HOTĂRÂRE nr. 978 din 22 august 2003 (*actualizată*)
privind taxa pentru serviciul public de televiziune
(actualizată până la data de 14 octombrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 27 august 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de DECIZIA nr. 2.102 din 9 aprilie 2009.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu excepţia celor care declara pe propria răspundere că nu deţin receptoare TV, au obligaţia sa plătească o taxa lunară pentru serviciul public de televiziune.


  Articolul 2

  (1) Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se plăteşte pe familie. Prin familie, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege: soţul, sotia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună.
  (2) Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se plăteşte şi de către persoanele fizice care locuiesc singure.


  Articolul 3

  --------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost anulat conform DECIZIEI ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE nr. 2.102 din 9 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009, prin care s-a soluţionat recursul declarat de Societatea Comercială KART CONSTRUCT - S.R.L. Cluj-Napoca împotriva Sentinţei civile nr. 712/2008 din 13 noiembrie 2008 a Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal.
  (2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte subunitati ale lor fără personalitate juridică şi sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia sa plătească o taxa lunară pentru serviciul public de televiziune.


  Articolul 4

  Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de televiziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Capitolul II Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de televiziune


  Articolul 5

  (1) Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va incasa de la plătitorii acesteia, prevăzuţi la art. 1 şi 3, de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.
  (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), care îşi asigura pe cont propriu energia electrica şi nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plati taxa direct Societăţii Române de Televiziune.
  (3) Condiţiile de prestare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.


  Articolul 6

  (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune plătitorii plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.
  (2) Penalităţile se determina în conformitate cu metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plata a facturii de energie electrica.


  Articolul 7

  Sunt scutite de plată taxei lunare pentru serviciul public de televiziune: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, pensionării proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionării Societăţii Române de Televiziune şi ai Societăţii Române de Radiodifuziune, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale.


  Articolul 8

  (1) Fapta persoanei fizice care declara în mod eronat că nu deţine receptoare TV constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexa, pe o perioadă de 1 an.
  (2) Fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitati ale acesteia, de a nu plati taxa lunară pentru serviciul public de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 3, 4 sau 5 din anexa, pe o perioadă de 1 an.


  Capitolul III Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 9

  Categoriile de plătitori prevăzuţi de prezenta hotărâre achită taxa lunară pentru serviciul public de televiziune în cuantumurile stabilite în anexa, începând cu luna august 2003.


  Articolul 10

  Din sumele încasate de la persoanele fizice şi de la cele juridice Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societăţii Române de Televiziune, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă nivelul comisionului, şi modalităţile de încasare şi urmărire a creanţelor restante.


  Articolul 11

  Societatea Română de Televiziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Directorul general al Societăţii
  Române de Televiziune,
  Valentin Nicolau
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 22 august 2003.
  Nr. 978.


  Anexă

                                  CUANTUMUL LUNAR
                 al taxei pentru serviciul public de televiziune şi
                              categoriile de plătitori
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea categoriilor Cuantumul lunar
  crt. de plătitori al taxei pentru
                                                                serviciul public
                                                                de televiziune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Persoane fizice 40.000 lei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Persoane juridice care nu au salariaţi 40.000 lei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Persoane juridice care intra sub incidenţa
      dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001*)
      privind impunerea microintreprinderilor, aprobată
      cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu
      modificările ulterioare 150.000 lei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv
      filialele acestora, precum şi sucursalele şi
      celelalte subunitati ale lor fără personalitate
      juridică, altele decât cele prevăzute la pct. 2 şi 3,
      sucursalele sau reprezentantele din România ale
      persoanelor juridice străine 500.000 lei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Persoane juridice - societăţi turistice (pentru 77.000 lei/
     fiecare cameră) camera
     Pentru unităţile cu activitate sezoniera taxa se percepe
     numai pentru perioada de funcţionare.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------------
  *) ORDONANŢA nr. 24 din 26 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 17 august 2001 a fost abrogată de pct. 25 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.
  -------