HOTĂRÂRE nr. 472 din 28 iunie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria" pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 9 iulie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV
  paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Sighișoara“ și ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria“,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria“, pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 14 iulie 2014, cu completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, cu completările ulterioare, conform planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
  2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Teiuș, Sebeș, Vințu de Jos, Alba Iulia - județul Alba, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaș, Laslea, Hoghilag și Ațel - județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 3.3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II
  (1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria“, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Teiuș, Sebeș, Vințu de Jos, Alba Iulia - județul Alba, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaș, Laslea, Hoghilag și Ațel - județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul III

  Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, cu completările ulterioare, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar potrivit art. I pct. 1, cu suma totală de 5.407.721,24 lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“.


  Articolul IV

  Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul V

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul VI

  Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1 se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.


  Articolul VII

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 28 iunie 2018.
  Nr. 472.

  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2014)
  LISTA
  cuprinzând imobilele-terenuri și construcții proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  ce completează/se adaugă la coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
  „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean,
  pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - tronson Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria,
  situate pe raza UAT-urilor: Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Brateiu, Mediaș, Teiuș, Sebeș, Vințu de Jos,
  Laslea, Hoghilag, Ațel, Alba Iulia, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor


  Nr. crt.

  Județ

  UAT

  Numele și prenumele proprietarului/deținătorului** terenului/construcției

  Tarla/
  Parcela

  Suprafața totală din acte a terenului (mp)

  Poziția față de localitate

  Categoria de folosință a terenului

  Nr. cad/Nr. CF

  Suprafața terenului expropriat (mp)

  Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii
  nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare
  (lei)

  Construcții de expropriat (suprafața desfășurată)
  (mp)

  Construcții
  de expropriat (lungime)
  (ml)

  Valoarea despăgubirii construcției, conform Legii
  nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare
  (lei)

  Valoarea despăgubirii totale conform Legii
  nr. 255/2010,
  cu modificările și completările ulterioare
  (lei)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  1

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  PRIMĂRIA AXENTE SEVER

  1/-

  7360

  EXTRAVILAN

  A

   

  170,00

  117,30

   

   

   

  117,30

  2

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BALABAN EUGENIA

  1/3/94/1

  1600

  EXTRAVILAN

  A

   

  16,00

  11,04

   

   

   

  11,04

  3

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  GINCU ANA

  1/3/94/2

  1700

  EXTRAVILAN

  A

   

  18,00

  12,42

   

   

   

  12,42

  4

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  MARGINEAN NATALIA

  1/3/94/3

  1700

  EXTRAVILAN

  A

   

  19,00

  13,11

   

   

   

  13,11

  5

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CHISALITA V. VASILE

  1/3167

  9400

  EXTRAVILAN

  A

   

  35,00

  24,15

   

   

   

  24,15

  6

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  ROTAR CONSTANTIN; ROTAR IOAN; ROTAR VASILE; ROTAR DIONISIE

  1/3/72

  2000

  EXTRAVILAN

  A

   

  9,00

  6,21

   

   

   

  6,21

  7

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BRASOVEANU ANA; RADU VASILE; RADU GHEORGHE

  1/3/73

  8600

  EXTRAVILAN

  A

   

  42,00

  28,98

   

   

   

  28,98

  8

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CRUCIN PARASCHIVA; FLITAR EMILIA; ISAILA NICOLAE; ISAILA VASILE; LUP SOFIA; TRIF MARIA

  1/3/75

  8400

  EXTRAVILAN

  A

   

  45,00

  31,05

   

   

   

  31,05

  9

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CRUCIN PARASCHIVA; FLITAR EMILIA; ISAILA NICOLAE; ISAILA VASILE; LUP SOFIA; TRIF MARIA

  1/3/75/1

  2000

  EXTRAVILAN

  A

   

  11,00

  7,59

   

   

   

  7,59

  10

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CHISALITA DUMITRU; CHISALITA A. PAUL; GHERGHINA EMILIA

  1/3/76

  17000

  EXTRAVILAN

  A

   

  87,00

  60,03

   

   

   

  60,03

  11

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  SPATAR DIONISIE

  1/3/77

  10900

  EXTRAVILAN

  A

   

  41,00

  28,29

   

   

   

  28,29

  12

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  ODVEREMEAN GHEORGHE

  1/380/2

  1400

  EXTRAVILAN

  A

   

  3,00

  2,07

   

   

   

  2,07

  13

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  COMAN MARIA

  1/3/78

  5000

  EXTRAVILAN

  A

   

  4,00

  2,76

   

   

   

  2,76

  14

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  SPATAR EUGEN; SPATAR IOAN

  1/3/81

  15000

  EXTRAVILAN

  A

   

  54,00

  37,26

   

   

   

  37,26

  15

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BUGA ANA; DORCA LUCRETIA; GABOR MARIA; RAMPA VASILE; RAMPA GHEORGHE

  1/3/82

  7200

  EXTRAVILAN

  A

   

  59,00

  40,71

   

   

   

  40,71

  16

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  ANTON CORNELIU MIRCEA

  1/3/83

  2000

  EXTRAVILAN

  A

   

  16,00

  11,04

   

   

   

  11,04

  17

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BRASOVEANU ANA; RADU VASILE; RADU GHEORGHE

  1/3/84/1

  5500

  EXTRAVILAN

  A

   

  44,00

  30,36

   

   

   

  30,36

  18

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CRUCIN PARASCHIVA; FLITAR EMILIA; ISAILA NICOLAE; ISAILA VASILE; LUP SOFIA; TRIF MARIA

  1/3/85/1

  3600

  EXTRAVILAN

  A

   

  30,00

  20,70

   

   

   

  20,70

  19

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BUGNER SOFIA; CRACIUN PARASCHIVA; CRISTEA LUCRETIA; FLITAR EMILIA; GANEA ANA; ISAILA NICOLAE; ISAILA VASILE; LUP SOFIA; NEGREA MARIA; POPA MIHAIL; SPATAR ELEONORA; TRIF MARIA

  1/3/85/2

  1400

  EXTRAVILAN

  A

   

  12,00

  8,28

   

   

   

  8,28

  20

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BUTU ELEONORA

  1/3/88

  4000

  EXTRAVILAN

  A

   

  38,00

  26,22

   

   

   

  26,22

  21

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  TUFA IOAN

  1/3/87

  10000

  EXTRAVILAN

  A

   

  109,00

  75,21

   

   

   

  75,21

  22

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CUCU EMILIA; NEGREA VASILE; NEGREA DORINA; NEGREA IOAN

  1/3/87

  3000

  EXTRAVILAN

  A

   

  32,00

  22,08

   

   

   

  22,08

  23

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  PRIMĂRIA AXENTE SEVER

  1/-

  3000

  EXTRAVILAN

  A

   

  31,00

  21,39

   

   

   

  21,39

  24

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  GABAN ANA; LASCU EMILIA; MUNTEAN NICOLAE

  1/3/1

  7800

  EXTRAVILAN

  A

   

  76,00

  52,44

   

   

   

  52,44

  25

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  LASCU IOAN; LASCU NICOLAE; TARNU MINERVA

  1/3/2

  10200

  EXTRAVILAN

  A

   

  101,00

  69,69

   

   

   

  69,69

  26

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  LASCU IOAN; LASCU NICOLAE; LOMNASAN MARIA; TARNU MINERVA

  1/3/3

  1800

  EXTRAVILAN

  A

   

  18,00

  12,42

   

   

   

  12,42

  27

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  DORCA LUCRETIA

  1/3/5

  13400

  EXTRAVILAN

  A

   

  198,00

  136,62

   

   

   

  136,62

  28

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  DORCA DUMITRU; DORCA IOAN; DORCA SIMION; FRATILA SOFIA

  1/3/6

  1600

  EXTRAVILAN

  A

   

  30,00

  20,70

   

   

   

  20,70

  29

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BUGA ANA; DORCA LUCRETIA; GABOR MARIA; RAMPA VASILE; RAMPA GHEORGHE

  1/3/7

  2300

  EXTRAVILAN

  A

   

  45,00

  31,05

   

   

   

  31,05

  30

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CHISALITA RUXANDRA; GABOR AURELIA; IRIMINA RODICA-ANGELA

  1/3/8

  4900

  EXTRAVILAN

  A

   

  99,00

  68,31

   

   

   

  68,31

  31

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CANCIU ANA; LENGHEA EUGENIA; LUP EUGEN; PALADUTA MARIA; TATARU MARIANA

  1/3/9

  6600

  EXTRAVILAN

  A

   

  139,00

  95,91

   

   

   

  95,91

  32

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  STOICA ANA

  1/3/11

  800

  EXTRAVILAN

  A

   

  13,00

  8,97

   

   

   

  8,97

  33

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  PEKARI SUZANA

  1/3/12

  9900

  EXTRAVILAN

  A

   

  212,00

  146,28

   

   

   

  146,28

  34

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  FERENTZ HILDEGARD LIESBETH

  1/3/13

  3300

  EXTRAVILAN

  A

   

  98,00

  67,62

   

   

   

  67,62

  35

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  CAZACU EMILIA; MARGINEAN DUMITRU

  1/5/1/8

  3000

  EXTRAVILAN

  A

   

  88,00

  60,72

   

   

   

  60,72

  36

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  MITREA ANA

  1/5/1/8/1

  6700

  EXTRAVILAN

  A

   

  263,00

  181,47

   

   

   

  181,47

  37

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  MITREA ANA

  1/5/1/8

  6700

  EXTRAVILAN

  A

   

  398,00

  274,62

   

   

   

  274,62

  38

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  DORCA IOAN

  1/5/1/7

  13300

  EXTRAVILAN

  A

   

  1.314,00

  906,66

   

   

   

  906,66

  39

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BOTAN MARIA; DRAGAN MARIA; DUMA ANA; MUNTEAN ALEXANDRU; MUNTEAN EMILIA; MUNTEAN IOAN; MUNTEAN NICOLAE; POPA MARIA; SIRBU DOINA; GABOR ELENA

  1/5/1/6/1

  800

  EXTRAVILAN

  A

   

  91,00

  62,79

   

   

   

  62,79

  40

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  DRAGAN MARIA; GABOR ELENA; MUNTEAN NICOLAE; SÎRBU DOINA

  1/5/1/6

  1600

  EXTRAVILAN

  A

   

  183,00

  126,27

   

   

   

  126,27

  41

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  FRONIUS J. DANIEL

  1/5/1/5

  14000

  EXTRAVILAN

  A

   

  1.127,00

  777,63

   

   

   

  777,63

  42

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  BACILA MARIA; BACILA NICOLAE; BAHNEAN DOINA; BLOTOR ANA; MEDESAN ELENA

  1/5/1/4, 1/5/1/5

  3100

  EXTRAVILAN

  A

   

  199,00

  137,31

   

  29,00

  7.366,00

  7.503,31

  43

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  LUPU MARIA

  1/5/1/3

  9400

  EXTRAVILAN

  A

   

  698,00

  481,62

   

  68,00

  17.272,00

  17.753,62

  44

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  GABOR AURELIA; TOTA ILIE

  1/5/1/1

  3800

  EXTRAVILAN

  A

   

  6,00

  4,14

   

   

   

  4,14

  45

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  PRIMĂRIA AXENTE SEVER

  1/-

  3212

  EXTRAVILAN

  A

   

  63,00

  43,47

   

  18,00

  4.572,00

  4.615,47

  46

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  STOICA ANA

  1/3/10

  7192

  EXTRAVILAN

  A

   

  131,00

  90,39

   

   

   

  90,39

  47

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  ROTAR ANA

  1/3/70/1

  10986

  EXTRAVILAN

  A

  101222/
  101222

  28,00

  19,32

   

   

   

  19,32

  48

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  S.C. APOLLO PROBALAST - S.R.L.

  1/5/1/1/1/2/1

  8335

  EXTRAVILAN

  N

  100952/
  100952

  39,00

  8,97

   

   

   

  8,97

  49

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

  6/194/21

  7105

  EXTRAVILAN

  A

   

  74,00

  51,06

   

   

   

  51,06

  50

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

  3/82

  5941

  EXTRAVILAN

  N

   

  1.177,00

  270,71

   

   

   

  270,71

  51

  SIBIU

  AXENTE SEVER

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

  3/65

  292

  EXTRAVILAN

  N

   

  55,00

  12,65

   

   

   

  12,65

  52

  ALBA

  ALBA IULIA

  GEROCS LEAHU OLIVIA

  -/3152/43

  700

  INTRAVILAN

  A

  75042/
  75042

  20,00

  1.500,00

   

   

   

  1.500,00

  53

  ALBA

  ALBA IULIA

  MUNTEAN AVRAM

  -/3151/42

  1.800

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  27,00

  2.025,00

   

   

   

  2.025,00

  54

  ALBA

  ALBA IULIA

  BULAC ANA

  -/3152/41

  2.000

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  53,00

  3.975,00

   

   

   

  3.975,00

  55

  ALBA

  ALBA IULIA

  SCHEAU IOAN RAZVAN, SCHEAU IOSIF, SCHEAU SUSANA

  -/3152/40

  1.455

  INTRAVILAN

  A

  8885/81544

  24,00

  1.800,00

   

   

   

  1.800,00

  56

  ALBA

  ALBA IULIA

  LANCRAJAN NICOLAE

  -/3152/39

  4.750

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  23,00

  1.725,00

   

   

   

  1.725,00

  57

  ALBA

  ALBA IULIA

  POPA SOFICA

  -/3152/3

  1.330

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  82,00

  6.150,00

   

   

   

  6.150,00

  58

  ALBA

  ALBA IULIA

  POPA PARASCHIVA

  -/3152/13

  1.045

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  65,00

  4.875,00

   

   

   

  4.875,00

  59

  ALBA

  ALBA IULIA

  ROMOSAN FLOARE

  -/3152/11

  700

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  44,00

  3.300,00

   

   

   

  3.300,00

  60

  ALBA

  ALBA IULIA

  STOIA SIMONA

  -/3152/
  10/1

  375

  INTRAVILAN

  A

  101778/
  101778

  25,00

  1.875,00

   

   

   

  1.875,00

  61

  ALBA

  ALBA IULIA

  ROMOSAN IOAN

  -/3152/9

  1.000

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  61,00

  4.575,00

   

   

   

  4.575,00

  62

  ALBA

  ALBA IULIA

  OARGA RODICA, SUSAN NICOLAE

  -/3152/8

  750

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  30,00

  2.250,00

   

   

   

  2.250,00

  63

  ALBA

  ALBA IULIA

  HANES SIMONA

  -/3152/7/1

  1.827

  INTRAVILAN

  A

  103613/
  103613

  2,00

  150,00

   

   

   

  150,00

  64

  ALBA

  ALBA IULIA

  MATEIU DORIN MIREL

  -/

  2.200

  EXTRAVILAN

  N

  92395/92395

  312,00

  15.600,00

  50,00

  20,00

  31.243,50

  46.843,50

  65

  ALBA

  ALBA IULIA

  MATEIU DORIN MIREL

  -/3065/
  14/1/1

  1.425

  EXTRAVILAN

  A

  92099/92099

  205,00

  1.107,00

   

   

   

  1.107,00

  66

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/3065/
  14/2/1

  -

  EXTRAVILAN

  A

  99580/-

  686,00

  3.704,40

   

   

   

  3.704,40

  67

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/3067/1/1

  -

  EXTRAVILAN

  A

  99579/-

  112,00

  1.008,00

   

   

   

  1.008,00

  68

  ALBA

  ALBA IULIA

  STOIA NICOLAE, STOIA MARIA

  -/3067/2/1

  1.261

  EXTRAVILAN

  A

  99373/99373

  118,00

  637,20

   

   

   

  637,20

  69

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/3067/3/1

  -

  EXTRAVILAN

  A

  99600/-

  128,00

  1.152,00

   

   

   

  1.152,00

  70

  ALBA

  ALBA IULIA

  ROMCEA CORNEL

  -/3067/4/1

  2.608

  EXTRAVILAN

  A

  103060/
  103060

  5,00

  27,00

   

   

   

  27,00

  71

  ALBA

  ALBA IULIA

  JIBETEAN ARTENIE, JIBETEANU CORNEL

  -/3060/
  16/1

  1.604

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  120,00

  9.000,00

   

   

   

  9.000,00

  72

  ALBA

  ALBA IULIA

  POPA MARTA

  -/3060/
  16/1

  1.100

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  496,00

  37.200,00

   

   

   

  37.200,00

  73

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/3060/
  16/3/1

  -

  INTRAVILAN

  A

  99572/-

  473,00

  35.475,00

   

   

   

  35.475,00

  74

  ALBA

  ALBA IULIA

  SARVADI SINEFTA

  -/3060

  2.900

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  105,00

  7.875,00

   

   

   

  7.875,00

  75

  ALBA

  ALBA IULIA

  ROMCEA DOMNICA

  -/3060/76

  2.700

  INTRAVILAN

  A

  /

  260,00

  19.500,00

   

   

   

  19.500,00

  76

  ALBA

  ALBA IULIA

  ROMCEA DOMNICA

  -/3060/76

  2.700

  EXTRAVILAN

  A

  /

  57,00

  307,80

   

   

   

  307,80

  77

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/2673/13

  -

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  657,00

  49.275,00

   

   

   

  49.275,00

  78

  ALBA

  ALBA IULIA

  MUNTEAN VIOREL

  -/2673/14

  1.700

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  253,00

  18.975,00

   

   

   

  18.975,00

  79

  ALBA

  ALBA IULIA

  LANCRAJAN ANA

  -/2673/11

  5.400

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  39,00

  2.925,00

   

   

   

  2.925,00

  80

  ALBA

  ALBA IULIA

  S.C. APULUM - S.A.

  -/-

  6.929

  INTRAVILAN

  CF

  93771/93771

  2.066,00

  154.950,00

   

   

   

  154.950,00

  81

  ALBA

  ALBA IULIA

  CSASZAR STEFAN TIBERIU

  -/-

  512

  INTRAVILAN

  A

  -/100624

  65,00

  4.875,00

   

   

   

  4.875,00

  82

  ALBA

  ALBA IULIA

  JOSAN EUGEN

  -/-

  567

  INTRAVILAN

  A

  100635/
  100635

  40,00

  3.000,00

   

   

   

  3.000,00

  83

  ALBA

  ALBA IULIA

  OANCEA NICOLAE, OANCEA ANGELA

  -/-

  2.537

  INTRAVILAN

  CC

  92391/92391

  2,00

  250,00

   

   

   

  250,00

  84

  ALBA

  ALBA IULIA

  MUNICIPIUL ALBA IULIA - DOMENIUL PRIVAT

  -/-

  468

  INTRAVILAN

  CC

  -/95252

  261,00

  32.625,00

   

   

   

  32.625,00

  85

  ALBA

  ALBA IULIA

  SC OMV PETROM - S.A.

  -/-

  8.795

  INTRAVILAN

  CC

  78142/78142

  538,00

  67.250,00

   

  82,00

  14.022,00

  81.272,00

  86

  ALBA

  ALBA IULIA

  SC FISE „ELECTRICA SERV“ - S.A.

  -/-

  3.589

  INTRAVILAN

  CC

  81508/81508

  967,00

  120.875,00

  1.156,00

  80,00

  111.304,40

  232.179,40

  87

  ALBA

  ALBA IULIA

  SC BOZESAN - S.R.L.

  -/-

  1.192

  INTRAVILAN

  A

  5943/1/73609

  1,00

  125,00

   

   

   

  125,00

  88

  ALBA

  ALBA IULIA

  ZAHARIE-OANCEA MARIA-DENISA

  -/-

  737

  INTRAVILAN

  A

  88777/88777

  23,00

  2.875,00

   

  24,00

  3.355,20

  6.230,20

  89

  ALBA

  ALBA IULIA

  ZAHARIE-OANCEA MARIA-DENISA

  -/-

  2.387

  INTRAVILAN

  A

  84774/84774

  1,00

  125,00

   

   

   

  125,00

  90

  ALBA

  ALBA IULIA

  S.C. DORA - S.R.L.

  -/-

  7.986

  INTRAVILAN

  CC

  77802/77802

  24,00

  3.000,00

   

  128,00

  70.310,40

  73.310,40

  91

  ALBA

  ALBA IULIA

  SC SUPREMIA GRUP - S.R.L. ALBA

  -/-

  9.905

  INTRAVILAN

  CC

  -/70447

  35,00

  4.375,00

   

   

   

  4.375,00

  92

  ALBA

  ALBA IULIA

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

  -/4928/3

  -

  INTRAVILAN

  CC

  -/-

  23,00

  2.875,00

   

   

   

  2.875,00

  93

  ALBA

  ALBA IULIA

  MUNICIPIUL ALBA IULIA - DOMENIUL PRIVAT

  -/2592/1

  115

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  115,00

  33.350,00

   

   

   

  33.350,00

  94

  ALBA

  ALBA IULIA

  SABO ANA

  992/993

  5.000

  EXTRAVILAN

  N

  3375/93196

  119,00

  142,80

   

   

   

  142,80

  95

  ALBA

  ALBA IULIA

  SABO ANA

  992/993

  3.500

  INTRAVILAN

  N

  3375/93196

  472,00

  136.880,00

   

   

   

  136.880,00

  96

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/979/53

  -

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  23,00

  6.670,00

   

   

   

  6.670,00

  97

  ALBA

  ALBA IULIA

  PAVĂL MARIA, POPA ANA

  -/979/39/1

  289

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  9,00

  2.610,00

   

   

   

  2.610,00

  98

  ALBA

  ALBA IULIA

  SUCIU PETRONELA, DRÂMBĂREAN PETRU IOSIF

  -/979/38/1

  591

  INTRAVILAN

  A

  /

  21,00

  6.090,00

   

   

   

  6.090,00

  99

  ALBA

  ALBA IULIA

  DRÂMBĂREAN MARIA

  -/979/37/1

  578

  INTRAVILAN

  A

  7703/84088

  9,00

  2.610,00

   

   

   

  2.610,00

  100

  ALBA

  ALBA IULIA

  MARINESCU GRIGORE, MARINESCU MAGDALENA

  -/3464/1/2

  251

  INTRAVILAN

  A

  92270/92270

  10,00

  2.900,00

   

   

   

  2.900,00

  101

  ALBA

  ALBA IULIA

  NEAMȚU LEONTIN GHEORGHE

  -/979/35/
  1/2

  296

  INTRAVILAN

  A

  72831/72831

  12,00

  3.480,00

   

   

   

  3.480,00

  102

  ALBA

  ALBA IULIA

  GOȚA CAROLINA

  -/979/34/1

  174

  INTRAVILAN

  A

  /-

  6,00

  1.740,00

   

   

   

  1.740,00

  103

  ALBA

  ALBA IULIA

  TOTH DANIEL, TOTH NICOLAE

  -/979/33/1

  276

  INTRAVILAN

  A

  /-

  7,00

  2.030,00

   

   

   

  2.030,00

  104

  ALBA

  ALBA IULIA

  TICA MARCELA CLAUDIA

  -/979/32/
  1/2

  163

  INTRAVILAN

  A

  72305/72305

  6,00

  1.740,00

   

   

   

  1.740,00

  105

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/979/55

  -

  INTRAVILAN

  N

  -/-

  8,00

  2.320,00

   

   

   

  2.320,00

  106

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/940/44

  -

  INTRAVILAN

  N

  -/-

  9,00

  2.610,00

   

   

   

  2.610,00

  107

  ALBA

  ALBA IULIA

  NEAMTU LEONTIN GHEORGHE

  -/940/19/1

  95

  INTRAVILAN

  A

  72826/72826

  6,00

  1.740,00

   

   

   

  1.740,00

  108

  ALBA

  ALBA IULIA

  SOCIETATEA VANTAGE
  LOGISTICS - S.R.L.

  -/

  3.015

  INTRAVILAN

  CF

  3025/98355

  3.015,00

  874.350,00

   

   

   

  874.350,00

  109

  ALBA

  ALBA IULIA

  SOCIETATEA VANTAGE LOGISTICS - S.R.L.

  -/

  1.109

  INTRAVILAN

  CF

  3026/98358

  1.109,00

  321.610,00

   

   

   

  321.610,00

  110

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/902/26

  -

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  314,00

  91.060,00

   

   

   

  91.060,00

  111

  ALBA

  ALBA IULIA

  TRIF PARTENIE

  -/902/7/1

  100

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  47,00

  13.630,00

   

   

   

  13.630,00

  112

  ALBA

  ALBA IULIA

  S.C. IMROGLASS - S.R.L. ALBA IULIA

  -/902/5/
  1/2

  148

  INTRAVILAN

  A

  94619/94619

  67,00

  19.430,00

   

   

   

  19.430,00

  113

  ALBA

  ALBA IULIA

  S.C. IMROGLASS - S.R.L. ALBA IULIA

  -/902/6/
  1/2

  59

  INTRAVILAN

  A

  87198/87198

  33,00

  9.570,00

   

   

   

  9.570,00

  114

  ALBA

  ALBA IULIA

  MÎNDROC AUGUSTIN, MÎNDROC IOAN, MÎNDROC VIOREL

  -/902/4/1

  193

  INTRAVILAN

  A

  -/-

  59,00

  17.110,00

   

   

   

  17.110,00

  115

  ALBA

  ALBA IULIA

  ANGHEL ALEXANDRU

  -/902/3/
  1/2

  112

  INTRAVILAN

  A

  102949/
  102949

  38,00

  11.020,00

   

   

   

  11.020,00

  116

  ALBA

  ALBA IULIA

  PUICAN GHEORGHE

  -/902/2/1

  627

  INTRAVILAN

  A

  /

  127,00

  36.830,00

   

   

   

  36.830,00

  117

  ALBA

  ALBA IULIA

  FARA IULIANA

  -/197/79/
  1/2

  3.065

  INTRAVILAN

  A

  89910/89910

  156,00

  45.240,00

   

   

   

  45.240,00

  118

  ALBA

  ALBA IULIA

  HAUCA PAULA-ISABELA

  -/197/76/
  1/2

  461

  INTRAVILAN

  A

  81838/81838

  5,00

  1.450,00

   

   

   

  1.450,00

  119

  ALBA

  ALBA IULIA

  HAUCA PAULA-ISABELA

  /197/77/
  1/2

  533

  INTRAVILAN

  A

  99387/99387

  6,00

  1.740,00

   

   

   

  1.740,00

  120

  ALBA

  ALBA IULIA

  HAUCA PAULA-ISABELA

  /197/78/
  1/2

  1.412

  INTRAVILAN

  A

  75740/75740

  11,00

  3.190,00

   

   

   

  3.190,00

  121

  ALBA

  ALBA IULIA

  SC RADIOMED - S.R.L.

  -/197/75/
  3/1/2

  828

  EXTRAVILAN

  A

  79916/79916

  12,00

  151,20

   

   

   

  151,20

  122

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  -/197/97

  -

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  29,00

  609,00

   

   

   

  609,00

  123

  ALBA

  ALBA IULIA

  OLARU ELENA CRISTINA, OLARU LUCIAN, ADAM CRISTIAN

  197/197/74/1/2

  792

  EXTRAVILAN

  A

  85470/85470

  7,00

  88,20

   

   

   

  88,20

  124

  ALBA

  ALBA IULIA

  TRIPȘA ȘOFRON IOACHIM

  -/197/73/1

  1.223

  EXTRAVILAN

  A

  /

  15,00

  189,00

   

   

   

  189,00

  125

  ALBA

  ALBA IULIA

  GEOGEAN EVA

  197/197/72/1

  244

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  3,00

  37,80

   

   

   

  37,80

  126

  ALBA

  ALBA IULIA

  CRIȘAN GHEORGHE

  197/197/71/1/2

  261

  EXTRAVILAN

  A

  97231/97231

  6,00

  75,60

   

   

   

  75,60

  127

  ALBA

  ALBA IULIA

  PUICAN IOAN, PUICAN DOINA

  197/197/70/1

  124

  EXTRAVILAN

  A

  -/

  2,00

  25,20

   

   

   

  25,20

  128

  ALBA

  ALBA IULIA

  ROMAN VERONICA

  197/197/69/1

  346

  EXTRAVILAN

  A

  -/

  4,00

  50,40

   

   

   

  50,40

  129

  ALBA

  ALBA IULIA

  SUCIU PARTENIE, BUTA EMILIA POPESCU, RODICA ANGELA

  12/197/
  61/2

  2.702

  EXTRAVILAN

  A

  -/

  2,00

  10,80

   

   

   

  10,80

  130

  ALBA

  ALBA IULIA

  MOLDOVAN CONSTANTIN, MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN ALEXANDRU, SABĂU MARIA, TRIPȘA LEONTINA

  12/197/
  60/2/1

  3.341

  EXTRAVILAN

  A

  103206/
  103206

  17,00

  91,80

   

   

   

  91,80

  131

  ALBA

  ALBA IULIA

  ANA POPESCU, ALEXANDRU BUDA, GHEORGHE BUDA

  -/197/59/
  2/2/1/1

  355

  EXTRAVILAN

  A

  92396/92396

  1,00

  5,40

   

   

   

  5,40

  132

  ALBA

  ALBA IULIA

  TATU ALEXANDRU

  -/197/59/
  2/1/3/1

  578

  EXTRAVILAN

  A

  92399/92399

  1,00

  5,40

   

   

   

  5,40

  133

  ALBA

  ALBA IULIA

  SICOE VALERIU, SICOE MARIA

  -/197/59/
  1/2/1

  3.245

  EXTRAVILAN

  A

  92392/92392

  9,00

  48,60

   

   

   

  48,60

  134

  ALBA

  ALBA IULIA

  SABO A. IOSIF

  12/197/
  58/2/1

  2.878

  EXTRAVILAN

  A

  92393/92393

  9,00

  48,60

   

   

   

  48,60

  135

  ALBA

  ALBA IULIA

  CRISAN VICTORIA

  283/283/29/1

  2.832

  EXTRAVILAN

  A

  99411/99411

  381,00

  2.057,40

   

   

   

  2.057,40

  136

  ALBA

  ALBA IULIA

  CAPRA SUSANA, POPA AUGUSTIN

  12/197/
  57/2/1

  1.321

  EXTRAVILAN

  A

  103151/
  103151

  4,00

  21,60

   

   

   

  21,60

  137

  ALBA

  ALBA IULIA

  DAN MAGDALENA, CORDEA AURORA, ALDEA RENATE, DAN FRANCISC, DAN ANDREI, DAN AURORA, TUZA MARIA

  12/197/
  56/2/1

  1.390

  EXTRAVILAN

  A

  92397/92397

  5,00

  27,00

   

   

   

  27,00

  138

  ALBA

  ALBA IULIA

  TANCO CORINA EUGENIA

  12/197/
  56/1/2/1

  1.850

  EXTRAVILAN

  A

  92879/92879

  7,00

  37,80

   

   

   

  37,80

  139

  ALBA

  ALBA IULIA

  SZABO GHEORGHE

  /197/55/
  2/1

  1.965

  EXTRAVILAN

  A

  103182/
  103182

  8,00

  43,20

   

   

   

  43,20

  140

  ALBA

  ALBA IULIA

  DAN IULIAN

  12/197/
  54/2/1

  1.888

  EXTRAVILAN

  A

  99616/99616

  8,00

  43,20

   

   

   

  43,20

  141

  ALBA

  ALBA IULIA

  SABAU IOAN

  12/197/
  53/1

  1.005

  EXTRAVILAN

  A

  103287/
  103287

  2,00

  10,80

   

   

   

  10,80

  142

  ALBA

  ALBA IULIA

  VINERSAR MARIANA, VINERSAR ADRIAN

  -/185/12/a

  2.574

  INTRAVILAN

  A

  71501/71501

  134,00

  10.050,00

   

   

   

  10.050,00

  143

  ALBA

  ALBA IULIA

  TODEA IOAN-GLIGOR, TODEA NICOLETA

  -/197/1

  2.050

  INTRAVILAN

  A

  99435/99435

  694,00

  52.050,00

   

   

   

  52.050,00

  144

  ALBA

  ALBA IULIA

  TODEA IOAN-GLIGOR, TODEA NICOLETA

  -/197/2/2

  1.930

  EXTRAVILAN

  A

  97250/97250

  34,00

  183,60

  26,00

   

  15.249,00

  15.432,60

  145

  ALBA

  ALBA IULIA

  TODEA IOAN-GLIGOR, TODEA NICOLETA

  -/197/2/2

  1.930

  INTRAVILAN

  A

  97250/97250

  538,00

  40.350,00

   

   

   

  40.350,00

  146

  ALBA

  ALBA IULIA

  CRIȘAN VICTORIA

  -/197/3/2

  3.079

  INTRAVILAN

  A

  102826/
  102826

  79,00

  5.925,00

   

   

   

  5.925,00

  147

  ALBA

  ALBA IULIA

  CRIȘAN VICTORIA

  -/197/3/2

  3.079

  EXTRAVILAN

  A

  102826/
  102826

  38,00

  205,20

   

   

   

  205,20

  148

  ALBA

  ALBA IULIA

  POP ANA

  176/176/4

  1.200

  EXTRAVILAN

  F

  /

  15,00

  18,00

   

   

   

  18,00

  149

  ALBA

  ALBA IULIA

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  176/176/3/1

  -

  EXTRAVILAN

  F

  99570/-

  3,00

  3,60

   

   

   

  3,60

  150

  ALBA

  ALBA IULIA

  NEAMȚU LEONTIN GHEORGHE

  -/176/2/1

  787

  EXTRAVILAN

  F

  72821/72821

  4,00

  4,80

   

   

   

  4,80

  151

  ALBA

  ALBA IULIA

  MIRZA LETITIA

  -/176/1/1

  626

  EXTRAVILAN

  F

  102941/
  102941

  3,00

  3,60

   

   

   

  3,60

  152

  ALBA

  ALBA IULIA

  TRIPSA LIVIA, RADU SUSANA

  -/172/1/1

  3.813

  EXTRAVILAN

  F

  99401/99401

  16,00

  19,20

   

   

   

  19,20

  153

  ALBA

  ALBA IULIA

  DAN GABRIEL,
  DAN EUGEN MIHAI, DAN ELENA

  -/177/7/1

  7.489

  EXTRAVILAN

  A

  90248/90248

  45,00

  243,00

   

   

   

  243,00

  154

  ALBA

  ALBA IULIA

  NEMEȘ ELEONORA

  171/171/1/1

  3.143

  EXTRAVILAN

  F

  92398/92398

  14,00

  16,80

   

   

   

  16,80

  155

  ALBA

  ALBA IULIA

  SABO IOAN EUGEN, SABO CĂLIN ANDREI, SABO GABRIEL DANIEL

  -/-

  6.891

  INTRAVILAN

  A

  92493/92493

  26,00

  1.950,00

   

   

   

  1.950,00

  156

  ALBA

  ALBA IULIA

  MĂRGINEAN DANIEL FLORIN, MĂRGINEAN IOANA VERONICA

  -/-

  6.325

  INTRAVILAN

  A

  78783/78783

  75,00

  5.625,00

   

   

   

  5.625,00

  157

  ALBA

  ALBA IULIA

  NEMES ELEONORA

  177/177/2/1

  3.997

  INTRAVILAN

  A

  92100/92100

  8,00

  600,00

   

   

   

  600,00

  158

  ALBA

  ALBA IULIA

  S.C. VINERSAR - S.R.L.

  -/-

  5.800

  INTRAVILAN

  CC

  -/89720

  126,00

  9.450,00

  596,00

  34,00

  204.918,00

  214.368,00

  159

  ALBA

  ALBA IULIA

  S.C. ALBA PAM - S.A. ALBA IULIA

  -/-

  22.340

  INTRAVILAN

  CC

  -/78282

  1.500,00

  187.500,00

   

  10,00

  1.425,00

  188.925,00

  160

  ALBA

  ALBA IULIA

  ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE

  -/-

  5.547

  INTRAVILAN

  CC

  80835/80835

  4,00

  300,00

   

  2,00

  342,00

  642,00

  161

  SIBIU

  AȚEL

  BOZEȘAN SOFIA

  T109,2602

  10500

  EXTRAVILAN

  F

   

  435,00

  78,30

   

   

   

  78,30

  162

  SIBIU

  AȚEL

  HĂLMACI GHEORGHE

  T105,
  2570/32

  1944

  EXTRAVILAN

  A

  100914/
  100914

  79,00

  28,44

   

   

   

  28,44

  163

  SIBIU

  AȚEL

  IBĂȘFĂLEAN VASILE

  T105, 2570/1

  1939

  EXTRAVILAN

  A

  100917/
  100917

  85,00

  30,60

   

   

   

  30,60

  164

  SIBIU

  AȚEL

  CHEȘCHEȘ IOAN JUN.

  T105, 2570/2

  1939

  EXTRAVILAN

  A

  100916/
  100916

  85,00

  30,60

   

   

   

  30,60

  165

  SIBIU

  AȚEL

  COROJA EMIL

  T105, 2570/3

  2905

  EXTRAVILAN

  A

  100265/
  100265

  128,00

  46,08

   

   

   

  46,08

  166

  SIBIU

  AȚEL

  NOGHI IOAN

  T105, 2570/4

  9300

  EXTRAVILAN

  A

   

  392,00

  141,12

   

   

   

  141,12

  167

  SIBIU

  AȚEL

  PAȘCALĂU NICOLAE

  T105, 2570/5

  6500

  EXTRAVILAN

  A

   

  259,00

  93,24

   

   

   

  93,24

  168

  SIBIU

  AȚEL

  MERCA NICOLAE

  T105,
  2570/5/1

  2348

  EXTRAVILAN

  F

  100921/
  100921

  101,00

  18,18

   

   

   

  18,18

  169

  SIBIU

  AȚEL

  GHERAN IOAN

  T105,
  2575/7

  5282

  EXTRAVILAN

  A

  100909/
  100909

  221,00

  79,56

   

   

   

  79,56

  170

  SIBIU

  AȚEL

  IAGĂRU CRISTIAN

  T106, 2570/7

  566

  EXTRAVILAN

  A

  100302/
  100302

  24,00

  8,64

   

   

   

  8,64

  171

  SIBIU

  AȚEL

  NOBIL FLORENTINA, ȘTIRBEȚ IOAN

  T105, 2570/8

  5476

  EXTRAVILAN

  A

  100918/
  100918

  236,00

  84,96

   

   

   

  84,96

  172

  SIBIU

  AȚEL

  PAȘCALĂU PASCU

  T117, 2570/9

  5800

  EXTRAVILAN

  A

   

  232,00

  83,52

   

   

   

  83,52

  173

  SIBIU

  AȚEL

  MARCOȘ TEOFIL, VEREȘ OLIMPIA, LUPȘA EUGENIA

  T105, 2570/10

  5800

  EXTRAVILAN

  A

   

  225,00

  81,00

   

   

   

  81,00

  174

  SIBIU

  AȚEL

  MATIȘ MARIA

  T105,
  2570/6

  3256

  EXTRAVILAN

  A

  100922/
  100922

  130,00

  46,80

   

   

   

  46,80

  175

  SIBIU

  AȚEL

  MOLDOVAN GHEORGHE

  T105,
  2570/12

  1390

  EXTRAVILAN

  A

  100920/
  100920

  56,00

  20,16

   

   

   

  20,16

  176

  SIBIU

  AȚEL

  FLOREA VASILE

  T105,
  2570/13

  2800

  EXTRAVILAN

  A

   

  96,00

  34,56

   

   

   

  34,56

  177

  SIBIU

  AȚEL

  SULEA FLOAREA, PAȘCALAU GHEORGHE, PAȘCALĂU GAVRILĂ, PAȘCALĂU IOAN

  T105,
  2570/14

  2800

  EXTRAVILAN

  A

   

  100,00

  36,00

   

   

   

  36,00

  178

  SIBIU

  AȚEL

  ZAPODEAN SOFIA

  T105,
  2570/15

  5053

  EXTRAVILAN

  A

  100912/
  100912

  192,00

  69,12

   

   

   

  69,12

  179

  SIBIU

  AȚEL

  FLOREA VASILE

  T105,
  2570/16

  2300

  EXTRAVILAN

  A

   

  97,00

  34,92

   

   

   

  34,92

  180

  SIBIU

  AȚEL

  DĂNGULEA CONSTANTIN

  T105,
  2570/17

  367

  EXTRAVILAN

  A

  100913/
  100913

  14,00

  5,04

   

   

   

  5,04

  181

  SIBIU

  AȚEL

  SAS MARIA, PARASCHIV CORNELIA, GHERAN VIORICA, GHIDOVAN VASILE, GHIDOVAN IOAN, ȘANDRU ANA

  T105,
  2570/13

  2100

  EXTRAVILAN

  A

   

  76,00

  27,36

   

   

   

  27,36

  182

  SIBIU

  AȚEL

  POPA CANDID, BANCIU EUFIMIA

  T105,
  2570/20

  1100

  EXTRAVILAN

  A

   

  40,00

  14,40

   

   

   

  14,40

  183

  SIBIU

  AȚEL

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  T105,
  2570/33

  56549

  EXTRAVILAN

  A

   

  1.164,00

  419,04

   

   

   

  419,04

  184

  SIBIU

  AȚEL

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  T105,
  2568

  24735

  EXTRAVILAN

  A

   

  1.258,00

  452,88

   

   

   

  452,88

  185

  SIBIU

  AȚEL

  GREAB AUGUSTIN

  T106,
  2575/14

  1600

  EXTRAVILAN

  A

   

  59,00

  63,72

   

   

   

  63,72

  186

  SIBIU

  AȚEL

  ȚICHINDELEAN REMUS

  T106,
  2575/13

  3500

  EXTRAVILAN

  A

   

  230,00

  248,40

   

   

   

  248,40

  187

  SIBIU

  AȚEL

  MUNTEAN TITU, PREDA LETIȚIA

  T106,
  2575/12

  5800

  EXTRAVILAN

  A

   

  333,00

  359,64

   

   

   

  359,64

  188

  SIBIU

  AȚEL

  PAȘCALĂU FLOAREA

  T106,
  2575/11

  4000

  EXTRAVILAN

  A

   

  227,00

  245,16

   

   

   

  245,16

  189

  SIBIU

  AȚEL

  PAȘCALĂU NASTASIA

  T106,
  2575/10

  6200

  EXTRAVILAN

  A

   

  432,00

  466,56

   

   

   

  466,56

  190

  SIBIU

  AȚEL

  NEGRU ISTINA

  T106,
  2575/9

  3100

  EXTRAVILAN

  A

   

  239,00

  258,12

   

   

   

  258,12

  191

  SIBIU

  AȚEL

  CRACIUN MIHAI-CORNELIU, CRACIUN DANIELA

  T106,
  2575/8

  5625

  EXTRAVILAN

  A

  100205/
  100205

  222,00

  239,76

   

   

   

  239,76

  192

  SIBIU

  AȚEL

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  T106,
  2575/7/1

  1703

  EXTRAVILAN

  A

   

  54,00

  58,32

   

   

   

  58,32

  193

  SIBIU

  AȚEL

  GHERAN IOAN

  T106,
  2575/7

  5600

  EXTRAVILAN

  A

   

  196,00

  211,68

   

   

   

  211,68

  194

  SIBIU

  AȚEL

  MERCA MARIA

  T106,
  2575/6

  5600

  EXTRAVILAN

  A

   

  239,00

  258,12

   

   

   

  258,12

  195

  SIBIU

  AȚEL

  AFLAT LILIANA, AFLAT TEODOR

  T106,
  2575/5

  6100

  EXTRAVILAN

  A

  100534/
  100534

  277,00

  299,16

   

   

   

  299,16

  196

  SIBIU

  AȚEL

  HUDEA STELIAN

  T106,
  2575/4

  6300

  EXTRAVILAN

  A

   

  280,00

  302,40

   

   

   

  302,40

  197

  SIBIU

  AȚEL

  PAȘCALĂU GHEORGHE

  T106,
  2575/3

  6300

  EXTRAVILAN

  A

   

  302,00

  326,16

   

   

   

  326,16

  198

  SIBIU

  AȚEL

  CRACIUN MIHAI CORNELIU, CRACIUN DANIELA

  T106,
  2575/2

  6008

  EXTRAVILAN

  A

  100133/
  100133

  281,00

  303,48

   

   

   

  303,48

  199

  SIBIU

  AȚEL

  CĂLBUREAN TITUS

  T106,
  2575/1

  5500

  EXTRAVILAN

  A

   

  231,00

  249,48

   

   

   

  249,48

  200

  SIBIU

  AȚEL

  DUMITRU VIORICA

  T106,
  2582/1

  1721

  EXTRAVILAN

  A

  100200/
  100200

  18,00

  12,96

   

   

   

  12,96

  201

  SIBIU

  AȚEL

  SULEA FLOAREA, PAȘCALĂU GHEORGHE, PAȘCALĂU GAVRILĂ, PAȘCALĂU IOAN

  T1,56

  7463

  INTRAVILAN

  A

   

  785,00

  1.703,45

   

   

   

  1.703,45

  202

  SIBIU

  AȚEL

  S.C. COMPETO - S.R.L.

   

  14473

  INTRAVILAN

  Cc

  100111/
  100111

  42,00

  201,60

   

   

   

  201,60

  203

  SIBIU

  AȚEL

  JUDEȚUL SIBIU - DOMENIU PRIVAT

  T112,
  2633/3/1

  3604

  EXTRAVILAN

  A

  100548

  52,00

  18,72

   

   

   

  18,72

  204

  SIBIU

  AȚEL

  JUDEȚUL SIBIU -DOMENIU PRIVAT

  T112,
  2633/1/7

  7232

  EXTRAVILAN

  A

  3640N/
  100902

  84,00

  90,72

   

   

   

  90,72

  205

  SIBIU

  AȚEL

  JUDEȚUL SIBIU -DOMENIU PRIVAT

  T112,
  2633/1/8

  11518

  EXTRAVILAN

  A

  100542

  479,00

  517,32

   

   

   

  517,32

  206

  SIBIU

  AȚEL

  DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI SIBIU

  T112,
  2633/1/9

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  100544

  170,00

  183,60

   

   

   

  183,60

  207

  SIBIU

  AȚEL

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  T112, 2632

  9342

  EXTRAVILAN

  N

   

  1.673,00

  200,76

   

   

   

  200,76

  208

  SIBIU

  AȚEL

  PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL AUGUSTAN

  T111,
  2625/12/9

  6455

  EXTRAVILAN

  A

   

  85,00

  91,80

   

   

   

  91,80

  209

  SIBIU

  AȚEL

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  T112,
  2629/1/1

  1970

  EXTRAVILAN

  A

   

  663,00

  716,04

   

   

   

  716,04

  210

  SIBIU

  AȚEL

  CHIȘU VASILE

  T112,
  2629/1

  8203

  EXTRAVILAN

  A

   

  670,00

  723,60

   

   

   

  723,60

  211

  SIBIU

  AȚEL

  CHIȘU VASILE

  T112,
  2629/2

  4800

  EXTRAVILAN

  F

   

  524,00

  94,32

   

   

   

  94,32

  212

  SIBIU

  BRATEIU

  KUTI SARA

  4/93/2

  1900

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  1.034,00

  837,54

   

   

   

  837,54

  213

  SIBIU

  BRATEIU

  CRETU ELISABETA

  4/93/1

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  10,00

  24,30

   

   

   

  24,30

  214

  SIBIU

  BRATEIU

  MOLDOVAN IOAN; MOLDOVAN CAMELIA LUCIA

  4/90/4

  2602

  EXTRAVILAN

  A

  101035/-

  14,00

  34,02

   

   

   

  34,02

  215

  SIBIU

  BRATEIU

  MOLDOVAN IOAN; MOLDOVAN CAMELIA LUCIA

  4/90/4

  2027

  EXTRAVILAN

  A

  101034/-

  194,00

  157,14

   

   

   

  157,14

  216

  SIBIU

  BRATEIU

  MOLDOVAN ELENA CODRUȚA; MOLDOVAN OVIDIU; ALDEA STAN OLIVIU

  4/90/4

  6001

  EXTRAVILAN

  A

  -/100254

  244,00

  592,92

   

   

   

  592,92

  217

  SIBIU

  BRATEIU

  FARCAȘ VASILE

  4/90/2

  821

  EXTRAVILAN

  A

  100024/-

  78,00

  63,18

   

   

   

  63,18

  218

  SIBIU

  BRATEIU

  S.C. COMSERVICE CONSTRUCT - S.R.L.

  4/90/1

  2303

  EXTRAVILAN

  A

  101042/-

  220,00

  178,20

   

   

   

  178,20

  219

  SIBIU

  BRATEIU

  S.C. COMSERVICE CONSTRUCT - S.R.L.

  4/90/1

  186

  EXTRAVILAN

  A

  100282/-

  186,00

  150,66

   

   

   

  150,66

  220

  SIBIU

  BRATEIU

  IUHAS INGEBORG

  4/90/1

  9136

  EXTRAVILAN

  A

  101057/-

  393,00

  954,99

   

   

   

  954,99

  221

  SIBIU

  BRATEIU

  IUHAS INGEBORG

  4/90/1

  1046

  EXTRAVILAN

  A

  101056/-

  1.046,00

  847,26

   

   

   

  847,26

  222

  SIBIU

  BRATEIU

  IUHAS INGEBORG; NECKEL HERMANN-HORST; NECKEL DIETER

  4/88/4/3

  45409

  EXTRAVILAN

  A

  101047/-

  1.352,00

  3.285,36

   

   

   

  3.285,36

  223

  SIBIU

  BRATEIU

  IUHAS INGEBORG; NECKEL HERMANN-HORST; NECKEL DIETER

  4/88/4/3

  776

  EXTRAVILAN

  A

  100559/-

  776,00

  628,56

   

   

   

  628,56

  224

  SIBIU

  BRATEIU

  IUHAS INGEBORG; NECKEL HERMANN-HORST; NECKEL DIETER

  4/88/4/3

  14744

  EXTRAVILAN

  A

  101230/-

  12.260,00

  9.930,60

   

   

   

  9.930,60

  225

  SIBIU

  BRATEIU

  NECKEL HERMANN-HORST

  4/88/4/2

  3505

  EXTRAVILAN

  A

  101046/-

  79,00

  191,97

   

   

   

  191,97

  226

  SIBIU

  BRATEIU

  NECKEL HERMANN-HORST

  4/88/4

  1463

  EXTRAVILAN

  A

  100558/-

  937,00

  758,97

   

   

   

  758,97

  227

  SIBIU

  BRATEIU

  NECKEL DIETER

  4/88/4/1

  3475

  EXTRAVILAN

  A

  100934/ -

  77,00

  187,11

   

   

   

  187,11

  228

  SIBIU

  BRATEIU

  NECKEL DIETER

  4/88/4

  1450

  EXTRAVILAN

  A

  100557/-

  914,00

  740,34

   

   

   

  740,34

  229

  SIBIU

  BRATEIU

  DUMITRA ANA

  4/88/3

  18306

  EXTRAVILAN

  A

  101045/-

  383,00

  930,69

   

   

   

  930,69

  230

  SIBIU

  BRATEIU

  DUMITRA ANA

  4/88/3

  8129

  EXTRAVILAN

  A

  101044/-

  4.928,00

  3.991,68

   

   

   

  3.991,68

  231

  SIBIU

  BRATEIU

  SCHUSTER FRIEDRICH

  4/88/2

  35246

  EXTRAVILAN

  A

  100947/-

  478,00

  1.161,54

   

   

   

  1.161,54

  232

  SIBIU

  BRATEIU

  SCHUSTER FRIEDRICH

  4/88/2

  2604

  EXTRAVILAN

  A

  100483/-

  2.537,00

  2.054,97

   

   

   

  2.054,97

  233

  SIBIU

  BRATEIU

  SCHUSTER FRIEDRICH

  4/84/13

  31

  EXTRAVILAN

  A

  100932/-

  31,00

  25,11

   

   

   

  25,11

  234

  SIBIU

  BRATEIU

  SCHUSTER FRIEDRICH

  4/84/13/1

  10952

  EXTRAVILAN

  A

  100482/-

  5.338,00

  4.323,78

   

   

   

  4.323,78

  235

  SIBIU

  BRATEIU

  S.C. AGROFERM - S.R.L.

  4/84/12

  219

  EXTRAVILAN

  A

  101041/-

  103,00

  83,43

   

   

   

  83,43

  236

  SIBIU

  BRATEIU

  S.C. AGROFERM - S.R.L.

  4/84/12

  2725

  EXTRAVILAN

  A

  100525/-

  1.697,00

  1.374,57

   

   

   

  1.374,57

  237

  SIBIU

  BRATEIU

  CHIRICA SARA

  4/84/11

  464

  EXTRAVILAN

  A

  100913/-

  148,00

  119,88

   

   

   

  119,88

  238

  SIBIU

  BRATEIU

  CHIRICA SARA

  4/84/11

  3994

  EXTRAVILAN

  A

  100919/-

  2.539,00

  2.056,59

   

   

   

  2.056,59

  239

  SIBIU

  BRATEIU

  IUGA ANUȚA; CÂMPEAN STEFAN; CÂMPEAN IOAN

  4/84/10

  2327

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  1.242,00

  1.006,02

   

   

   

  1.006,02

  240

  SIBIU

  BRATEIU

  IUGA DANA MARIA VALENTINA

  4/84/9

  168

  EXTRAVILAN

  A

  101010/-

  62,00

  50,22

   

   

   

  50,22

  241

  SIBIU

  BRATEIU

  IUGA DANA MARIA VALENTINA

  4/84/9

  1683

  EXTRAVILAN

  A

  100522/-

  1.104,00

  894,24

   

   

   

  894,24

  242

  SIBIU

  BRATEIU

  PASCU RODICA EUGENIA; PASCU ADRIAN NICOLAE

  4/84/8

  153

  EXTRAVILAN

  A

  101072/-

  59,00

  47,79

   

   

   

  47,79

  243

  SIBIU

  BRATEIU

  PASCU RODICA EUGENIA; PASCU ADRIAN NICOLAE

  4/84/8

  1443

  EXTRAVILAN

  A

  100095/-

  844,00

  683,64

   

   

   

  683,64

  244

  SIBIU

  BRATEIU

  POTRA HORATIU

  4/86/7

  7095

  EXTRAVILAN

  A

  84/100550

  144,00

  349,92

   

   

   

  349,92

  245

  SIBIU

  BRATEIU

  ROZOR SORIN-DAN; ROZOR DORINA

  4/86/6

  7577

  EXTRAVILAN

  A

  101070/-

  122,00

  296,46

   

   

   

  296,46

  246

  SIBIU

  BRATEIU

  ROZOR SORIN-DAN; ROZOR DORINA

  4/86/6

  380

  EXTRAVILAN

  A

  100281/-

  380,00

  307,80

   

   

   

  307,80

  247

  SIBIU

  BRATEIU

  SORTAN IOAN

  4/84/5, 86/5

  9813

  EXTRAVILAN

  A

  101091/-

  158,00

  383,94

   

   

   

  383,94

  248

  SIBIU

  BRATEIU

  SORTAN IOAN

  4/84/5, 86/5

  3456

  EXTRAVILAN

  A

  100524/-

  2.616,00

  2.118,96

   

   

   

  2.118,96

  249

  SIBIU

  BRATEIU

  S.C. AUTO ALEX IMPEX - S.R.L.

  4/84/4

  281

  EXTRAVILAN

  A

  101097/-

  88,00

  71,28

   

   

   

  71,28

  250

  SIBIU

  BRATEIU

  S.C. AUTO ALEX IMPEX - S.R.L.

  4/84/4

  1489

  EXTRAVILAN

  A

  100527/-

  1.405,00

  1.138,05

   

   

   

  1.138,05

  251

  SIBIU

  BRATEIU

  S.C. DEKO DISTRIB - S.R.L.

  4/84/1, 84/2, 84/3, 86/1, 86/2, 86/3

  18421

  EXTRAVILAN

  A

  101087/-

  309,00

  750,87

   

   

   

  750,87

  252

  SIBIU

  BRATEIU

  S.C. DEKO DISTRIB - S.R.L.

  4/84/1, 84/2, 84/3, 86/1, 86/2, 86/3

  3871

  EXTRAVILAN

  A

  100035/-

  3.871,00

  3.135,51

   

   

   

  3.135,51

  253

  SIBIU

  BRATEIU

  DĂIAN IOAN; POPA FIMIA; MIHEȚ LETIȚIA; TATARU MARIA; DĂIAN GHEORGHE; PELGER DELIA SABINA; DĂIAN MIHAI; DĂIAN ELENA; MARGINEAN ANA; GRIGORESCU SILVIA

  4/84

  28488

  EXTRAVILAN

  A

  24/100528

  1.977,00

  4.804,11

   

   

   

  4.804,11

  254

  SIBIU

  BRATEIU

  CHEȚAN LIVIU

  3/80/4

  8533

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  626,00

  1.521,18

   

   

   

  1.521,18

  255

  SIBIU

  BRATEIU

  CĂLDĂRAR NICOLAE; CĂLDĂRAR ROSALINA

  3/80/3

  5225

  EXTRAVILAN

  A

  100191/-

  97,00

  235,71

   

   

   

  235,71

  256

  SIBIU

  BRATEIU

  CĂLDĂRAR NICOLAE; CĂLDĂRAR ROSALINA

  3/80/3

  10

  EXTRAVILAN

  A

  100944/-

  10,00

  8,10

   

   

   

  8,10

  257

  SIBIU

  BRATEIU

  CALDARAR MARIA

  3/80/3

  7900

  EXTRAVILAN

  A

  100192/-

  15,00

  36,45

   

   

   

  36,45

  258

  SIBIU

  BRATEIU

  SCHUSTER FRIEDRICH

  4/83/1

  2460

  EXTRAVILAN

  F

  101058/-

  274,00

  109,60

   

   

   

  109,60

  259

  SIBIU

  BRATEIU

  SCHUSTER FRIEDRICH

  4/83/1

  15842

  EXTRAVILAN

  F

  100481/-

  7.684,00

  3.073,60

   

   

   

  3.073,60

  260

  SIBIU

  BRATEIU

  BORIȘCA GHEORGHE; GUȚI LIVIA; BORIȘCA IOAN; MUNTEAN CORNELIA

  19/436/1

  5800

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  384,00

  153,60

   

   

   

  153,60

  261

  SIBIU

  BRATEIU

  MANCIU CORNELIA

  19/436/2

  5800

  EXTRAVILAN

  F

  /-

  97,00

  38,80

   

   

   

  38,80

  262

  SIBIU

  BRATEIU

  IERNUTEAN VASILE

  19/436/3

  2900

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  18,00

  7,20

   

   

   

  7,20

  263

  SIBIU

  BRATEIU

  LEPINZAN IOAN

  19/436/4

  5800

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  44,00

  17,60

   

   

   

  17,60

  264

  SIBIU

  BRATEIU

  MANCIU ELISABETA

  19/436/5

  1800

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  17,00

  6,80

   

   

   

  6,80

  265

  SIBIU

  BRATEIU

  FUNAR IOAN

  19/436/6

  2300

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  20,00

  8,00

   

   

   

  8,00

  266

  SIBIU

  BRATEIU

  PĂCURAR MARIA

  19/436/7

  2400

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  17,00

  6,80

   

   

   

  6,80

  267

  SIBIU

  BRATEIU

  CĂLBUREAN LUCIAN

  19/436/7

  5200

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  32,00

  12,80

   

   

   

  12,80

  268

  SIBIU

  BRATEIU

  MANCIU CORNELIA

  19/436/9

  2500

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  32,00

  12,80

   

   

   

  12,80

  269

  SIBIU

  BRATEIU

  BURZ ANA, COPINDEAN GHERASIM

  19/436/10

  2700

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  87,00

  34,80

   

   

   

  34,80

  270

  SIBIU

  BRATEIU

  VARGA ANDREI

  19/436/11

  2500

  EXTRAVILAN

  F

  -/-

  51,00

  20,40

   

   

   

  20,40

  271

  SIBIU

  BRATEIU

  PROSTEAN GHEORGHE

  19/431/9

  16100

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  201,00

  488,43

   

   

   

  488,43

  272

  SIBIU

  BRATEIU

  GORDITA MIHAI

  19/431/
  9/1

  2500

  EXTRAVILAN

  A

  100275/-

  57,00

  138,51

   

   

   

  138,51

  273

  SIBIU

  BRATEIU

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  19/431/9/2

  3300

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  79,00

  191,97

   

   

   

  191,97

  274

  SIBIU

  BRATEIU

  DAIAN ELENA, CRACIUN DOINA,PAPARĂ GENOVEVA

  19/431/9/3

  4012

  EXTRAVILAN

  A

  101100/-

  33,00

  80,19

   

   

   

  80,19

  275

  SIBIU

  BRATEIU

  DÎRLOȘAN MARIA

  19/431/9/4

  2284

  EXTRAVILAN

  A

  100884/-

  17,00

  41,31

   

   

   

  41,31

  276

  SIBIU

  BRATEIU

  PREDOIU IOAN

  19/431/10

  5000

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  177,00

  430,11

   

   

   

  430,11

  277

  SIBIU

  BRATEIU

  SUCIU IOAN

  19/426

  2618

  EXTRAVILAN

  A

  101215/-

  23,00

  55,89

   

   

   

  55,89

  278

  SIBIU

  BRATEIU

  IRIMIA MARIA

  19/424

  22946

  EXTRAVILAN

  A

  100887/-

  1.047,00

  2.544,21

   

   

   

  2.544,21

  279

  SIBIU

  BRATEIU

  MOLDOVAN NICOLAE

  23/543/1

  1900

  EXTRAVILAN

  A

  101202/-

  468,00

  1.137,24

   

   

   

  1.137,24

  280

  SIBIU

  BRATEIU

  TURJAN CANDID

  23/543/3

  1900

  EXTRAVILAN

  A

  101201/-

  233,00

  566,19

   

   

   

  566,19

  281

  SIBIU

  BRATEIU

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  23/543/4

  2900

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  139,00

  337,77

   

   

   

  337,77

  282

  SIBIU

  BRATEIU

  FEREZAN MARIA

  23/543/5

  2900

  EXTRAVILAN

  A

  101204/-

  8,00

  19,44

   

   

   

  19,44

  283

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN EUGEN; MUNTEAN GLICOR; MUNTEAN IOAN

  23/543/8

  7100

  EXTRAVILAN

  A

  101210/-

  10,00

  24,30

   

   

   

  24,30

  284

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN GHEORGHE

  23/543/12

  1900

  EXTRAVILAN

  A

  101213/-

  10,00

  24,30

   

   

   

  24,30

  285

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN MARIA

  22/541/9

  2900

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  59,00

  47,79

   

   

   

  47,79

  286

  SIBIU

  BRATEIU

  DOBRILA ELVIRA, BACILA CARMEN, CRISTIANSEN DELFINA

  22/541/8

  11100

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  248,00

  200,88

   

   

   

  200,88

  287

  SIBIU

  BRATEIU

  CANAHAI MAGDALENA

  22/541/7

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  140,00

  113,40

   

   

   

  113,40

  288

  SIBIU

  BRATEIU

  BOARIU GENOVEVEVA; ROTARU GHEORGHE; PACURAR ANA; ROTARU TEOFIL

  22/541/6

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  165,00

  133,65

   

   

   

  133,65

  289

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN VASILE; MUNTEAN DIONISIE

  22/541/5

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  183,00

  148,23

   

   

   

  148,23

  290

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN GHEORGHE; MUNTEAN IOAN; PACURAR LETITIA

  22/541/4

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  174,00

  140,94

   

   

   

  140,94

  291

  SIBIU

  BRATEIU

  ANDREI VASILEȘ LUCA ANA

  22/541/3

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  88,00

  71,28

   

   

   

  71,28

  292

  SIBIU

  BRATEIU

  FUNAR IOAN

  22/541/1

  4800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  72,00

  58,32

   

   

   

  58,32

  293

  SIBIU

  BRATEIU

  CALBUREAN ELENA; TRIF MARIA; BACILA IOAN

  22/518/45

  11902

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  84,00

  68,04

   

   

   

  68,04

  294

  SIBIU

  BRATEIU

  STANUT IOAN; STANUT TRAIAN; STANUT TOADER; STANUT MIRCEA; STANUT ELENA

  22/518/44

  8300

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  61,00

  49,41

   

   

   

  49,41

  295

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN MARIA

  21/494/21

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  14,00

  11,34

   

   

   

  11,34

  296

  SIBIU

  BRATEIU

  CARABAS VIRGINIA

  21/494/20

  6000

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  22,00

  17,82

   

   

   

  17,82

  297

  SIBIU

  BRATEIU

  CARABAS LIDIA

  21/494/19

  5000

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  24,00

  19,44

   

   

   

  19,44

  298

  SIBIU

  BRATEIU

  BARBU STEFAN; CIRCA VETURIA; BARBU IOAN; BARBU TEOFIL

  21/494/18

  11500

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  102,00

  82,62

   

   

   

  82,62

  299

  SIBIU

  BRATEIU

  DULHAZ TOADER

  21/494/17

  11500

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  129,00

  104,49

   

   

   

  104,49

  300

  SIBIU

  BRATEIU

  VLADUT IOAN

  21/494/16

  11600

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  121,00

  98,01

   

   

   

  98,01

  301

  SIBIU

  BRATEIU

  ANGHEL SILVIA

  21/494/15

  7200

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  71,00

  57,51

   

   

   

  57,51

  302

  SIBIU

  BRATEIU

  CARABAS EUFIMIA

  21/494/14

  7200

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  68,00

  55,08

   

   

   

  55,08

  303

  SIBIU

  BRATEIU

  BELDI FRANCISC; MARCU IOSIF; GUTI GHEORGHE

  21/494/13

  8600

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  76,00

  61,56

   

   

   

  61,56

  304

  SIBIU

  BRATEIU

  BARANI ANA

  21/494/12

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  49,00

  39,69

   

   

   

  39,69

  305

  SIBIU

  BRATEIU

  CIOBANU MIHAI

  21/494/11

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  46,00

  37,26

   

   

   

  37,26

  306

  SIBIU

  BRATEIU

  CODOI IOAN; CODOI GHEORGHE; CODOI NICOLAE

  21/494/10

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  46,00

  37,26

   

   

   

  37,26

  307

  SIBIU

  BRATEIU

  TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII

  21/494/9

  7327

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  63,00

  51,03

   

   

   

  51,03

  308

  SIBIU

  BRATEIU

  PACURAR IOAN, ANDREI TUDOR

  21/494/8

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  56,00

  45,36

   

   

   

  45,36

  309

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN SARA

  21/494/7

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  68,00

  55,08

   

   

   

  55,08

  310

  SIBIU

  BRATEIU

  COMIZA PARASCHIVA

  21/494/6

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  79,00

  63,99

   

   

   

  63,99

  311

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN GHEORGHE; POPA FILOMENA; MUNTEAN ANA; RUSU MARIA; MUNTEAN ACHIM

  21/494/5

  5700

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  88,00

  71,28

   

   

   

  71,28

  312

  SIBIU

  BRATEIU

  ANDREI TEOFIL, ANDREI IOAN

  21/494/4

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  100,00

  81,00

   

   

   

  81,00

  313

  SIBIU

  BRATEIU

  MUNTEAN DIONISIE

  21/494/3

  5000

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  94,00

  76,14

   

   

   

  76,14

  314

  SIBIU

  BRATEIU

  IUGA ANUTA

  21/494/2

  5800

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  107,00

  86,67

   

   

   

  86,67

  315

  SIBIU

  BRATEIU

  CARABAS EUFIMIA

  21/494/1

  11600

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  108,00

  87,48

   

   

   

  87,48

  316

  SIBIU

  BRATEIU

  DEAC NICOLAE

  20/456/2

  2500

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  1.026,00

  831,06

   

   

   

  831,06

  317

  SIBIU

  BRATEIU

  CĂLIN CORNEL

  20/456/1

  2500

  EXTRAVILAN

  A

  -/-

  870,00

  704,70

   

   

   

  704,70

  318