HOTĂRÂRE nr. 783 din 14 iulie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 9 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale a
  Funcţionarilor Publici,
  Jozsef Birtalan
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 783.


  Anexa
  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
  Pentru completarea cadrului normativ specific managerilor publici, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă de urgenţă, au fost emise prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme.

  Capitolul I Cadrul instituţional


  Articolul 1

  (1) Potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, Comisia pentru manageri publici, denumită în continuare Comisia, este un organism de interes general, independent faţă de orice ingerinţă politică şi faţă de orice posibil interes specific predominant reprezentat de preşedinte, de membrii acesteia sau de terţi.
  (2) Comisia urmăreşte respectarea interesului public şi asigură transparenţa, imparţialitatea, reprezentativitatea şi obiectivitatea în exercitarea atribuţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă şi în prezentele norme.
  (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor Comisiei ce decurg din prevederile Ordonanţei de urgenţă şi ale prezentelor norme, în aplicarea art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă se constituie Secretariatul Comisiei, denumit în continuare Secretariat, asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 2

  (1) Comisia se compune din maximum 17 membri, persoane fizice, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, ai organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor de învăţământ superior, precum şi ai organizaţiilor profesionale din mass-media, desemnaţi de organele de conducere ale acestora.
  (2) Componenţa Comisiei este următoarea:
  a) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  b) un reprezentant al Uniunii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  d) un reprezentant al Institutului Naţional de Administraţie;
  e) un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
  f) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
  g) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
  h) un reprezentant al Ministerului Integrării Europene;
  i) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;
  j) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;
  k) un reprezentant al Asociaţiei Române pentru Transparenţă "Transparency International România";
  l) un reprezentant al Asociaţiei "Pro Democraţia";
  m) un reprezentant al Federaţiei Autorităţilor Locale din România;
  n) un reprezentant al confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, care au în componenţa lor organizaţii sindicale din domeniul funcţionarilor publici, nominalizat de Consiliul Economic şi Social;
  o) un reprezentant al confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, nominalizat de Consiliul Economic şi Social;
  p) un reprezentant al instituţiilor de învăţământ superior, nominalizat de Asociaţia Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică;
  q) un reprezentant al presei scrise şi audiovizuale, desemnat de Clubul Român de Presă.
  (3) Pentru a putea fi nominalizaţi ca membri ai Comisiei, reprezentanţii prevăzuţi la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) să aibă o bună reputaţie;
  b) să nu aibă antecedente penale;
  c) să nu se afle în situaţii de conflict de interese sau de incompatibilitate, prevăzute de lege.
  (4) Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin decizie a primului-ministru pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia de cel mult două ori.
  (5) Membrii Comisiei nu pot face parte din Secretariatul acesteia.


  Articolul 3

  Membrii Comisiei aleg preşedintele şi vicepreşedintele acesteia cu votul majorităţii membrilor.


  Articolul 4

  (1) Mandatul de membru al Comisiei poate înceta în următoarele condiţii:
  a) la solicitarea scrisă a persoanei;
  b) de drept, în caz de deces sau de constatare a incapacităţii de exerciţiu printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
  c) condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale;
  d) existenţa unui conflict de interese;
  e) pierderea funcţiei în virtutea căreia a fost nominalizat;
  f) exercitarea în mod necorespunzător a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin sau absenţa nejustificată la două şedinţe consecutive ale Comisiei;
  g) producerea, cu rea-credinţă, de prejudicii morale Comisiei prin activitatea proprie;
  h) nerespectarea hotărârilor sau deciziilor Comisiei;
  i) incapacitate pe motiv medical, ce îl împiedică să participe la cel puţin două şedinţe consecutive ale Comisiei;
  j) alte incompatibilităţi prevăzute de lege;
  k) la propunerea echipelor de asistenţă tehnică ale proiectelor în domeniul reformei funcţiei publice din administraţia publică, finanţate prin Programul PHARE, pentru experţii desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 62;
  l) la solicitarea justificată a autorităţii sau instituţiei publice, asociaţiei ori organizaţiei care l-a desemnat.
  (2) Încadrarea în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j) se analizează şi se hotărăşte în şedinţă de către Comisie.
  (3) Mandatul de membru al Comisiei se poate suspenda de la data constatării de către Comisie a începerii urmăririi penale până la data încetării acesteia sau, după caz, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, potrivit alin. (1) lit. c).
  (4) Comisia hotărăşte, în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), fără votul membrului în cauză, care în acest caz nu are drept de vot.


  Articolul 5

  În situaţia încetării, potrivit art. 4, a mandatului unui membru al Comisiei, urmează să fie desemnat alt membru în Comisie, în condiţiile art. 2 şi ale art. 61 alin. (1), precum şi, după caz, ale art. 3.


  Articolul 6

  (1) La şedinţele Comisiei poate participa fără drept de vot un număr de maximum 15 persoane cu statut de observator, denumite în continuare observatori, cu obligaţia respectării interesului public, transparenţei, imparţialităţii şi obiectivităţii. Persoanele propuse ca observatori trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3).
  (2) Odată cu aducerea la cunoştinţă publică a convocării şedinţei Comisiei, Secretariatul face cunoscute propunerile nominale de observatori, la întocmirea cărora se va ţine seama şi de propunerile nominale făcute potrivit art. 18 lit. c).
  (3) În termen de 7 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a convocării şedinţei Comisiei, orice persoană interesată se poate înscrie la Secretariat pe lista de propuneri a observatorilor.
  (4) Propunerile formulate potrivit alin. (2) şi (3) se transmit fiecărui membru al Comisiei, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, în vederea exprimării opţiunilor asupra a maximum 15 dintre acestea. Secretariatul centralizează opţiunile exprimate şi, în funcţie de numărul acestora, întocmeşte lista finală a observatorilor pe care îi convoacă pentru şedinţa Comisiei, sub rezerva aprobării de către aceasta.
  (5) Observatorii prevăzuţi la alin. (1) pot formula observaţii în scris, în cazul constatării unor neregularităţi sau vicii în aplicarea procedurilor aprobate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei. Observaţiile se transmit Comisiei prin Secretariatul acesteia.


  Articolul 7

  (1) În vederea urmăririi şi asigurării aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă şi ale prezentelor norme, Comisia are următoarele atribuţii principale privind mecanismul de gestionare a funcţiei publice de manager public:
  a) de informare periodică privind respectarea mecanismului de gestionare a funcţiei publice de manager public, respectiv a procedurilor de desfăşurare a proceselor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă, denumite în continuare procese;
  b) de monitorizare: inspecţie şi urmărire a tuturor proceselor prevăzute la lit. a), în ansamblul lor, pentru a observa dacă autorităţile şi instituţiile publice responsabile aplică procedurile stabilite pentru implementarea corespunzătoare a acestor procese;
  c) de evaluare: analizare şi aprobare a rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare şi, după caz, elaborare de propuneri de îmbunătăţire a procedurilor de către autorităţile şi instituţiile publice responsabile;
  d) de asigurare, raportare şi publicare a măsurilor luate pentru garantarea transparenţei, imparţialităţii şi obiectivităţii procedurilor folosite în exercitarea atribuţiilor sale;
  e) de a decide, în domeniile sale de competenţă: confirmare finală asupra rezultatelor aplicării întocmai a procedurilor stabilite pentru situaţiile respective, stabilirea treptei profesionale de încadrare ca manager public, stabilirea clasamentului final al absolvenţilor.
  (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Comisia:
  a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  b) propune revocarea preşedintelui şi/sau a unuia ori mai multor membri ai Comisiei, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-j);
  c) aprobă procedurile privind constituirea şi funcţionarea grupurilor de experţi şi de alţi specialişti în domeniile sale de competenţă;
  d) poate solicita, pentru fundamentarea deciziilor sale, prin intermediul Secretariatului sau, după caz, al partenerului de implementare prevăzut la art. 12, prestarea, pe bază de contract, de servicii de asistenţă tehnică, consultanţă, expertiză de specialitate, alte servicii necesare, de către personalităţi recunoscute în domeniu, experţi şi alţi specialişti, precum şi de la alţi prestatori de asemenea servicii, de înalt profesionalism;
  e) propune autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi altor structuri implicate în procesul respectiv reanalizarea măsurilor care sunt considerate că nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă, ale prezentelor norme sau ale procedurilor stabilite conform legii;
  f) recomandă efectuarea de modificări ale procedurilor sau poate cere autorităţilor ori instituţiilor publice interesate propuneri de îmbunătăţire a procedurilor;
  g) soluţionează contestaţiile în situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme;
  h) poate desemna observatori fără drept de vot la lucrările comisiilor de organizare a selecţiei pentru programele de formare specializată, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, precum şi în procesul de evaluare a participanţilor la programele respective ori a managerului public, observatori care au dreptul de a interveni în cazul constatării unor neregularităţi sau vicii în aplicarea procedurilor aprobate, prin participarea la dezbateri ori observaţii în scris; aprobă participarea observatorilor la şedinţele Comisiei, în condiţiile prevăzute la art. 6;
  i) asigură accesul la toate informaţiile de interes public, potrivit legii;
  j) poate colabora cu alte organizaţii pentru exercitarea atribuţiilor proprii;
  k) aprobă raportul său anual de activitate, pe care îl prezintă Guvernului şi publicului.
  (3) Comisia îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg direct din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă, precum şi ale prezentelor norme.
  (4) Comisia, în exercitarea atribuţiilor din domeniul său de competenţă, adoptă hotărâri, emite decizii şi acordă avize consultative sau recomandări, în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă şi ale prezentelor norme.
  (5) Comisia are dreptul de a solicita de la Institutul Naţional de Administraţie, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi de la celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.
  (6) În cazul în care se constată neregularităţi, în funcţie de gravitate, Comisia le semnalează succesiv Secretariatului, autorităţii sau instituţiei publice interesate, ori, respectiv, le aduce la cunoştinţă opiniei publice.


  Articolul 8

  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţă constituită în condiţiile alin. (2) şi (3), precum şi în cazul prevăzut la alin. (5).
  (2) Comisia se întruneşte în şedinţă de cel puţin două ori pe an şi ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui, a Secretariatului sau a cel puţin jumătate din numărul membrilor săi. Convocarea membrilor la şedinţa Comisiei se face de către Secretariat cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii acesteia.
  (3) Cvorumul de şedinţă al Comisiei este:
  a) minimum 7 membri, fiind necesară prezenţa a cel puţin câte unui membru din cadrul fiecăreia dintre categoriile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b) şi d), alin. (2) lit. c), d), e), f), h) şi i), precum şi alin. (3);
  b) minimum 11 membri, fiind necesară prezenţa a cel puţin câte unui membru din cadrul fiecăreia dintre categoriile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. c), e) şi alin. (2) lit. a), b), g) şi k).
  (4) La şedinţele Comisiei este obligatorie participarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui acesteia, precum şi a unui reprezentant al Secretariatului. Pe durata proiectelor PHARE din domeniul reformei funcţiei publice din administraţia publică este obligatorie şi prezenţa a cel puţin unui membru din categoria prevăzută la art. 62.
  (5) Comisia îşi poate desfăşura activitatea şi poate lua hotărâri, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b) şi d), alin. (2) lit. c), d), e), f), g), h), i) şi k), şi fără a fi întrunită în şedinţă, la iniţiativa preşedintelui Comisiei sau a Secretariatului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) Secretariatul să solicite, în scris sau prin alt mijloc care asigură dovada transmiterii (fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire etc.), tuturor membrilor Comisiei exprimarea votului;
  b) Secretariatul să precizeze, în solicitarea prevăzută la lit. a), data până la care acest vot trebuie să îi fie comunicat în scris sau prin alt mijloc care asigură dovada transmiterii;
  c) numărul voturilor exprimate să fie de minimum 7, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. g), când acest număr trebuie să fie de minimum 11.
  (6) Comisia hotărăşte, în cazul întrunirii în şedinţă, cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3) lit. b), când hotărârea se ia cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi; în cazul prevăzut la alin. (5) Comisia hotărăşte valabil cu majoritatea voturilor valabil exprimate în termenul stabilit; în ambele cazuri abţinerile nu se iau în calculul numărului de voturi exprimate.
  (7) Pentru adoptarea anumitor decizii, unul sau mai mulţi membri ai Comisiei pot solicita procedura de vot secret. Hotărârea privind utilizarea procedurii de vot secret se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.


  Articolul 9

  (1) Secretariatul prevăzut la art. 1 alin. (3) este constituit din minimum 3 membri şi are următoarele atribuţii ce decurg din prevederile Ordonanţei de urgenţă şi ale prezentelor norme:
  a) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei, precum şi propuneri de completare sau de modificare a acestuia, după caz;
  b) elaborează proiectele de hotărâri, decizii, avize consultative, precum şi, după caz, de recomandări ale Comisiei şi ia măsuri în vederea asigurării implementării acestora;
  c) desfăşoară activităţi ce decurg din exercitarea atribuţiilor Comisiei;
  d) primeşte preferinţele participanţilor la programele de formare specializată prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, precum şi opţiunile absolvenţilor privind posturile de manageri publici, pe care le aduce la cunoştinţă Comisiei, în vederea susţinerii lor de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în funcţie de posibilităţi;
  e) primeşte proiectele de fişe de post pentru funcţiile de manager public de la superiorii ierarhici ai acestora din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice respective, le analizează şi le verifică din punct de vedere al respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă, ale prezentelor norme, precum şi ale eventualelor hotărâri ale Comisiei referitoare la fişele de post şi, după caz, fie le înaintează Comisiei spre confirmare, fie colaborează cu superiorul ierarhic respectiv pentru îmbunătăţirea acestora sau, în cazul în care prevederile anterioare nu sunt aplicabile, face propuneri corespunzătoare Comisiei;
  f) primeşte şi înregistrează orice contestaţii destinate Comisiei, pe care le analizează, şi face propuneri corespunzătoare Comisiei privind modul de soluţionare;
  g) creează, gestionează şi actualizează pagina de Internet a Comisiei, referitoare la managerii publici;
  h) efectuează actele procedurale şi respectă procedura stabilită pentru adoptarea hotărârilor, emiterea deciziilor, avizelor consultative şi recomandărilor Comisiei;
  i) pregăteşte şedinţele Comisiei: întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţei, pregăteşte documentele, convoacă membrii Comisiei, comunică ordinea de zi şi materialele de şedinţă, pregăteşte locaţia de desfăşurare a şedinţei;
  j) întocmeşte procesul-verbal al fiecărei şedinţe în registrul Comisiei, care se păstrează şi se arhivează în conformitate cu prevederile în vigoare;
  k) redactează hotărârile Comisiei;
  l) arhivează hotărârile Comisiei, precum şi celelalte documente care au stat la baza fundamentării acestor hotărâri;
  m) asigură aducerea la cunoştinţă publică a documentelor şi hotărârilor Comisiei, în conformitate cu prevederile prezentelor norme;
  n) estimează necesităţile financiare ale Comisiei şi Secretariatului, pe care le supune spre aprobare Comisiei, după care le transmite departamentului de resort din Ministerul Administraţiei şi Internelor, în vederea alocării de la bugetul acestuia a sumelor necesare îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, şi întocmeşte rapoartele financiare privind efectuarea cheltuielilor pe bază de documente legale justificative;
  o) elaborează raportul anual de activitate al Comisiei, pe care îl supune acesteia spre aprobare.
  (2) Secretariatul îndeplineşte şi alte atribuţii şi responsabilităţi stabilite de Comisie, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă şi ale prezentelor norme.
  (3) Secretariatul depune diligenţele necesare pentru buna derulare a propriei activităţi şi sprijină Comisia în îndeplinirea responsabilităţilor ce îi revin potrivit Ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme.


  Articolul 10

  Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură locaţia şi logistica necesare îndeplinirii atribuţiilor Comisiei şi Secretariatului acesteia.


  Articolul 11

  (1) Cheltuielile materiale şi de servicii pentru îndeplinirea atribuţiilor Comisiei şi Secretariatului acesteia sunt finanţate de la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (2) Preşedintele Comisiei răspunde de modul de efectuare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 12

  Potrivit art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă, Ministerul Administraţiei şi Internelor poate colabora, pentru realizarea atribuţiilor sale prevăzute prin Ordonanţa de urgenţă şi prin prezentele norme, cu un partener de implementare, care poate fi o organizaţie internaţională interguvernamentală sau echipe de asistenţă tehnică din partea proiectelor din domeniul reformei administraţiei publice, finanţate prin Programul PHARE, desemnate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor sau prin contract, pe baza unui acord încheiat cu România sau cu autorităţile române competente.


  Articolul 13

  (1) Institutul Naţional de Administraţie asigură promovarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, cu respectarea regulamentului de ordine interioară, a regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere şi a regulamentelor de studii, aprobate conform legii, precum şi a prevederilor prezentelor norme.
  (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul Naţional de Administraţie, pe lângă atribuţiile şi responsabilităţile conferite prin actele normative în vigoare, mai are următoarele atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă:
  a) pune la dispoziţie Comisiei datele şi informaţiile necesare monitorizării de către aceasta a procesului de organizare şi desfăşurare a selecţiei pentru programele de formare specializată, precum şi informaţiile referitoare la evaluarea pe parcursul acestor programe şi ţine seama de recomandările Comisiei pentru asigurarea desfăşurării corespunzătoare a acestui proces;
  b) stabileşte, în colaborare cu Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi cu avizul consultativ al Comisiei, numărul de locuri pentru programele de formare specializată, având în vedere cerinţele reformei în administraţia publică şi necesităţile autorităţilor şi instituţiilor publice de posturi de manageri publici;
  c) eliberează diplomele de absolvire pentru absolvenţii programelor de formare specializată.


  Articolul 14

  (1) În aplicarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii principale:
  a) face propuneri în vederea stabilirii numărului de locuri pentru cele două programe de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, ţinând seama de prevederile Planului de ocupare a funcţiilor publice;
  b) avizează înfiinţarea sau, după caz, solicită autorităţilor şi altor instituţii publice din administraţia publică centrală, în colaborare cu Comisia, înfiinţarea de posturi corespun-ză toare funcţiei de manager public, asigurând, după caz, aplicarea principiului grupării mai multor manageri publici în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice;
  c) avizează înfiinţarea de către autorităţile publice locale a posturilor pentru funcţiile de manager public;
  d) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu Comisia, în vederea asigurării transferului managerilor publici, pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă;
  e) întocmeşte, în colaborare cu Comisia, schema de repartizare a absolvenţilor programelor de formare specializată prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, având în vedere şi îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă;
  f) poate solicita de la autorităţi şi instituţii din cadrul administraţiei publice locale necesităţile de posturi pentru funcţiile publice de manager public, care pot fi înfiinţate potrivit art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă;
  g) întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor publice având în vedere şi propunerile Comisiei, la a căror elaborare se ţine seama de preferinţele exprimate de participanţii la programele de formare specializată prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă şi, respectiv, de opţiunile managerilor publici, pentru aplicarea art. 12 alin. (2) şi a art. 15 din Ordonanţa de urgenţă;
  h) comunică autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, în termen de 5 zile de la data contrasemnării de către Comisie a schemei de repartizare a absolvenţilor, propunerile nominale de numire a acestora în funcţia publică de manager public;
  i) analizează opţiunile managerilor publici privind transferul sau încadrarea lor în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (3) şi stabileşte, în funcţie de acestea şi în limita numărului total de posturi aferente funcţiei publice de manager public prevăzut în Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, autoritatea sau instituţia publică, precum şi funcţia publică de manager public echivalentă pe care urmează a fi transferaţi, conform art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă, sau, după caz, numiţi;
  j) ţine la zi evidenţa absolvenţilor programelor de formare specializată prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă;
  k) asigură, potrivit art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă, redistribuirea persoanelor care au pierdut statutul de manager public, pe o funcţie publică generală corespunzătoare pregătirii şi experienţei acestora, în limita funcţiilor publice vacante, şi ţine evidenţa acestora în vederea respectării perioadei în care sunt obligaţi să lucreze în administraţia publică, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă;
  l) urmăreşte modul de respectare a angajamentului prevăzut la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă şi sesizează de îndată Ministerul Administraţiei şi Internelor în cazul suspendării sau încetării raportului de serviciu al absolvenţilor acestor programe, intervenită în perioada prevăzută în angajament;
  m) sprijină Comisia şi Secretariatul acesteia, respectiv partenerul de implementare prevăzut la art. 12, pentru realizarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, fără a putea fi implicată direct în exercitarea acestora.
  (2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îndeplineşte şi alte atribuţii ce decurg din aplicarea prezentelor norme.


  Articolul 15

  Pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă, ministrul administraţiei şi internelor aprobă, cu avizul consultativ al Comisiei, conţinutul-model al angajamentului ce se semnează cu acest minister de către participanţii declaraţi admişi la unul dintre programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, putând da, în acest sens, împuternicire unuia dintre secretarii de stat.


  Articolul 16

  Ministerul Administraţiei şi Internelor urmăreşte recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 15.


  Articolul 17

  Pentru asigurarea corelării politicilor proprii, în ceea ce priveşte managerii publici, în funcţie de Strategia actualizată a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici încheie un protocol de colaborare cu Institutul Naţional de Administraţie, ce se supune aprobării ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.


  Articolul 18

  În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice au următoarele atribuţii principale:
  a) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru elaborarea corespunzătoare a Planului de ocupare a funcţiilor publice şi asigurarea înfiinţării în structura lor a posturilor necesare pentru funcţiile publice de manager public, având în vedere şi prevederile art. 14 alin. (1) lit. i);
  b) colaborează cu Comisia şi cu Secretariatul acesteia, respectiv cu partenerul de implementare prevăzut la art. 12, pentru realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme;
  c) pot propune observatori fără drept de vot, în condiţiile art. 6;
  d) numesc managerul public, potrivit art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, în termen de 15 zile de la data primirii de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a comunicării respective; în cazul în care există o solicitare scrisă şi motivată a managerului public, actul administrativ de numire poate fi emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în cel mult 30 de zile de la aceeaşi dată;
  e) iau măsurile necesare pentru întocmirea corespunzătoare a fişelor de post pentru funcţiile publice de manager public, până la data numirii în funcţie a managerului public;
  f) asigură, prin intermediul mentorului prevăzut la art. 20, buna desfăşurare a activităţii participantului la programele de formare specializată ale Institutului Naţional de Administraţie, pe durata stagiului, prin facilitarea accesului acestuia la toate resursele necesare, inclusiv prin oferirea unui post de lucru dotat cu birotica necesară: calculator, acces la imprimantă, copiator, telefon/fax, rechizite şi altele asemenea;
  g) sprijină în mod activ activitatea managerului public, prin intermediul superiorului ierarhic al acestuia, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului managerului public respectiv;
  h) pot formula propuneri de îmbunătăţire a procedurilor în care autoritatea sau instituţia publică respectivă este implicată.


  Capitolul II Mecanismul de gestionare a funcţiei publice de manager public


  Articolul 19

  (1) Selecţia pentru programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă, se realizează de Institutul Naţional de Administraţie, în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în condiţiile prevăzute prin prezentele norme şi prin hotărâre a Guvernului care se adoptă anual, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor criterii generale:
  a) vârsta maximă de 35 de ani;
  b) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie europeană;
  d) cetăţenie română;
  e) domiciliul în România;
  f) lipsa restricţiilor privind călătoria în străinătate, pentru acele ţări avute în vedere de către programul respectiv de formare.
  (2) Procedurile de selecţie se stabilesc prin regulamentele de studii ale Institutului Naţional de Administraţie, aprobate conform legii.


  Articolul 20

  (1) Pe perioada stagiilor în administraţia publică din cadrul programelor de formare specializată prevăzute la art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă, cursanţii şi stagiarii sunt sprijiniţi şi coordonaţi de către funcţionari publici care ocupă funcţii publice de conducere în condiţiile legii, denumiţi în continuare mentori.
  (2) Calitatea de mentor se atribuie prin contract individual de muncă în domeniul activităţii de formare profesională continuă, încheiat cu Institutul Naţional de Administraţie sau, după caz, cu alte instituţii de formare continuă, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă, pe baza unui acord instituţional dintre acestea şi autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea mentorul respectiv.
  (3) Pot fi mentori funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1), care îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) cunosc în detaliu structura organizatorică şi activităţile desfăşurate în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective;
  b) au abilităţi de comunicare şi relaţionare cu personalul autorităţii sau instituţiei publice respective;
  c) au experienţă în a lucra în echipă şi în acţiuni de instruire;
  d) au capacitatea de a motiva şi îndruma, în spirit inovator şi reformator, alte persoane;
  e) nu au fost sancţionaţi disciplinar;
  f) nu sunt rude, până la gradul al IV-lea inclusiv, şi nici soţ, soţie sau afin cu participantul la stagiu.
  (4) Mentorul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale, delegate în condiţiile legii, pe baza acordului instituţional prevăzut la alin. (2):
  a) asigură buna desfăşurare a activităţii participantului la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1), pe durata stagiului, prin: acces la toate sectoarele de activitate cu relevanţă pentru programele de formare urmate şi implicarea în activităţile specifice acestora; prezentarea personalului din cadrul sectoarelor de activitate respective, precum şi prin acces la bazele de date fără caracter confidenţial, la documentaţia specifică activităţii acestor sectoare; coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pe durata stagiului;
  b) întocmeşte un raport de evaluare la sfârşitul stagiului;
  c) urmăreşte atingerea obiectivelor stagiului, precum şi respectarea domeniilor şi tipurilor de activităţi specifice.
  (5) Domeniile şi tipurile de activităţi pe care mentorul este obligat să le includă în programul stagiilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, în colaborare cu Institutul Naţional de Administraţie, având în vedere regulamentele de studii ale acestuia, aprobate conform legii.
  (6) Drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de mentor, precum şi celelalte condiţii aferente, inclusiv modul de remunerare, sunt stabilite prin contractul individual de muncă prevăzut la alin. (2).


  Articolul 21

  (1) Programul intensiv prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă trebuie să cuprindă elemente care să permită evaluarea absolvenţilor pe baza aceloraşi principii şi criterii cu ale absolvenţilor programelor de formare specializată, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă.
  (2) În vederea verificării respectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul Naţional de Administraţie şi celelalte instituţii de formare continuă care doresc să organizeze programul intensiv prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă trebuie să solicite în acest sens, în prealabil, avizul Comisiei. Solicitarea se depune la Secretariat, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei preconizate de începere a programului, împreună cu datele şi informaţiile necesare verificării de către grupele de experţi prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), în vederea luării deciziei de către Comisie, conform prevederilor art. 24 alin. (2).
  (3) Avizul Comisiei se comunică, motivat, instituţiilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.


  Articolul 22

  (1) În cazul intervenirii unor situaţii de natura celor prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. a) şi e)-m) sau la art. 82 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, caz în care persoana respectivă îşi întrerupe programul de formare specializată, Institutul Naţional de Administraţie poate dispune, pentru propriile programe, în condiţiile regulamentelor sale de studii şi cu informarea documentată a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, şi aducerea la cunoştinţa Comisiei a următoarelor măsuri:
  a) reluarea de către persoana în cauză a programului de formare specializată, la încetarea situaţiilor respective, dacă perioada de absenţă nu afectează în mod substanţial pregătirea acesteia sau buna desfăşurare a programului de formare specializată;
  b) reluarea de către persoana în cauză a programului de formare specializată la următorul ciclu de formare, cu luarea în considerare a etapelor parcurse până la data întreruperii acestuia, în condiţiile în care nu sunt aplicabile prevederile lit. a);
  c) eliminarea de la programul de formare specializată a persoanei în cauză, dacă nu sunt aplicabile măsurile prevăzute la lit. a) şi b).
  (2) Prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nu sunt aplicabile cazurilor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 23

  (1) Situaţiile de excludere a participanţilor de la programele de formare specializată, prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, se detaliază prin Regulamentul de ordine interioară şi regulamentele de studii ale Institutului Naţional de Administraţie, aprobate potrivit legii.
  (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) deciziile se iau de Institutul Naţional de Administraţie, cu informarea prealabilă documentată a Comisiei, fiind aplicabile prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 24

  (1) Persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă se evaluează cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) elementele supuse evaluării sunt cunoştinţele dobândite în cadrul formării, performanţele profesionale din cadrul stagiilor din programul de formare, precum şi abilităţile manageriale ale fiecărei persoane, care este testată pe baza unui cadru de competenţe pentru manageri publici, elaborat de grupurile de experţi prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) şi aprobat de Comisie;
  b) evaluarea fiecărei serii de absolvenţi trebuie să aibă la bază metode şi criterii de evaluare echivalente pentru fiecare dintre elementele prevăzute la lit. a).
  (2) Evaluarea finală realizată de Comisie, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1), coroborat cu art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, constă în analizarea şi decizia asupra echivalenţei metodelor şi criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi în aprobarea rezultatelor obţinute în urma calculării mediei proporţionale, potrivit ponderii stabilite de Comisie, dintre:
  a) rezultatele evaluării - rămase definitive în condiţiile stabilite de regulamentele de studii prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă - de la absolvirea programelor de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, exprimate cu puncte de la 1 la 100, respectiv a programului intensiv de formare specializată, prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă;
  b) rezultatele evaluării abilităţilor manageriale prevăzute la alin. (1) lit. a), evaluare ce se efectuează de către experţi şi de alţi specialişti, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. c), exprimate cu puncte de la 1 la 100.


  Articolul 25

  (1) Rezultatele evaluării abilităţilor manageriale, rezultatele evaluării finale, inclusiv încadrarea în trepte profesionale a absolvenţilor programelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă şi clasamentul final, decise de Comisie, pot fi contestate de persoanele evaluate, în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a rezultatelor.
  (2) La analizarea contestaţiilor nu pot participa aceiaşi experţi sau alţi specialişti care au participat la efectuarea evaluării persoanei respective.
  (3) Rezultatele contestaţiilor se stabilesc şi se comunică celor în cauză, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea lor, şi se aduc la cunoştinţă publică.


  Articolul 26

  (1) Încadrarea absolvenţilor în trepte profesionale şi întocmirea clasamentului final se aprobă de Comisie şi se aduc la cunoştinţă publică, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a rezultatelor evaluării finale.
  (2) La aprobarea de către Comisie a încadrării în trepte profesionale a absolvenţilor se are în vedere îndeplinirea următoarelor condiţii:
  a) pentru treapta I, punctajul minim să fie de 87,5 dintr-un punctaj de 100, iar diferenţa dintre rezultatele evaluării prevăzute la art 24 alin. (2) lit. a) şi rezultatele evaluării prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) să nu depăşească 10 puncte;
  b) pentru treapta a III-a, punctajul maxim să fie de 55 dintr-un punctaj de 100 sau punctajul maxim să fie de 65, cu condiţia ca în cazul punctajelor situate în intervalul 56-65 de puncte diferenţa dintre rezultatele evaluării prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) şi rezultatele evaluării prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) să fie mai mare de 25 de puncte;
  c) pentru treapta a II-a, absolvenţii care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la lit. a) sau b).


  Articolul 27

  (1) Opţiunile absolvenţilor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă se depun în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice.
  (2) Opţiunile prevăzute la alin. (1), exprimate în ordinea de preferinţă de către absolvenţi, au în vedere toate posturile vacante de manageri publici cuprinse în Planul anual de ocupare a funcţiilor publice.


  Articolul 28

  În cazurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m) şi la art. 25-27, aducerea la cunoştinţă publică constă în afişarea la sediul Secretariatului, respectiv al partenerului de implementare, şi în publicarea pe pagina de Internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a Comisiei.


  Articolul 29

  (1) Comisia va înainta Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a rezultatelor rămase definitive, treptele profesionale de încadrare, clasamentul final şi opţiunile finale ale absolvenţilor în vederea întocmirii de către aceasta a schemei de repartizare a absolvenţilor, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă.
  (2) În termen de 15 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va întocmi, în condiţiile alin. (3), cu contrasemnătura Comisiei, schema de repartizare a absolvenţilor pe funcţiile publice de manager public prevăzute în Planul anual de ocupare a funcţiilor publice.
  (3) Schema de repartizare a absolvenţilor se întocmeşte în ordinea descrescătoare a rezultatelor înscrise în clasamentul final al managerilor publici şi potrivit ordinii de preferinţă exprimate prin opţiunile depuse de fiecare dintre aceştia, în funcţie de posturile rămase disponibile, prin aplicarea acestei reguli. În caz de rezultate egale şi/sau opţiuni identice, departajarea se face în ordinea descrescătoare a diferenţei prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b).


  Articolul 30

  Funcţiile publice de manager public rezervate acestora se prevăd de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, cu respectarea prevederilor legale şi a următoarelor proceduri:
  a) la înştiinţarea Comisiei, participantul la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) şi la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă sau, după caz, managerul public îşi exprimă preferinţa pentru locul şi domeniul în care doreşte să desfăşoare activitate în funcţia de manager public;
  b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici face cunoscut autorităţilor şi instituţiilor publice respective preferinţele exprimate, în vederea formulării de propuneri corespunzătoare pentru Planul anual de ocupare a funcţiilor publice.


  Articolul 31

  (1) Funcţiile publice specifice de manager public se prevăd în mod obligatoriu distinct, fără precizarea gradului profesional, în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul următor, prin grija Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  (2) Postul de manager public se consideră a avea gradul profesional acordat, conform legii, managerului public care îl ocupă.


  Articolul 32

  (1) Potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală au obligaţia de a înfiinţa posturile corespunzătoare funcţiilor publice de manager public fie din proprie iniţiativă, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, fie la solicitarea acestei agenţii.
  (2) Potrivit art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale care doresc să înfiinţeze posturi corespunzătoare funcţiilor publice de manager public vor solicita avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în timp util, în vederea introducerii lor în Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul următor, conform termenelor prevăzute în instrucţiunile pentru elaborarea acestuia.
  (3) La propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, funcţiile publice de manager public se pot crea şi în cursul anului, prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice respective, ca urmare a transformării unui post. Propunerea Agenţiei poate fi justificată şi de solicitările făcute de autorităţile şi instituţiile publice interesate, de Comisie sau de managerii publici.


  Articolul 33

  Numirea în funcţia de manager public se face potrivit art. 12 alin. (3), coroborat cu art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, în gradul profesional special, în cazul celor încadraţi în treapta 1, respectiv în gradul profesional asistent, în cazul celor încadraţi în treptele 2 sau 3 de încadrare.


  Articolul 34

  (1) În aplicarea art. 19 alin. (1), (1 1 ) şi (1 2 ) din Ordonanţa de urgenţă, salariul şi sporul managerului public se stabilesc prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective, astfel:
  a) stabilirea salariului de bază al managerului public se face potrivit reglementărilor legale pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al ministerelor, prin însumarea salariului de bază corespunzător funcţiei de consilier, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, cu indemnizaţia de conducere aferentă funcţiei publice de conducere, echivalentă gradului profesional deţinut de managerul public respectiv;
  b) sporul de manager public se determină prin aplicarea la salariul de bază al managerului public, calculat potrivit prevederilor lit. a), a procentului determinat în funcţie de treapta profesională deţinută, prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă.
  (2) În aplicarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă, managerii publici beneficiază de toate sporurile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici, inclusiv de sporurile specifice instituţiilor sau autorităţilor publice în care îşi desfăşoară activitatea.
  (3) Salariul de bază al managerului public, calculat potrivit alin. (1) lit. a), reprezintă baza de calcul pentru drepturile salariale suplimentare, respectiv pentru sporurile prevăzute la alin. (2), care se aplică, potrivit legii, la salariul de bază al funcţionarului public şi se trece ca atare în carnetul de muncă, împreună cu sporul de manager public şi cu celelalte drepturi salariale ce se înscriu în acesta, potrivit legii.


  Articolul 35

  (1) Actul administrativ de numire a managerului public trebuie să conţină, pe lângă elementele prevăzute la art. 54 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, numele şi funcţia superiorului ierarhic sub a cărui directă coordonare îşi desfăşoară activitatea managerul public respectiv. Actul administrativ de numire împreună cu fişa postului ce constituie anexă care face parte integrantă din acest act se comunică, în copie, managerului public respectiv.
  (2) Potrivit art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, fişa postului pentru managerul public se stabileşte de către superiorul său ierarhic, cu consultarea Comisiei şi cu respectarea prevederilor art. 51-58.
  (3) Atribuţiile şi responsabilităţile managerului public se stabilesc limitativ prin fişa postului şi nu pot fi modificate decât în condiţiile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă şi, în cazul promovării în grad profesional, ale art. 14 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul retrogradării acestuia.


  Articolul 36

  (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale managerului public se face în două etape, după cum urmează:
  a) evaluarea efectuată de către superiorul ierarhic al managerului public respectiv, care se face în conformitate cu procedura de evaluare pentru funcţionarii publici prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare; şi
  b) evaluarea performanţelor manageriale, efectuată de grupurile de experţi prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c).
  (2) Evaluarea performanţelor manageriale prevăzută la alin. (1) lit. b) conţine două componente, după cum urmează:
  a) componenta strategică, în cadrul căreia se evaluează gradul în care managerul public respectiv şi-a atins obiectivele strategice ce decurg din rolul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă şi din scopul principal al postului prevăzut în fişa postului. Rezultatele care se pot obţine ca urmare a evaluării managerului public în cadrul acestei componente sunt: "Obiective îndeplinite cu impact deosebit", "Obiective îndeplinite", "Obiective parţial îndeplinite" şi "Obiective neîndeplinite";
  b) componenta operaţională, în cadrul căreia se evaluează eficienţa activităţii managerului public respectiv sub aspectul calităţii, cantităţii şi raportului cost/beneficiu. Rezultatele care se pot obţine ca urmare a evaluării managerului public în cadrul acestei componente sunt "Corespunzător", respectiv "Necorespunzător", pentru fiecare aspect: calitate, cantitate, respectiv raport cost/beneficiu.
  (3) Evaluarea Comisiei privind performanţele profesionale individuale ale managerului public constă în confirmarea rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (1) şi aprobarea rezultatului final obţinut în urma cumulării acestor rezultate.
  (4) Rezultatele evaluării profesionale individuale a managerilor publici pot fi contestate în condiţiile art. 25.


  Articolul 37

  (1) Solicitarea evaluării managerului public, potrivit art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, se face în toate cazurile în scris şi se înregistrează la Secretariat, care dispune luarea măsurilor necesare.
  (2) Evaluarea managerului public de către superiorul ierarhic, respectiv evaluarea performanţelor manageriale ale managerului public, prevăzută la art. 36 alin. (1) lit. b), se face în termen de 5 zile, respectiv de 30 de zile de la data solicitării prevăzute la art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă sau de la împlinirea termenului prevăzut la art. 14 alin. (6) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 38

  Comisia se implică direct în procesul de evaluare prevăzut la art. 24 şi 36, în cazul în care constată că metodele, procedura de evaluare sau modul de derulare a acesteia au fost aplicate necorespunzător, parţial sau au fost viciate.


  Articolul 39

  (1) Rezultatele finale ale evaluării Comisiei privind performanţele profesionale individuale ale managerului public pot afecta, separat sau, după caz, simultan, gradul profesional şi treapta profesională sau, respectiv, statutul de manager public.
  (2) Rezultatele finale care afectează gradul profesional deţinut se obţin prin cumularea rezultatelor evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv şi ale evaluării performanţelor manageriale, componenta operaţională. Aceste rezultate finale pot fi:
  a) promovarea în grad profesional: trecerea succesivă într-un grad profesional superior, care se poate obţine fie prin cumularea calificativului "Bun", obţinut în cadrul evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv, cu calificativul "Corespunzător", obţinut pentru toate elementele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b), ori prin cumularea calificativului "Foarte bun" sau "Excepţional", obţinut în cadrul evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv, cu calificativul "Corespunzător", obţinut pentru cel puţin două dintre elementele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b), fie în mod automat, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă, în cazul reconfirmării pe treapta profesională deţinută;
  b) retrogradarea în grad profesional: trecerea pe un grad profesional inferior celui deţinut la data evaluării Comisiei, care se poate obţine prin cumularea calificativului "Nesatisfăcător", obţinut în cadrul evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv, cu calificativul "Necorespunzător", obţinut pentru cel puţin două dintre elementele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b), sau prin cumularea calificativului "Satisfăcător", obţinut în cadrul evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv, cu calificativul "Necorespunzător", obţinut pentru toate elementele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b);
  c) reconfirmarea în grad profesional: menţinerea gradului profesional deţinut la data evaluării Comisiei, care se poate obţine în toate celelalte cazuri de rezultate decât cele prevăzute la lit. a) şi b).
  (3) Rezultatele finale care afectează treapta profesională deţinută se obţin din cumularea rezultatelor evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv şi ale evaluării performanţelor manageriale, componenta strategică. Aceste rezultate finale pot fi:
  a) încadrarea managerului public pe o treaptă superioară celei deţinute, care se poate obţine prin cumularea calificativului "Excepţional", obţinut în cadrul evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv, cu calificativul "Obiective îndeplinite cu impact deosebit", obţinut în cadrul evaluării prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a);
  b) încadrarea managerului public pe o treaptă inferioară celei deţinute, care se poate obţine prin cumularea calificativului "Nesatisfăcător", obţinut în cadrul evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv, cu calificativul "Obiective neîndeplinite", obţinut în cadrul evaluării prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a);
  c) reconfirmarea treptei profesionale: menţinerea treptei profesionale deţinute la data evaluării Comisiei, care se poate obţine în toate celelalte cazuri de rezultate decât cele prevăzute la lit. a) şi b).
  (4) Rezultatele finale care afectează statutul de manager public se obţin din cumularea rezultatelor evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv şi ale evaluării performanţelor manageriale, componentele strategică şi operaţională. Aceste rezultate finale pot fi:
  a) pierderea statutului de manager public, care se poate obţine prin cumularea calificativului "Satisfăcător", obţinut în cadrul evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv, cu calificativul "Obiective neîndeplinite", obţinut în cadrul evaluării prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a), respectiv calificativul "Necorespunzător", obţinut pentru toate elementele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b), sau prin cumularea calificativului "Nesatisfăcător", obţinut în cadrul evaluării efectuate de superiorul ierarhic al managerului public respectiv, cu calificativul "Obiective neîndeplinite", obţinut în cadrul evaluării prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a), respectiv calificativul "Necorespunzător", obţinut pentru două dintre elementele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b);
  b) reconfirmarea statutului de manager public, care se poate obţine în toate celelalte cazuri de rezultate decât cele prevăzute la lit. a).


  Articolul 40

  Ca urmare a deciziei Comisiei privind rezultatele evaluării profesionale, rămase definitive, autoritatea sau instituţia publică unde îşi desfăşoară activitatea managerul public este obligată să emită, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei, actul administrativ corespunzător.


  Articolul 41

  Atribuţiile şi responsabilităţile sporite ale managerului public promovat în grad profesional se stabilesc de superiorul ierarhic al managerului public, cu consultarea Comisiei, în termen de 15 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării.


  Articolul 42

  Potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, managerii publici au obligaţia să fi desfăşurat efectiv activitate în cadrul a cel puţin două autorităţi sau instituţii publice, timp de minimum 6 luni în fiecare dintre acestea, ca o condiţie necesară pentru a putea participa la concursul organizat pentru accederea în categoria înalţilor funcţionari publici.


  Articolul 43

  În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, transferul se consideră în interesul serviciului, cu toate drepturile ce decurg potrivit legii, în cazul în care Comisia solicită transferul managerului public la o altă autoritate sau instituţie publică pe o funcţie publică de manager public echivalentă.


  Articolul 44

  (1) Autorităţile sau instituţiile publice între care urmează a se efectua transferul au obligaţia ca, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii comunicării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, să asigure transferul managerului public. În situaţii temeinic justificate, acest termen se poate decala, în condiţiile stabilite de Comisie.
  (2) Pentru asigurarea transferurilor prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici are obligaţia să prevadă în Planul anual de ocupare a funcţiilor publice necesarul de posturi de manageri publici corelat cu numărul de locuri propuse pentru programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) şi la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă, cu o rezervă de funcţii în plus de maximum 30% din acest necesar, ce pot fi utilizate de autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile prevăzute în planul sus-menţionat.
  (3) Posturile aferente funcţiilor publice specifice de manager public se iau în calculul numărului minim de posturi de execuţie prevăzute de lege pentru constituirea compartimentelor din cadrul structurii organizatorice a autorităţilor şi instituţiilor publice.


  Articolul 45

  (1) În aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă, managerii publici pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Statutul special de manager public se suspendă de la data numirii în funcţia publică de conducere până la data ieşirii din categoria funcţionarilor publici de conducere, cu condiţia menţinerii statutului de funcţionar public.
  (3) La încetarea suspendării, managerul public îşi reia treapta şi gradul profesional deţinute la data numirii în funcţia publică de conducere, fiind încadrat în funcţie de opţiuni şi în limita numărului total de posturi aferente funcţiei publice de manager public, prevăzut în Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu avizul consultativ al Comisiei.


  Articolul 46

  Managerii publici încadraţi pe o funcţie corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, care sunt eliberaţi din funcţia respectivă fără a pierde statutul de manager public, pot opta pentru a reveni pe funcţia de manager public în gradul profesional general sau, cu acordul lor expres, în gradul imediat inferior; ulterior, managerul public respectiv poate participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 47

  În aplicarea art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă, perioada formării, ce se consideră vechime în muncă sau în funcţia publică ori, după caz, în specialitate, este cea prevăzută la art. 60 alin. (1), cu excluderea perioadelor la care se referă situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol, precum şi perioada de derulare a programului intensiv prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă.


  Capitolul III Pierderea statutului de manager public


  Articolul 48

  (1) Modalităţile de pierdere a statutului de manager public, în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, respectiv la art. 39 alin. (4) lit. a), sunt următoarele:
  a) prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective, în cazul obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare, stabilite prin decizia Comisiei, la două evaluări periodice ale performanţelor profesionale individuale;
  b) prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare, emis la propunerea comisiei de disciplină, cu avizul prealabil consultativ al Comisiei;
  c) prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective, emis cu avizul prealabil consultativ al Comisiei, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute la art. 84 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b) şi cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 84 alin. (4) lit. a)-c) din aceeaşi lege.
  (2) În toate cazurile actul administrativ respectiv se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui.


  Articolul 49

  În situaţia pierderii statutului de manager public, redistribuirea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă se face de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu prioritate pe o funcţie publică generală cât mai apropiată pregătirii profesionale specifice şi gradului profesional obţinut, în limita funcţiilor publice vacante, conform legii.


  Articolul 50

  În cazurile prevăzute la art. 84 alin. (4) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, managerii publici sunt transferaţi în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice, prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă, precum şi ale art. 43 aplicându-se în mod corespunzător.


  Capitolul IV Atribuţiile şi responsabilităţile managerilor publici, abilităţile generale, cunoştinţele specifice, domeniile de competenţă managerială, sfera relaţională


  Articolul 51

  (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă, managerul public, prin exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, trebuie să contribuie la asigurarea eficienţei şi continuităţii reformei în administraţia publică, de la nivelurile strategice la cele operaţionale, precum şi la integrarea în structurile Uniunii Europene prin adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar în cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
  (2) Responsabilităţile managerilor publici decurg din programe, proiecte şi activităţi tranziţionale, menite să accelereze modernizarea şi transformarea administraţiei şi serviciilor publice, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ, de a îmbunătăţi serviciile publice şi de a le armoniza cu standardele Uniunii Europene.


  Articolul 52

  (1) Managerul public conduce, coordonează sau asistă coordonarea unor activităţi care, prin natura lor, necesită o perspectivă mai cuprinzătoare a problemelor esenţiale şi a relaţiilor dintre acestea, precum şi un nivel de expertiză specifice faţă de cele avute de celelalte categorii de funcţionari publici.
  (2) Nivelul responsabilităţilor şi complexitatea atribuţiilor funcţiei publice specifice de manager public sunt determinate de gradul profesional deţinut.


  Articolul 53

  Managerii publici trebuie să aibă următoarele abilităţi generale:
  a) capacitate de a îndeplini rolul de agent al schimbării;
  b) orientare către rezultate: planificare şi prioritizare, orientat spre soluţionare, rezistenţă la factori externi, personalitate proactivă şi responsabilă;
  c) disponibilitate de autoperfecţionare;
  d) adaptabilitate;
  e) gândire critică şi analitică;
  f) capacitate de evaluare a riscurilor;
  g) capacitate de a identifica şi a implementa soluţii;
  h) creativitate şi inovativitate;
  i) capacitate de a stabili relaţii profesionale eficiente;
  j) abilităţi de comunicare, inclusiv mediere şi negociere;
  k) capacitate de a lucra eficient în echipe;
  l) oricare alte abilităţi generale relevante pentru post.


  Articolul 54

  Cunoştinţele specifice pentru a ocupa un post de manager public sunt următoarele:
  a) formulare sau revizuire a procedurilor şi regulamentelor activităţii curente în conformitate cu standardele Uniunii Europene de calitate şi eficienţă;
  b) aplicare de principii şi tehnici moderne privind bugetarea şi managementul financiar din sectorul public;
  c) aplicare de principii şi tehnici moderne de management operaţional, supervizare şi control al calităţii;
  d) aplicare de principii şi tehnici moderne de management al resurselor umane;
  e) aplicare de principii şi tehnici moderne de management de proiect.


  Articolul 55

  Domeniile de competenţă managerială pentru managerii publici sunt următoarele:
  a) utilizarea eficientă în calitate de coordonator sau membru pe termen lung, mediu ori scurt în echipe de proiect, grupuri de lucru sau reţele interinstituţionale, pentru a stimula abordările creative şi fezabile vizând soluţionarea problemelor şi modernizarea practicilor din sectorul public;
  b) întărirea capacităţii instituţionale, prin îmbunătăţirea sectorului de resurse umane, precum şi a metodelor existente;
  c) evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
  d) utilizarea de instrumente şi tehnici manageriale în administraţia publică;
  e) formularea de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
  f) elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea de politici şi strategii;
  g) estimarea, asigurarea şi gestiunea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale;
  h) managementul sistematic al informaţiei;
  i) monitorizarea şi evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii şi programe;
  j) implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă;
  k) orice alte domenii specifice autorităţii sau instituţiei publice respective şi postului de manager public.


  Articolul 56

  (1) Atribuţiile şi responsabilităţile generale ale managerilor publici sunt următoarele:
  a) coordonarea de activităţi, proiecte, programe, compartimente, alte structuri funcţionale sau servicii publice, după caz;
  b) identificarea de domenii care ar putea beneficia de asistenţă externă privind reforma administraţiei publice, precum şi de proiecte corespunzătoare;
  c) susţinerea de prezentări publice privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană, precum şi alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale;
  d) analizarea şi elaborarea de documente legate de problematica integrării europene;
  e) evaluarea impactului măsurilor ce se dispun de conducerea autorităţii sau instituţiei publice respective;
  f) orice alte atribuţii de nivel de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public.
  (2) Atribuţiile şi responsabilităţile specifice minimale ale managerilor publici sunt următoarele:
  a) revizuirea, evaluarea şi propunerea de recomandări privind simplificarea, modernizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor de prestare a serviciilor publice în relaţie cu beneficiarii;
  b) elaborarea şi propunerea de strategii de comunicare şi management la nivel intra- şi interinstituţional;
  c) elaborarea de metodologii de monitorizare continuă şi control al calităţii activităţilor privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană;
  d) elaborarea de rapoarte asupra activităţilor-cheie din sectoarele privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană.


  Articolul 57

  (1) Managerul public are următoarea sferă relaţională internă:
  a) îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a unui înalt funcţionar public sau, în cazul în care nu există înalţi funcţionari publici, a funcţionarului public de conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul autorităţii ori instituţiei publice respective;
  b) coordonează activitatea persoanelor implicate în derularea proiectelor şi activităţilor din responsabilitatea acestuia;
  c) are relaţii funcţionale de colaborare cu compartimente din structura autorităţii sau instituţiei publice respective şi, după caz, din unităţile subordonate;
  d) are relaţii de verificare şi documentare în domeniul activităţilor coordonate;
  e) poate avea relaţii de reprezentare la cererea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori, după caz, a superiorului ierarhic prevăzut la lit. a).
  (2) Managerul public are, drept sferă relaţională externă, relaţii funcţionale de colaborare cu alte autorităţi sau instituţii publice, organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale, conform legii.


  Articolul 58

  La elaborarea fişei de post a managerului public, autorităţile şi instituţiile publice vor avea în vedere prevederile art. 51-57.


  Capitolul V Mecanismul de remunerare a cursanţilor şi stagiarilor


  Articolul 59

  Cursanţii şi stagiarii sunt remuneraţi conform prevederilor art. 18 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2004 privind bursele cursanţilor şi stagiarilor la programele de formare specializată pentru manageri publici.


  Articolul 60

  (1) Plata bursei pentru participanţii la programele de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă se face începând cu luna înscrierii acestora la Institutul Naţional de Administraţie şi încetează, după caz, la încheierea programelor de formare specializată şi a evaluării finale sau în luna excluderii, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, ori a eliminării lor, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c).
  (2) Plata bursei se suspendă în situaţiile de întrerupere temporară a programelor de formare specializată, situaţii prevăzute la art. 22 alin. (1), precum şi în regulamentele de studii ale Institutului Naţional de Administraţie.


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 61

  (1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, structurile prevăzute la alin. (2) desemnează persoanele care vor fi nominalizate ca membri în Comisie şi transmit nominalizările la Ministerul Administraţiei şi Internelor, care întocmeşte lista finală.
  (2) Până la alegerea preşedintelui Comisiei, prima şedinţă a acesteia va fi prezidată de preşedintele Comisiei interimare pentru managerii publici, iar în lipsă, de către prim-vicepreşedintele, respectiv vicepreşedintele acesteia.
  (3) În termen de 15 zile de la data aprobării componenţei nominale a Comisiei, conform art. 2 alin. (4), Comisia interimară pentru managerii publici prevăzută la art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată prin Legea nr. 156/2005, va proceda la predarea, pe bază de protocol, către Comisie a arhivei sale, precum şi a contractelor şi convenţiilor în curs de execuţie, dată de la care Comisia interimară pentru managerii publici îşi încetează activitatea.


  Articolul 62

  (1) Pe durata derulării proiectelor din domeniul reformei funcţiei publice din administraţia publică, finanţate prin programul PHARE, în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă, aprobarea în calitatea de membri în Comisie a experţilor din state membre ale Uniunii Europene se face, la propunerea echipelor de asistenţă tehnică ale proiectelor PHARE respective, în limita unui număr de 3 membri şi cu asigurarea unui număr total de membri impar.
  (2) Pe durata prevăzută la alin. (1) cvorumul de şedinţă prevăzut la art. 8 alin. (3), precum şi numărul voturilor exprimate potrivit alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol se majorează proporţional cu numărul de membri aprobat corespunzător alin. (1).
  (3) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (2) lit. c), Comisia urmăreşte modul de aplicare a procedurilor privind constituirea şi funcţionarea grupurilor de experţi şi de alţi specialişti în domeniile sale de competenţă.
  (4) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1), promovarea programelor de formare specializată prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă se poate asigura şi de către echipele de asistenţă tehnică a proiectelor PHARE, prevăzute la alin. (1).
  (5) Pentru absolvenţii proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, componenta "Cursanţi 2003-2005", evaluarea se va putea face, în mod excepţional, conform unor proceduri tranzitorii aprobate de Comisie, la propunerea Institutului Naţional de Administraţie, elaborată cu respectarea prevederilor art. 24, cu precizarea că la evaluare se va avea în vedere cadrul de competenţe aprobat de Comisie pentru evaluarea absolvenţilor aceluiaşi proiect, componenta "Stagiari 2003-2004".
  (6) Pentru absolvenţii prevăzuţi la alin. (5), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici întocmeşte, pe baza preferinţelor exprimate de aceştia şi a consultării cu autorităţile şi instituţiile publice interesate, o listă cuprinzând posturile vacante de manageri publici pentru anul 2005, pe care, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, o supune spre aprobare, prin memorandum, în şedinţă de Guvern şi o aduce la cunoştinţă publică.


  Articolul 63

  Prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă se aplică la solicitarea scrisă a absolventului, transmisă autorităţii sau instituţiei publice la care a fost repartizat.


  Articolul 64

  Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Institutul Naţional de Administraţie şi Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, asigură continuitatea implementării procedurilor de selecţie, formare, stagii şi evaluare a participanţilor la programele de formare specializată derulate cu asistenţa tehnică din partea proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, după terminarea acestora.


  Articolul 65

  (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, ministrul administraţiei şi internelor va desemna prin ordin persoanele care vor asigura activitatea Secretariatului prevăzut la art. 1 alin. (3).
  (2) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, autorităţile sau instituţiile publice unde au fost numiţi managerii publici, absolvenţi ai proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă, componenta "Stagiari 2003-2004", vor adapta fişele de post ale acestora corespunzător prevederilor prezentelor norme şi cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă.
  _____________