ORDONANŢA nr. 15 din 23 ianuarie 1996 (*actualizată*)
privind întărirea disciplinei financiar-valutare
(actualizată până la data de 9 iunie 1999*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iunie 1999 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 131 din 28 octombrie 1996; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 aprilie 1997; ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997; LEGEA nr. 88 din 28 aprilie 1998; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999.
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie, precum şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Agenţii economici care deţin valuta în cont şi au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile sunt obligaţi ca într-un termen de 5 zile lucrătoare sa o schimbe în lei pentru achitarea datoriilor respective, cu excepţia cazurilor în care exista obligaţii de plată la extern cu scadenţa de până la 30 de zile, pentru importuri de producţie şi investiţii, precum şi pentru achitarea ratelor de credit şi a dobînzilor aferente împrumuturilor externe angajate.
  Disponibilităţile în lei obţinute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine:
  a) plati pentru salarii;
  b) plata energiei electrice, termice şi a gazelor naturale;
  c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992
  , republicată*).
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 28 octombrie 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 28 octombrie 1996.
  ----------
  *) Legea nr. 76/1992, republicată, a fost abrogată de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 aprilie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 aprilie 1997.


  Articolul 2

  Agenţii economici au obligaţia de a prezenta societăţilor bancare cu capital de stat şi privat de la care solicită ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucrătoare înainte de plată chenzinei a doua, o declaraţie privind: situaţia disponibilităţilor în lei şi în valută existente în toate conturile bancare proprii, a datoriilor mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale, precum şi modul de utilizare a disponibilităţilor care exced necesarului de lichiditati pentru plata salariilor, în scopul achitării obligaţiilor de plată mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale.
  Declaraţia se va prezenta sub semnătura persoanelor împuternicite sa angajeze agentul economic respectiv, care răspund de realitatea datelor prezentate.
  La solicitarea eliberării efective a drepturilor salariale, agenţii economici vor prezenta dovada efectuării plăţilor către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale, în condiţiile prevăzute la alin. 1.
  Nerespectarea prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. 1 şi 3 constituie contravenţii şi atrage după sine sancţionarea managerului sau a preşedintelui consiliului de administraţie, după caz, al agentului economic respectiv, cu amenzi cuprinse între 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei.
  Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancţionarea directorului unităţii societăţii bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
  Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declaraţia prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000.000 lei, dacă nu constituie infracţiune, potrivit legii.


  Articolul 3

  Societăţile bancare autorizate sa funcţioneze în România au obligaţia de a se încadra zilnic în nivelul poziţiei valutare stabilite de Banca Naţionala a României.
  Sumele în valută care depăşesc la sfârşitul zilei, inclusiv după efectuarea tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancara, nivelul stabilit al poziţiei valutare lungi vor fi vîndute Băncii Naţionale a României la cursul acesteia.
  Banca Naţionala a României va stabili prin norme proprii lichiditatea valutară a societăţilor bancare.
  Casele de schimb valutar au obligaţia de a se încadra zilnic în nivelul poziţiei valutare şi de a vinde sumele în valută care depăşesc la sfârşitul zilei acest nivel, potrivit normelor emise de Banca Naţionala a României.
  Nerespectarea prevederilor alin. 2 şi 4 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; totodată, Banca Naţionala a României va lua măsuri de ridicare a dreptului de efectuare a operaţiunilor valutare persoanelor juridice contraveniente.


  Articolul 4

  Pentru produsele care se comercializează pe piaţa externa, cu plata la termen, conform uzantelor internaţionale, încasarea şi repatrierea valutei reprezentind contravaloarea acestora se vor realiza în maximum 5 zile de la termenele prevăzute în contractele externe.
  Agenţii economici pot efectua operaţiuni de export în contrapartida cu import de mărfuri, numai pe bază de licenţe eliberate de organele competente.
  Agenţii economici care au angajat credite bancare pentru producţia de export vor beneficia de bonificatia de dobânda, acordată prin Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), numai pentru exporturile a căror contravaloare în valută a fost încasată şi repatriata la termenele Scadente stipulate în contractele externe, termene corelate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994
  .
  ---------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 7 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 9 iunie 1999.
  Nerespectarea prevederilor alin. 1 se sancţionează conform celor stipulate în Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici, aprobată prin Legea nr. 12/1995 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 34/1995, aprobată prin Legea nr. 99/1995.


  Articolul 5

  Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări şi plati între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.
  Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, persoanele juridice pot efectua plati în numerar în următoarele cazuri:
  a) plata salariilor şi a altor drepturi de personal;
  b) alte operaţiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice;
  c) plati către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic de maximum 30.000.000 lei.
  ----------
  Lit. c) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 88 din 28 aprilie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 29 aprilie 1998.
  De la prevederile alin. 2 lit. c) sunt exceptate următoarele operaţiuni:
  - depunerile în conturile persoanelor juridice, deschise la societăţile comerciale bancare, care pot fi făcute şi de alte persoane juridice, neplafonat;
  - cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;
  - cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, de simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.
  La acordarea avansurilor spre decontare, în scopul efectuării de plati către persoane juridice, se vor respecta cerinţele prevăzute la alin. 2 lit. c).
  Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.
  Sumele în numerar aflate în casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 20.000.000 lei. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru perioada de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.
  ----------
  Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 88 din 28 aprilie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 29 aprilie 1998.
  Sumele în numerar care depăşesc nivelul stabilit conform alin. 6 vor fi depuse în conturile bancare ale persoanelor juridice respective, astfel:
  - în următoarea zi lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se afla în aceeaşi localitate cu cel al unităţii societăţii comerciale bancare la care are deschis contul;
  - în maximum 2 zile lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se afla în alta localitate decât cel al unităţii societăţii comerciale bancare la care îşi are deschis contul;
  - în situaţii excepţionale, se admite depăşirea termenelor prevăzute mai sus, cu avizul unităţii societăţii comerciale bancare la care persoana juridică îşi are deschis contul.
  Subunităţile economice ale persoanelor juridice care au cont într-o societate comercială bancară şi casierie proprie aplica în mod corespunzător prevederile acestui articol.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997.


  Articolul 6

  Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăşi plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c).
  Nerespectarea prevederilor de la art. 5 alin. 2 lit. c) şi alin. 4, 6 şi 7 ale aceluiaşi articol şi de la art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
  Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
  ---------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997.


  Articolul 7

  Se interzice societăţilor comerciale bancare, de asigurări şi financiare, sa elibereze persoanelor juridice sume în numerar peste plafoanele stabilite la art. 5 alin. 2 lit. c), cu excepţia operaţiunilor menţionate la art. 5 alin. 2 lit. a) şi b) şi alin. (3).
  Transferul banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor fizice se va face în mod obligatoriu prin prezentarea documentelor justificative legale.
  Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie pentru societatea comercială bancară, de asigurări şi financiară, care va fi sancţionată cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997.


  Articolul 8

  Plafonul maxim al numerarului admisibil la sfârşitul zilei în casieriile societăţilor bancare, de asigurări şi financiare se stabileşte de către acestea, cu acordul Băncii Naţionale a României.


  Articolul 9

  În vederea gestionării corecte a patrimoniului agenţilor economici şi al altor persoane juridice şi fizice, se stabilesc următoarele:
  a) Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 organizează şi conduc evidenţa contabilă la sediul de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 3 şi 11 din lege.
  Fac excepţie de la aceasta regula sucursalele şi alte subunitati fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin unor persoane juridice sau fizice cu sediul în România.
  Aceste unităţi conduc contabilitatea în ţara în care au sediul declarat, dar în conformitate cu reglementările legale, în domeniu, din România.
  b) Persoanele juridice sunt obligate sa păstreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum şi registrele contabile legale şi să le pună la dispoziţia organelor în drept în cadrul exercitării atribuţiilor lor legale.
  Nerespectarea prevederilor lit. a) şi b), în condiţiile în care nu reprezintă infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi se suporta de către persoanele fizice vinovate.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ----------
  Art. 10 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 aprilie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 aprilie 1997.


  Articolul 11

  Virarea sumelor din transferurile prevăzute în bugetele locale, altele decît cele destinate cheltuielilor de capital, se va face după deducerea din aceste fonduri, de către direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, a obligaţiilor de plată a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale livrate, mai vechi de 30 de zile, ale unităţilor beneficiare de astfel de transferuri, aflate sub autoritatea consiliilor judeţene sau locale, după caz.


  Articolul 12

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României, după caz, împuternicite în acest scop.
  ----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997.


  Articolul 13

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe referitoare la sancţiunile contravenţionale se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.


  Articolul 14

  Plafoanele valorice prevăzute pentru operaţiunile în numerar, precum şi cuantumul amenzilor contravenţionale stabilite prin prezenta ordonanţă vor fi actualizate prin hotărâri ale Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor.


  Articolul 15

  Banca Naţionala a României, Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sunt autorizate sa exercite controlul prudential asupra tuturor societăţilor nebancare care desfăşoară activităţi de atragere de resurse financiare de la agenţi economici şi persoane fizice, precum şi de plasare a resurselor respective.


  Articolul 16

  În termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Comerţului şi Banca Naţionala a României vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor acesteia.


  Articolul 16^1

  Guvernul şi Banca Naţionala a României vor prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, proiectul legii valutare şi, separat, modificările corespunzătoare la Legea nr. 33/1991
  şi la Legea nr. 34/1991
  , pentru stabilirea precisa a sarcinilor, atribuţiilor şi răspunderii Băncii Naţionale a României în domeniul valutar şi de plati.
  ----------
  Art. 16^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 28 octombrie 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 28 octombrie 1996.


  Articolul 17

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Mugur Isarescu
  --------------------