LEGE nr. 39 din 13 noiembrie 1968
pentru aprobarea Decretului nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea garzilor patriotice
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 150 din 16 noiembrie 1968  EXPUNERE DE MOTIVE
  Alăturată lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea garzilor patriotice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 5 septembrie 1968.
  Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din 21 august 1968 a hotărît înfiinţarea garzilor patriotice - detasamente inarmate, voluntare, ale oamenilor muncii de la oraşe şi sate - care să participe, împreună cu forţele armate, la apărarea cuceririlor revoluţionare ale poporului, la asigurarea muncii sale paşnice, a independentei şi securităţii patriei.
  Crearea garzilor patriotice sporeşte capacitatea de apărare a Republicii Socialiste România, şi, odată cu aceasta, contribuţia tarii noastre la creşterea forţei sistemului socialist mondial, împotriva politicii agresive a imperialismului.
  Pentru reglementarea activităţii garzilor patriotice a fost necesară emiterea unui decret care să stabilească modul de organizare şi componenta garzilor patriotice, criteriile de asigurare cu armament, munitie şi alte mijloace materiale necesare desfăşurării activităţii acestora.
  În decret s-a prevăzut obligaţia pentru miniştri, conducătorii celorlalte organe centrale, preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare şi pentru conducătorii celorlalte organizaţii socialiste sa sprijine garzile patriotice în vederea desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii lor.
  Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere şi adoptare Marii Adunări Naţionale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituţie.
  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Decretul nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea garzilor patriotice.
  Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 13 noiembrie 1968, cu unanimitatea voturilor celor 428 deputaţi prezenţi la Şedinţa.
  Preşedintele Marii Adunări Naţionale,
  ŞTEFAN VOITEC
  Bucureşti, 13 noiembrie 1968.
  Nr. 39.
  În conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.
  Preşedintele Consiliului de Stat,
  NICOLAE CEAUŞESCU
  -----------