HOTĂRÂRE nr. 808 din 8 noiembrie 2017privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 13 noiembrie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Justiției, în scopul edificării sediului Judecătoriei Constanța, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 293/2016, și se declară din bun de interes public local în bun de interes public național.


  Articolul 2

  Ministerul Justiției își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 8 noiembrie 2017.
  Nr. 808.

  ANEXĂ


  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat
  al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dă în administrarea Ministerului Justiției,
  ca urmare a transmiterii acestuia în domeniul public al statului,
  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța


  Nr.
  M.F.P.

  Codul de clasificație

  Denumirea
  bunului imobil

  Adresa

  Elementele-cadru de descriere tehnică

  Anul
  dobândirii

  Valoarea
  de inventar
  (lei)

  Persoana juridică care deține imobilul în administrare

  *)

  8.29.09

  Teren pentru construire sediu Judecătoria Constanța

  Municipiul Constanța, str. Traian, județul Constanța

  Teren
  Suprafața = 2.350 mp C.F. nr. 245451
  Nr. cadastral 245451

  2016

  4.873.187,38 **)

  Ministerul Justiției
  Notă
  *) Nr. M.F.P. și codul de clasificație se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiției.
  **) Valoare de inventar, conform Procesului-verbal de predare-primire nr. R 53990 din 22 mai 2017, încheiat între Municipiul Constanța și Ministerul Justiției.

  -----