ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 21 martie 2002
privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se aprobă comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato", cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Polona nr. 9, sectorul 1, care se desfiinţează, de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 2-4, sectorul 1.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" dobândeşte toate drepturile şi este ţinuta de toate obligaţiile Regiei Autonome "Locato", stabilite prin acte normative, acorduri internaţionale, precum şi prin convenţii şi contracte încheiate în condiţiile legii.


  Articolul 3

  (1) Activul şi pasivul Regiei Autonome "Locato" sunt preluate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, conform bilanţului contabil încheiat la data de 31 martie 2002.
  (2) Valoarea patrimoniului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se majorează cu valoarea patrimoniului preluat potrivit alin. (1).


  Articolul 4

  Personalul Regiei Autonome "Locato", existent la data comasarii, este preluat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi se considera transferat.


  Articolul 5

  Pentru asigurarea relatiei cu misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi cu personalul acestora Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va înfiinţa şi va organiza o sucursala, precum şi un departament distinct în centrala sa.


  Articolul 6

  Procedurile declansate în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi continuate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate până la această dată.


  Articolul 7

  Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, cu modificările ulterioare, se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 240/2001 privind reorganizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Locato", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001.


  Articolul 8

  Dispoziţiile cap. II - Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S. din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" nu se aplică imobilelor preluate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de la Regia Autonomă "Locato" potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 9

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Hotărârea Guvernului nr. 240/2001 privind reorganizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Locato", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, se abroga.


  Articolul 10

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul va reglementa, prin hotărâre, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în conformitate cu dispoziţiile prezentului act normativ.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------