ORDIN nr. 213 din 16 martie 2021privind modificarea notei din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 31 martie 2021
  Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (2^5), art. 6 alin. (7) și (8) și art. 12^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Nota din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 21 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la publicare.

  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă

  București, 16 martie 2021.
  Nr. 213.

  ANEXĂ

  Modificarea notei din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018

  NOTĂ:
  A. Tariful de trecere se poate achita în numerar sau cu card în Agenția de Încasare Fetești numai pe benzile marginale unde există operator și barieră, inscripționate cu semnul „cash“, și numai pentru o trecere, având valabilitatea acelei treceri.
  B. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere autoturismele deținute sau, după caz, folosite în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap accentuat sau grav sau deținute de persoane îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav care utilizează benzile marginale ale Agenției de Încasare Fetești unde există operator și barieră**), inscripționate cu semnul „cash“, cu respectarea următoarelor condiții:1. excepțiile de la plata tarifului de trecere se realizează în baza unor permise de liberă trecere eliberate pe o durată de 12 (douăsprezece) luni, de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;2. pentru fiecare persoană cu handicap accentuat sau grav se acordă exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism. Autoturismul poate fi deținut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare de către persoana cu handicap sau de către una dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap: soț/soție, copil/părinte frați;3. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se acordă în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav sau din partea uneia dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Agenției de Încasare Fetești sau al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;4. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se depune până în data de 20 a lunii și va fi însoțită de „certificatul de încadrare în grad de handicap“ în copie conformă cu originalul, din care să reiasă gradul de handicap accentuat sau grav, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate (certificat de naștere) al persoanei cu handicap accentuat sau grav și copie după actul de identitate al uneia dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soț/soție, copil/părinte, frați), după caz;5. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se vor elibera cel puțin în următoarele puncte de lucru ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.: Agenția de Încasare Fetești și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;6. eliberarea permisului de liberă trecere și/sau comunicarea răspunsului, după caz, se fac/face cel târziu până în ultima zi lucrătoare din luna în care s-a depus documentația completă;7. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei alte documentații complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere;8. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au valabilitate 12 (douăsprezece) luni, începând cu data de 1 a lunii următoare, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției;9. modelul permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav și procedura de emitere, gestionare și control al acestora vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;10. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi publicat pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. și a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța;11. în cazul modificării condițiilor în baza cărora a fost acordată excepția de la plata tarifelor, persoanele care au solicitat permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au obligația de a anunța în scris Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța despre modificările survenite sau pierderea dreptului de gratuitate și de a preda permisul de liberă trecere în original, în vederea anulării, în maximum 5 zile lucrătoare;12. nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct. 11 conduce la recuperarea de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța de la persoanele care au beneficiat de gratuitate a sumelor calculate pentru perioada cuprinsă între data de la care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției și data constatării neîncadrării în excepție.
  **) Întrucât pe celelalte benzi din Agenția de Încasare Fetești, inscripționate „eTarif“, se realizează în mod automat verificarea tarifului de trecere achitat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei - SIEGMCR, pentru care se emite peaj.

  ----