ORDONANTA nr. 10 din 31 ianuarie 2007 (*actualizata*)
privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică
(actualizata până la data de 19 iulie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 1 februarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 19 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 10 din 31 ianuarie 2007; LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007.
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Majorarea salariilor de baza


  Articolul 1

  În anul 2007, salariile de baza ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizatiile personalului care ocupa functii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 3/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006, avute la data de 31 decembrie 2006, se majoreaza în 3 etape, astfel:
  a) cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006;
  b) cu 2% începând cu data de 1 aprilie 2007, faţă de nivelul din luna martie 2007;
  c) cu 11% începând cu data de 1 octombrie 2007, faţă de nivelul din luna septembrie 2007.


  Articolul 2

  (1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minima şi limita maxima ale salariilor de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006, se majoreaza începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5%, din data de 1 aprilie 2007 cu 2% şi începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11%.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.


  Articolul 3

  (1) Salariile de baza ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, majorate cu 5% faţă de nivelul avut în decembrie 2006, sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VI-a.
  (2) Salariile de baza pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, majorate cu 2% faţă de nivelul avut la 31 martie 2007, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007, majorate cu 11% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2007, sunt prevăzute în anexele nr. Ic-VIc.
  (3) Indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, precum şi ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, şi în anexele nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c şi VIIIc, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007.
  (4) Pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, indemnizatiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1b, VII/2b, VII/3b, precum şi nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c reprezinta unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare functiei şi reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.
  (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime în munca şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.


  Articolul 4

  Salariile de baza individuale, care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicarii prezentei ordonante, se majoreaza începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5% faţă de nivelul avut la 31 decembrie 2006, începând cu data de 1 aprilie 2007 cu 2% faţă de nivelul din luna martie 2007 şi, respectiv, începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11% faţă de nivelul din luna septembrie 2007.


  Articolul 5

  La instituţiile publice şi unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.


  Articolul 6

  (1) În anul 2007, personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2006, potrivit reglementarilor în vigoare, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2007.
  (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de baza corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2007.


  Capitolul II Alte reglementari


  Articolul 7

  (1) Promovarea personalului contractual în anul 2007, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza să fie promovata persoana, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
  (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate într-un post de nivel superior.


  Articolul 8

  Absolventii învăţământului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu până la 20% a salariului de baza avut.


  Articolul 9

  (1) În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu platit pentru cresterea şi ingrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi cele ale caror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmandu-se procedura reglementata de actele normative în materie.
  -------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.
  (2) În cazul nepromovarii examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de baza avut anterior sau, după caz, salariul de baza minim al functiei deţinute anterior.


  Articolul 10

  (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, la inceputul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual incadrat pe functii de execuţie în proportie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un numar redus de posturi pot aproba ca incadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru functiile de execuţie să se faca la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.
  (2) Personalul contractual care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se intrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii urmatoare, altor persoane care deţin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă.
  (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.
  (4) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
  (5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinarii numarului de beneficiari ai salariului de merit.


  Articolul 11

  (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de functii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.
  (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unitatile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate.
  (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentantilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.


  Articolul 12

  Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de functii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acopera în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007.


  Articolul 13

  (1) Spor de confidentialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului şi al Ministerului Integrarii Europene, în cuantum de până la 15% din salariul de baza, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.
  -------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidentialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementarile în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.


  Articolul 14

  (1) Spor pentru condiţii vatamatoare, de până la 10% din salariul de baza, se acordă personalului contractual care desfăşoară activitate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează instalaţii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenti de înaltă frecventa, statii de bruiaj.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
  (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.


  Articolul 15

  (1) Spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de baza, se acordă personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care participa efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cat participa la aceste campanii.
  -------------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.


  Articolul 16

  (1) Personalul contractual din cadrul Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, care participa la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în strainatate, poate beneficia de un spor de până la 5% din salariul de baza.
  (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.


  Articolul 17

  Personalul contractual beneficiaza şi de celelalte drepturi de natura salariala care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 18

  (1) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de către personalul contractual incadrat în functii de execuţie sau de conducere este considerata munca suplimentara şi se compenseaza cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibila în urmatoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati, în luna urmatoare, cu un spor aplicat la salariul de baza, după cum urmeaza:
  a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
  b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus saptamanal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza.
  (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.
  (3) La locurile de muncă la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.


  Capitolul III Dispozitii finale


  Articolul 19

  (1) Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1.A.b) la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006, vor avea valorile prevăzute pentru functiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2007, la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2007, şi, respectiv, pentru perioada de 1 octombrie - 31 decembrie 2007, la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2c la prezenta ordonanţă.
  (2) Salariile de baza ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006, se majoreaza cu 5% pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, cu 2% pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2007 şi cu 11% pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007.


  Articolul 20

  Salariul de baza individual al administratorului public se stabileste de către primar, preşedintele consiliului judetean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în functie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fisa postului, între limite, astfel: limita minima este nivelul salariului de baza al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maxima este indemnizatia primarului, a presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 21

  Salariile de baza ale personalului contractual incadrat în functii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  -------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.


  Articolul 22

  (1) Pentru acordarea sporului de vechime în munca, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decat cele bugetare.
  (2) Pensionarii pentru limita de vârsta care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobandite în întreaga activitate.


  Articolul 23

  (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii.
  (2) Durata minima a concediului de odihnă este de 21 de zile lucratoare pe an.
  (3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de baza, şi sporurile de care beneficiaza, potrivit legii.
  (4) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul până la sfârşitul anului următor.
  (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisa numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.
  (6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.
  (7) Indemnizatia de concediu de odihnă se plateste de către angajator cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.


  Articolul 24

  (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, până la data de 1 septembrie, în limita numarului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 şi la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu incadrarea la nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala.
  (3) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) vor comunică, trimestrial, Ministerului Finanţelor Publice, situaţia centralizata a transformarilor de posturi efectuate în condiţiile legii.


  Articolul 25

  (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) rămân aplicabile reglementarile existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.


  Articolul 26

  Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numarului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător functiilor deţinute anterior, în acelasi cuantum şi în cazul în care structura organizatorica sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifica, potrivit legii, în cursul anului.


  Articolul 27

  (1) Preşedintele, vicepresedintele şi membrii comisiilor pentru protectia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta, al carei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.
  (2) Secretarul comisiei pentru protectia copilului beneficiaza de o indemnizatie de sedinta al carei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.


  Articolul 28

  Prevederile prezentei ordonante nu se aplică personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi nici personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finantate din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, la care salarizarea şi celelalte drepturi se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.


  Articolul 29

  (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de către fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii.
  (2) Salariile de baza şi indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se incadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.


  Articolul 30

  (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenţa ordonatorilor de credite.
  (2) Contestaţia poate fi depusa în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
  (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
  (4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestaţiei.


  Articolul 31

  (1) Salariile de baza şi indemnizatiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii.
  (2) Salariile de baza individuale şi indemnizatiile lunare, calculate pentru cele trei etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariatilor.
  (3) Anexele nr. Ia - VIIIa, Ib - VIIIb şi Ic - VIIIc fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 32

  Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii, solidaritatii
  sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
  Nr. 10.


  Anexa Ia
  (la 01.01.2007)
  ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea
  Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei
  Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului
  şi aparatul Parlamentului României)
  I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)
  ---------
  *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi functiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţa de judet şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.
  A. Functii de conducere
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. studiilor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Secretar general S 2.808
   2 Secretar general adjunct S 2.528
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.
  B. Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
      revizor contabil, auditor; gradul IA S 611 1.392
   2 Consilier, expert, inspector de specialitate,
      revizor contabil, auditor; gradul I S 556 1.218
   3 Consilier, expert, inspector de specialitate,
      revizor contabil, auditor; gradul II S 512 1.104
   4 Referent de specialitate, inspector de
      specialitate, revizor contabil; gradul III S 495 990
   5 Referent de specialitate, inspector de
      specialitate, revizor contabil; gradul IV S 486 888
   6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 461 -
   7 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
      interpret relatii, interpret profesional,
      subinginer; gradul IA SSD 503 1.218
   8 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
      interpret relatii, interpret profesional,
      subinginer; gradul I SSD 495 990
   9 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
      interpret relatii, interpret profesional,
      subinginer; gradul II SSD 486 888
  10 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
      interpret relatii, interpret profesional,
      subinginer; gradul III SSD 476 804
  11 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
      interpret relatii, interpret profesional,
      subinginer; debutant SSD 437 -
      b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  12 Consilier juridic gradul I A S 611 1.392
  13 Consilier juridic gradul I S 556 1.218
  14 Consilier juridic gradul II S 512 1.104
  15 Consilier juridic gradul III S 495 990
  16 Consilier juridic gradul IV S 486 888
  17 Consilier juridic debutant S 461 -
      c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  18 Referent IA M 503 710
  19 Referent I M 495 618
  20 Referent II M 486 574
  21 Referent III M 476 503
  22 Referent IV M 468 478
  23 Referent debutant M 435 -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
  A. Functii de conducere specifice
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. studiilor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Sef departament, director general S 2.424
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Functii de execuţie de specialitate specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia*) Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 556 1.218
   3 Sef birou senatorial, stenodactilograf,
      sef cabinet, referent SSD 468 1.018
   4 Sef birou senatorial, stenodactilograf,
      sef cabinet, referent M 458 888
   5 Sef birou senatorial, stenodactilograf,
      sef cabinet, referent PL 458 1.018
   6 Director de cabinet S 943 2.217
   7 Consilier S 943 2.217
   8 Expert S 915 2.019
   9 Consultant S 625 1.361
  10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 458 746
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------
  *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul presedintelui consiliului judetean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
  *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  III. Functii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritoriale
  Garda financiară - personal militarizat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -
  crt. studiilor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Comisar general S 2.555
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Functii de execuţie
      a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Comisar principal IA S 611 1.392
   2 Comisar principal I S 556 1.218
   3 Comisar principal II S 512 1.104
   4 Comisar principal III S 495 990
   5 Comisar principal IV S 486 961
   6 Comisar debutant S 461 -
   7 Comisar principal I SSD 495 1.104
   8 Comisar principal II SSD 486 990
   9 Comisar principal III SSD 476 888
  10 Comisar debutant SSD 437 -
      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Comisar IA M 503 746
  12 Comisar I M 486 661
  13 Comisar II M 476 603
  14 Comisar III M 468 546
  15 Comisar debutant M 435 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Audit intern
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Auditor - ofiter S 1.416 1.997
   2 Auditor - expert S 987 1.567
   3 Auditor - inspector S 700 1.280
   4 Auditor - asistent S 556 1.139
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate.
  Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Casier trezorier I M 476 575
   2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol,
      numarator bani; I M;G 468 504
   3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,
      numarator bani; debutant M;G 435 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Ministru consilier S 611 2.235*)
   2. Consilier economic S 574 1.220
   3. Secretar economic I S 522 1.105
   4. Secretar economic II S 486 990
   5. Secretar economic III S 476 888
      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   1 Referent transmitere I M 486 619
   2 Referent transmitere II M 476 561
   3 Referent transmitere III M 468 504
   4 Referent debutant M 435 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------
  *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.
  3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORT
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 495 990
   2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 486 888
   3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 476 804
   4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 437 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
  Functii specifice Arhivelor Naţionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Arhivist gradul IA S 611 1.392
   2. Arhivist gradul I S 556 1.218
   3. Arhivist gradul II S 512 1.104
   4. Arhivist gradul III S 495 990
   5. Arhivist gradul IV S 486 888
   6. Arhivist debutant S 461 -
   7. Arhivist gradul IA SSD 503 1.218
   8. Arhivist gradul I SSD 495 990
   9. Arhivist gradul II SSD 486 888
  10. Arhivist gradul III SSD 476 804
  11. Arhivist debutant SSD 437 -
           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  12. Arhivar IA M 503 710
  13. Arhivar I M 495 618
  14. Arhivar II M 486 574
  15. Arhivar III M 476 503
  16. Arhivar debutant M 435 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  Functii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Asistent-sef S 611 1.392
   2. Asistent-sef SSD 542 1.167
          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   3. Asistent-sef PL 507 1.023
   4. Asistent-sef M 495 939
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998


  Anexa IIa
  (la 01.01.2007)
  ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
  Consilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestora
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Consilier, inspector de specialitate, revizor
      contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 512 1.058
   2 Consilier, inspector de specialitate, revizor
      contabil, arhitect, auditor; gradul I S 503 935
   3 Referent de specialitate, inspector de
      specialitate, revizor contabil, arhitect;
      gradul II S 495 812
   4 Referent de specialitate, inspector de
      specialitate, revizor contabil, arhitect;
      gradul III S 486 737
   5 Referent, inspector, revizor contabil,
      arhitect; debutant S 461 -
   6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector
      IA, subinginer IA SSD 495 752
   7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I,
      subinginer I SSD 486 649
   8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,
      subinginer II SSD 476 585
   9 Conductor arhitect, referent, subinginer,
      inspector; debutant SSD 437 -
      b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10 Consilier juridic gradul IA S 611 1.180
  11 Consilier juridic gradul I S 556 1.058
  12 Consilier juridic gradul II S 503 935
  13 Consilier juridic gradul III S 495 812
  14 Consilier juridic gradul IV S 486 707
  15 Consilier juridic debutant S 461 -
          c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  16 Referent, inspector; IA M 495 691
  17 Referent, inspector; I M 486 645
  18 Referent, inspector; II M 476 583
  19 Referent, inspector; III M 468 537
  20 Referent, inspector; debutant M 435 -
  21 Agent agricol I M 476 572
  22 Agent agricol II M;G 468 537
  23 Agent agricol III M;G 458 495
  24 Agent agricol debutant M;G 435 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la prezenta anexa se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei, orasului şi municipiului, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.
  II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor
  1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Salariul de baza -lei -
  crt.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Secretar 2.808
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. Consilii judetene
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
                                            Salariul de baza
  Nr. Functia - lei -
  crt. ─────────────────────────────────
                                    Categoria I Categoria II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────
   2 Secretar 2.674 2.493
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                             Salariul de baza - lei -
  Nr. Functia ──────────────────────────────────────────────────────────
  crt. Cu peste 320.000 Categoria
                          locuitori*) ───────────────────────────────────
                                                 I II III
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3 Municipii
       - secretar 2.223 2.013 1.833 1.653
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4 Oraşe
      - secretar - 1.480 1.414 1.380
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                               Salariul de baza - lei -
                       ───────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Categoria
  crt. Cu peste 15.000 ────────────────────────────────────────
                          locuitori I II III
                                             între între până la
                                          7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
                                           locuitori locuitori locuitori
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5 Comune
      - secretar 1.375 1.103 1.036 1.002
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.
  2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IIIa
  (la 01.01.2007)
  CONSILIUL CONCURENTEI
  Salarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Inspector de concurenta gradul I S 923 2.092
   2 Inspector de concurenta gradul II S 834 1.892
   3 Inspector de concurenta gradul III S 745 1.693
   4 Inspector de concurenta asistent S 538 1.216
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/1a
  (la 01.01.2007)
  CERCETARE
  UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARE
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 666 2.025
   2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 534 1.895
   3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 475 1.478
   4 Cercetator ştiinţific S 467 1.143
          b) Functii de execuţie de specialitate neatestate
   5 Asistent de cercetare stiintifica S 458 900
   6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 436 -
          c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
               stiintifica, pe trepte profesionale
   7 Asistent I M 458 719
   8 Asistent II M 451 613
   9 Asistent III M 440 567
  10 Asistent stagiar M 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/2a
  (la 01.01.2007)
  CULTURA
  UNITATI DE CULTURA
  I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale şi de cinematografie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,
      concertist, instrumentist), actor, pictor
      scenograf, consultant artistic, coregraf,
      concert-maestru*), artist instrumentist I; S
       gradul IA 715 1.456
       gradul I 501 1.283
       gradul II 494 957
       gradul III 484 858
       gradul IV 476 758
       gradul V 467 701
       debutant 445 -
   2 Dirijor cor, artist liric, artist liric opera; S
       gradul IA 695 1.415
       gradul I 487 1.247
       gradul II 480 930
       gradul III 471 834
       gradul IV 462 737
       gradul V 454 682
       debutant 432 -
   3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
      producător delegat, impresar artistic, regizor
      scena (culise); S
       gradul I 467 1.037
       gradul II 458 869
       gradul III 451 744
   4 Sef orchestra, artist instrumentist II,
      maestru de studii (balet, canto), secretar
      literar (muzical, public relations), operator
      imagine (sunet), sufleor opera,
      artist circ, balerin opera; S
       gradul I 485 939
       gradul II 475 842
       gradul III 467 744
       gradul IV 458 688
       debutant 436 -
   5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,
      actor manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor
      teatru, artist plastic, machior, peruchier,
      montor imagine, editor imagine; S
       gradul I 475 801
       gradul II 467 730
       gradul III 458 688
       debutant 436 -
              b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   6 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans,
      corepetitor), concert-maestru, maestru de
      studii balet, maestru lumini-sunet,
      impresar artistic;
          I 458 688
          II 451 590
          III 440 521
          debutant 412 -
   7 Solist (vocal, balet, concertist instrumentist),
      actor, instrumentist, sufleor opera, corist opera;
          I 458 688
          II 451 590
          III 440 521
          debutant 412 -
   8 Maestru artist circ, artist circ, maestru
      (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orga,
      instrumente de suflat);
          I 475 842
          II 467 744
          III 458 688
          IV 451 590
          V 440 534
          debutant 412 -
   9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor
      manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor
      teatru, artist plastic, machior, peruchier,
      montor imagine, operator imagine, editor
      imagine, regizor scena (culise),
      secretar platou;
          I 458 603
          II 451 562
          III 440 506
          debutant 412 -
  10 Regizor scena (culise), secretar platou; M
          I 458 603
          II 451 562
          III 440 506
          debutant 412 -
  11 Supraveghetor sala, controlor bilete,
      garderobier, plasator M;G 425 478
      c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
  12 Muncitor calificat I 475 600
                          II 467 569
                          III 458 530
                          IV 451 498
                          V 440 459
                          VI 433 451
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----
  *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele profesionale IA, I, II şi III.
  II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist
      comentator, corespondent în strainatate; S
         gradul IA 485 1.121
         gradul I 475 842
         gradul II 467 744
         gradul III 458 688
         debutant 436 -
   2. Sef agentie publicitate, administrator
      (publicatii, editura), reporter (fotoreporter,
      corespondent local); S
         gradul I*) 475 813
         gradul II 467 730
         gradul III 458 674
         debutant 436 -
   3. Secretar (tehnic) de redactie,
      documentarist, traducator, caricaturist,
      desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
         gradul I 475 801
         gradul II 467 730
         gradul III 458 688
         debutant 436 -
   4. Redactor, secretar de redactie; SSD
         gradul I 467 744
         gradul II 458 688
         gradul III 451 590
         debutant 413 -
             b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
      documentarist, traducator, caricaturist,
      desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
         treapta IA 458 688
         treapta I 451 603
         treapta II 440 562
         debutant 412 -
   6. Laborant foto, retusor foto, fotograf; M;G
         treapta I 458 590
         treapta II 451 521
         treapta III 440 478
         debutant 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----
  *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editura).
  III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee şi biblioteci
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
      bibliotecar, arheolog, arhitect; S
         gradul IA 475 1.121
         gradul I 467 771
         gradul II 458 701
         debutant 436 -
   2. Biolog, fizician, chimist; principal S 622 1.102
      Biolog, fizician, chimist; specialist 541 870
      Biolog, fizician, chimist 474 726
      Biolog, fizician, chimist; debutant 451 -
   3. Sociolog, psiholog; principal S 487 863
      Sociolog, psiholog 477 790
      Sociolog, psiholog; debutant 455 -
   4. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
      bibliotecar-arhivist, bibliotecar; SSD
        gradul I 467 842
        gradul II 458 688
        gradul III 451 590
        debutant 413 -
            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5. Bibliotecar P.L.
        treapta I 458 761
        treapta II 451 644
        treapta III 440 574
        debutant 412 -
   6. Restaurator*), conservator, trezorier,
      gestionar custode sala; M
        treapta I 458 688
        treapta II 451 603
        treapta III 440 562
        debutant 412 -
   7. Bibliotecar M
        treapta IA 458 688
        treapta I 451 603
        treapta II 440 562
        debutant 412 -
   8. Supraveghetor muzeu, manuitor carte M;G 433 478
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.
  IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Referent; S
       gradul I 475 801
       gradul II 467 730
       gradul III 458 688
       debutant 436 -
   2. Referent; SSD
       gradul I 467 744
       gradul II 458 688
       gradul III 451 590
       debutant 413 -
           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   3. Referent;
       treapta IA 458 688
       treapta I 451 603
       treapta II 440 562
       debutant 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
  2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.
  3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/3a
  (la 01.01.2007)
  CULTE
  Salarii de baza pentru personalul clerical *)
  ------
  *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile bugetare.
  Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Preot
       gradul I S 475 1.010
       gradul II S 467 842
       definitiv S 458 758
       debutant S 436 -
   2 Preot
       gradul I M 451 730
       definitiv M 440 701
       debutant M 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/4a
  (la 01.01.2007)
  SPORT
  UNITATI SPORTIVE
  I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor*) ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Secretar federatie, antrenor federal,
      antrenor lot naţional**), expert sportiv;
      gradul IA 475 1.045
   2 Secretar federatie, antrenor federal,
      antrenor lot naţional**), expert sportiv;
      gradul I 467 895
   3 Secretar federatie, antrenor federal,
      antrenor lot naţional**), expert sportiv;
      gradul II 458 800
   4 Secretar federatie, antrenor federal,
      antrenor lot naţional**); gradul III,
      instructor sportiv gradul I 451 730
   5 Secretar federatie, antrenor federal;
      gradul IV, instructor sportiv gradul II 440 675
   6 Instructor sportiv debutant 412 -
          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   7 Instructor sportiv I, referent I 458 675
   8 Instructor sportiv II, referent II 451 605
   9 Instructor sportiv III, referent III 440 565
  10 Instructor sportiv debutant 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
  **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
  II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unităţi sportive
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor*) ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Functii de execuţie pe categorii de clasificare**)
   1 Expert sportiv gradul IA 555 1.073
   2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 500 996
   3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 454 852
   4 Antrenor categoria III, referent sportiv
      gradul III 454 819
   5 Antrenor categoria IV, referent sportiv
      gradul IV 454 758
   6 Antrenor categoria V 454 676
   7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 454 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
  **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/5a
  (la 01.01.2007)
  AUTORITATEA VAMALA
  DIRECTIA GENERALĂ A VAMILOR
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate

  Capitolul I Aparatul central

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert vamal S 787 1.840
   2 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul IA S 670 1.566
   3 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul I S 623 1.457
   4 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul II S 577 1.347
   5 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul III S 530 1.236
   6 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul IV S 523 1.127
   7 Inspector vamal, referent de specialitate;
      debutant S 514 -
   8 Referent gradul I S.S.D. 542 1.266
   9 Referent gradul II S.S.D. 495 1.155
  10 Referent gradul III S.S.D. 486 1.045
  11 Referent debutant S.S.D. 477 -
            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  12 Referent IA M 507 1.182
  13 Referent I M 467 1.071
  14 Referent II M 458 962
  15 Referent III M 451 853
  16 Referent IV M 440 744
  17 Referent debutant M 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul II Directia Generală a Vamilor

  Directia de supraveghere şi control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert vamal S 939 2.060
   2 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul IA S 800 1.867
   3 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul I S 752 1.758
   4 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul II S 693 1.621
   5 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul III S 636 1.483
   6 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul IV S 624 1.347
   7 Inspector vamal, referent de specialitate;
      debutant S 617 -
   8 Referent gradul I S.S.D. 659 1.538
   9 Referent gradul II S.S.D. 600 1.401
  10 Referent gradul III S.S.D. 585 1.266
  11 Referent debutant S.S.D. 578 -
           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  12 Referent IA M 623 1.457
  13 Referent I M 565 1.320
  14 Referent II M 518 1.210
  15 Referent III M 467 1.100
  16 Referent IV M 440 991
  17 Referent debutant M 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul III Directia regionala vamala

  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert vamal S 693 1.621
   2 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul IA S 624 1.347
   3 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul I S 530 1.236
   4 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul II S 467 1.100
   5 Inspector vamal, referent de specialitate;
      gradul III S 458 991
   6 Inspector vamal, referent de specialitate;
      debutant S 436 -
   7 Referent gradul I S.S.D. 467 1.071
   8 Referent gradul II S.S.D. 458 962
   9 Referent gradul III S.S.D. 451 880
  10 Referent debutant S.S.D. 413 -
            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Referent IA M 467 962
  12 Referent I M 458 880
  13 Referent II M 451 800
  14 Referent III M 440 689
  15 Referent debutant M 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul IV Birouri vamale

  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  A. Functii de execuţie de categoria A
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert vamal S sau 623 1.457
                                                   şcoala vamala
   2 Inspector vamal principal S sau 507 1.182
                                                   şcoala vamala
   3 Inspector vamal gradul I S sau 475 1.071
                                                   şcoala vamala
   4 Inspector vamal gradul II S sau 467 962
                                                   şcoala vamala
   5 Inspector vamal gradul III S sau 458 853
                                                   şcoala vamala
   6 Inspector vamal debutant S sau 436 -
                                                   şcoala vamala
   7 Inspector vamal Şcoala vamala 467 976
                                                     sau SSD
   8 Controlor vamal gradul I Şcoala vamala 458 853
                                                     sau SSD
   9 Controlor vamal gradul II Şcoala vamala 451 744
                                                     sau SSD
  10 Agent vamal debutant Şcoala vamala 413 -
                                                     sau SSD
              b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Controlor vamal I M 458 880
  12 Controlor vamal II M 451 800
  13 Controlor vamal III M 440 689
  14 Controlor vamal debutant M 412 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Functii de execuţie de categoria B
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                  minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Inspector pentru datoria
      vamala principal S 507 1.182
   2 Inspector pentru datoria
      vamala gradul I S 475 1.071
   3 Inspector pentru datoria
      vamala gradul II S 467 962
   4 Inspector pentru datoria
      vamala gradul III S 458 853
   5 Inspector pentru datoria
      vamala debutant S 436 -
   6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 467 976
                                                   sau SSD
   7 Controlor pentru datoria Şcoala vamala 458 853
      vamala gradul I sau SSD
   8 Controlor pentru datoria Şcoala vamala 451 744
      vamala gradul II sau SSD
   9 Controlor pentru datoria Şcoala vamala 413 -
      vamala debutant sau SSD
          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  10 Controlor pentru datoria vamala I M 458 880
  11 Controlor pentru datoria vamala II M 451 800
  12 Controlor pentru datoria vamala III M 440 689
  13 Controlor pentru datoria M 412 -
      vamala debutant
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/6a
  (la 01.01.2007)
  NAVIGATIE
  UNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor ───────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Comandant instructor S 475 1.100
    2. Sef mecanic instructor S 467 800
                 a) Functii de execuţie pe nave maritime
    3. Comandant S 475 1.004
    4. Sef mecanic S 467 812
    5. Capitan secund, sef mecanic secund,
        sef electrician S 458 689
    6. Ofiter punte, ofiter mecanic,
        ofiter electrician S 458 647
    7. Ofiter aspirant S 436 -
                 b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8. Capitan dragor M 451 675
    9. Capitan M 451 620
   10. Sef mecanic M 451 605
   11. Dragor-sef M 451 593
   12. Ofiter punte M 440 565
   13. Ofiter mecanic, ofiter electrician M 440 552
   14. Dragor M 433 511
   15. Ofiter punte, ofiter mecanic,
        ofiter electrician, dragor; aspirant M 412 -
                            c) Functii de execuţie comune pe nave
   16. Sef statie RTG M 451 593
   17. Ofiter RTG I M 440 537
   18. Ofiter RTG II M 433 497
   19. Sef echipaj 433 579
   20. Conducator şalupă, sef timonier,
        ajutor ofiter mecanic 425 537
   21. Electrician, motorist, motopompist,
        timonier, marinar 425 511
   22. Electrician, motorist, motopompist,
        timonier, marinar; debutant 412 -
   23. Scafandru autonom 440 647
   24. Scafandru greu 433 593
   25. Scafandru debutant 412 -
    d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi
                   - Functii de execuţie pe grade profesionale -
   26. Capitan de port specialist S 467 812
   27. Capitan de port gradul I S 458 684
                   - Functii de execuţie pe trepte profesionale -
   28. Capitan de port gradul II M 440 620
   29. Ofiter de port gradul I M 451 593
   30. Ofiter de port gradul II M 440 537
   31. Ofiter de port debutant M 412 -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.
  NOTĂ:
  Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/7a
  (la 01.01.2007)
  AGRICULTURA
  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR,
  PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
  ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL
  PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
  CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATE
  JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI
  ALIMENTATIE
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor ───────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog, pedolog); expert S 485 1.100
    2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog, pedolog); gradul I S 475 770
    3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog, pedolog); gradul II S 467 675
    4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
        hidrogeolog, pedolog); gradul III S 458 647
    5. Inginer*), meteorolog
        (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
        debutant S 436 -
    6. Medic primar veterinar**) S 485 1.236
    7. Medic veterinar gradul I S 475 880
    8. Medic veterinar gradul II S 467 770
    9. Medic veterinar gradul III S 458 647
   10. Medic veterinar debutant S 436 -
   11. Subinginer, asistent veterinar,
        conductor tehnic; I SSD 467 770
   12. Subinginer, asistent veterinar,
        conductor tehnic; II SSD 458 620
   13. Subinginer,asistent veterinar,
        conductor tehnic ; III SSD 451 579
   14. Subinginer, asistent veterinar,
        conductor tehnic; debutant SSD 413 -
                      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   15. Tehnician***), observator meteorolog
        (hidrolog, hidrogeolog); IA M 458 662
   16. Tehnician***), observator meteorolog
       (hidrolog, hidrogeolog); I M 451 565
   17. Tehnician***), observator meteorolog
        (hidrolog, hidrogeolog); II M 440 511
   18. Tehnician***), observator meteorolog
        (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 412 -
   19. Asistent veterinar I,
        tehnician veterinar IA M 458 662
   20. Asistent veterinar II,
        tehnician veterinar I M 451 593
   21. Asistent veterinar III,
        tehnician veterinar II M 440 537
   22. Asistent veterinar,
        tehnician veterinar; debutant M 412 -
   23. Agent veterinar I Şcoala 440 511
                                           profesionala
   24. Agent veterinar II Şcoala 433 455
                                           profesionala
   25. Agent veterinar debutant Şcoala 413 -
                                           profesionala
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------
  *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.
  **) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
  ***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/8a
  (la 01.01.2007)
  OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor ───────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                      a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1. Inginer cadastru gradul IA S 485 1.100
    2. Inginer cadastru gradul I S 475 770
    3. Inginer cadastru gradul II S 467 702
    4. Inginer cadastru gradul III S 458 647
    5. Inginer cadastru debutant S 436 -
    6. Subinginer cadastru I SSD 467 770
    7. Subinginer cadastru II SSD 458 662
    8. Subinginer cadastru III SSD 451 579
    9. Subinginer cadastru debutant SSD 413 -
                       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   10. Tehnician cadastru IA M 458 662
   11. Tehnician cadastru I M 451 565
   12. Tehnician cadastru II M 440 511
   13. Tehnician cadastru debutant M 412 -
   14. Operator cadastru I M;G 451 511
   15. Operator cadastru II M;G 440 455
   16. Operator cadastru debutant M;G 412 -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/9a
  (la 01.01.2007)
  PROTECTIA MEDIULUI
  AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI
  BIOSFEREI "DELTA DUNARII"
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor ───────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1. Inspector de specialitate expert,
        inginer expert *) S 485 1.100
    2. Inspector de specialitate, inginer *);
        gradul I S 475 770
    3. Inspector de specialitate, inginer *);
        gradul II S 467 675
    4. Inspector de specialitate, inginer *);
        gradul III S 458 647
    5. Inspector, inginer *); debutant S 436 -
    6. Subinginer I SSD 467 770
    7. Subinginer II SSD 458 620
    8. Subinginer III SSD 451 579
    9. Subinginer debutant SSD 413 -
                         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   10. Tehnician, observator condiţii
        mediu; IA **) M 458 662
   11. Tehnician, observator condiţii
        mediu; I **) M 451 565
   12. Tehnician, observator condiţii
        mediu; II **) M 440 511
   13. Tehnician, observator condiţii
        mediu; debutant **) M 412 -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ---------
  *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.
  **) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/10a
  (la 01.01.2007)
  AVIATIA SPORTIVA
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
                         Functii de execuţie
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor*)──────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Personal navigant şi tehnic
        navigant profesionist
             clasa I 475 1.100
             clasa a II-a 467 790
             clasa a III-a 458 689
             clasa a IV-a 451 647
             clasa a V-a 440 -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  2. Personal tehnic aeronautic
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor ──────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe clase profesionale
    1. Inginer de aviatie S
             clasa I 485 1.100
             clasa a II-a 475 785
             clasa a III-a 467 689
             clasa a IV-a 458 647
             debutant 436 -
    2. Tehnician de aviatie M
             clasa I 467 662
             clasa a II-a 458 605
             clasa a III-a 451 552
             clasa a IV-a 440 511
             debutant 412 -
    3. Mecanic de aviatie Şcoala tehnica
             clasa I de aviatie sau 475 702
             clasa a II-a echivalenta 467 605
             clasa a III-a 458 537
             clasa a IV-a 440 511
             debutant 412 -
    4. Mecanic pentru întreţinerea
        aparatelor de lansare la zbor M;
        (turn de parasutism, automosor, Şcoala
        plior parasute, deltaplanism, etc) profesionala
             clasa I 467 662
             clasa a I-a 458 579
             clasa a III-a 451 537
             clasa a IV-a 440 511
             debutant 412 -
    5. Maistru de aviatie Şcoala de
             clasa I maistri 458 716
             clasa a II-a aviatie 451 662
             clasa a III-a 440 565
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Personal operativ aeronautic
                      Functii de execuţie
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor ──────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                      a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1. Meteorolog aeronautic specialist S
            gradul I 485 1.100
            gradul II 475 785
            gradul III 467 689
            gradul IV 458 647
            debutant 436 -
                      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
    2. Meteorolog aeronautic M+curs
              I de calificare 451 593
              II 440 537
              debutant 412 -
    3. Controlor trafic dirijare M+curs
              I de calificare 451 662
              II 440 593
              III 433 537
    4. Controlor trafic operaţiuni M+curs
        auxiliare de calificare
              I 458 605
              II 451 552
              III 440 511
              debutant 412 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  2. În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr, 154/1998.


  Anexa IV/11a
  (la 01.01.2007)
  ASISTENŢA SOCIALA
  UNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI
  DE ASISTENŢA MEDICO SOCIALA
  A. Salarii de baza pentru functii de specialitate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor ──────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Asistent social, psiholog,
        psihopedagog, logoped,
        kinetoterapeut, sociolog, educator
        specializat; principal S 487 863
    2. Asistent social, psiholog,
        psihopedagog, logoped,
        kinetoterapeut, sociolog,
        educator specializat S 477 790
    3. Asistent social, psiholog,
        psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
        sociolog, educator specializat;
        debutant S 455 -
    4. Medic primar S 702 1.428
    5. Medic specialist S 601 1.023
    6. Medic S 458 897
    7. Medic stagiar S 439 -
    8. Fiziokinetoterapeut,
        bioinginer medical; principal S 475 1.065
    9. Fiziokinetoterapeut,
        bioinginer medical; specialist S 467 842
   10. Fiziokinetoterapeut,
        bioinginer medical S 458 701
   11. Fiziokinetoterapeut,
        bioinginer medical; debutant S 436 -
   12. Profesor C.F.M principal S 487 863
   13. Profesor C.F.M S 477 790
   14. Profesor C.F.M debutant S 455 -
   15. Asistent social, asistent medical ***),
        educator puericultor,
        educator specializat; principal SSD 477 831
   16. Asistent social, asistent medical ***),
        educator puericultor,
        educator specializat SSD 469 744
   17. Asistent social, asistent medical ***),
        educator puericultor,
        educator specializat; debutant SSD 431 -
   18. Profesor C.F.M principal SSD 477 819
   19. Profesor C.F.M SSD 469 724
   20. Profesor C.F.M, debutant SSD 431 -
   21. Asistent social, asistent medical,
        educator puericultor,
        educator specializat,
        pedagog de recuperare; principal PL 469 819
   22. Asistent social, asistent medical,
        educator puericultor,
        educator specializat,
        pedagog de recuperare PL 459 732
   23. Asistent social, asistent medical,
        educator puericultor, educator
        specializat, pedagog de recuperare;
        debutant PL 430 -
   24. Asistent social, asistent medical*),
        educator puericultor; principal M 469 761
   25. Asistent social, asistent medical*),
        educator puericultor M 459 644
   26. Asistent social, asistent medical*),
        educator puericultor; debutant M 430 -
   27. Sora medicală principala**) M 457 685
   28. Sora medicală**) M 450 572
   29. Sora medicală debutanta**) M 418 -
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------
  *) Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.
  **) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
  ***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.
  B. Salarii de baza pentru functii auxiliare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei
                                            studiilor ──────────────────────────
                                                          minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Infirmiera, agent D.D.D. G 436 454
    2. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 415 -
    3. Brancardier, baies, namolar,
        spalatoreasa, ingrijitoare G 429 454
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.


  Anexa V/1a
  (la 01.01.2007)
  FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE
  CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,
  FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE
  CUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITATILE
  DE INVATAMANT
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
      auditor; gradul I, inginer, economist;
      specialist IA S 512 1.010
   2 Referent de specialitate, inspector de
      specialitate, auditor; gradul II, economist,
      referent, inginer; gradul I S 503 807
   3 Referent de specialitate, inspector de
      specialitate; gradul III, economist, referent,
      inginer; gradul II S 495 751
   4 Referent de specialitate, inspector de
      specialitate; gradul IV, economist, referent,
      inginer; gradul III S 486 695
   5 Referent, inspector, inginer, economist,
      debutant S 461 -
   6 Referent, subinginer, conductor arhitect,
      arhivist, tehnician-economist; I SSD 475 728
   7 Referent, subinginer, conductor arhitect,
      arhivist, tehnician-economist; II SSD 466 672
   8 Referent, subinginer, conductor arhitect,
      arhivist, tehnician-economist; III SSD 457 600
   9 Referent, subinginer, conductor arhitect,
      arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 419 -
      b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10 Consilier juridic gradul IA S 512 1.010
  11 Consilier juridic gradul I S 503 807
  12 Consilier juridic gradul II S 495 751
  13 Consilier juridic gradul III S 486 695
  14 Consilier juridic debutant S 461 -
               c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 495 633
  16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 486 581
  17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 476 525
  18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 468 480
  19 Tehnician, merceolog, contabil, referent;
      debutant M 435 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioara
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert-consultant IA S 503 1.010
   2 Expert-consultant I S 495 882
   3 Expert-consultant II S 486 783
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  III. Unităţi de perfectionare a personalului
  cu pregatire medie şi centre de calificare şi recalificare
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert gradul I S 503 882
   2 Expert gradul II S 495 756
   3 Expert gradul III S 486 695
   4 Expert debutant S 461 -
               b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Instructor I M 461 662
   6 Instructor II M 454 566
   7 Instructor III M 445 518
   8 Instructor debutant M 415 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de specialitate din şcoala populara de arta.
  IV. Proiectare
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Proiectant gradul I S 512 982
   2. Proiectant gradul II S 503 858
   3. Proiectant gradul III S 495 745
   4. Proiectant gradul IV S 486 682
   5. Proiectant debutant S 461 -
   6. Subinginer cartograf I S.S.D. 475 728
   7. Subinginer cartograf II S.S.D. 466 666
   8. Subinginer cartograf III S.S.D. 457 582
   9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 419 -
                      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  10. Tehnician proiectant I M 461 662
  11. Tehnician proiectant II*) M 454 566
  12. Tehnician proiectant III*) M 445 518
  13. Tehnician proiectant debutant*) M 415 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------------
      *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la
         functia de desenator tehnic cartograf.

  V. Unităţi de informatica
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 522 1.010
   2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 512 958
   3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 503 858
   4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 495 745
   5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 486 682
   6 Analist, programator, inginer de sistem;
       debutant S 461 -
   7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 475 728
   8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 466 666
   9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 457 582
  10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 419 -
              b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Analist (programator) ajutor IA M 471 662
  12 Analist (programator) ajutor I M 461 613
  13 Analist (programator) ajutor II M 454 553
  14 Analist (programator) ajutor III M 445 507
  15 Analist (programator) debutant M 415 -
  16 Operator, controlor date; I M 471 613
  17 Operator, controlor date; II M 461 553
  18 Operator, controlor date; III M 454 507
  19 Operator, controlor date; IV M 445 461
  20 Operator, controlor date ; debutant M 415 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  VI. Administratia publică locala
  Servicii publice de salvamont din subordinea
  consiliilor judetene şi locale
  Salarii de baza pentru functiile specifice
  din serviciile publice de salvamont
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor*) ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Salvator montan gradul I 485 952
   2 Salvator montan gradul II 467 714
   3 Salvator montan gradul III 467 591
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc
         prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi
         turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.

  NOTĂ:
  1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.
  2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct.1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa V/2a
  (la 01.01.2007)
  ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Salarii de baza pentru personalul din activitatea
  de secretariat-administrativ, gospodarire
  întreţinere-reparatii şi de deservire*1)
  Functii de execuţie pe trepte profesionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Stenodactilograf IA*) M 458 625
   2 Stenodactilograf I M 451 530
   3 Stenodactilograf II M 440 486
   4 Stenodactilograf debutant M 412 -
   5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 451 587
   6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 440 518
   7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 433 473
   8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 412 -
   9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 440 498
  10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 433 454
  11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M;G 412 -
  12 Administrator I M 451 630
  13 Administrator II M 440 574
  14 Administrator III M 433 518
  15 Sef depozit I M 440 569
  16 Sef depozit II M 433 518
  17 Casier, magaziner; I M 440 555
  18 Casier, magaziner; II M;G 433 498
  19 Casier, magaziner; debutant M;G 412 -
  20 Functionar, arhivar; I M 451 543
  21 Functionar, arhivar; II M 440 498
  22 Functionar, arhivar; III M 433 454
  23 Functionar, arhivar; debutant M 412 -
  24 Sef formatie paza, pompieri 425 498
  25 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
       bufetier, manipulant bunuri, curier; I 433 451
  26 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
       bufetier, manipulant bunuri, curier; II 425 440
  27 Maistru I 440 613
  28 Maistru II 433 569
  29 Sofer ***) 433 726
  30 Muncitor calificat I 475 600
  31 Muncitor calificat II 467 569
  32 Muncitor calificat III 458 530
  33 Muncitor calificat IV 451 498
  34 Muncitor calificat V 440 459
  35 Muncitor calificat VI 433 451
  36 Muncitor necalificat 425 440
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate
          acesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.
      *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale
         administraţiei publice.
      **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile
          bugetare.
      ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere, în celelalte institutii
           centrale ale administraţiei publice, în institutia prefectului
           servicii deconcentrate, administratia publică locala şi în unitatile
           bugetare.

  NOTĂ:
  În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.
  ---------------
  Nota din anexa V/2a a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VI/1a
  (la 01.01.2007)
  INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                 Indemnizatia de
                                                                   conducere în
  Nr. procente din
  crt. Functia salariul de baza
                                                                      - % -
                                                                 ─────────────────
                                                                  limita maxima
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Director general, inspector de stat sef 55
  2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50
  3 Director, inspector sef 50
  4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40
  5 Contabil sef 40
  6 Inginer sef 40
  7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30
  8 Sef birou, sef atelier sef laborator, sef oficiu 25
  9 Sef formatie muncitori 15
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa VI/2a
  (01.01.2007)
  INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ │
  │ │Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi │ │
  │ │Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de │ │
  │ │Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului│ │
  │ │Legislativ, Consiliului Concurentei, │ │
  │ │ Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului │ │
  │ │Naţional al Audiovizualului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament, director general │ 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment │ │
  │ │adjunct │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef serviciu, sef secţie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ │
  │ │unitatile teritoriale de specialitate din subordinea │ │
  │ │acestora │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ a) aparatul propriu │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia*) │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │minim maxim│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector general │ 45 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din │
  │ │Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului │
  │ │didactic, cu modificările şi completările ulterioare. │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ b) servicii publice deconcentrate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar sef secţie │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef secţie adjunct │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Comisar sef secţie divizie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a municipiului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director administratie financiară │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct administratie financiară │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a orasului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef administratie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a comunei │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef administratie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │minim maxim│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │
  │ │ 2.1. Inspectoratul scolar*) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector scolar general │ 45 55 │
  │ 2 │Inspector scolar general adjunct │ 35 45 │
  │ 3 │Inspector scolar de specialitate │ 30 40 │
  │ 4 │Inspector scolar │ 25 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din │ │
  │ │Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului │ │
  │ │didactic, cu modificările şi completările ulterioare. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ │
  │ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului │ │
  │ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti│ │
  │ │şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la │ │
  │ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de │ │
  │ │ categoria I │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de │ │
  │ │ categoria I şi la oras │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.3. La nivel de comuna │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef perceptie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef birou │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ │
  │ │activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de │ │
  │ │baza, care fac parte din salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 │
  │ │amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii │ │
  │ │lucrărilor de constructii*****) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al │
  │ │Municipiului Bucureşti. │
  │ │**) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria │
  │ │Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului │
  │ │Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. │
  │ │***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti. │
  │ │****) Se utilizeaza la oraşe. │
  │ │*****) Se utilizeaza la comune. │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe │ │
  │ │ de specialitate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Functia │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Redactor - sef │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef redactie, secretar general de redactie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau │ │
  │ │activităţi suplimentare functiei de baza, care fac parte│ │
  │ │din salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, │ 10 │
  │ │coristii, balerinii, artistii instrumentisti, │ │
  │ │instrumentistii, dansatorii, care desfăşoară activitate │ │
  │ │solistica. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Artistii instrumentisti şi instrumentistii care │ 10 │
  │ │desfăşoară activitate de sef de partida. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 │
  │ │instrumentist, dirijor cor academic │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Agentia Naţionala pentru Sport │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.1. Functii de conducere din federatii sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Presedinte federatie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Secretar general federatie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2.1. Cluburi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Presedinte club │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Vicepresedinte club │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2.2. Complex sportiv │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Functia │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi │ │
  │ │Turismului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │Functiile de conducere din unitatile navale şi │ │
  │ │capitaniile de porturi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Capitan sef port │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată │ │
  │ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din │ │
  │ │Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o │ │
  │ │indemnizatie de 6 lei/ora de scufundare. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3. Aviatie sportiva │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii de │ │
  │ │zbor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comandant detasament zbor │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii │ │
  │ │tehnic aeronautice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef grupa lucrari - reparatii (LR) │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii │ │
  │ │operativ-aeronautice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director zbor │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director tehnic │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant │ │
  │ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizatia │ │
  │ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ │
  │ │Aeroclubul României │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizatia │
  │ │ │-limita maxima- │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 53 lei/ora/zbor│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 42 lei /start │
  │ │ │sau tur de pista│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Salturi cu parasuta │105 lei /salt │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari │5 lei/lansare │
  │ │ │sau aterizare │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
  1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal
  1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normal
  Zborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.
  2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.
  3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubul României. Valoarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel încât sa nu depăşească alocatia bugetară pe anul în curs.
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării │ │
  │ │Rurale │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu │ │
  │ │personalitate juridica, după caz. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ │
  │ │activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de │ │
  │ │baza, care fac parte din salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │- Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute│10% din salariul│
  │ │în Anexa nr. IV/7a la prezenta ordonanţă, autorizati sa │ de baza al │
  │ │exercite atribuţii de inspector al politiei sanitar- │ functiei de │
  │ │veterinare. │ execuţie │
  │ │ │ indeplinite │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │Marimea concreta a sporului se stabileste de organul │ │
  │ │care îl autorizeaza. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │5.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a │
  │ │protectiei mediului │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ 6. Academia Română │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de │ │
  │ │cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi │ │
  │ │proiectare. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director institut │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │7.1. Functii de conducere specifice în unitatile de │ │
  │ │perfectionare a personalului cu pregatire medie şi │ │
  │ │centre de calificare şi recalificare │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director centru de perfectionare │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct centru de perfectionare │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ C. Autoritatea vamala │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef birou vamal │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


  Anexa VII/1a
  (la 01.01.2007)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii
  publice, alese în functie potrivit prevederilor
  Constituţiei României
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      Presedintia României
   1 Preşedintele României 7,653
                                      Parlamentul României
   2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 7.062
   3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 6.505
   4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 6.122
   5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei
        Deputatilor 6.122
   6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei
        Deputatilor 6.122
   7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei
        Deputatilor 5.741
   8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei
        Deputatilor 5.670
   9 Senatori, deputati 5.601
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VII/2a
  (la 01.01.2007)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor
  autorităţii publice, numite în functii potrivit legii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               Guvernul României
    1 Prim-ministru 7.062
    2 Ministru de stat 6.505
    3 Ministru 6.122
    4 Ministru delegat 6.122
    5 Secretar de stat membra al Guvernului 5.601
    6 Secretar de stat 5.358
    7 Subsecretar de stat 4.523
                             Consiliul Legislativ
    8 Presedinte consiliu 6.122
    9 Presedinte de secţie 5.741
                              Avocatul Poporului
   10 Avocatul poporului 6.122
                              Curtea de Conturi
   11 Presedinte 7.062
   12 Vicepresedinte 6.227
   13 Presedinte de secţie 5.741
   14 Consilier conturi 5.601
                      Secretariatul general al Guvernului
   15 Secretar general al Guvernului 5.601
   16 Secretar general adjunct al Guvernului 5.358
   17 Consilier de stat 5.358
                         Administratia Prezidentiala
   18 Consilier prezidential 6.122
   19 Consilier de stat 5.358
                           Parlamentul României
   20 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 5.601
   21 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 5.358
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              Consiliul Concurentei
   22 Presedinte 7.062
   23 Vicepresedinte 6.227
   24 Consilier de concurenta 5.741
                      Consiliul Naţional al Audiovizualului
   25 Presedinte 6.122
   26 Membri 5.358
                        Cancelaria Primului - Ministru
   27 Seful Cancelariei Primului-Ministru 6.122
   28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 5.358
              Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii
   29 Presedinte 6.122
   30 Vicepresedinte 5.601
   31 Secretar al Consiliului 5.601
   32 Membri 5.358
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VII/3a
  (la 01.01.2007)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE
  DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
  Indemnizatii pentru persoanele alese în functie
  potrivit prevederilor Constituţiei României
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │Nr. │ Functia │Indemnizatia│
  │crt.│ │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ │ PRIMARII ŞI CONSILII │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 1 │Primar general al Capitalei │ 6.122 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 5.109 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 3 │Presedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 5.296 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 4 │Presedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 5.268 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 5 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.758 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 6 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.699 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.992 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 4.568 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 4.157 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 3.838 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.384 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 3.963 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 3.595 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.273 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 15 │Primar de oras (categoria I) │ 3.531 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 16 │Primar de oras (categoria II) │ 3.408 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 17 │Primar de oras (categoria III) │ 3.316 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 18 │Viceprimar de oras (categoria I) │ 2.923 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 19 │Viceprimar de oras (categoria II) │ 2.806 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 20 │Viceprimar de oras (categoria III) │ 2.748 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 21 │Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.651 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 22 │Primar de comuna (categoria I) │ 2.338 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 23 │Primar de comuna (categoria II) │ 2.221 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 24 │Primar de comuna (categoria III) │ 2.105 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 25 │Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.163 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 26 │Viceprimar de comuna (categoria I) │ 1.988 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 27 │Viceprimar de comuna (categoria II) │ 1.929 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 28 │Viceprimar de comuna (categoria III) │ 1.871 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.


  Anexa VIIIa
  (la 01.01.2007)
  FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
  Indemnizatii pentru personalul din institutii
  publice din subordinea Guvernului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Institutii publice din subordinea Guvernului*)
   1 Conducatorul institutiei 3.898
        (presedinte, director general, sef oficiu, etc.)
   2 Adjunctul conducătorului institutiei 3.307
        (vicepresedinte, director general adjunct, etc.)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------
  *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.


  Anexa Ib
  (la 01.04.2007)
  ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale^1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)
  A. Functii de conducere
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Secretar general S 2.865
   2 Secretar general adjunct S 2.579
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ: Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.
                              B. Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Functii de execuţie pe
         grade profesionale
  1 Consilier, expert, inspector
      de specialitate, revizor contabil,
      auditor; gradul IA S 624 1.420
  2 Consilier, expert, inspector de
      specialitate, revizor contabil,
      auditor; gradul I S 568 1.243
  3 Consilier, expert, inspector de
      specialitate, revizor contabil
      auditor; gradul II S 523 1.127
  4 Referent de specialitate, inspector
      de specialitate, revizor contabil;
      gradul III S 505 1.010
  5 Referent de specialitate, inspector
      de specialitate, revizor contabil;
      gradul IV S 496 906
  6 Referent, inspector, revizor
      contabil; debutant S 471 -
  7 Tehnician-economist, secretar
      superior, referent, interpret
      relatii, interpret profesional,
      subinginer; gradul IA SSD 514 1.243
  8 Tehnician-economist, secretar
      superior, referent, interpret
      relatii, interpret profesional,
      subinginer; gradul I SSD 505 1.010
  9 Tehnician-economist, secretar
      superior, referent, interpret
      relatii, interpret profesional,
      subinginer; gradul II SSD 496 906
  10 Tehnician-economist, secretar
      superior, referent, interpret
      relatii, interpret profesional,
      subinginer; gradul III SSD 486 821
  11 Tehnician-economist, secretar
      superior, referent, interpret
      relatii, interpret profesional,
      subinginer; debutant SSD 446 -
       b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  12 Consilier juridic gradul IA S 624 1.420
  13 Consilier juridic gradul I S 568 1.243
  14 Consilier juridic gradul II S 523 1.127
  15 Consilier juridic gradul III S 505 1.010
  16 Consilier juridic gradul IV S 496 906
  17 Consilier juridic debutant S 471 -
       c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  18 Referent IA M 514 725
  19 Referent I M 505 631
  20 Referent II M 496 586
  21 Referent III M 486 514
  22 Referent IV M 478 488
  23 Referent debutant M 444 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----
  *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi functiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţa de judet şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.
  II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului.
  -------------
  Titlul punctului II din anexa Ib a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.
                          A. Functii de conducere specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Sef departament, director general S 2.473
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  B. Functii de execuţie de specialitate specifice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia*) Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 568 1.243
  3 Sef birou senatorial, stenodacti-
      lograf, sef cabinet, referent SSD 478 1.039
  4 Sef birou senatorial, stenodacti-
      lograf, sef cabinet, referent M 468 906
  5 Sef birou senatorial, stenodacti-
      lograf, sef cabinet, referent PL 468 1.039
  6 Director de cabinet S 962 2.262
  7 Consilier S 962 2.262
  8 Expert S 934 2.060
  9 Consultant S 638 1.389
  10 Secretar cabinet, secretar
      dactilograf M 468 761
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul presedintelui consiliului judetean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
  ^1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  III Functii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritoriale
  Garda financiară - personal militarizat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Comisar general S 2.607
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               Functii de execuţie
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Comisar principal IA S 624 1.420
  2 Comisar principal I S 568 1.243
  3 Comisar principal II S 523 1.127
  4 Comisar principal III S 505 1.010
  5 Comisar principal IV S 496 981
  6 Comisar debutant S 471 -
  7 Comisar principal I S.S.D. 505 1.127
  8 Comisar principal II S.S.D. 496 1.010
  9 Comisar principal III S.S.D. 486 906
  10 Comisar debutant S.S.D. 446 -
       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Comisar IA M 514 761
  12 Comisar I M 496 675
  13 Comisar II M 486 616
  14 Comisar III M 478 557
  15 Comisar debutant M 444 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                   Audit intern
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Auditor - ofiter S 1.445 2.037
  2 Auditor - expert S 1.007 1.599
  3 Auditor - inspector S 714 1.306
  4 Auditor - asistent S 568 1.162
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate.
                 Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice
                unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Casier trezorier I M 486 587
  2. Casier trezorier II; agent fiscal,
      operator rol, numarator bani; I M;G 478 515
  3. Casier trezorier, agent fiscal,
      operator rol, numarator bani;
      debutant M; G 444 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1. Ministru consilier S 624 2280*)
  2. Consilier economic S 586 1.245
  3. Secretar economic I S 533 1.128
  4. Secretar economic II S 496 1.010
  5. Secretar economic III S 486 906
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ----
      *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.
                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  1 Referent transmitere I M 496 632
  2 Referent transmitere II M 486 573
  3 Referent transmitere III M 478 515
  4 Referent debutant M 444 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                        3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORT
                               Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                      Functii de execuţie pe grade profesionale
  1. Instructor sportiv, referent
      sportiv; gradul I SSD 505 1010
  2. Instructor sportiv, referent sportiv;
      gradul II SSD 496 906
  3. Instructor sportiv, referent sportiv;
      gradul III SSD 486 821
  4. Instructor sportiv, referent sportiv;
      debutant SSD 446 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
                       Functii specifice Arhivelor Naţionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1. Arhivist gradul IA S 624 1.420
  2. Arhivist gradul I S 568 1.243
  3. Arhivist gradul II S 523 1.127
  4. Arhivist gradul III S 505 1.010
  5. Arhivist gradul IV S 496 906
  6. Arhivist debutant S 471 -
  7. Arhivist gradul IA SSD 514 1.243
  8. Arhivist gradul I SSD 505 1.010
  9. Arhivist gradul II SSD 496 906
  10. Arhivist gradul III SSD 486 821
  11. Arhivist debutant SSD 446 -
                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  12. Arhivar IA M 514 725
  13. Arhivar I M 505 631
  14. Arhivar II M 496 586
  15. Arhivar III M 486 514
  16. Arhivar debutant M 444 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                         5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
                  Functii specifice din aparatul propriu şi din
                            serviciile deconcentrate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1. Asistent-sef S 624 1.420
  2. Asistent-sef SSD 553 1.191
                  b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  3. Asistent-sef PL 518 1.044
  4. Asistent-sef M 505 958
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998


  Anexa IIb
  (la 01.04.2007)
  ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
  Consilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestora
  I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Consilier, inspector de specialitate,
      revizor contabil, arhitect, auditor;
      gradul IA S 523 1080
  2 Consilier, inspector de specialitate,
      revizor contabil, arhitect, auditor;
      gradul I S 514 954
  3 Referent de specialitate, inspector
      de specialitate, revizor contabil,
      arhitect; gradul II S 505 829
  4 Referent de specialitate, inspector
      de specialitate, revizor contabil,
      arhitect; gradul III S 496 752
  5 Referent, inspector, revizor
      contabil, arhitect; debutant S 471 -
  6 Conductor arhitect IA, referent IA,
      inspector IA, subinginer IA SSD 505 768
  7 Conductor arhitect I, referent I,
      inspector I, subinginer I SSD 496 662
  8 Conductor arhitect II, referent II,
      inspector II, subinginer II SSD 486 597
  9 Conductor arhitect, referent,
      subinginer, inspector ; debutant SSD 446 -
     b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10 Consilier juridic gradul IA S 624 1.204
  11 Consilier juridic gradul I S 568 1.080
  12 Consilier juridic gradul II S 514 954
  13 Consilier juridic gradul III S 505 829
  14 Consilier juridic gradul IV S 496 722
  15 Consilier juridic debutant S 471 -
         c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  16 Referent, inspector; IA M 505 705
  17 Referent, inspector; I M 496 658
  18 Referent, inspector; II M 486 595
  19 Referent, inspector; III M 478 548
  20 Referent, inspector; debutant M 444 -
  21 Agent agricol I M 486 584
  22 Agent agricol II M;G 478 548
  23 Agent agricol III M;G 468 505
  24 Agent agricol debutant M;G 444 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la prezenta anexa se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei, orasului şi municipiului, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.
  II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor
  1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  NOTĂ:
  1 Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.
  2 În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998.
  -------------
  *) Nr. crt. 3 de la pct. II din anexa IIb a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 10 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 19 februarie 2007.


  Anexa IIIb
  (la 01.04.2007)
  CONSILIUL CONCURENTEI
  Salarii de baza pentru functiile de execuţie de
  specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Inspector de concurenta gradul I S 942 2.134
  2 Inspector de concurenta gradul II S 851 1.930
  3 Inspector de concurenta gradul III S 760 1.727
  4 Inspector de concurenta asistent S 549 1.241
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/1b
  (la 01.04.2007)
  CERCETARE
  UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARE
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de
  cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Cercetator ştiinţific principal
      gradul I S 680 2.066
  2 Cercetator ştiinţific principal
      gradul II S 545 1.933
  3 Cercetator ştiinţific principal
      gradul III S 485 1.508
  4 Cercetator ştiinţific S 477 1.166
        b) Functii de execuţie de specialitate neatestate
  5 Asistent de cercetare stiintifica S 468 918
  6 Asistent de cercetare stiintifica
      stagiar S 445 -
        c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
        stiintifica, pe trepte profesionale
  7 Asistent I M 468 734
  8 Asistent II M 461 626
  9 Asistent III M 449 579
  10 Asistent stagiar M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1-4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza : cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/2b
  (la 01.04.2007)
  CULTURA
  UNITATI DE CULTURA
  I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile
  teatrale, muzicale şi de cinematografie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                 a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Regizor artistic, dirijor solist
     (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, pictor sceno-
     graf, consultant artistic, coregraf,
     concert-maestru*), artist
     instrumentist I; S
       gradul IA 730 1.486
       gradul I 512 1.309
       gradul II 504 977
       gradul III 494 876
       gradul IV 486 774
       gradul V 477 716
       debutant 454 -
  2 Dirijor cor, artist liric, artist
     liric opera; S
       gradul IA 709 1.444
       gradul I 497 1.272
       gradul II 490 949
       gradul III 481 851
       gradul IV 472 752
       gradul V 464 696
       debutant 441 -
  3 Maestru (balet-dans, cor,
     corepetitor), producător delegat,
     impresar artistic, regizor scena
     (culise); S
       gradul I 477 1.058
       gradul II 468 887
       gradul III 461 759
  4 Sef orchestra, artist instrumen-
     tist II, maestru de studii (balet,
     canto), secretar literar (muzical,
     public relations), operator
     imagine (sunet), sufleor opera,
     artist circ, balerin opera; S
       gradul I 495 958
       gradul II 485 859
       gradul III 477 759
       gradul IV 468 702
       debutant 445 -
  5 Balerin, dansator, acompaniator,
     corepetitor actor manuitor papusi,
     sculptor papusi, sufleor teatru,
     artist plastic, machior, peruchier,
     montor imagine, editor imagine; S
       gradul I 485 818
       gradul II 477 745
       gradul III 468 702
       debutant 445 -
               b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  6 Dirijor, sef orchestra, maestru
     (balet-dans, corepetitor),
     concert-maestru, maestru de studii
     balet, maestru lumini-sunet,
     impresar artistic ;
        I 468 702
        II 461 602
        III 449 532
        debutant 421 -
  7 Solist (vocal, balet, concertist,
     instrumentist), actor, instrumentist,
     sufleor opera, corist opera;
        I 468 702
        II 461 602
        III 449 532
        debutant 421 -
  8 Maestru artist circ, artist circ,
     maestru (acordor pian-clavecin,
     lutier), specialist (orga,
     instrumente de suflat);
        I 485 859
        II 477 759
        III 468 702
        IV 461 602
        V 449 545
       debutant 421 -
  9 Corist, balerin, dansator,
     corepetitor, actor manuitor papusi,
     sculptor papusi, sufleor teatru,
     artist plastic, machior peruchier,
     montor imagine, operator imagine,
     editor imagine, regizor scena
     (culise), secretar platou;
        I 468 616
        II 461 574
        III 449 517
        debutant 421 -
  10 Regizor scena (culise), secretar
     platou; M
        I 468 616
        II 461 574
        III 449 517
        debutant 421 -
  11 Supraveghetor sala, controlor
      bilete, garderobier plasator M;G 434 488
     c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
  12 Muncitor calificat I 485 612
                        II 477 581
                        III 468 541
                        IV 461 508
                        V 449 469
                        VI 442 461
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------
      *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele
         profesionale IA, I, II şi III.
           II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa,
                          edituri, informare documentara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1. Redactor de rubrica, redactor,
      lector, publicist, comentator,
      corespondent în strainatate; S
        gradul IA 495 1.144
        gradul I 485 859
        gradul II 477 759
        gradul III 468 702
        debutant 445 -
  2. Sef agentie publicitate,
      administrator (publicatii,
      editura), reporter
      (fotoreporter, corespondent local); S
        gradul I*) 485 830
        gradul II 477 745
        gradul III 468 688
        debutant 445 -
  3. Secretar (tehnic) de redactie,
      documentarist, traducator,
      caricaturist, desenator
      artistic, corector, tehnoredactor; S
        gradul I 485 818
        gradul II 477 745
        gradul III 468 702
        debutant 445 -
  4. Redactor, secretar de redactie ; S.S.D.
        gradul I 477 759
        gradul II 468 702
        gradul III 461 602
        debutant 422 -
             b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  5. Redactor, secretar (tehnic)
      de redactie, documentarist,
      traducator, caricaturist,
      desenator artistic, corector,
      tehnoredactor ; M
        treapta IA 468 702
        treapta I 461 616
        treapta II 449 574
        debutant 421 -
  6. Laborant foto, retusor foto,
      fotograf; M;G
        treapta I 468 602
        treapta II 461 532
        treapta III 449 488
        debutant 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editura).
  III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  din muzee şi biblioteci
                              Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                            -----------------
                                                            minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar, arheolog,
     arhitect; S
       gradul IA 485 1.144
       gradul I 477 787
       gradul II 468 716
       debutant 445 -
  2 Biolog, fizician, chimist; principal S 635 1.125
     Biolog, fizician, chimist; specialist 552 888
     Biolog, fizician, chimist 484 741
     Biolog, fizician, chimist; debutant 461 -
  3 Sociolog, psiholog; principal S 497 881
     Sociolog, psiholog 487 806
     Sociolog, psiholog ; debutant 465 -
  4 Muzeograf, restaurator, conservator,
     bibliograf, bibliotecar-arhivist,
     bibliotecar; S.S.D.
       gradul I 477 859
       gradul II 468 702
       gradul III 461 602
       debutant 422 -
            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  5 Bibliotecar P.L.
       treapta I 468 777
       treapta II 461 657
       treapta III 449 586
       debutant 421 -
  6 Restaurator*), conservator,
     trezorier, gestionar
     custode sala; M
       treapta I 468 702
       treapta II 461 616
       treapta III 449 574
       debutant 421 -
  7 Bibliotecar M
       treapta IA 468 702
       treapta I 461 616
       treapta II 449 574
       debutant 421 -
  8 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M;G 442 488
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.
  IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din
  case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Referent; S
       gradul I 485 818
       gradul II 477 745
       gradul III 468 702
       debutant 445 -
  2 Referent; S.S.D.
       gradul I 477 759
       gradul II 468 702
       gradul III 461 602
       debutant 422 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  3 Referent;
       treapta IA 468 702
       treapta I 461 616
       treapta II 449 574
       debutant 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA
  1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominala a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
  2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, "excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.
  3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/3b
  (la 01.04.2007)
  CULTE
  Salarii de baza pentru personalul clerical*)
                    Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Preot
       gradul I S 485 1.031
       gradul II S 477 859
       definitiv S 468 774
       debutant S 445 -
  2 Preot
       gradul I M 461 745
       definitiv M 449 716
       debutant M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile bugetare. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/4b
  (la 01.04.2007)
  SPORT
  UNITATI SPORTIVE
  I. Salariul de baza pentru functiile de
  specialitate din federatii sportive
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor*) ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot naţional**), expert
     sportiv ; gradul IA 485 1.066
  2 Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot naţional**), expert
     sportiv ; gradul I 477 913
  3 Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot naţional**), expert
     sportiv ; gradul II 468 816
  4 Secretar federatie, antrenor federal,
     antrenor lot naţional**); gradul III,
     instructor sportiv gradul I 461 745
  5 Secretar federatie, antrenor federal;
     gradul IV, instructor sportiv gradul II 449 689
  6 Instructor sportiv debutant 421 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  7 Instructor sportiv I, referent I 468 689
  8 Instructor sportiv II, referent II 461 618
  9 Instructor sportiv III, referent III 449 577
  10 Instructor sportiv debutant 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *)Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
  **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
  II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate
  din alte unităţi sportive
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor*) ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Functii de execuţie pe categorii de clasificare**)
  1 Expert sportiv gradul IA 567 1.095
  2 Antrenor categoria I, expert sportiv
     gradul I 510 1.016
  3 Antrenor categoria II, expert sportiv
     gradul II 464 870
  4 Antrenor categoria III, referent
     sportiv gradul III 464 836
  5 Antrenor categoria IV, referent sportiv
     gradul IV 464 774
  6 Antrenor categoria V 464 690
  7 Antrenor debutant, referent sportiv
     debutant 464 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.
  **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/5b
  (la 01.04.2007)
  AUTORITATEA VAMALA
  DIRECTIA GENERALĂ A VAMILOR
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate

  Capitolul I Aparatul central

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Expert vamal S 803 1.877
  2 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA S 684 1.598
  3 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I S 636 1.487
  4 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II S 589 1.374
  5 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III S 541 1.261
  6 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IV S 534 1.150
  7 Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant S 525 -
  8 Referent gradul I S.S.D. 553 1.292
  9 Referent gradul II S.S.D. 505 1.179
  10 Referent gradul III S.S.D. 496 1.066
  11 Referent debutant S.S.D. 487 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  12 Referent IA M 518 1.206
  13 Referent I M 477 1.093
  14 Referent II M 468 982
  15 Referent III M 461 871
  16 Referent IV M 449 759
  17 Referent debutant M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul II Directia Generală a Vamilor

  Directia de supraveghere şi control vamal,
  Directia de supraveghere pentru
  zonele vamale speciale
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Expert vamal S 958 2.102
  2 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA S 816 1.905
  3 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I S 768 1.794
  4 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II S 707 1.654
  5 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III S 649 1.513
  6 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IV S 637 1.374
  7 Inspector vamal, referent de
     specialitate; debutant S 630 -
  8 Referent gradul I S.S.D. 673 1.569
  9 Referent gradul II S.S.D. 612 1.430
  10 Referent gradul III S.S.D. 597 1.292
  11 Referent debutant S.S.D. 590 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  12 Referent IA M 636 1.487
  13 Referent I M 577 1.347
  14 Referent II M 529 1.235
  15 Referent III M 477 1.122
  16 Referent IV M 449 1.011
  17 Referent debutant M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul III Directia regionala vamala

  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Expert vamal S 707 1.654
  2 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul IA S 637 1.374
  3 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul I S 541 1.261
  4 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul II S 477 1.122
  5 Inspector vamal, referent de
     specialitate; gradul III S 468 1.011
  6 Inspector vamal referent de
     specialitate; debutant S 445 -
  7 Referent gradul I S.S.D. 477 1.093
  8 Referent gradul II S.S.D. 468 982
  9 Referent gradul III S.S.D. 461 898
  10 Referent debutant S.S.D. 422 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Referent IA M 477 982
  12 Referent I M 468 898
  13 Referent II M 461 816
  14 Referent III M 449 703
  15 Referent debutant M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Capitolul IV Birouri vamale

  Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
                       A. Functii de execuţie de categoria A
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Expert vamal S sau 636 1.487
                                         şcoala vamala
  2 Inspector vamal principal S sau 518 1.206
                                         şcoala vamala
  3 Inspector vamal gradul I S sau 485 1.093
                                         şcoala vamala
  4 Inspector vamal gradul II S sau 477 982
                                         şcoala vamala
  5 Inspector vamal gradul III S sau 468 871
                                         şcoala vamala
  6 Inspector vamal debutant S sau 445 -
                                         şcoala vamala
  7 Inspector vamal Şcoala vamala 477 996
                                            sau SSD
  8 Controlor vamal gradul I Şcoala vamala 468 871
                                            sau SSD
  9 Controlor vamal gradul II Şcoala vamala 461 759
                                            sau SSD
  10 Agent vamal debutant Şcoala vamala 422 -
                                            sau SSD
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Controlor vamal I M 468 898
  12 Controlor vamal II M 461 816
  13 Controlor vamal III M 449 703
  14 Controlor vamal debutant M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          B. Functii de execuţie de categoria B
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Inspector pentru datoria vamala
     principal S 518 1.206
  2 Inspector pentru datoria vamala
     gradul I S 485 1.093
  3 Inspector pentru datoria vamala
     gradul II S 477 982
  4 Inspector pentru datoria vamala
     gradul III S 468 871
  5 Inspector pentru datoria vamala
     debutant S 445 -
  6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 477 996
                                            sau SSD
  7 Controlor pentru datoria vamala Şcoala vamala 468 871
     gradul I sau SSD
  8 Controlor pentru datoria vamala Şcoala vamala 461 759
     gradul II sau SSD
  9 Controlor pentru datoria vamala Şcoala vamala 422 -
     debutant sau SSD
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  10 Controlor pentru datoria vamala I M 468 898
  11 Controlor pentru datoria vamala II M 461 816
  12 Controlor pentru datoria vamala III M 449 703
  13 Controlor pentru datoria vamala debutant M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  X
  X X
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/6b
  (la 01.04.2007)
  NAVIGATIE
  UNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI
                  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Comandant instructor S 485 1.122
  2 Sef mecanic instructor S 477 816
          a) Functii de execuţie pe nave maritime
  3 Comandant S 485 1.025
  4 Sef mecanic S 477 829
  5 Capitan secund, sef mecanic secund, sef
     electrician S 468 703
  6 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician S 468 660
  7 Ofiter aspirant S 445 -
          b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
  8 Capitan dragor M 461 689
  9 Capitan M 461 633
  10 Sef mecanic M 461 618
  11 Dragor-sef M 461 605
  12 Ofiter punte M 449 577
  13 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 449 564
  14 Dragor M 442 522
  15 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter
     electrician, dragor; aspirant M 421 -
         c) Functii de execuţie comune pe nave
  16 Sef statie RTG M 461 605
  17 Ofiter RTG I M 449 548
  18 Ofiter RTG II M 442 507
  19 Sef echipaj 442 591
  20 Conducator şalupă, sef timonier,
     ajutor ofiter mecanic 434 548
  21 Electrician motorist, motopompist,
     timonier marinar 434 522
  22 Electrician, motorist, motopompist,
     timonier, marinar; debutant 421 -
  23 Scafandru autonom 449 660
  24 Scafandru greu 442 605
  25 Scafandru debutant 421 -
   d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi
                 - Functii de execuţie pe grade profesionale -
  26 Capitan de port specialist S 477 829
  27 Capitan de port gradul I S 468 698
                 - Functii de execuţie pe trepte profesionale -
  28 Capitan de port gradul II M 449 633
  29 Ofiter de port gradul I M 461 605
  30 Ofiter de port gradul II M 449 548
  31 Ofiter de port debutant M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.
  NOTĂ:
  Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/7b
  (la 01.04.2007)
  AGRICULTURA
  LABORATOARE CENTRALE : PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR,
  PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
  ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL
  PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
  CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATE
  JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI
  ALIMENTATIE
                  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1. Inginer*), meteorolog (hidrologa
      hidrogeolog, pedolog); expert S 495 1.122
  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); gradul I S 485 786
  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); gradul II S 477 689
  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); gradul III S 468 660
  5. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
      hidrogeolog, pedolog); debutant S 445 -
  6. Medic primar veterinar**) S 495 1.261
  7. Medic veterinar gradul I S 485 898
  8. Medic veterinar gradul II S 477 786
  9. Medic veterinar gradul III S 468 660
  10. Medic veterinar debutant S 445 -
  11. Subinginer, asistent veterinar,
      conductor tehnic ; I S.S.D. 477 786
  12. Subinginer, asistent veterinar,
      conductor tehnic; II S.S.D. 468 633
  13. Subinginer, asistent veterinar,
      conductor tehnic; III S.S.D. 461 591
  14. Subinginer, asistent veterinar,
      conductor tehnic; debutant S.S.D. 422 -
          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  15. Tehnician**), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); IA M 468 676
  16. Tehnician***), observator meteorolog
      (hidrolog, hidrogeolog); I M 461 577
  17. Tehnician***)5 observator meteorolog
      (hidrolog, hidrogeolog); II M 449 522
  18. Tehnician***), observator meteorolog
     (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 421 -
  19. Asistent veterinar, tehnician
      veterinar IA M 468 676
  20. Asistent veterinar II, tehnician
      veterinar I M 461 605
  21. Asistent veterinar III, tehnician
      veterinar II M 449 548
  22. Asistent veterinar tehnician
      veterinar; debutant M 421 -
  23. Agent veterinar I Şcoala 449 522
                                         profesionala
  24. Agent veterinar II Şcoala 442 465
                                         profesionala
  25. Agent veterinar debutant Şcoala 422 -
                                         profesionala
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.
  **) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
  ***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/9 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/8b
  la 01.04.2007)
  OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
         Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Inginer cadastru gradul IA S 495 1.122
  2 Inginer cadastru gradul I S 485 786
  3 Inginer cadastru gradul II S 477 717
  4 Inginer cadastru gradul III S 468 660
  5 Inginer cadastru debutant S 445 -
  6 Subinginer cadastru I S.S.D. 477 786
  7 Subinginer cadastru II S.S.D. 468 676
  8 Subinginer cadastru III S.S.D. 461 591
  9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 422 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  10 Tehnician cadastru IA M 468 676
  11 Tehnician cadastru I M 461 577
  12 Tehnician cadastru II M 449 522
  13 Tehnician cadastru debutant M 421 -
  14 Operator cadastru I M;G 461 522
  15 Operator cadastru II M;G 449 465
  16 Operator cadastru debutant M;G 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr 154/1998.


  Anexa IV/9b
  (la 01.04.2007)
  PROTECTIA MEDIULUI
  AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI
  BIOSFEREI "DELTA DUNARII"
               Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Inspector de specialitate expert,
    inginer expert *) S 495 1.122
  2 Inspector de specialitate, inginer*);
     gradul I S 485 786
  3 Inspector de specialitate, inginer*);
    gradul II S 477 689
  4 Inspector de specialitate, inginer*);
    gradul III S 468 660
  5 Inspector, inginer*); debutant S 445 -
  6 Subinginer I S.S.D. 477 786
  7 Subinginer II S.S.D. 468 633
  8 Subinginer III S.S.D. 461 591
  9 Subinginer debutant S.S.D. 422 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  10 Tehnician, observator condiţii mediu;
     IA**) M 468 676
  11 Tehnician, observator condiţii mediu;
     I**) M 461 577
  12 Tehnician, observator condiţii mediu;
     II**) M 449 522
  13 Tehnician, observator condiţii mediu ;
     debutant**) M 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.
  **) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/10b
  (la 01.04.2007)
  AVIATIA SPORTIVA
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
                        Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor*) ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Personal navigant şi tehnic navigant
    profesionist
      clasa I 485 1.122
      clasa a II-a 477 806
      clasa a III-a 468 703
      clasa a IV-a 461 660
      clasa a V-a 449 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
              2. Personal tehnic aeronautic
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Functii de execuţie pe clase profesionale
  1 Inginer de aviatie S
      clasa I 495 1.122
      clasa a II-a 485 801
      clasa a III-a 477 703
      clasa a IV-a 468 660
      debutant 445 -
  2 Tehnician de aviatie M
      clasa I 477 676
      clasa a II-a 468 618
      clasa a III-a 461 564
      clasa a IV-a 449 522
      debutant 421 -
  3 Mecanic de aviatie Şcoala tehnica
      clasa I de aviatie sau 485 717
      clasa a II-a echivalenta 477 618
      clasa a III-a 468 548
      clasa a IV-a 449 522
      debutant 421 -
  4 Mecanic pentru întreţinerea
    aparatelor de lansare la M
    zbor (turn de parasutism,
    automosor, Şcoala
    plior parasute, deltaplanism, profesionala
    etc.)
      clasa I 477 676
      clasa a II-a 468 591
      clasa a III-a 461 548
      clasa a IV-a 449 522
      debutant 421 -
  5 Maistru de aviatie Şcoala de maistri
      clasa I aviatie 468 731
      clasa a II-a 461 676
      clasa a III-a 449 577
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          3.Personal operativ aeronautic
                          Functii de execuţie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Functii de execuţie pe grade profesionale
  1 Meteorolog aeronautic specialist S
      gradul I 495 1.122
      gradul II 485 801
      gradul III 477 703
      gradul IV 468 660
      debutant 445 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  2 Meteorolog aeronautic M+curs
      I de calificare 461 605
      II 449 548
      debutant 421 -
  3 Controlor trafic dirijare M+curs
      I de calificare 461 676
      II 449 605
      III 442 548
  4 Controlor trafic operaţiuni
    auxiliare M+curs
      I de calificare 468 618
      II 461 564
      III 449 522
      debutant 421 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA
  1 Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  2 În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine incadrarea în clasa deţinută ca instructor la sol.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/11b
  (la 01.04.2007)
  ASISTENŢA SOCIALA
  UNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALA
         A. Salarii de baza pentru functii de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Asistent social, psiholog,
     psihopedagog, logoped,
     kinetoterapeut, sociolog, educator
     specializat; principal S 497 881
  2 Asistent social, psiholog,
     psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
     sociolog, educator specializat S 487 806
  3 Asistent social, psiholog,
     psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
     sociolog, educator specializat; debutant S 465 -
  4 Medic primar S 717 1.457
  5 Medic specialist S 614 1.044
  6 Medic S 468 915
  7 Medic stagiar S 448 -
  8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer
     medical; principal S 485 1.087
  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer
     medical; specialist S 477 859
  10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 468 716
  11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     debutant S 445 -
  12 Profesor C.F.M principal S 497 881
  13 Profesor C.F.M, S 487 806
  14 Profesor C.F.M debutant S 465 -
  15 Asistent social, asistent medical***),
     educator puericultor, educator
     specializat; principal S.S.D. 487 848
  16 Asistent social, asistent
     medical***), educator puericultor,
     educator specializat S.S.D. 479 759
  17 Asistent social, asistent medical***),
     educator puericultor,
     educator specializat; debutant S.S.D. 440 -
  18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 487 836
  19 Profesor C.F.M. S.S.D. 479 739
  20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 440 -
  21 Asistent social, asistent medical,
     educator puericultor, educator
     specializat, pedagog de recuperare;
     principal PL 479 836
  22 Asistent social, asistent medical,
     educator puericultor,
     educator specializat, pedagog de
     recuperare PL 469 747
  23 Asistent social, asistent medical,
     educator puericultor,
     educator specializat, pedagog de
     recuperare; debutant PL 439 -
  24 Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor; principal M 479 777
  25 Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor M 469 657
  26 Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor; debutant M 439 -
  27 Sora medicală principala**) M 467 699
  28 Sora medicală**) M 459 584
  29 Sora medicală debutanta**) M 427 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *)Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.
  **) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
  ***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.
           B. Salarii de baza pentru functii auxiliare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Infirmiera, agent D.D.D. G 445 464
  2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 424 -
  3 Brancardier, baies, namolar,
    spalatoreasa, ingrijitoare G 438 464
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA
  Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.
  ASISTENŢA SOCIALA
  UNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALA
         A. Salarii de baza pentru functii de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Asistent social, psiholog,
     psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
     sociolog, educator specializat;
     principal S 497 881
  2 Asistent social, psiholog, psihope-
     dagog, logoped, kinetoterapeut,
     sociolog, educator specializat S 487 806
  3 Asistent social, psiholog, psihope-
     dagog,logoped, kinetoterapeut,
     sociolog, educator specializat;
     debutant S 465 -
  4 Medic primar S 717 1.457
  5 Medic specialist S 614 1.044
  6 Medic S 468 915
  7 Medic stagiar S 448 -
  8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     principal S 485 1.087
  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     specialist S 477 859
  10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 468 716
  11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
     debutant S 445 -
  12 Profesor C.F.M principal S 497 881
  13 Profesor C.F.M S 487 806
  14 Profesor C.F.M debutant S 465 -
  15 Asistent social, asistent medical***),
     educator puericultor, educator
     specializat; principal S.S.D. 487 848
  16 Asistent social, asistent medical***),
     educator puericultor, educator
     specializat S.S.D. 479 759
  17 Asistent social, asistent medical***),
     educator puericultor, educator
     specializat; debutant S.S.D. 440 -
  18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 487 836
  19 Profesor C.F.M. S.S.D. 479 739
  20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 440 -
  21 Asistent social, asistent medical,
     educator puericultor, educator
     specializat, pedagog de recuperare;
     principal PL 479 836
  22 Asistent social, asistent medical,
     educator puericultor, educator
     specializat, pedagog de recuperare PL 469 747
  23 Asistent social, asistent medical,
     educator puericultor, educator
     specializat, pedagog de recuperare;
     debutant PL 439 -
  24 Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor; principal M 479 777
  25 Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor M 469 657
  26 Asistent social, asistent medical*),
     educator puericultor; debutant M 439 -
  27 Sora medicală principala**) M 467 699
  28 Sora medicală**) M 459 584
  29 Sora medicală debutanta**) M 427 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----
  *)Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.
  **) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
  ***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.
         B. Salarii de baza pentru functii auxiliare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-
  crt. studiilor ------------------------
                                                           minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Infirmiera, agent D.D.D. G 445 464
  2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 424 -
  3 Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,
    ingrijitoare G 438 464
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA
  Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.


  Anexa V/1b
  (la 01.04.2007)
      FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA,
     PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,
       INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI
                    DIN UNITATILE DE INVATAMANT
      I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
       auditor; gradul I, inginer, economist;
       specialist IA S 523 1.031
   2 Referent de specialitate, inspector de
       specialitate, auditor; gradul II, economist,
       referent, inginer; gradul I S 514 824
   3 Referent de specialitate, inspector de
       specialitate; gradul III, economist,
       referent, inginer; gradul II S 505 767
   4 Referent de specialitate, inspector de
       specialitate; gradul IV, economist,
       referent, inginer; gradul III S 496 709
   5 Referent, inspector, inginer, economist;
       debutant S 471 -
   6 Referent, subinginer, conductor arhitect,
       arhivist, tehnician-economist; I SSD 485 743
   7 Referent, subinginer, conductor arhitect,
       arhivist 5 tehnician-economist; II SSD 476 686
   8 Referent, subinginer, conductor arhitect,
       arhivist, tehnician-economist; III SSD 467 612
   9 Referent, subinginer, conductor arhitect,
       arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 428 -
        b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10 Consilier juridic gradul IA S 523 1.031
  11 Consilier juridic gradul I S 514 824
  12 Consilier juridic gradul II S 505 767
  13 Consilier juridic gradul III S 496 709
  14 Consilier juridic debutant S 471 -
       c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  15 Tehnician, merceolog, contabil referent; IA M 505 646
  16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 496 593
  17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 486 536
  18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 478 490
  19 Tehnician, merceolog, contabil, referent;
       debutant M 444 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioara
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert-consultant IA S 514 1.031
   2 Expert-consultant I S 505 900
   3 Expert-consultant II S 496 799
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  III. Unităţi de perfectionare a personalului cu
  pregatire medie şi centre de calificare şi recalificare
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Expert gradul I S 514 900
   2 Expert gradul II S 505 772
   3 Expert gradul III S 496 709
   4 Expert debutant S 471 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   5 Instructor I M 471 676
   6 Instructor II M 464 578
   7 Instructor III M 454 529
   8 Instructor debutant M 424 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de specialitate din şcoala populara de arta.
  IV. Proiectare
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1. Proiectant gradul I S 523 1.002
   2. Proiectant gradul II S 514 876
   3. Proiectant gradul III S 505 760
   4. Proiectant gradul IV S 496 696
   5. Proiectant debutant S 471 -
   6. Subinginer cartograf I S.S.D. 485 743
   7. Subinginer cartograf II S.S.D. 476 680
   8. Subinginer cartograf III S.S.D. 467 594
   9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 428 -
         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  10. Tehnician proiectant I M 471 676
  11. Tehnician proiectant II*) M 464 578
  12. Tehnician proiectant III*) M 454 529
  13. Tehnician proiectant debutant*) M 424 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la
        functia de desenator tehnic cartograf

  V. Unităţi de informatica
  Salarii de baza pentru functiile de specialitate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
   1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 533 1.031
   2 Analist programator, inginer de sistem; I S 523 978
   3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 514 876
   4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 505 760
   5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 496 696
   6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 471 -
   7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 485 743
   8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 476 680
   9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 467 594
  10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 428 -
        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
  11 Analist (programator) ajutor IA M 481 676
  12 Analist (programator) ajutor I M 471 626
  13 Analist (programator) ajutor II M 464 565
  14 Analist (programator) ajutor III M 454 518
  15 Analist (programator) debutant M 424 -
  16 Operator, controlor date; I M 481 626
  17 Operator, controlor date; II M 471 565
  18 Operator, controlor date; III M 464 518
  19 Operator, controlor date; IV M 454 471
  20 Operator, controlor date; debutant M 424 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  VI. Administratia publică locala
  Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene şi locale
  Salarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor*) ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Salvator montan gradul I 495 972
   2 Salvator montan gradul II 477 729
   3 Salvator montan gradul III 477 603
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc
      prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi
      turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.

  NOTA
  1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.
  2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa V/2b
  (la 01.04.2007)
  ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Salarii de baza pentru personalul din activitatea de
  secretariat-administrativ, gospodarire,
  întreţinere-reparatii şi de deservire*1)
  Functii de execuţie pe trepte profesionale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de baza
  Nr. Functia Nivelul - lei -
  crt. studiilor ────────────────
                                                                 minim maxim
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 Stenodactilograf IA*) M 468 638
   2 Stenodactilograf I M 461 541
   3 Stenodactilograf II M 449 496
   4 Stenodactilograf debutant M 421 -
   5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 461 599
   6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 449 529
   7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 442 483
   8 Secretar-dactilograf dactilograf; debutant M; G 421 -
   9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 449 508
  10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 442 464
  11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 421 -
  12 Administrator I M 461 643
  13 Administrator II M 449 586
  14 Administrator III M 442 529
  15 Sef depozit I M 449 581
  16 Sef depozit II M 442 529
  17 Casier, magaziner; I M 449 567
  18 Casier, magaziner; II M;G 442 508
  19 Casier, magaziner; debutant M; G 421 -
  20 Functionar, arhivar; I M 461 554
  21 Functionar, arhivar; II M 449 508
  22 Functionar, arhivar; III M 442 464
  23 Functionar, arhivar; debutant M 421 -
  24 Sef formatie paza, pompieri 434 508
  25 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
      bufetier, manipulant bunuri, curier; I 442 461
  26 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,
      bufetier, manipulant bunuri, curier; II 434 449
  27 Maistru I 449 626
  28 Maistru II 442 581
  29 Sofer ***) 442 741
  30 Muncitor calificat I 485 612
  31 Muncitor calificat II 477 581
  32 Muncitor calificat III 468 541
  33 Muncitor calificat IV 461 508
  34 Muncitor calificat V 449 469
  35 Muncitor calificat VI 442 461
  36 Muncitor necalificat 434 449
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate
      acesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.
      *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale
      administraţiei publice.
      **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile
      bugetare.
      ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere, în celelalte institutii
     centrale ale administraţiei publice, în institutia prefectului, servicii
     deconcentrate, administratia publică locala şi în unitatile bugetare.

  NOTĂ:
  În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.
  -------------
  Nota de la anexa V/2b a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.
  *
  * *
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VI/1b
  (la 01.04.2007)
  INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director general, inspector de stat sef │ 55 │
  │ 2 │Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct │ 50 │
  │ 3 │Director, inspector sef │ 50 │
  │ 4 │Director adjunct, inspector sef adjunct │ 40 │
  │ 5 │Contabil sef │ 40 │
  │ 6 │Inginer sef │ 40 │
  │ 7 │Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios │ 30 │
  │ 8 │Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu │ 25 │
  │ 9 │Sef formatie muncitori │ 15 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


  Anexa VI/2b
  (la 01.04.2007)
  INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ │
  │ │Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi │ │
  │ │ Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de │ │
  │ │Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului│ │
  │ │ Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului │ │
  │ │ Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional │ │
  │ │ al Audiovizualului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament, director general │ 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment │ 40 │
  │ │ adjunct │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef serviciu, sef secţie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ │
  │ │ unitatile teritoriale de specialitate din subordinea │ │
  │ │ acestora │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ a) aparatul propriu │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia*) │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │minim maxim│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector general │ 45 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. │
  │ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi │
  │ │ completările ulterioare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ │ procente din │
  │crt.│ Functia │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ b) servicii publice descentralizate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comisar sef secţie │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comisar sef secţie adjunct │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Comisar sef secţie divizie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a municipiului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director administratie financiară │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct administratie financiară │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a orasului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef administratie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ - Administratia finanţelor publice a comunei │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef administratie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │minim maxim│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.1. Inspectoratul scolar*) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector scolar general │ 45 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Inspector scolar general adjunct │ 35 45 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Inspector scolar de specialitate │ 30 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Inspector scolar │ 25 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 │
  │ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi │
  │ │ completările ulterioare │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ │
  │ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului │ │
  │ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti│ │
  │ │ şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la │ │
  │ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de │ │
  │ │categoria I │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de │ │
  │ │ categoria I şi la oras │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.3. La nivel de comuna │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef perceptie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef birou │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi │
  │ │responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din │
  │ │salariul de baza │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 │
  │ │amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii │ │
  │ │lucrărilor de constructii*****) │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. │
  │ │**) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti, │
  │ │la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate │
  │ │categoriile. │
  │ │***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti │
  │ │****) Se utilizeaza la oraşe. │
  │ │*****) Se utilizeaza la comune. │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
  │ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe│ │
  │ │ de specialitate │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Functia │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Redactor - sef │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef redactie, secretar general de redactie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau │ │
  │ │activităţi suplimentare functiei de baza, care fac parte│ │
  │ │din salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, │ 10 │
  │ │ coristii, balerinii, artistii instrumentisti, │ │
  │ │instrumentistii, dansatorii, care desfăşoară activitate │ │
  │ │solistica. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Artistii instrumentisti şi instrumentistii care │ 10 │
  │ │desfăşoară activitate de sef de partida. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 │
  │ │instrumentist, dirijor cor academic │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 2. Agentia Naţionala pentru Sport │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.1. Functii de conducere din federatii sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Presedinte federatie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Secretar general federatie │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2.1. Cluburi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Presedinte club │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Vicepresedinte club │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │2.2.2. Complex sportiv │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │ │ │ conducere în │
  │Nr. │ Functia │ procente din │
  │crt.│ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor │ │
  │ │ şi Turismului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ Functiile de conducere din unitatile navale şi │ │
  │ │ capitaniile de porturi │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Capitan sef port │ 20 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată │ │
  │ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea │ │
  │ │Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările│ │
  │ │ ulterioare, se acordă o indemnizatie de 7 lei/ora de │ │
  │ │scufundare │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3. Aviatie sportiva │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii │ │
  │ │ de zbor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Comandant detasament zbor │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii │ │
  │ │ tehnic aeronautice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef grupa lucrari - reparatii (LR) │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii │ │
  │ │operativ-aeronautice │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director zbor │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director tehnic │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant │ │
  │ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizatia │ │
  │ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ │
  │ │ Aeroclubul României │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizatia │
  │ │ │ -limita maxima-│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 55 lei/ora de │
  │ │ │ zbor │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 43 lei /start │
  │ │ │sau tur de pista│
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Salturi cu parasuta │108 lei /salt │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari │6 lei/lansare │
  │ │ │ sau aterizare │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
  1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal
  1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normal
  Zborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.
  2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.
  3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel încât sa nu depăşească alocatia bugetară pe anul în curs.
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor │ │
  │ │ şi Dezvoltării Rurale │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu │ │
  │ │personalitate juridica, după caz. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ │
  │ │activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei │ │
  │ │de baza, care fac parte din salariul de baza │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │- Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute│10% din salariul│
  │ │în Anexa nr. IV/7b la prezenta ordonanţă, autorizati │ de baza al │
  │ │sa exercite atribuţii de inspector al politiei sanitar- │ functiei de │
  │ │veterinare. │ execuţie │
  │ │ │ indeplinite │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │Marimea concreta a sporului se stabileste de organul │ │
  │ │care îl autorizeaza. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │5.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Inspector sef*) │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a │ │
  │ │ protectiei mediului │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 6. Academia Română │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de │ │
  │ │cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi │ │
  │ │ proiectare. │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director institut │ 50 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ 7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │7.1. Functii de conducere specifice în unitatile de │ │
  │ │perfectionare a personalului cu pregatire medie şi │ │
  │ │centre de calificare şi recalificare │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Director centru de perfectionare │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Director adjunct centru de perfectionare │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │Indemnizatia de │
  │Nr. │ │ conducere în │
  │crt.│ Functia │ procente din │
  │ │ │salariul de baza│
  │ │ │ - % - │
  │ │ ├────────────────┤
  │ │ │ limita maxima │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ C. Autoritatea vamala │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │Sef birou vamal │ 30 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
  │ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘


  Anexa VII/1b
  (la 01.04.2007)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii
  publice, alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      Presedintia României
   1 Preşedintele României 7.807
                                      Parlamentul României
   2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 7.204
   3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 6.636
   4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 6.245
   5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului şi
       Camerei Deputatilor 6.245
   6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputatilor 6.245
   7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi
       Camerei Deputatilor 5.856
   8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputatilor 5.784
   9 Senatori, deputati 4.714
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VII/2b
  (la 01.04.2007)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE
  Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor
  autorităţii publice, numite în functii potrivit legii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                 Guvernul României
    1 Prim-ministru 7.204
    2 Ministru de stat 6.636
    3 Ministru 6.245
    4 Ministru delegat 6.245
    5 Secretar de stat membru al Guvernului 5.714
    6 Secretar de stat 5.466
    7 Subsecretar de stat 4.614
                                Consiliul Legislativ
    8 Presedinte consiliu 6.245
    9 Presedinte de secţie 5.856
                                 Avocatul Poporului
   10 Avocatul poporului 6.245
                                 Curtea de Conturi
   11 Presedinte 7.204
   12 Vicepresedinte 6.352
   13 Presedinte de secţie 5.856
   14 Consilier conturi 5.714
                        Secretariatul general al Guvernului
   15 Secretar general al Guvernului 5.714
   16 Secretar general adjunct al Guvernului 5.466
   17 Consilier de stat 5.466
                            Administratia Prezidentiala
   18 Consilier prezidential 6.245
   19 Consilier de stat 5.466
                                Parlamentul României
   20 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 5.714
   21 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 5.466
                               Consiliul Concurentei
   22 Presedinte 7.204
   23 Vicepresedinte 6.352
   24 Consilier de concurenta 5.856
                       Consiliul Naţional al Audiovizualului
   25 Presedinte 6.245
   26 Membri 5.466
                            Cancelaria Primului-Ministru
   27 Seful Cancelariei Primului-Ministru 6.245
   28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 5.466
             Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii
   29 Presedinte 6.245
   30 Vicepresedinte 5.714
   31 Secretar al Consiliului 5.714
   32 Membri 5.466
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VII/3b
  (la 01.04.2007)
  FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE DIN CADRUL ORGANELOR
  AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
  Indemnizatii pentru persoanele alese în
  functie potrivit prevederilor Constituţiei României
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │Nr. │ Functia │Indemnizatia│
  │crt.│ │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ │ PRIMARII ŞI CONSILII │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 1 │Primar general al Capitalei │ 6.245 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 5.212 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 3 │Presedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 5.402 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 4 │Presedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 5.374 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 5 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.854 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 6 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.793 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 5.092 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 4.660 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 4.241 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 3.915 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.472 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 4.043 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 3.667 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.339 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 15 │Primar de oras (categoria I) │ 3.602 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 16 │Primar de oras (categoria II) │ 3.477 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 17 │Primar de oras (categoria III) │ 3.383 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 18 │Viceprimar de oras (categoria I) │ 2.982 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 19 │Viceprimar de oras (categoria II) │ 2.863 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 20 │Viceprimar de oras (categoria III) │ 2.803 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 21 │Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.705 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 22 │Primar de comuna (categoria I) │ 2.385 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 23 │Primar de comuna (categoria II) │ 2.266 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 24 │Primar de comuna (categoria III) │ 2.148 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 25 │Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.207 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 26 │Viceprimar de comuna (categoria I) │ 2.028 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 27 │Viceprimar de comuna (categoria II) │ 1.968 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 28 │Viceprimar de comuna (categoria III) │ 1.909 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.


  Anexa VIIIb
  (la 01.04.2007)
  FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA
  Indemnizatii pentru personalul din institutii publice
  din subordinea Guvernului
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Indemnizatia
  crt. - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Institutii publice din subordinea Guvernului*)
   1 Conducatorul institutiei 3.976
        (presedinte, director general, sef oficiu etc.)
   2 Adjunctul conducătorului institutiei 3.374
        (vicepresedinte, director general adjunct etc.)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate se
      stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

  *
  * *
  Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.


  Anexa Ic
  (la 01.10.2007)
  ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului
  ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale *1)),
  aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  --------
  *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)
  A. Functii de conducere
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Secretar general S 3.181
    2 Secretar general adjunct S 2.863
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      NOTĂ:
      Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.
                           B. Functii de execuţie
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                             ────────────────────
                                                               minim maxim
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
       revizor contabil, auditor; gradul IA S 693 1.577
    2 Consilier, expert, inspector de specialitate,
       revizor contabil, auditor; gradul I S 631 1.380
    3 Consilier, expert, inspector de specialitate,
       revizor contabil, auditor; gradul II S 581 1.251
    4 Referent de specialitate, inspector de
       specialitate, revizor contabil; gradul III S 561 1.122
    5 Referent de specialitate, inspector de
       specialitate, revizor contabil; gradul IV S 551 1.006
    6 Referent, inspector, revizor contabil;
       debutant S 523 -
    7 Tehnician-economist, secretar superior,
       referent, interpret relatii, interpret
       profesional, subinginer; gradul IA SSD 571 1.380
    8 Tehnician-economist, secretar superior,
       referent, interpret relatii, interpret
       profesional, subinginer; gradul I SSD 561 1.122
    9 Tehnician-economist, secretar superior,
       referent, interpret relatii, interpret
       profesional, subinginer; gradul II SSD 551 1.006
   10 Tehnician-economist, secretar superior,
       referent, interpret relatii, interpret
       profesional, subinginer; gradul III SSD 540 912
   11 Tehnician-economist, secretar superior,
       referent, interpret relatii, interpret
       profesional, subinginer; debutant SSD 496 -
       b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
   12 Consilier juridic gradul IA S 693 1.577
   13 Consilier juridic gradul I S 631 1.380
   14 Consilier juridic gradul II S 581 1.251
   15 Consilier juridic gradul III S 561 1.122
   16 Consilier juridic gradul IV S 551 1.006
   17 Consilier juridic debutant S 523 -
       c) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   18 Referent IA M 571 805
   19 Referent I M 561 701
   20 Referent II M 551 651
   21 Referent III M 540 571
   22 Referent IV M 531 542
   23 Referent debutant M 493 -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------
  *) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. 11, precum şi functiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţa de judet şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.
  II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de
  execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului,
  Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi
  Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie,
  Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei,
  Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii
  Datelor cu Caracter Personal, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional
  al Audiovizualului.
  -------------
  Titlul punctului II din anexa Ic a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.
  -------------
  *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  A. Functii de conducere specifice
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                             ───────────────────
                                                               minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Sef departament, director general S 2.746
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                B. Functii de execuţie de specialitate specifice
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia *) Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                             ───────────────────
                                                               minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 631 1.380
    3 Sef birou senatorial, stenodactilograf,
       sef cabinet, referent SSD 531 1.154
    4 Sef birou senatorial, stenodactilograf,
       sef cabinet, referent M 520 1.006
    5 Sef birou senatorial, stenodactilograf,
       sef cabinet, referent PL 520 1.154
    6 Director de cabinet S 1.068 2.511
    7 Consilier S 1.068 2.511
    8 Expert S 1.037 2.287
    9 Consultant S 709 1.542
   10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 520 845
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------
  *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul presedintelui consiliului judetean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
  III. Functii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  a) Functii specifice din aparatul propriu şi din
  unitatile teritoriale Garda financiară - personal militarizat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Comisar general S 2.894
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                             ───────────────────
                                                               minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                            Functii de execuţie
      a) Functii de execuţie pe grade profesionale
    1 Comisar principal IA S 693 1.577
    2 Comisar principal I S 631 1.380
    3 Comisar principal II S 581 1.251
    4 Comisar principal III S 561 1.122
    5 Comisar principal IV S 551 1.089
    6 Comisar debutant S 523 -
    7 Comisar principal I SSD 561 1.251
    8 Comisar principal II SSD 551 1.122
    9 Comisar principal III SSD 540 1.006
   10 Comisar debutant SSD 496 -
      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale
   11 Comisar IA M 571 845
   12 Comisar I M 551 750
   13 Comisar II M 540 684
   14 Comisar III M 531 619
   15 Comisar debutant M 493 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  Audit intern
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
  crt. studiilor - lei -
                                                             ───────────────────
                                                               minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────