publice │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ │
  │ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 92.373│ │ │ │
  │ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetele locale pt. finanțarea programelor │ │ │ │ │
  │ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă și │ │ │ │ │
  │ │subvenționarea locurilor de muncă │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.119│ │ │ │
  │ 19│Transferuri din bugetul asiguraților pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ │
  │ │sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.025│ │ │ │
  │ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
  │ │și boli profesionale pentru șomeri pc durata │ │ │ │ │
  │ │practicii profesionale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 49│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ │II.Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
  │ │organizații internaționale) │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 01│Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404│
  │ │II.Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404│
  │ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 413.883│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 238.486│ │ │ │
  │ 01│Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 236.686│ │ │ │
  │ 02│Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
  │ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ │II.Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 69.419│ │ │ │
  │ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10.656│ │ │ │
  │ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 57.763│ │ │ │
  │ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.000│ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 581│ │ │ │
  │ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 188│ │ │ │
  │ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 111│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ │II.Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.000│ │ │ │
  │ 25 │Sume aferente plații creanțelor salariale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ 01 │Active fixe │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.585│ │ │ │
  │ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.385│ │ │ │
  │ 30│Alte active fixe │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.415│ │ │ │
  │6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629│
  │ │II.Credite bugetare │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429│
  │ │II.Credite bugetare │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ │II.Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946│
  │ │II.Credite bugetare │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ │II.Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ │
  │ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518│
  │ │II.Credite bugetare │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226│
  │ │II.Credite bugetare │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ │II.Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200│
  │6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ │ │ │ │
  │ │PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ │II.Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ │II.Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229│
  │ │II.Credite bugetare │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 988│ │ │ │
  │ 01│Salarii de bază │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 988│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 44│ │ │ │
  │ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 44│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 36│ │ │ │
  │ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 11│ │ │ │
  │ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ │
  │ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ │
  │ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ │
  │ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ │
  │ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ │
  │ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 323│ 323│ 323│ 323│
  │ │II.Credite bugetare │ 323│ 323│ 323│ 323│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ │
  │ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348│
  │ │II.Credite bugetare │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348│
  │ 25 │Sume aferente plății creanțelor salariale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ │
  │ 01 │Asigurări pentru plata creanțelor salariale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare │ │ │ │ │
  │ │a creanțelor salariale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.391│ │ │ │
  │ 01 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ │
  │ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.168│ │ │ │
  │6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.512│
  │ │II.Credite bugetare │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.512│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812│
  │ │II.Credite bugetare │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 780│ 817│ 856│ 897│
  │ │II.Credite bugetare │ 780│ 817│ 856│ 897│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 726│ │ │ │
  │ 01│Salarii de bază │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 716│ │ │ │
  │ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 29│ │ │ │
  │ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 29│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 25│ │ │ │
  │ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ │
  │ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ │
  │ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ │
  │ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ │
  │ │muncă și boli profesionale │ 1│ │ │ │
  │ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ │
  │ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 16│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865│
  │ │II.Credite bugetare │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 6.395│ │ │ │
  │ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ │
  │ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 9│ │ │ │
  │ 03│Încălzit, iluminat și forța motrică │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 850│ │ │ │
  │ 04│Apa, canal și salubritate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ │
  │ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 25│ │ │ │
  │ 06│Piese de schimb │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 08│Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ │
  │ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 4.448│ │ │ │
  │ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 885│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 5│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 490│ │ │ │
  │ 04│Chirii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 400│ │ │ │
  │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ │
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ │II.Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050│
  │ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ │
  │ │a angajaților │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 4.050│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ │
  │ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000│
  │ │II.Credite bugetare │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000│
  │ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ │
  │ 01│Transferuri către instituții publice │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000│
  │ │II.Credite bugetare │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000│
  │ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ │
  │ 02│Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700│
  │ │II.Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700│
  │ │II.Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700│
  │ 01 │Active fixe │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 55│ │ │ │
  │ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 55│ │ │ │
  │ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ │
  │ 01 │Centre de specializare, perfecționare, calificare și │ │ │ │ │
  │ │recalificare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 13.735│ │ │ │
  │6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217│
  │ │II.Credite bugetare │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717│
  │ │II.Credite bugetare │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015│
  │ │II.Credite bugetare │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 108.762│ │ │ │
  │ 01│Salarii de bază │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 102.300│ │ │ │
  │ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ │
  │ │unității │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 5.712│ │ │ │
  │ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ │
  │ 30│Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.840│ │ │ │
  │ 04│Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 20│ │ │ │
  │ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.820│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.699│ │ │ │
  │ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.090│ │ │ │
  │ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 35│ │ │ │
  │ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 359│ │ │ │
  │ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ │
  │ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 59│ │ │ │
  │ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 2.146│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758│
  │ │II.Credite bugetare │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 18.169│ │ │ │
  │ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ │
  │ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 03│Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.800│ │ │ │
  │ 04│Apă, canal și salubritate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 350│ │ │ │
  │ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 450│ │ │ │
  │ 06│Piese de schimb │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ │
  │ 08│Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.900│ │ │ │
  │ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 8.889│ │ │ │
  │ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 2.000│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ │
  │ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 780│ │ │ │
  │ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 600│ │ │ │
  │ 02│Deplasări în străinătate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 27│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 9.967│ │ │ │
  │ 02│Protocol și reprezentare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 03│Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ │
  │ 04│Chirii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 5.900│ │ │ │
  │ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.139│ │ │ │
  │ 09│Executarea silita a creanțelor bugetare │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 58│ │ │ │
  │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 800│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200│
  │ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518│
  │ │II.Credite bugetare │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518│
  │ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 95.447│ │ │ │
  │ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 92.373│ │ │ │
  │ 19│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ │
  │ │sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 3.025│ │ │ │
  │ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
  │ │și boli profesionale pentru șomeri pe durata │ │ │ │ │
  │ │practicii profesionale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 49│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 421.117│ 398.766│ 380.223│ 380.226│
  │ │II.Credite bugetare │ 421.117│ 398.766│ 380.223│ 380.226│
  │ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 413.883│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 7.234│ │ │ │
  │ 01│Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 7.234│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
  │ │II.Credite bugetare │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
  │ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.000│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500│
  │ │II.Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I.Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500│
  │ │II.Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500│
  │ 01 │Active fixe │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 1.530│ │ │ │
  │ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.330│ │ │ │
  │ 30│Alte active fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 200│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3.415│ │ │ │
  │ 07 │Asigurări pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 509.330│ │ │ │
  │ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 7.234│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
  │ │sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 7.234│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ │
  │ │asistentei sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 152.044│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 3.139│ │ │ │
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 148.905│ │ │ │
  │8000 04 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 946│ 900│ 925│ 951│
  │ │II. Credite bugetare │ 946│ 900│ 925│ 951│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 946│ │ │ │
  │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 946│ │ │ │
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 519│ 533│ 548│ 564│
  │ │II. Credite bugetare │ 519│ 533│ 548│ 564│
  │ 19 │Plați pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 519│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965│
  │ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.119│ │ │ │
  │ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetele locale pt. finanțarea programelor │ │ │ │ │
  │ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă și │ │ │ │ │
  │ │subvenționarea locurilor de muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.119│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100│
  │ 02 │B. Transferuri curente în străinatate (către │ │ │ │ │
  │ │organizații internaționale) │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 01│Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ │
  │ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178│
  │ │II. Credite bugetare │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178│
  │ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 229.452│ │ │ │
  │ 01│Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 229.452│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ │II. Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86│
  │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 69.419│ │ │ │
  │ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 10.656│ │ │ │
  │ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 57.763│ │ │ │
  │ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 1.000│ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 581│ │ │ │
  │ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 188│ │ │ │
  │ 02│Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 111│ │ │ │
  │ 02 │Acțiuni generale de muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 302.086│ │ │ │
  │ 04 │Măsuri active pentru combaterea șomajului │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 2.065│ │ │ │
  │ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 229.971│ │ │ │
  │ 30 │Alte acțiuni generale de muncă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 70.050│ │ │ │
  │8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573│
  │ │II. Credite bugetare │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573│
  │8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ │
  │ │salariale │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  │ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900│
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


  Anexa 3/04


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-202ă
  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 02│Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ │
  │ │2014-2020 │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 02│Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 01 │Acțiuni generale economice și comerciale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și │ │ │ │ │
  │ │comerciale │ │ │ │ │
  │ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


  Anexa 4/04


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEI. Credite de angajamentII. Credite bugetare
  SINTEZA
  proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
  Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și
  altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Pro- Estimări Estimări Estimări Anii │
  │ instrument/facilitate totală până în 2016 prelimi- gram 2019 2020 2021 următori │
  │ anul 2015 minată 2018 │
  │ 2017 │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 277.137 15.336 23 5.410 70.282 93.000 93.000 86 0
  II. Credite bugetare 277.137 15.336 23 5.410 70.282 93.000 93.000 86 0

  65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 1.370 1.292 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.370 1.292 0 78 0 0 0 0 0

  65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  6139 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în
  regiunile Sud Muntenia și Sud Vest
  I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0

  65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane
  I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0

  65045602
  6504560201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 111 111 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 111 111 0 0 0 0 0 0 0

  65045602
  6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0

  65045602
  6504560203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 79 1 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 79 1 0 78 0 0 0 0 0

  65045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0

  65045802 Programe din Fondul Social European (FSE)

  8212 Fluxuri moderne la SPO
  I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0

  65045802
  6504580201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 300 0 0 300 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 300 0 0 300 0 0 0 0 0

  65045802
  6504580202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0

  65045802
  6504580203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 100 0 0 100 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 100 0 0 100 0 0 0 0 0

  80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 16.444 14.044 0 2.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 16.444 14.044 0 2.400 0 0 0 0 0

  80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanțe - elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de aliniere a calității
  I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0

  80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  6156 SMISPO - îmbunătățirea sistemului managerial și informațional al SPO
  I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0

  80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane
  I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0

  80045602
  8004560201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0

  80045602
  8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0

  80045602
  8004560203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 2.816 416 0 2.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.816 416 0 2.400 0 0 0 0 0

  80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 256.610 0 0 1.105 69.419 93.000 93.000 86 0
  II. Credite bugetare 256.610 0 0 1.105 69.410 93.000 93.000 86 0

  80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)

  12041 INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare
  I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0
  II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0

  80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)

  12042 Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA
  I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0
  II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0

  80045802
  8004580201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 39.923 0 0 286 10.656 14.484 14.484 13 0
  II. Credite bugetare 39.923 0 0 286 10.656 14.484 14.484 13 0

  80045802
  8004580202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 215.687 0 0 819 57.763 78.516 78.516 73 0
  II. Credite bugetare 215.687 0 0 819 57.763 78.516 78.516 73 0

  80045802
  8004580203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0

  80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0

  80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

  12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
  I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0

  80045815
  8004581501 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 197 0 9 0 188 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 197 0 9 0 188 0 0 0 0

  80045815
  8004581502 Finanțare externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0

  80045815
  8004581503 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 111 0 0 0 111 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 111 0 0 0 111 0 0 0 0

  80045816 Alte facilități și instrumente postaderare
  I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0

  80045816 Alte facilități și instrumente postaderare

  12061 YOUR FIRST EURES JOB
  I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0

  80045816
  8004581601 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 9 0 1 8 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 9 0 1 8 0 0 0 0 0

  80045816
  8004581602 Finanțare externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 75 0 13 62 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 75 0 13 62 0 0 0 0 0

  80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0

  80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

  12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
  I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0

  80085815
  8008581501 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 357 0 0 357 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 357 0 0 357 0 0 0 0 0

  80085815
  8008581502 Finanțare externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0


  Anexa 4/04/01


  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanțe - elaborarea, implementarea și evaluarea
  strategiei de aliniere a calității
  Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0

  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0

  800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0

  80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0

  8004560201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 2.559 2.559 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.559 2.559 0 0 0 0 0 0 0

  8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 1.963 1.963 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.963 1.963 0 0 0 0 0 0 0

  8004560203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 542 416 0 126 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 542 416 0 126 0 0 0 0 0

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 6139 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în
  regiunile Sud Muntenia și Sud Vest
  Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0

  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0

  650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0

  65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0

  6504560201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0 0

  6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 581 581 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 581 581 0 0 0 0 0 0 0

  6504560203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 79 1 0 78 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 79 1 0 78 0 0 0 0 0

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 6156 SMISPO - îmbunătățirea sistemului managerial și informațional al SPO
  Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0

  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0

  800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0

  80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0

  8004560201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 1.744 1.744 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.744 1.744 0 0 0 0 0 0 0

  8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 3.030 3.030 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.030 3.030 0 0 0 0 0 0 0

  8004560203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 2.256 0 0 2.256 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.256 0 0 2.256 0 0 0 0 0

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane
  Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 5.056 5.038 0 18 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.056 5.038 0 18 0 0 0 0 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 5.056 5.038 0 18 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.056 5.038 0 18 0 0 0 0 0

  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0

  650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0

  65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0

  6504560201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 107 107 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 107 107 0 0 0 0 0 0 0

  6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 599 599 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 599 599 0 0 0 0 0 0 0

  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0

  800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0

  80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0

  8004560201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 849 849 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 849 849 0 0 0 0 0 0 0

  8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 3.483 3.483 0 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.483 3.483 0 0 0 0 0 0 0

  8004560203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 18 0 0 18 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 18 0 0 18 0 0 0 0 0

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 81 Programul Operațional Capital UmanI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 8212 Fluxuri moderne în SPO
  Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0

  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0

  650458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0

  65045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0

  6504580201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 300 0 0 300 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 300 0 0 300 0 0 0 0 0

  6504580202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0

  6504580203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 100 0 0 100 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 100 0 0 100 0 0 0 0 0

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 81 Programul Operațional Capital UmanI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 12041 INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare
  Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0
  II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0
  II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0

  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0
  II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0

  800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0
  II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0

  80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0
  II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0

  8004580201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 39.413 0 0 279 10.479 14.250 14.392 13 0
  II. Credite bugetare 39.413 0 0 279 10.479 14.250 14.392 13 0

  8004580202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 212.795 0 0 777 56.761 77.188 77.996 73 0
  II. Credite bugetare 212.795 0 0 777 56.761 77.188 77.996 73 0

  8004580203 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 81 Programul Operațional Capital UmanI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 12042 Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din
  Municipiul Alba Iulia - MICESA
  Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0
  II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0
  II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0

  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0
  II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0

  800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0
  II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0

  80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0
  II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0

  8004580201 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 510 0 0 7 177 234 92 0 0
  II. Credite bugetare 510 0 0 7 177 234 92 0 0

  8004580202 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 2.892 0 0 42 1.002 1.328 520 0 0
  II. Credite bugetare 2.892 0 0 42 1.002 1.328 520 0 0

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
  Municipiul Alba Iulia - MICESA
  Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 1.229 0 9 357 863 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.229 0 9 357 863 0 0 0 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0

  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0

  800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0

  80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0

  8004581501 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 197 0 9 0 188 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 197 0 9 0 188 0 0 0 0

  8004581502 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0

  8004581503 Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament 111 0 0 0 111 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 111 0 0 0 111 0 0 0 0

  5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0

  8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0

  800858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0

  80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0

  8008581501 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 357 0 0 357 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 357 0 0 357 0 0 0 0 0

  8008581502 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Program/facilitate/instrument: 99 Alte programe / facilitățiI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
  Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
  de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

  *Font 7*
  - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2019 │ 2020 │ 2021 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2015│ 2016 │ nată │ 2018 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2017 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
  Proiectul: 12061 YOUR FIRST EURES JOB
  Fond de finanțare: 15 Alte facilități și instrumente postaderare

  5000 TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0

  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0

  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0

  800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0

  80045816 Alte facilități și instrumente postaderare
  I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0

  8004581601 Finanțarea națională
  I. Credite de angajament 9 0 1 8 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 9 0 1 8 0 0 0 0 0

  8004581602 Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 75 0 13 62 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 75 0 13 62 0 0 0 0 0


  Anexa 5/04


  SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

  - mii lei -
  Cod ordonator Prog. Denumire Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări TOTAL
  până 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021
  2017
  21 11370190 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament 1.030.449 1.059.432 1.067.462 985.473 4.142.816
  II. Credite bugetare 1.030.449 1.059.432 1.067.462 985.473 4.142.816
  Buget fond șomaj
  I. Credite de angajament 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473 4.142.534
  II. Credite bugetare 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473 4.142.534
  Fonduri externe nerambursabile
  I. Credite de angajament 282 282
  II. Credite bugetare 282 282
  1853 PROGRAM
  1853 Măsuri active destinate stimulării ocupării forței de muncă
  1853 TOTAL PROGRAM
  1853 I. Credite de angajament 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902
  1853 II. Credite bugetare 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902
  1853 Buget fond șomaj
  1853 I. Credite de angajament 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902
  1853 II. Credite bugetare 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902
  1854 PROGRAM
  1854 Măsuri pasive acordate șomerilor
  1854 TOTAL PROGRAM
  1854 I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  1854 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  1854 Buget fond șomaj
  1854 I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  1854 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  1855 PROGRAM
  1855 Management și administrația
  1855 TOTAL PROGRAM
  1855 I. Credite de angajament 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295
  1855 II. Credite bugetare 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295
  1855 Buget fond șomaj
  1855 I. Credite de angajament 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295
  1855 II. Credite bugetare 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295
  1856 PROGRAM
  1856 Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
  1856 TOTAL PROGRAM
  1856 I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  1856 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  1856 Buget fond șomaj
  1856 I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  1856 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  1857 PROGRAM
  1857 European Interoperability for Social Security Institutions in România
  1857 TOTAL PROGRAM
  1857 I. Credite de angajament 282 282
  1857 II. Credite bugetare 282 282
  1857 Fonduri externe nerambursabile
  1857 I. Credite de angajament 282 282
  1857 II. Credite bugetare 282 282


  Anexa 5/04/01


  Fișa Programului

  - mii lei -
  Cod
  Cod ordonator program Cod Realizări până Execuție Program Estimări Estimări Estimări Total
  indicator 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021
  2017
  21 11370190 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  1853 PROGRAM:
  Măsuri active destinate stimulării ocupării forței de muncă
  PRIORITATEA: 1
  PARTENERI:
  DESCRIERE:
  Programul își propune să sporească șansele de ocupare a persoanelor înregistrate în evidențele
  ANOFM, prin acordarea de măsuri personalizate, adaptate profilului individual
  Data începerii:
  Data închiderii:
  FINANȚARE:
  TOTAL - eligibil:
  I. Credite de angajament 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902
  II. Credite bugetare 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902
  Indicatori de finanțare
  Buget fond șomaj
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  5004 I. Credite de angajament 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902
  5004 II. Credite bugetare 343.170 395.048 417.483 329.201 1.484.902
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
  6504 I. Credite de angajament 33.900 34.080 34.915 34.915 137.810
  6504 II. Credite bugetare 33.900 34.080 34.915 34.915 137.810
  650420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  650420 I. Credite de angajament 6.050 6.130 6.865 6.865 25.910
  650420 II. Credite bugetare 6.050 6.130 6.865 6.865 25.910
  650440 TITLUL IV SUBVENȚII
  650440 I. Credite de angajament 4.050 4.050 4.050 4.050 16.200
  650440 II. Credite bugetare 4.050 4.050 4.050 4.050 16.200
  650451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  650451 I. Credite de angajament 22.000 22.000 22.000 22.000 88.000
  650451 II. Credite bugetare 22.000 22.000 22.000 22.000 88.000
  650457 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  650457 I. Credite de angajament 1.800 1.900 2.000 2.000 7.700
  650457 II. Credite bugetare 1.800 1.900 2.000 2.000 7.700
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  6804 I. Credite de angajament 7.234 7.542 7.542 7.542 29.860
  6804 II. Credite bugetare 7.234 7.542 7.542 7.542 29.860
  680457 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  680457 I. Credite de angajament 7.234 7.542 7.542 7.542 29.860
  680457 II. Credite bugetare 7.234 7.542 7.542 7.542 29.860
  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  8004 I. Credite de angajament 302.036 353.426 375.026 286.744 1.317.232
  8004 II. Credite bugetare 302.036 353.426 375.026 286.744 1.317.232
  800420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  800420 I. Credite de angajament 946 900 925 951 3.722
  800420 II. Credite bugetare 946 900 925 951 3.722
  800440 TITLUL IV SUBVENȚII
  800440 I. Credite de angajament 519 533 548 564 2.164
  800440 II. Credite bugetare 519 533 548 564 2.164
  800451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  800451 I. Credite de angajament 1.119 4.965 4.965 4.965 16.014
  800451 II. Credite bugetare 1.119 4.965 4.965 4.965 16.014
  800457 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  800457 I. Credite de angajament 229.452 254.028 275.588 280.178 1.039.246
  800457 II. Credite bugetare 229.452 254.028 275.588 280.178 1.039.246
  800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
  CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  800458 I. Credite de angajament 70.000 93.000 93.000 86 256.086
  800458 II. Credite bugetare 70.000 93.000 93.000 86 256.086
  Rata de finanțare din:
  Fonduri eligibile:
  I. Credite de angajament 100 100 100 100
  II. Credite bugetare 100 100 100 100
  REZULTATE AȘTEPTATE:
  Indicatori de fundamentare
  REZULTAT
  5844 Gradul de ocupare al tuturor persoanelor
  în căutarea unui loc de muncă aflate în
  evidența ANOFM 36 38 40 42
  5845 Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de
  25 de ani care ocupă un loc de muncă,
  participă la un curs de formare
  profesională, încheie un contract de
  ucenicie la locul de muncă sau încheie
  un contract de stagiu 68 73 75 77
  COMENTARII:
  1854 PROGRAM:
  Măsuri pasive acordate șomerilor
  PRIORITATEA: 1
  PARTENERI:
  DESCRIERE:
  Indemnizația de șomaj și venitul de completare se acordă persoanelor care nu au un loc
  de muncă, nu realizează venituri și care îndeplinesc condițiile prevăzute de
  legislația pentru acordarea acestora
  Data începerii:
  Data închiderii:
  FINANȚARE:
  TOTAL - eligibil:
  I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  Indicatori de finanțare
  Buget fond șomaj
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  5004 I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  5004 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  6804 I. Credite de angajament 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  6804 II. Credite bugetare 512.469 486.738 464.929 464.929 1.929.065
  680420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  680420 I. Credite de angajament 3.139 3.912 3.727 3.727 14.505
  680420 II. Credite bugetare 3.139 3.912 3.727 3.727 14.505
  680451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  680451 I. Credite de angajament 95.447 91.602 88.518 88.518 364.085
  680451 II. Credite bugetare 95.447 91.602 88.518 88.518 364.085
  680457 TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  680457 I. Credite de angajament 413.883 391.224 372.684 372.684 1.550.475
  680457 II. Credite bugetare 413.883 391.224 372.684 372.684 1.550.475
  Rata de finanțare din:
  Fonduri eligibile:
  I. Credite de angajament 100 100 100 100
  II. Credite bugetare 100 100 100 100
  REZULTATE AȘTEPTATE:
  Indicatori de fundamentare
  REZULTAT
  5846 Ponderea șomerilor indemnizați
  în total șomeri % 20 20 20 20 20
  COMENTARII:
  1855 PROGRAM:
  Management și administrația
  PRIORITATEA: 1
  PARTENERI:
  DESCRIERE:
  Din bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt asigurate cheltuielile de organizare și funcționare
  a ANOFM și structurilor sale teritoriale
  Data începerii:
  Data închiderii:
  FINANȚARE:
  TOTAL - eligibil:
  I. Credite de angajament 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295
  II. Credite bugetare 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295
  Indicatori de finanțare
  Buget fond șomaj
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  5004 I. Credite de angajament 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295
  5004 II. Credite bugetare 150.790 153.856 161.206 167.443 633.295
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
  6504 I. Credite de angajament 1.835 2.517 2.556 2.597 9.505
  6504 II. Credite bugetare 1.835 2.517 2.556 2.597 9.505
  650410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  650410 I. Credite de angajament 780 817 856 897 3.350
  650410 II. Credite bugetare 780 817 856 897 3.350
  650420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  650420 I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
  650420 II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
  650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  650471 I. Credite de angajament 55 700 700 700 2.155
  650471 II. Credite bugetare 55 700 700 700 2.155
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  6804 I. Credite de angajament 148.905 151.239 158.550 164.746 623.440
  6804 II. Credite bugetare 148.905 151.239 158.550 164.746 623.440
  680410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  680410 I. Credite de angajament 116.301 117.919 123.819 130.015 488.054
  680410 II. Credite bugetare 116.301 117.919 123.819 130.015 488.054
  680420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  680420 I. Credite de angajament 26.559 26.620 28.031 28.031 109.241
  680420 II. Credite bugetare 26.559 26.620 28.031 28.031 109.241
  680430 TITLUL III DOBÂNZI
  680430 I. Credite de angajament 100 200 200 200 700
  680430 II. Credite bugetare 100 200 200 200 700
  680459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  680459 I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
  680459 II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
  680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  680471 I. Credite de angajament 4.945 5.500 5.500 5.500 21.445
  680471 II. Credite bugetare 4.945 5.500 5.500 5.500 21.445
  8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  8004 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350
  8004 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350
  800455 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  800455 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350
  800455 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350
  Rata de finanțare din:
  Fonduri eligibile:
  I. Credite de angajament 100 100 100 100
  II. Credite bugetare 100 100 100 100
  REZULTATE AȘTEPTATE:
  COMENTARII:
  1856 PROGRAM:
  Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate
  PRIORITATEA: 1
  PARTENERI:
  DESCRIERE:
  Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariate ce rezultă din contractele
  individuale de muncă și colective de muncă încheiate de salariați cu angajatori aflați
  în insolvență
  Data începerii:
  Data închiderii:
  FINANȚARE:
  TOTAL - eligibil:
  I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  Indicatori de finanțare
  Buget fond șomaj
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  5004 I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  5004 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
  6404 I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  6404 II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900 95.272
  640410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  640410 I. Credite de angajament 1.068 1.119 1.173 1.229 4.589
  640410 II. Credite bugetare 1.068 1.119 1.173 1.229 4.589
  640420 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  640420 I. Credite de angajament 323 323 323 323 1.292
  640420 II. Credite bugetare 323 323 323 323 1.292
  640459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  640459 I. Credite de angajament 22.347 22.348 22.348 22.348 89.391
  640459 II. Credite bugetare 22.347 22.348 22.348 22.348 89.391
  Rata de finanțare din:
  Fonduri eligibile:
  I. Credite de angajament 100 100 100 100
  II. Credite bugetare 100 100 100 100
  REZULTATE AȘTEPTATE:
  COMENTARII:
  1857 PROGRAM:
  European Interoperability for Social Security Institutions in România
  PRIORITATEA: 1
  PARTENERI:
  DESCRIERE:
  EESSI este un proiect din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor care constă în
  principal, în dezvoltarea unui sistem informatic ce conectează administrațiile statelor membre
  responsabile de securitate socială pentru schimburile electronice de date
  Data începerii:
  Data închiderii:
  FINANȚARE:
  TOTAL - eligibil:
  I. Credite de angajament 282 282
  II. Credite bugetare 282 282
  Indicatori de finanțare
  Fonduri externe nerambursabile
  5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  5008 I. Credite de angajament 282 282
  5008 II. Credite bugetare 282 282
  8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  8008 I. Credite de angajament 282 282
  8008 II. Credite bugetare 282 282
  800858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
  FINANCIAR 2014-2020
  800858 I. Credite de angajament 282 282
  800858 II. Credite bugetare 282 282
  Rata de finanțare din:
  Fonduri eligibile:
  I. Credite de angajament 100
  II. Credite bugetare 100
  REZULTATE AȘTEPTATE:
  COMENTARII:


  Anexa 6/04


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

  - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  II - Credite bugetare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii
  CAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2017 ulteriori
  31.12.2016
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GENERAL
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600
  II 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600
  PENTRU ȘOMAJ II 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 4.381 489 951 811 710 710 710
  ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 4.381 489 951 811 710 710 710
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  50045101 Transferuri curente I 4.381 489 951 811 710 710 710
  II 4.381 489 951 811 710 710 710
  5004510101 Transferuri către I 4.381 489 951 811 710 710 710
  instituții publice II 4.381 489 951 811 710 710 710
  500471 TITLUL XIII ACTIVE I 29.640 4.440 1.000 5.000 6.200 6.200 6.200 600
  NEFINANCIARE II 29.640 4.440 1.000 5.000 6.200 6.200 6.200 600
  50047101 Active fixe I 13.007 2.290 432 1.585 2.700 2.700 2.700 600
  II 13.007 2.290 432 1.585 2.700 2.700 2.700 600
  5004710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  5004710102 Mașini, echipamente I 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100
  și mijloace de transport II 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100
  5004710103 Mobilier, aparatură I 2.159 167 192 600 600 600
  birotică și alte active II 2.159 167 192 600 600 600
  corporale
  5004710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  50047103 Reparații capitale I 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500
  aferente activelor fixe II 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600
  II 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600
  PENTRU ȘOMAJ II 34.021 4.929 1.951 5.811 6.910 6.910 6.910 600
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 4.381 489 951 811 710 710 710
  ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 4.381 489 951 811 710 710 710
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  50045101 Transferuri curente I 4.381 489 951 811 710 710 710
  II 4.381 489 951 811 710 710 710
  5004510101 Transferuri către I 4.381 489 951 811 710 710 710
  instituții publice II 4.381 489 951 811 710 710 710
  500471 TITLUL XIII ACTIVE I 29.640 4.440 1.000 5.000 6.200 6.200 6.200 600
  NEFINANCIARE II 29.640 4.440 1.000 5.000 6.200 6.200 6.200 600
  50047101 Active fixe I 13.007 2.290 432 1.585 2.700 2.700 2.700 600
  II 13.007 2.290 432 1.585 2.700 2.700 2.700 600
  5004710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  5004710102 Mașini, echipamente I 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100
  și mijloace de transport II 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100
  5004710103 Mobilier, aparatură I 2.159 167 192 600 600 600
  birotică și alte active II 2.159 167 192 600 600 600
  corporale
  5004710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  50047103 Reparații capitale I 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500
  aferente activelor fixe II 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  a. Achiziții de imobile
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 2.630 630 500 500 500 500
  PENTRU ȘOMAJ II 2.630 630 500 500 500 500
  500471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.630 630 500 500 500 500
  NEFINANCIARE II 2.630 630 500 500 500 500
  50047101 Active fixe I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  5004710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  b. Dotări independente
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100
  II 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100
  PENTRU ȘOMAJ II 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 1.554 455 111 388 200 200 200
  ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 1.554 455 111 388 200 200 200
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  50045101 Transferuri curente I 1.554 455 111 388 200 200 200
  II 1.554 455 111 388 200 200 200
  5004510101 Transferuri către I 1.554 455 111 388 200 200 200
  instituții publice II 1.554 455 111 388 200 200 200
  500471 TITLUL XIII ACTIVE I 7.107 1.660 362 1.385 1.200 1.200 1.200 100
  NEFINANCIARE II 7.107 1.660 362 1.385 1.200 1.200 1.200 100
  50047101 Active fixe I 7.107 1.660 362 1.385 1.200 1.200 1.200 100
  II 7.107 1.660 362 1.385 1.200 1.200 1.200 100
  5004710102 Mașini, echipamente I 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100
  și mijloace de transport II 4.948 1.493 170 1.385 600 600 600 100
  5004710103 Mobilier, aparatură I 2.159 167 192 600 600 600
  birotică și alte active II 2.159 167 192 600 600 600
  corporale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010
  II 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010
  PENTRU ȘOMAJ II 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 30 10 10 10
  ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 30 10 10 10
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  50045101 Transferuri curente I 30 10 10 10
  II 30 10 10 10
  5004510101 Transferuri către I 30 10 10 10
  instituții publice II 30 10 10 10
  500471 TITLUL XIII ACTIVE I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  NEFINANCIARE II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  50047101 Active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  5004710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și
  de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse
  la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,
  autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000
  II 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000
  PENTRU ȘOMAJ II 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.797 34 840 423 500 500 500
  ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 2.797 34 840 423 500 500 500
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  50045101 Transferuri curente I 2.797 34 840 423 500 500 500
  II 2.797 34 840 423 500 500 500
  5004510101 Transferuri către I 2.797 34 840 423 500 500 500
  instituții publice II 2.797 34 840 423 500 500 500
  500471 TITLUL XIII ACTIVE I 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500
  NEFINANCIARE II 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500
  50047103 Reparații capitale I 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500
  aferente activelor fixe II 16.633 2.150 568 3.415 3.500 3.500 3.500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL CAPITOL 65 - ÎNVĂȚĂMÂNT
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100
  II 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100
  II 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100
  650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 4.381 489 951 811 710 710 710
  ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 4.381 489 951 811 710 710 710
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  65045101 Transferuri curente I 4.381 489 951 811 710 710 710
  II 4.381 489 951 811 710 710 710
  6504510101 Transferuri către I 4.381 489 951 811 710 710 710
  instituții publice II 4.381 489 951 811 710 710 710
  650471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.502 123 124 55 700 700 700 100
  NEFINANCIARE II 2.502 123 124 55 700 700 700 100
  65047101 Active Fixe I 899 79 65 55 200 200 200 100
  II 899 79 65 55 200 200 200 100
  6504710102 Mașini, echipamente I 538 69 14 55 100 100 100 100
  și mijloace de transport II 538 69 14 55 100 100 100 100
  6504710103 Mobilier, aparatură I 361 10 51 100 100 100
  birotică și alte active II 361 10 51 100 100 100
  corporale
  65047103 Reparații capitale I 1.603 44 59 500 500 500
  aferente activelor fixe II 1.603 44 59 500 500 500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  SOCIALĂ II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  SOCIALĂ II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  680471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  NEFINANCIARE II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  68047101 Active fixe I 12.108 2.211 367 1.530 2.500 2.500 2.500 500
  II 12.108 2.211 367 1.530 2.500 2.500 2.500 500
  6804710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  6804710102 Mașini, echipamente I 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500
  și mijloace de transport II 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500
  6804710103 Mobilier, aparatură I 1.798 157 141 500 500 500
  birotică și alte active II 1.798 157 141 500 500 500
  corporale
  6804710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  68047103 Reparații capitale I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  aferente activelor fixe II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100
  II 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100
  II 6.883 612 1.075 866 1.410 1.410 1.410 100
  650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 4.381 489 951 811 710 710 710
  ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 4.381 489 951 811 710 710 710
  ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  65045101 Transferuri curente I 4.381 489 951 811 710 710 710
  II 4.381 489 951 811 710 710 710
  6504510101 Transferuri către I 4.381 489 951 811 710 710 710
  instituții publice II 4.381 489 951 811 710 710 710

  650471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.502 123 124 55 700 700 700 100
  NEFINANCIARE II 2.502 123 124 55 700 700 700 100
  65047101 Active Fixe I 899 79 65 55 200 200 200 100
  II 899 79 65 55 200 200 200 100
  6504710102 Mașini, echipamente I 538 69 14 55 100 100 100 100
  și mijloace de transport II 538 69 14 55 100 100 100 100
  6504710103 Mobilier, aparatură I 361 10 51 100 100 100
  birotică și alte active II 361 10 51 100 100 100
  corporale
  65047103 Reparații capitale I 1.603 44 59 500 500 500
  aferente activelor fixe II 1.603 44 59 500 500 500
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  SOCIALĂ II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  SOCIALĂ II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  680471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  NEFINANCIARE II 27.138 4.317 876 4.945 5.500 5.500 5.500 500
  68047101 Active fixe I 12.108 2.211 367 1.530 2.500 2.500 2.500 500
  II 12.108 2.211 367 1.530 2.500 2.500 2.500 500
  6804710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  6804710102 Mașini, echipamente I 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500
  și mijloace de transport II 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500
  6804710103 Mobilier, aparatură I 1.798 157 141 500 500 500
  birotică și alte active II 1.798 157 141 500 500 500
  corporale
  6804710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  68047103 Reparații capitale I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  aferente activelor fixe II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 6/04/01


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 1
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

  a. Achiziții de imobile
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii
  până la 2017 ulteriori
  31.12.2016
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 2.630 630 500 500 500 500
  SOCIALĂ II 2.630 630 500 500 500 500
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 2.630 630 500 500 500 500
  SOCIALĂ II 2.630 630 500 500 500 500
  680471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.630 630 500 500 500 500
  NEFINANCIARE II 2.630 630 500 500 500 500
  68047101 Active fixe I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  6804710101 Construcții I 2.630 630 500 500 500 500
  II 2.630 630 500 500 500 500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 2
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

  b. Dotări independente
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii
  până la 2017 ulteriori
  31.12.2016
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100
  II 8.661 2.115 473 1.773 1.400 1.400 1.400 100
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 2.453 534 176 443 400 400 400 100
  II 2.453 534 176 443 400 400 400 100
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 2.453 534 176 443 400 400 400 100
  II 2.453 534 176 443 400 400 400 100
  650451 TITLUL VI I 1.554 455 111 388 200 200 200
  TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI II 1.554 455 111 388 200 200 200
  ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  65045101 Transferuri curente I 1.554 455 111 388 200 200 200
  II 1.554 455 111 388 200 200 200
  6504510101 Transferuri către I 1.554 455 111 388 200 200 200
  instituții publice II 1.554 455 111 388 200 200 200
  650471 TITLUL XIII ACTIVE I 899 79 65 55 200 200 200 100
  NEFINANCIARE II 899 79 65 55 200 200 200 100
  65047101 Active fixe I 899 79 65 55 200 200 200 100
  II 899 79 65 55 200 200 200 100
  6504710102 Mașini, echipamente I 538 69 14 55 100 100 100 100
  și mijloace de transport II 538 69 14 55 100 100 100 100
  6504710103 Mobilier, aparatură I 361 10 51 100 100 100
  birotică și alte active II 361 10 51 100 100 100
  corporale
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000
  SOCIALĂ II 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000
  SOCIALĂ II 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000
  680471 TITLUL XIII ACTIVE I 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000
  NEFINANCIARE II 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000
  68047101 Active fixe I 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000
  II 6.208 1.581 297 1.330 1.000 1.000 1.000
  6804710102 Mașini, echipamente I 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500
  și mijloace de transport II 4.410 1.424 156 1.330 500 500 500
  6804710103 Mobilier, aparatură I 1.798 157 141 500 500 500
  birotică și alte active II 1.798 157 141 500 500 500
  corporale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 5
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii
  până la 2017 ulteriori
  31.12.2016
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010
  II 3.300 70 200 1.010 1.010 1.010
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 30 10 10 10
  II 30 10 10 10
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 30 10 10 10
  II 30 10 10 10
  650451 TITLUL VI I 30 10 10 10
  TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI II 30 10 10 10
  ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  65045101 Transferuri curente I 30 10 10 10
  II 30 10 10 10
  6504510101 Transferuri către I 30 10 10 10
  instituții publice II 30 10 10 10
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  SOCIALĂ II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  SOCIALĂ II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  680471 TITLUL XIII ACTIVE I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  NEFINANCIARE II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  68047101 Active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  6804710130 Alte active fixe I 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  II 3.270 70 200 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 1078
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 anii
  până la 2017 ulteriori
  31.12.2016
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000
  II 19.430 2.184 1.408 3.838 4.000 4.000 4.000
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 4.400 78 899 423 1.000 1.000 1.000
  II 4.400 78 899 423 1.000 1.000 1.000
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 4.400 78 899 423 1.000 1.000 1.000
  II 4.400 78 899 423 1.000 1.000 1.000
  650451 TITLUL VI I 2.797 34 840 423 500 500 500
  TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI II 2.797 34 840 423 500 500 500
  ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  65045101 Transferuri curente I 2.797 34 840 423 500 500 500
  II 2.797 34 840 423 500 500 500
  6504510101 Transferuri către I 2.797 34 840 423 500 500 500
  instituții publice II 2.797 34 840 423 500 500 500
  650471 TITLUL XIII ACTIVE I 1.603 44 59 500 500 500
  NEFINANCIARE II 1.603 44 59 500 500 500
  65047103 Reparații capitale I 1.603 44 59 500 500 500
  aferente activelor fixe II 1.603 44 59 500 500 500
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  SOCIALĂ II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  SOCIALĂ II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  680471 TITLUL XIII ACTIVE I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  NEFINANCIARE II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  68047103 Reparații capitale I 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  aferente activelor fixe II 15.030 2.106 509 3.415 3.000 3.000 3.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 7/04


  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  SINTEZA
  sumelor alocate pentru instituții publice
  finanțate parțial din venituri proprii
  pe anii 2018-2021

  - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
  │0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102│
  │0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102│
  │2900 10 │C. VENITURI NEFISCALE │ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102│
  │3300 10 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102│
  │3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102│
  │ 50 │Alte venituri din prestări servicii și alte activități│ 603│ 1.102│ 1.602│ 2.102│
  │4200 10 │IV. SUBVENȚII │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000│
  │4310 │SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000│
  │ 09 │Subvenții pentru instituții publice │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000│
  │5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102│
  │ │II. Credite bugetare │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392│
  │ │II. Credite bugetare │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050│
  │ │II. Credite bugetare │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 450│ 525│ 525│ 525│
  │ │II. Credite bugetare │ 450│ 525│ 525│ 525│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710│
  │ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710│
  │ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710│
  │6500 10 │PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102│
  │ │II. Credite bugetare │ 22.603│ 23.102│ 23.602│ 24.102│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392│
  │ │II. Credite bugetare │ 21.792│ 22.392│ 22.892│ 23.392│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817│
  │ │II. Credite bugetare │ 5.922│ 6.217│ 6.517│ 6.817│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050│
  │ │II. Credite bugetare │ 15.420│ 15.650│ 15.850│ 16.050│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 450│ 525│ 525│ 525│
  │ │II. Credite bugetare │ 450│ 525│ 525│ 525│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710│
  │ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │
  │ │I. Credite de angajament │ 811│ 710│ 710│ 710│
  │ │II. Credite bugetare │ 811│ 710│ 710│ 710│