HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 25 octombrie 2001
privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 7 noiembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 18, 19 şi ale art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul 1 Organizarea şi atribuţiile comisiilor paritare


  Secţiunea 1 Organizarea comisiilor paritare


  Articolul 1

  Comisiile paritare se constituie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, în scopul participării la stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii funcţionarilor publici în timpul exercitării atribuţiilor lor şi buna desfăşurare a activităţii autorităţilor sau instituţiilor publice.


  Articolul 2

  (1) Comisiile paritare sunt compuse dintr-un număr de 4-8 membri titulari, astfel:
  a) 4 membri, în cazul în care autoritatea sau instituţia publică are până la 20 de funcţionari publici;
  b) 6 membri, în cazul în care autoritatea sau instituţia publică are până la 75 de funcţionari publici;
  c) 8 membri, în cazul în care autoritatea sau instituţia publică are peste 75 de funcţionari publici.
  (2) Membrii comisiei paritare trebuie să aibă calitatea de funcţionar public în cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care se organizează comisia paritara.
  (3) Calitatea de membru în comisia paritara este incompatibilă cu calitatea de membru al comisiei de disciplina.
  (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care autorităţile sau instituţiile publice au până la 20 de funcţionari publici.


  Articolul 3

  În alcătuirea comisiilor paritare intra un număr egal de reprezentanţi, desemnaţi după cum urmează:
  a) jumătate, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
  b) jumătate, de către sindicatul reprezentativ, în condiţiile legii, al funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori prin votul majorităţii funcţionarilor publici, dacă nu s-au constituit în sindicat.


  Articolul 4

  (1) O dată cu desemnarea membrilor titulari se desemnează 2-4 membri supleanţi, în condiţiile prevăzute la art. 3.
  (2) Membrii supleanţi sunt titularizati în cazul în care are loc încetarea calităţii de membru al comisiei paritare, în condiţiile prevăzute la art. 13.


  Articolul 5

  Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va stabili prin ordin ori dispoziţie perioada în care va avea loc desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritara, în condiţiile prevăzute la art. 3. Ordinul ori dispoziţia se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice.


  Articolul 6

  (1) Contestaţiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritara pot fi depuse de orice funcţionar public interesat din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective, în scris şi motivat, în termen de doua zile lucrătoare de la data încheierii procedurii de desemnare.
  (2) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va verifica contestaţiile, iar în cazul în care le considera întemeiate anulează rezultatul procedurii de desemnare, dispunând reluarea acesteia în condiţiile prevăzute la art. 3.


  Articolul 7

  În urma finalizarii procedurii de desemnare şi a soluţionării contestaţiilor depuse membrii comisiei paritare sunt numiţi prin ordin ori dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.


  Secţiunea a 2-a Atribuţiile comisiilor paritare


  Articolul 8

  (1) Comisia paritara participa la stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii funcţionarilor publici în timpul exercitării atribuţiilor lor. În acest sens formulează propuneri care privesc:
  a) organizarea eficienta a timpului de muncă al funcţionarilor publici;
  b) formarea profesională a funcţionarilor publici;
  c) măsuri de protecţie a muncii.
  (2) Comisia paritara participa la stabilirea măsurilor care privesc buna funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice în care se organizează. În acest sens propune măsuri concrete de eficientizare a activităţii autorităţii sau instituţiei publice.


  Articolul 9

  (1) Comisia paritara îşi da avizul în toate problemele de natura celor prevăzute la art. 8, precum şi în orice alte situaţii, la solicitarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Avizul se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În situaţia prevăzută la art. 16 alin. (3) avizul se adoptă cu unanimitate de voturi.
  (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data ultimei şedinţe în care s-a votat avizul comisia paritara îl înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
  (3) Avizul comisiei paritare are caracter consultativ şi este întotdeauna dat în scris şi motivat. Avizul poate fi favorabil, favorabil cu obiecţiuni sau nefavorabil.


  Capitolul 2 Funcţionarea comisiilor paritare


  Articolul 10

  (1) Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit de doua ori.
  (2) Cu 30 de zile lucrătoare înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei paritare se va proceda la constituirea viitoarei comisii paritare în condiţiile art. 3-7.


  Articolul 11

  (1) Preşedintele comisiei paritare va fi acel membru al comisiei care are categoria, clasa şi gradul cele mai mari.
  (2) În cazul în care mai mulţi membri ai comisiei paritare au aceeaşi categorie, clasa şi acelaşi grad se va ţine seama de vechimea fiecărui membru în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
  (3) În cazul în care toţi membrii comisiei paritare au aceeaşi categorie, clasa şi acelaşi grad, precum şi aceeaşi vechime preşedintele comisiei paritare este ales prin votul majorităţii membrilor acesteia.


  Articolul 12

  Preşedintele comisiei paritare are următoarele atribuţii:
  a) conduce şedinţele comisiei paritare;
  b) coordonează activitatea comisiei paritare;
  c) reprezintă comisia paritara în relaţia cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.


  Articolul 13

  (1) Încetarea calităţii de membru al comisiei paritare are loc în următoarele situaţii:
  a) încetarea mandatului de membru;
  b) încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) renunţarea la calitatea de membru.
  (2) Cererea de renunţare la calitatea de membru al comisiei paritare se face în scris şi motivat şi se înaintează preşedintelui comisiei. Cererea de renunţare produce efecte după 5 zile lucrătoare de la înregistrare, dacă membrul solicitant şi preşedintele comisiei paritare nu au convenit ca acestea să se producă mai repede.


  Articolul 14

  (1) Fiecare comisie paritara va avea un secretar, funcţionar public în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, care nu este membru al acesteia, numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice prin ordin ori dispoziţie de constituire a comisiei.
  (2) Secretarul comisiei paritare are următoarele atribuţii:
  a) înregistrează cererea de întrunire a comisiei paritare într-un registru special;
  b) convoacă, la solicitarea preşedintelui comisiei paritare ori a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, membrii comisiei paritare şi comunică ordinea de zi a şedinţei;
  c) pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei;
  d) întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei paritare procesul-verbal al şedinţei;
  e) redactează avizele emise de comisia paritara şi le înaintează spre semnare membrilor acesteia în termen de doua zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa în care s-a votat avizul.
  (3) În cazul în care secretarul comisiei paritare se afla în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va numi o alta pesoana care să îndeplinească atribuţiile acestuia.
  (4) Încetarea calităţii de secretar al comisiei paritare are loc în condiţiile art. 13 alin. (1) lit. b) sau prin demisie.


  Articolul 15

  (1) Comisia paritara se întruneşte la cererea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori a preşedintelui acesteia.
  (2) Convocarea membrilor comisiei paritare şi comunicarea ordinii de zi se fac în scris de către preşedintele acesteia, prin secretar, în termen de doua zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de întrunire a comisiei paritare.


  Articolul 16

  (1) Comisia paritara este valabil întrunită în prezenta tuturor membrilor.
  (2) În cazul în care din motive obiective nu pot fi prezenţi toţi membrii comisiei paritare şedinţa se amana la o dată stabilită de preşedintele acesteia.
  (3) În cazul în care nici la data stabilită potrivit alin. (2) nu se pot întruni toţi membrii comisia paritara se considera valabil întrunită în prezenta a jumătate din numărul membrilor săi, cu respectarea principiului paritatii.


  Articolul 17

  Comisia paritara se întruneşte în şedinţa în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării scrise a ordinii de zi de către secretarul comisiei.


  Articolul 18

  (1) Lucrările comisiei paritare se consemnează într-un proces-verbal.
  (2) Procesul-verbal al şedinţei comisiei paritare va cuprinde următoarele:
  a) data şi ora la care s-a întrunit comisia paritara;
  b) ordinea de zi aprobată de membrii comisiei paritare;
  c) menţiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor comisiei paritare;
  d) problemele discutate şi soluţiile adoptate;
  e) avizul emis de comisia paritara în urma desfăşurării şedinţei acesteia;
  f) opiniile separate;
  g) numele şi semnatura membrilor care au participat la şedinţa comisiei paritare.


  Capitolul 3 Dispoziţii finale


  Articolul 19

  Comisiile paritare se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 20

  (1) Autorităţile şi instituţiile publice vor comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici actul de constituire a comisiei paritare.
  (2) Modificările intervenite în componenta comisiei paritare vor fi comunicate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  (3) Termenul de comunicare este de 10 zile lucrătoare de la data constituirii, respectiv de la data modificării.


  Articolul 21

  În scopul realizării rolului şi atribuţiilor care îi revin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifica şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autorităţile şi instituţiile publice.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  ───────────────