ORDIN nr. 128 din 22 ianuarie 2007
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2007  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, şi ale hotărârilor nr. 27 din 20 decembrie 2006 şi nr. 28 din 12 ianuarie 2007 ale Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă tarifele pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la cap. 8, 9, 10 şi 11 din anexă, includ şi eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care atestă modalitatea de efectuare a înscrierii.
  (3) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la pct. 8.1 din anexă, în cazul primei înscrieri în cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale subordonate, poate presta în regim de urgenţă serviciile prevăzute la cap. 8, 9, 10 şi 11 din anexă.
  (5) Plata tarifelor de urgenţă presupune furnizarea serviciilor solicitate în termen de o treime din termenul normal de soluţionare pentru serviciul respectiv, stabilit prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Fracţiunile de zi rezultate prin reducerea termenului normal de soluţionare se vor rotunji la o zi întreagă.
  (6) Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, şi plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei.
  (7) Soluţionarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgenţă nu poate deroga de la principiul priorităţii înscrierilor în cartea funciară, prevăzut la art. 25, 26, 28, 29, art. 47 alin. (4) şi la art. 55 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în cazul existenţei unor cereri multiple cu privire la acelaşi imobil. În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluţionarea cererii în regim de urgenţă, tariful de urgenţă va fi returnat solicitantului.
  (8) În situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgenţă din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se va prelungi cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.


  Articolul 2

  (1) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel.
  (2) Tarifele prevăzute în anexă se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.
  (3) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata parţială a acestuia atrage respingerea cererii.
  (4) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fără plata unui tarif suplimentar.
  (5) Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat, după natura lui.
  (6) Împotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare, în aceeaşi zi, la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. Directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în urma analizei cererii de reexaminare, poate dispune restituirea totală sau parţială a tarifului contestat.


  Articolul 3

  Sunt scutite de plată tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară solicitate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de unităţile sale subordonate şi de persoanele care au calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau al unităţilor subordonate, în cazul în care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.


  Articolul 4

  Pentru serviciile prevăzute la pct. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 şi 4.10 din anexă se acordă următoarele reduceri:
  a) 10% din tarif, pentru mai mult de 5 ore de înregistrări achiziţionate;
  b) 20% din tarif, pentru mai mult de 10 ore de înregistrări achiziţionate;
  c) 30% din tarif, pentru mai mult de 24 de ore de înregistrări achiziţionate.


  Articolul 5

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.278 din 30 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 22 ianuarie 2007.
  Nr. 128.


  Anexa
  LISTA
  cuprinzând tarifele pentru activităţile
  desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru
  şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
           
    Nr. crt.Denumire serviciuUnitate de măsurăTarif (lei/unitate de măsură)
    1AUTORIZARE
    1.1Autorizarea persoanelor fizicepersoană300
    1.2Autorizarea persoanelor juridicepersoană1.500
    2AVIZAREA LUCRĂRILOR DE GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
    2.1Avizarea executării, modernizării şi completării reţelelor de sprijin, de îndesire şi de ridicare pe suprafeţe mai mari de 100 km2lucrare50
    2.2Avizarea executării planurilor şi hărţilor analogice sau digitale şi ortofotoplanurilor pe suprafeţe mai mari de 100 halucrare50
    2.3Avizarea efectuării de lucrări de aero-fotografierelucrare50
    2.4Avizarea întocmirii documentaţiilor topografice conform H.G. nr. 834/1991, cu modificările ulterioare sau a documentaţiilor pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în administrarea unor instituţii sau autorităţi publicelucrare50
    2.5Avizarea executării documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public (ghiduri, hărţi, atlase, etc.)lucrare50
    2.6Avizarea lucrărilor pentru realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate conform art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicatălucrare50
    2.7Avizarea executării lucrărilor de cadastru pe suprafeţe mai mari de 100 halucrare60
    3RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE PENTRU:
    3.1Reţele de sprijin, de îndesire şi de ridicare pe suprafeţe mai mari de 100 km2lucrare800
    3.2Ortofotohărţi/ortofotoplanuri sau imagini satelitare.lucrare1.500
    3.3Planuri şi hărţi analogice sau digitale executate pe suprafeţe mai mari de 100 halucrare400
    3.4Aero-fotografierelucrare1.000
    3.5Elemente de geodezie, cartografie şi de cadastru general din lucrările pentru realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate conform art. 67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată;lucrare200 + (4 x numărul de hectare)
    3.6Conţinutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public (ghiduri, hărţi, atlase, etc.)lucrare200
    3.7Documentaţii topografice, conform H.G. nr. 834/1991 cu modificările ulterioare, sau pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în administrarea unor instituţii sau autorităţi publicelucrare1)100 + (50 x numărul de hectare)
    3.8Planuri de situaţie elaborate pe suport topografic, la sc. 1:5000 - 1:500, necesare întocmirii documentaţiilor de urbanism - PUGlucrare200 + (100 x km2)
    3.9Planuri de situaţie elaborate pe suport topografic, la sc. 1:5000 - 1:500, necesare întocmirii documentaţiilor de urbanism - PUZ, PUDlucrare300
    3.10Planuri de încadrare în teritoriu şi planurilor de situaţie necesare proiectelor pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC) sau desfiinţare (PAD) precum şi a altor planuri cu suprafaţa mai mică de 100 haplan200
    3.11În vederea avizării tehnice a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastrulucrare100
    4FURNIZAREA DE DATE PRIVIND REŢELELE DE REFERINŢĂ ŞI PUNCTELE DE DETALIU
    4.1Furnizarea coordonatelor punctelor de detaliu şi a coordonatelor punctelor din reţelele de ridicare din documentaţiile cadastrale existente în arhivă şi din reţelele de îndesirepunct5
    4.2Furnizarea coordonatelor punctelor din reţeaua geodezică de stat de triangulaţie ordinul I-IV şi reţeaua GPS, a căror existentă este confirmată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarăpunct10
    4.3Furnizarea altitudinilor din reţelele de nivelment, a căror existentă este confirmată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarăpunct10
    4.4Furnizarea descrierilor topografice ale punctelor a căror existentă este confirmată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarăpunct10
    4.5Inventar de coordonate pentru reţele de referinţă 3D (inclusiv staţii permanente GPS)punct20
    4.6Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă2) - date GPS la 30 s (120 înregistrări/oră) - minim 1 h (fişier)3)oră de înregistrare8
    4.7Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă2) - date GPS la 15 s (240 înregistrări/oră) - min. 1 h (fişier)3)oră de înregistrare10
    4.8Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă2) - date GPS la 10 s (360 înregistrări/oră) - min. 1 h (fişier)3)oră de înregistrare12
    4.9Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă2) - date GPS la 5 s (720 înregistrări/oră) - min. 0,5 h (fişier)3)oră de înregistrare15
    4.10Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă2) - date GPS la 1 s (3600 înregistrări/oră) sau < 1 s, min. 0,5 h (fişier)4)oră de înregistrare20
    4.11Prelucrarea observaţiilor în reţele GPS şi integrarea în sistemul naţional de coordonatepunct50
    5FURNIZARE DE PRODUSE CARTOGRAFICE ANALOGICE
    5.1Furnizare plan cadastral actualizatfoaie de plan60
    format A330
    format A415
    5.2Furnizare plan de amplasament şi delimitare, pe ortofotoplanformat A330
    format A415
    5.3Furnizare de copii ale planurilor şi hărţilorfoaie de plan/hartă25
    format A410
    5.4Furnizarea ortofotoplanuri alb-negrufoaie de plan60
    5.5Furnizare ortofotoplanuri colorfoaie de plan90
    5.6Furnizare hărţi administrativefoaie de hartă25
    5.7Furnizare harta României (diverse scări şi formate)foaie de hartă40
    5.8Furnizare hărţi şi planuri cadastrale şi topografice indiferent de scară şi ediţiefoaie de hartă/plan50
    5.9Furnizare extras plan parcelarformat A415
    6FURNIZARE DE DATE ŞI INFORMAŢII CARTOGRAFICE DIGITALE
    6.1Furnizare planuri şi hărţi digitale pe suporturi magnetice (informaţii raster)fişier plan/hartă20
    6.2Furnizare planuri şi hărţi digitale pe suporturi magnetice (informaţii raster georeferenţiate)fişier plan/hartă40
    6.3Furnizare planuri şi hărţi vectoriale pe suport magneticfişier secţiune plan/strat120
    6.4Furnizare ortofotoplanuri alb-negrufişier plan/hartă40
    6.5Furnizarea ortofotoplanuri colorfişier plan/hartă80
    6.6Furnizare fotograme aeriene alb-negrufotogramă70
    6.7Furnizare fotograme aeriene colorfotogramă100
    6.8Furnizare model numeric al terenului, echidistanţă 1 metrukm250
    6.9Furnizare model numeric al terenului, echidistanţă 5 metrikm220
    6.10Furnizare model numeric al terenului, echidistanţă 10 metrikm210
    6.11Furnizare model numeric al terenului, echidistanţă 20 metrikm25
    7SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ
    7.1Operaţii de asamblare/montaj produse cartografice analogicelucrare300
    7.2Operaţii de racordare/mozaicare produse cartografice digitalekm10
    7.3Consultanţă de specialitate şi asistenţă tehnică5)oră50
    7.4Verificări şi rectificări de aparatură clasicăbucată600
    7.5Verificări şi rectificări de aparatură electro-opticăbucată800
    7.6Verificări şi rectificări de aparatură fotogrammetrică analogicăbucată2.000
    7.7Serviciul de consultare baze de date de cadastru şi carte funciară prin internet6)imobil10
    7.8Serviciul de înregistrare în cadrul autorităţii de certificare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăcertificat de înregistrare600
    7.9Eliberare duplicate din carnetele cu titluri de proprietatepag. A415
    7.10Serviciu de furnizare informaţii prin internet privind stadiul înscrierilor6)dosar3
    8RECEPŢIA ŞI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A DOCUMENTAŢIILOR DE CADASTRU PENTRU
    8.1Prima înregistrare a imobilelor în cadastru şi cartea funciară7)imobil120
    8.2Înscriere construcţieCorp construcţie50 + 0,05% din valoarea de impozitare6
    8.3Desfiinţare construcţieCorp construcţie50
    8.4Extindere construcţieCorp construcţie120
    8.5Modificare suprafaţăimobil120
    8.6Modificare limite imobilimobil120
    8.7Dezmembrare7)imobil nou120
    8.8Dezmembrarea terenurilor supuse exproprieriiimobil nou10
    8.9Comasare7) (extravilan)imobil rezultat120
    8.10Comasare7) (intravilan)imobil comasat120
    8.11Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilorimobil50
    8.12Actualizare informaţii cadastraleimobil50
    8.13Înscriere condominiuunitate individuală100
    8.14Înscrierea îndreptării erorii materialeimobil0
    9SERVICII DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ FURNIZATE PERSOANELOR FIZICE
    9.1Înscrierea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia, dobândite prin acte juridice între vii, asupra construcţiilor şi terenurilor, pentru care se percepe 10% din impozitul prevăzut de art. 771 din Codul Fiscalimobil0
    9.2Înscrierea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia dobândite cu titlu de moştenire, dacă nu s-a finalizat procedura succesorală în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, pentru care se percepe 10% din impozitul prevăzut de art. 771 din Codul Fiscalimobil0
    9.3Înscrierea altor acte translative, constitutive sau declarative de drepturi reale, pentru care nu se percepe impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, prevăzut de art. 771 din Codul Fiscalimobil0,3% din valoarea din act8)
    10SERVICII DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ FURNIZATE PERSOANELOR JURIDICE
    10.1Notarea fuziunii sau divizării societăţilor comercialeimobil0,5% din valoarea din act8)
    10.2Înscrierea dezmembrării terenurilor, intabularea dreptului de proprietate al statului dobândit prin expropriereimobil50
    10.3Înscrierea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia, dobândite prin acte juridice încheiate între o persoană fizică şi o persoană juridică, pentru care se percepe 10% din impozitul prevăzut de art. 771 din Codul Fiscalimobil0
    10.4Înscrierea altor acte translative, constitutive sau declarative de drepturi reale, pentru care nu se percepe impozitul prevăzut de art. 771 din Codul Fiscalimobil0,5% din valoarea din act8)
    11SERVICII DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ FURNIZATE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
    11.1Intabulare drept de ipotecă sau privilegiuoperaţie100 + 0,1% din valoarea creanţei garantate
    11.2Înfiinţare carte funciarăimobil60
    11.3înscriere dezmembrare/unificareimobil0
    11.4Alte transcrieri, înscrieri sau notări, inclusiv radiereaImobil50
    11.5Consultare carte funciarăcarte funciară5
    11.6Consultare documente din arhivă5)oră50
    11.7Eliberare extras de carte funciară pentru informareimobil20
    11.8Eliberare certificate de sarcinicertificat de sarcini100
    11.9Eliberare extras de carte funciară pentru autentificareimobil40
    11.10Eliberare copii certificate ale documentelor din arhivăpagina A45
    11.11Notarea din oficiu în cartea funciară a plângerii formulate împotriva încheierii de carte funciarăimobil0
    11.12Notarea în cartea funciară a litigiului, la solicitarea instanţeiimobil0

  Note:
  *1) - indiferent de numărul de amplasamente;
  *2) - datele GPS livrate de la staţiile permanente, vor conţine cel puţin următoarele tipuri de înregistrări pe 2 frecvenţe (L1,L2): momentul înregistrării, cod C/A, obs. fază L1, obs. fază L2, cod P/L2. Formatul datelor livrate este RINEX (Receiver Independent Exchange format);
  - fişierele cu înregistrări vor începe şi se vor încheia la momente de timp multiple de 30 de minute
  - se va percepe suplimentar costul suportului pe care se va face livrarea. Livrarea datelor se poate face şi prin poşta electronică pentru fişiere sub 3Mb, după ce cumpărătorul a făcut dovada plăţii contravalorii datelor;
  *3) - anunţ prealabil cu 24 de ore privind datele cerute;
  *4) - anunţ prealabil cu 72 de ore privind datele cerute;
  *5) - până în 60 de minute, tarifarea se face pentru o oră întreagă; după depăşirea primei ore, tarifarea se efectuează la fracţiuni de 15 minute;
  *6) - tariful nu include costul serviciilor prestate de terţi (de exemplu: comisioane bancare, servicii de telecomunicaţii şi transmitere de date, etc);
  *7) - tarifele din acest capitol includ furnizarea, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, la cerere, de date şi produse cartografice de la 4.1, 4.2, 4.4, 5.1 (format A4) şi 5.8 (format A4), necesare realizării lucrării;
  *8) - dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin expertiză de camerele notarilor publici, sau nu este disponibila, procentul se aplică la aceasta din urmă.
  -------