LEGE nr. 519 din 3 decembrie 2003
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 4 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi creditele externe, pentru anul 2004.


  Articolul 2

  (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
  (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabileşte la venituri în sumă de 152.383,0 miliarde lei, la cheltuieli în sumă de 150.308,3 miliarde lei, cu un excedent de 2.074,7 miliarde lei aferent încasărilor din contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care reprezintă constituirea fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.
  (4) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.


  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare


  Articolul 3

  (1) Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2004 se realizează pe baza contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice şi fizice.
  (2) Contribuţiile şi celelalte venituri prevăzute la alin. (1), de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.


  Articolul 4

  Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului.


  Articolul 5

  Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 sunt în sumă de 152.383,0 miliarde lei şi se prezintă astfel:
                                               - miliarde lei -
                                              ──────────────────
      VENITURI-TOTAL 152.383,0
           din care:
      a) Contribuţii pentru asigurări sociale 137.303,0
      b) Diverse venituri 1.119,0
      c) Subvenţii primite din bugetul de stat 13.961,0


  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor


  Articolul 6

  În structură economică, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, în sumă de 150.308,3 miliarde lei, se prezintă astfel:
                                                - miliarde lei -
                                               ────────────────────
      CHELTUIELI-TOTAL 150.308,3
           din care:
      1. Cheltuieli curente 149.938,9
           din acestea:
      a) cheltuieli de personal 512,2
      b) cheltuieli materiale şi servicii 4.750,0
      c) transferuri 144.140,9
      d) dobânzi 535,8
      2. Cheltuieli de capital 300,0
      3. Rambursări de credite, plăţi de
         dobânzi şi comisioane la credite 69,4
           din acestea:
      a) rambursări de credite externe 32,3
      b) plăţi de dobânzi şi comisioane 37,1


  Articolul 7

  (1) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi şi în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/04, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
  (2) Sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2004 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevăzute la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzătoare a creşterilor salariale aprobate potrivit legii.
  (3) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.
  (4) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2005, începând cu luna ianuarie 2005.
  (5) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2003.


  Articolul 8

  (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
  (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie.


  Articolul 9

  În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligaţii:
  a) să prezinte Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestuia, până la sfârşitul anului;
  b) să asigure ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;
  c) să raporteze lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10

  (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 146.855,4 miliarde lei, din care: 2.714,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii şi 144.140,9 miliarde lei transferuri.
  (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 146.581,2 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii şi 274,2 miliarde lei pentru alte cheltuieli sociale.
  (3) În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cuprinse şi sumele aferente efectuării etapelor de recorelare a pensiilor prevăzute a se realiza în anul 2004, în condiţiile art. 168 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În anul 2004 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnă.
  (5) În anul 2004 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi categoriilor de asiguraţi prevăzute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele din unităţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.
  (7) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament sau de odihnă aceluiaşi beneficiar.
  (8) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.
  (9) Biletele de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Transferuri".
  (10) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.
  (11) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
  (12) Biletele de odihnă şi tratament acordate în condiţiile prezentului articol pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept.
  (13) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.


  Articolul 11

  (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 2.917,0 miliarde lei, din care: 512,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.035,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 300,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 69,4 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.917,0 miliarde lei pentru cheltuieli de administrare ale fondului.
  (3) Taxele poştale percepute de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat şi a celor de asigurări pentru şomaj în anul 2004 sunt stabilite în sumă de 1.858,5 miliarde lei, din care 1.766,0 miliarde lei pentru asigurări sociale de stat şi 92,5 miliarde lei pentru asigurări pentru şomaj.


  Articolul 12

  Cheltuielile pentru plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli care se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 535,8 miliarde lei, reprezentând dobânda datorată Trezoreriei Statului.


  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetele fondurilor speciale


  Articolul 13

  (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004, constituit în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, este prevăzută în anexa nr. 1/06.
  (2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/06.
  (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/06.
  (4) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul 57.06 "Învăţământ" este cuprinsă şi suma de 7,7 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea activităţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".
  (5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.500,0 miliarde lei.
  (6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2004 unui beneficiar de credite, din suma prevăzută la alin. (5), este de 10,0 miliarde lei.


  Articolul 14

  Prevederile art. 7-9 se aplică şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.


  Capitolul V Responsabilităţi în aplicarea legii


  Articolul 15

  Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe, prevăzute în anexele la aceste bugete, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.


  Articolul 16

  Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetul acestuia.


  Articolul 17

  (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
  (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenţa locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi a celor necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.
  (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani", "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" şi "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
  (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.


  Articolul 18

  (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj la titlul "Transferuri".
  (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, precum şi a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.
  (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 19

  În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.


  Articolul 20

  Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în anul 2004 la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.


  Articolul 21

  (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 este de 7.682.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 şi 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului de pensie, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplică la valoarea de 6.800.000 lei reprezentând salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2004.
  (2) Valoarea punctului de pensie, calculată conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mică decât cea reglementată pentru luna decembrie 2003.
  (3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizează, în condiţiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de posibilităţile financiare, în cursul execuţiei bugetare, de regulă în ultima lună a trimestrului.


  Articolul 22

  Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 7.682.000 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.841.000 lei.


  Articolul 23

  (1) În anul 2004 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc în baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
      a) pentru condiţii normale de muncă - 31,5%;
      b) pentru condiţii deosebite de muncă - 36,5%;
      c) pentru condiţii speciale de muncă - 41,5%.

  (2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.


  Articolul 24

  (1) În anul 2004 cota de contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de angajatori, prevăzută la art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 3%.
  (2) Cota de contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj, prevăzută la art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este în anul 2004 de 4%.


  Articolul 25

  (1) Sumele aferente cotei de 0,5% prevăzute de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorate de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care în acelaşi timp sunt asigurate în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se adaugă la contribuţiile de asigurări sociale datorate de aceştia şi se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat, în condiţiile şi la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul şomerilor cuprinşi la cursurile de formare profesională, sumele aferente cotei de 0,5% se adaugă la contribuţia de asigurări datorată pentru şomeri şi se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale, casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti calculează contribuţia aferentă cotei de 0,5% şi o virează la Trezoreria Statului întru-un cont distinct, deschis pe seama Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru constituirea fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va vira în contul menţionat la alin. (3) disponibilităţile băneşti aferente acestui fond, existente la 31 decembrie 2003.


  Articolul 26

  În anul 2004 cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt cuprinse în cheltuielile de administrare a sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.


  Articolul 27

  În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice în aplicarea prevederilor art. 25 şi 26.


  Articolul 28

  Anexele nr. 1/04-3/04 şi 1/06-3/06 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 24 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucuresti, 3 decembrie 2003.
  Nr. 519.


  Anexa 1/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
      SI FAMILIEI
                     BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                               pe anul 2004
                                -SINTEZA-
                                                                   - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- S Tit A
  pi- u lu/ l
  tol b Ar i
       c ti n
       a col e
       p a
       i t
       t Denumire indicator Program 2004
       o
       l
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0001 04 VENITURI - TOTAL 152.382.996.110
  0002 I VENITURI CURENTE 138.422.032.123
  0003 A. VENITURI FISCALE 137.303.044.623
  0004 A.1 IMPOZITE DIRECTE 137.303.044.623
  0904 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI
                SOCIALE 137.303.044.623
       02 Contribuţii pentru asigurări sociale
                datorate de angajatori 92.748.911.849
       03 Contribuţii pentru asigurări sociale
                de stat datorate de salariaţi si alte
                persoane asimilate 40.729.625.147
       07 Contribuţii pentru asigurări sociale
                datorate de alte persoane asigurate 1.533.204.288
       08 Contribuţii pentru asigurări sociale
                datorate de persoanele aflate in
                şomaj 2.291.303.339
  1900 04 B. VENITURI NEFISCALE 1.118.987.500
  2204 DIVERSE VENITURI 1.118.987.500
       13 Contribuţii pentru bilete de tratament
                si odihna 688.987.500
       30 Încasări din alte surse 430.000.000
  3700 04 VI. SUBVENTII 13.960.963.987
  3704 SUBVENŢII PRIMITE DIN
                BUGETUL DE STAT 13.960.963.987
       04 Subvenţii primite de bugetul asigurărilor
                sociale de stat 13.960.963.987
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT
                ──────────────────── 150.308.266.510
          01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 4.749.966.474
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
                PLAŢI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi si comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400
          01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.714.500.000
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 146.581.178.400
          01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.714.500.000
          21 Drepturi cu caracter social 2.714.500.000
          38 TRANSFERURI 143.866.678.400
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
             05 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
             09 Alte ajutoare, alocaţii si
                indemnizaţii 7.696.128.400
             80 Alte transferuri 165.150.000
  6004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
       23 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de
                boala sau accident 1.339.885.000
       24 Indemnizaţii pentru concedii de
                maternitate si îngrijirea copiilor 1.032.604.000
       26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese si proteze 80.661.000
       27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
                decese si proteze 1.854.475.000
       28 Tratament balnear si odihna 2.714.500.000
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor pana la 2 ani 3.388.503.400
       31 Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor
                greci repatriaţi 165.150.000
  6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000
          38 TRANSFERURI 274.266.000
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
             17 Transferuri din bugetul asigurărilor
                sociale de stat către bugetul fondului
                naţional unic de asigurări sociale de
                sănătate reprezentând contribuţia
                persoanelor aflate in concediu medical,
                concediu medical pt sarcina si lăuzie
                sau in concedi medical pentru îngrijirea
                copilului bolnav in vârsta de pana la 7 ani 274.266.000
  6104 10 Contribuţia pentru asigurări sociale
                de sănătate pentru persoanele aflate in
                concediu medical, concediu medical pentru
                sarcina si lăuzie sau in concediu medical
                pentru îngrijirea copilului bolnav in vârsta
                de pana la 7 ani 274.266.000
  7100 04 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.917.009.714
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.035.466.474
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti
                de dobânzi si comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 2.917.009.714
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          10 Cheltuieli cu salariile 382.772.000
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 86.123.700
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 11.483.160
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale
                de sănătate 26.794.040
          14 Deplasări, detaşări, transferări 5.000.000
             01 - deplasări, detaşări, transferări
                in tara 3.500.000
             02 - deplasări, detaşări, transferări
                in străinătate 1.500.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.035.466.474
          21 Drepturi cu caracter social 2.100.000
          22 Hrana 4.660.000
          23 Medicamente si materiale sanitare 4.530.000
             01 Medicamente 2.530.000
             02 Materiale sanitare 2.000.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                gospodărie 108.022.222
          25 Materiale si prestări de servicii
                cu caracter funcţional 1.689.950
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata si echipament 4.053.500
          27 Reparaţii curente 38.741.715
          28 Reparaţii capitale 9.445.735
          29 Carti si publicaţii 990.000
          30 Alte cheltuieli 1.861.233.352
             01 Calificarea, perfecţionarea si
                specializarea profesionala a salariaţilor 1.110.000
             02 Protocol 100.000
             03 Protecţia muncii 100.000
             04 Transmiterea drepturilor 1.836.072.900
             07 Alte cheltuieli autorizate prin
                dispoziţii legale 23.850.452
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si
                plăti de dobânzi si comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  7304 03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 1.836.072.900
       50 Alte cheltuieli 1.080.936.814
  8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                ALTE CHELTUIELI 535.812.396
  8904 PLATI DE DOBÂNZI 535.812.396
          01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          51 02 Dobânda datorata trezoreriei
                statului 535.812.396
  8904 02 Dobânda datorata trezoreriei statului 535.812.396
  9904 EXCEDENT/DEFICIT 2.074.729.600
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
      SI FAMILIEI
                                     SINTEZA
                      cheltuielilor pe surse de finanţare,
                   capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
                                  pe anul 2004
                                                                   - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- S Tit A
  pi- u lu/ l
  tol b Ar i
       c ti n
       a col e
       p a
       i t
       t Denumire indicator Program 2004
       o
       l
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL
                ───────── 150.604.066.510
          01 CHELTUIELI CURENTE 149.991.377.170
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 527.440.100
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 4.787.180.274
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 543.319.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,
                PLAŢI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE
                LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si
                plaţi de dobânzi si comisioane la
                credite externe contractate de ordonatorii
                de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT
                ______________________ 150.308.266.510
          01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 4.749.966.474
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti
                de dobânzi si comisioane la credite
                externe contractate de
                ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATE,
                PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 146.581.178.400
          01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.714.500.000
          38 TRANSFERURI 143.866.678.400
  6004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
       23 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de boala
                sau accident 1.339.885.000
       24 Indemnizaţii pentru concedii de
                maternitate si îngrijirea copiilor 1.032.604.000
       26 Ajutoare acordate asigurărilor pentru
                decese si proteze 80.661.000
       27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
                decese si proteze 1.854.475.000
       28 Tratament balnear si odihna 2.714.500.000
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor pana la 2 ani 3.388.503.400
       31 Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor
                greci repatriaţi 165.150.000
  6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000
          38 TRANSFERURI 274.266.000
  6104 10 Contribuţia pentru asigurări sociale
                de sănătate pentru persoanele aflate in
                concediu medical, concediu medical pentru
                sarcina si lăuzie sau in concediu medical
                pentru îngrijirea copilului bolnav in vârsta
                de pana la 7 ani 274.266.000
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 2.917.009.714
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.035.466.474
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si
                plăti de dobânzi si comisioane la
                credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  7304 03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 1.836.072.900
       50 Alte cheltuieli 1.080.936.814
  8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 535.812.396
          01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396
          49 DOBÂNZI 535.812.396
  8904 02 Dobânda datorata trezoreriei statului 535.812.396
  5014 CREDITE EXTERNE
                __________ 295.800.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.213.800
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 295.800.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.213.800
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
  7314 50 Alte cheltuieli 295.800.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/19/01
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
      SI FAMILIEI
                     BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  SINTEZA
              fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
                                 pe anul 2004
                                                                  - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- S Tit A
  pi- u lu/ l
  tol b Ar i
       c ti n
       a col e
       p a
       i t
       t Denumire indicator Program 2004
       o
       l
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL
                __________ 150.604.066.510
          01 CHELTUIELI CURENTE 149.991.377.170
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 527.440.100
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 4.787.180.274
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 543.319.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti
                de dobânzi si comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plaţi de dobânzi si comisioane 37.067.000
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT
                ______________________ 150.308.266.510
          01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 4.749.966.474
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
                DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti
                de dobânzi si comisioane la credite
                externe contractate de
                ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  5014 CREDITE EXTERNE
                ___________ 295.800.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.213.800
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/19/02
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
      SI FAMILIEI
                                 SINTEZA
             bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                             pe anul 2004
             (sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                     - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- S Tit A
  pi- u lu/ l
  tol b Ar i
       c ti n
       a col e
       p a
       i t
       t Denumire indicator Program 2004
       o
       l
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT
                ______________________ 150.308.266.510
          01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 4.749.966.474
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATE DE DOBÂNZI
                SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti
                de dobânzi si comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400
          01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.714.500.000
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATE,
                PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 146.581.178.400
          01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.714.500.000
          38 TRANSFERURI 143.866.678.400
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
  6004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
       23 Indemnizaţii pentru incapacitate
                temporara de munca din cauza de
                boala sau accident 1.339.885.000
       24 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate
                si îngrijirea copiilor 1.032.604.000
       26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese si proteze 80.661.000
       27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
                decese si proteze 1.854.475.000
       28 Tratament balnear si odihna 2.714.500.000
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor pana la 2 ani 3.388.503.400
       31 Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor
                greci repatriaţi 165.150.000
  6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000
          38 TRANSFERURI 274.266.000
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
  6104 10 Contribuţia pentru asigurări sociale
                de sănătate pentru persoanele aflate in
                concediu medical, concediu medical pentru
                sarcina si lăuzie sau in concediu medical
                pentru îngrijirea copilului bolnav in vârsta
                de pana la 7 ani 274.266.000
  7100 04 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.917.009.714
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.035.466.474
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI
                SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti
                de dobânzi si comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 2.917.009.714
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.035.466.474
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti de
                dobânzi si comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  7304 03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 1.836.072.900
       50 Alte cheltuieli 1.080.936.814
  8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                ALTE CHELTUIELI 535.812.396
  8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 535.812.396
          01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396
          49 DOBÂNZI 535.812.396
  8904 02 Dobânda datorata trezoreriei statului 535.812.396
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/19/03
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
      SI FAMILIEI
                                    SINTEZA
              bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                  pe anul 2004
                     (sumele alocate din credite externe)
                                                                    - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- S Tit A
  pi- u lu/ l
  tol b Ar i
       c ti n
       a col e
       p a
       i t
       t Denumire indicator Program 2004
       o
       l
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5014 CREDITE EXTERNE
                ___________ 295.800.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.213.800
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 295.800.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.213.800
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
  7314 50 Alte cheltuieli 295.800.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/19/06
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
      SI FAMILIEI
                                  BUGETUL
               pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
                            articole si alineate
                                pe anul 2004
           (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                    - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- S Tit A
  pi- u lu/ l
  tol b Ar i
       c ti n
       a col e
       p a
       i t
       t Denumire indicator Program 2004
       o
       l
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
                DE STAT
                ______________________ 150.308.266.510
          01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 4.749.966.474
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti
                de dobânzi si comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  5700 04 Partea a III-a CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400
          01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.714.500.000
          38 TRANSFERURI 144.140.944.400
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
  6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATE,
                PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 146.581.178.400
          01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.714.500.000
          21 Drepturi cu caracter social 2.714.500.000
          38 TRANSFERURI 143.866.678.400
          40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400
             05 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
             09 Alte ajutoare, alocaţii si
                indemnizaţii 7.696.128.400
             80 Alte transferuri 165.150.000
  6004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000
       23 Indemnizaţii pentru incapacitate temporara
                de munca din cauza de boala sau accident 1.339.885.000
       24 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate
                si îngrijirea copiilor 1.032.604.000
       26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
                decese si proteze 80.661.000
       27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
                decese si proteze 1.854.475.000
       28 Tratament balnear si odihna 2.714.500.000
       29 Concediu plătit pentru creşterea
                copiilor pana la 2 ani 3.388.503.400
       31 Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor
                greci repatriaţi 165.150.000
  6104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000
          38 TRANSFERURI 274.266.000
          39 Transferuri consolidabile 274.266.000
             17 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale
                de stat către bugetul fondului naţional unic
                de asigurări sociale de sănătate reprezentând
                contribuţia persoanelor aflate in concediu
                medical, concediu medical pt sarcina si lăuzie
                sau in concediu medical pentru îngrijirea copilului
                bolnav in vârsta de pana la 7 ani 274.266.000
  6104 10 Contribuţia pentru asigurări sociale
                de sănătate pentru persoanele aflate in concediu
                medical, concediu medical pentru sarcina si lăuzie
                sau in concediu medical pentru îngrijirea copilului
                bolnav in vârsta de pana la 7 ani 274.266.000
  7100 04 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.917.009.714
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.035.466.474
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti
                de dobânzi si comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 2.917.009.714
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900
          10 Cheltuieli cu salariile 382.772.000
          11 Contribuţii pentru asigurări
                sociale de stat 86.123.700
          12 Contribuţii pentru asigurările
                de şomaj 11.483.160
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale
                de sănătate 26.794.040
          14 Deplasări, detaşări, transferări 5.000.000
             01 - deplasări, detaşări, transferări
                in tara 3.500.000
             02 - deplasări, detaşări, transferări
                in străinătate 1.500.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 2.035.466.474
          21 Drepturi cu caracter social 2.100.000
          22 Hrana 4.660.000
          23 Medicamente si materiale sanitare 4.530.000
             01 Medicamente 2.530.000
             02 Materiale sanitare 2.000.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si
                gospodărie 108.022.222
          25 Materiale si prestări de servicii
                cu caracter funcţional 1.689.950
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata si echipament 4.053.500
          27 Reparaţii curente 38.741.715
          28 Reparării capitale 9.445.735
          29 Carti si publicaţii 990.000
          30 Alte cheltuieli 1.861.233.352
             01 Calificarea, perfecţionarea si specializarea
                profesionala a salariaţilor 1.110.000
             02 Protocol 100.000
             03 Protecţia muncii 100.000
             04 Transmiterea drepturilor 1.836.072.900
             07 Alte cheltuieli autorizate prin
                dispoziţii legale 23.850.452
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000
          72 Investitii ale instituţiilor publice 300.000.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
                SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340
          85 Rambursări de credite externe si plăti de
                dobânzi si comisioane la credite externe
                contractate de ordonatorii de credite 69.370.340
             01 Rambursări de credite externe 32.303.340
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.000
  7304 03 Cheltuieli cu transmiterea si
                plata drepturilor 1.836.072.900
       50 Alte cheltuieli 1.080.936.814
  8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                ALTE CHELTUIELI 535.812.396
  8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 535.812.396
          01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396
          49 DOBÂNZI 535.812.396
          51 02 Dobânda datorata trezoreriei
                statului 535.812.396
  8904
          02 Dobânda datorata trezoreriei statului 535.812.396
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/19/07
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
      SI FAMILIEI
                             CHELTUIELI CU SALARIILE
                                  pe anul 2004
            (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                         - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Denumire indicator Cod Program 2004
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 5004
   DE STAT
   ────────────────────────
   Fond aferent salariilor de baza 08001 266.990.244
   Salarii de merit 08002 8.588.756
   Indemnizaţie de conducere 08003 13.700.000
   Spor de vechime 08004 42.000.000
   Sporuri pentru condiţii de munca 08005 1.500.000
   Alte sporuri 08006 1.000.000
   Ore suplimentare 08007 2.000.000
   Fond de premii 08008 25.993.000
   Indemnizaţii plătite unor persoane
   din afara unităţii 08013 1.000.000
   Alte drepturi salariale 08014 20.000.000
   Cheltuieli cu salariile 08020 382.772.000
   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7304
   FONDULUI
   Fond aferent salariilor de baza 08001 266.990.244
   Salarii de merit 08002 8.588.756
   Indemnizaţie de conducere 08003 13.700.000
   Spor de vechime 08004 42.000.000
   Sporuri pentru condiţii de munca 08005 1.500.000
   Alte sporuri 08006 1.000.000
   Ore suplimentare 08007 2.000.000
   Fond de premii 08008 25.993.000
   Indemnizaţii plătite unor persoane
   din afara unităţii 08013 1.000.000
   Alte drepturi salariale 08014 20.000.000
   Cheltuieli cu salariile 08020 382.772.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/19/08
      Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei
           Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
                                 pe anii 2003-2004
             (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)
                                                                    - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                   Numar Modificarea Număr
                                   maxim Salariu numărului maxim Fond aferent
                                    de mediu de posturi de salariilor
                                   pos- de baza in anul pos- de baza
                                   turi in 2004 turi pe anul
                                    in luna (+/-) fata in 2004
                                   anul dec. de anul anul
                                   2003 2003 2003 2004
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               0 1 2 3 4=1+3 5=2*4*12
                                                                          luni
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL: 4.494 -213 4.281 266.990.244
  din care:
  7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
       A FONDULUI 4.494 -213 4.281 266.990.244
  din care:
  V. A. Functii publice generale 3.486 -238 3.248 205.656.516
  1. Inalti funcţionari publici 2 1 3 725.760
  Secretar general 1 21.000 1 252.000
  Secretar general adjunct 1 18.480 1 221.760
  Director general executiv 21.000 1 1 252.000
  2. Funcţii publice de conducere 364 1 365 34.163.280
  Director 10 8.470 2 12 1.219.680
  Director adjunct 2 8.470 2 203.280
  Sef serviciu 18 8.470 18 1.829.520
  Director executiv 42 8.200 42 4.132.800
  Director executiv adjunct 85 8.200 85 8.364.000
  Sef serviciu 186 7.500 -1 185 16.650.000
  Sef birou 21 7.000 21 1.764.000
  3. Funcţii publice de execuţie 3.120 -240 2.880 170.767.476
  a. Clasa I-studii superioare 1.451 -195 1.256 92.155.500
  Expert superior 18 6.000 18 1.296.000
  Expert principal 21 5.300 21 1.335.600
  Expert asistent 10 5.000 10 600.000
  Expert debutant 4 3.000 4 144.000
  Consilier superior 38 8.470 14 52 5.285.280
  Consilier principal 11 7.000 7 18 1.512.000
  Consilier asistent 4 6.000 7 11 792.000
  Consilier juridic superior 9 8.000 9 864.000
  Consilier juridic principal 4 7.000 4 336.000
  Consilier juridic asistent 2 6.150 2 147.600
  Consilier juridic debutant 3 3.000 3 108.000
  Auditor superior 3 12.149 3 437.364
  Auditor principal 1 9.538 1 114.456
  Inspector superior 2 6.000 2 144.000
  Inspector principal 11 5.300 11 699.600
  Inspector asistent 4 5.000 4 240.000
  Inspector debutant 10 3.000 10 360.000
  Expert superior 12 6.000 12 864.000
  Expert principal 11 5.300 11 699.600
  Expert asistent 7 5.000 7 420.000
  Consilier superior 294 7.800 -102 192 17.971.200
  Consilier principal 197 6.500 -86 111 8.658.000
  Consilier asistent 59 5.700 -26 33 2.257.200
  Consilier debutant 14 3.000 -9 5 180.000
  Consilier juridic superior 33 7.800 33 3.088.800
  Consilier juridic principal 70 7.000 70 5.880.000
  Consilier juridic asistent 66 5.500 66 4.356.000
  Consilier juridic debutant 10 3.000 10 360.000
  Auditor superior 34 8.200 34 3.345.600
  Auditor principal 6 7.000 6 504.000
  Auditor asistent 1 6.000 1 72.000
  Inspector superior 56 6.000 56 4.032.000
  Inspector principal 212 5.300 212 13.483.200
  Inspector asistent 161 5.000 161 9.660.000
  Inspector debutant 53 3.000 53 1.908.000
  b. Clasa II - studii superioare
     de scurta durata 85 -5 80 5.066.400
  Referent de specialitate
  superior 3 7.000 3 252.000
  Referent de specialitate
  principal 1 5.900 1 70.800
  Referent de specialitate superior 18 6.800 -2 16 1.305.600
  Referent de specialitate principal 36 5.000 -3 33 1.980.000
  Referent de specialitate asistent 27 4.500 27 1.458.000
  c. Clasa III - studii medii 1.584 -40 1.544 73.545.576
  Referent superior 38 4.532 38 2.066.592
  Referent principal 36 3.916 2 38 1.785.696
  Referent asistent 1 3.431 1 41.172
  Referent debutant 1 2.600 1 31.200
  Referent superior 406 4.532 -10 396 21.536.064
  Referent principal 730 3.916 -22 708 33.270.336
  Referent asistent 362 3.431 -9 353 14.533.716
  Referent debutant 10 2.600 -1 9 280.800
  VII. Personal cu contract
       de munca
  a) Personal de specialitate 786 25 811 52.594.404
  Consilier, expert, inspector de
  specialitate, revizor contabil;
  gradul IA 1 8.470 1 2 203.280
  Referent de specialitate,
  inspector de specialitate,
  revizor contabil; gradul III 2 6.013 2 144.312
  Referent de specialitate,
  inspector de specialitate,
  revizor contabil; gradul IV 5 5.403 5 324.180
  Tehnician-economist, secretar
  superior, referent, interpret
  relaţii, interpret profesional,
  subinginer; gradul II 1 5.403 1 64.836
  Tehnician-economist, secretar
  superior, referent, interpret
  relaţii, interpret profesional,
  subinginer; gradul III 1 4.880 1 58.560
  Consilier juridic gradul IA 1 6.131 1 73.572
  Consilier juridic gradul III 1 4.217 1 50.604
  Referent IA 97 4.000 -1 96 4.608.000
  Referent I 47 3.750 -5 42 1.890.000
  Referent II 22 3.487 22 920.568
  Referent III 20 3.053 20 732.720
  Referent IV 8 2.900 8 278.400
  Referent debutant 1 2.600 1 31.200
  Auditor-expert 1 7.000 -1
  Medic primar 111 7.000 62 173 14.532.000
  Medic specialist 49 7.000 49 4.116.000
  Secretar de redacţie,
  tehnoredactor I 1 5.147 1 61.764
  Fiziokinetoterapeut,
  bioinginer medical 1 4.515 1 54.180
  Asistent medical principal 49 5.000 49 2.940.000
  Asistent medical 23 4.515 23 1.246.140
  Sora medicala principala 49 4.000 49 2.352.000
  Sora medicala 51 3.613 51 2.211.156
  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician 2 4.515 2 108.360
  Psiholog, logoped, sociolog,
  profesor C.F.M., kinetoterapeut,
  asistent social; principal 3 5.327 3 191.772
  Profesor C.F.M., biolog, chimist; 1 4.471 1 53.652
  Infirmiera, agent D.D.D. 18 2.889 18 624.024
  Brancardier, baies, namolar,
  spălătoreasă, ingrijitoare 31 2.889 31 1.074.708
  Şofer autosanitara II 1 3.251 1 39.012
  Şofer autosanitara III 1 2.889 1 34.668
  Medic primar 14 10.000 23 37 4.440.000
  Medic specialist 7 8.663 7 727.692
  Medic rezident anul IV-V-din
  anatomia patologica si legala 12 6.027 12 867.888
  Medic rezident anul III 8 5.326 8 511.296
  Farmacist primar - din anatomia
  patologica si medicina legala 1 6.902 1 82.824
  Asistent medical principal 36 6.500 36 2.808.000
  Asistent medical 19 5.957 19 1.358.196
  Biolog, biochimist, chimist,
  fizician; principal - din
  anatomia patologica si medicina
  legala 1 9.022 1 108.264
  Profesor C.F.M.; principal 1 6.678 1 80.136
  Cercetător ştiinţific principal
  gradul II 3 12.111 1 4 581.328
  Cercetător ştiinţific principal
  gradul III 5 9.522 5 571.320
  Cercetător ştiinţific 3 7.361 3 264.996
  Asistent de cercetare ştiinţifica 5 5.792 5 347.520
  Asistent I 1 4.630 1 55.560
  Referent de specialitate,
  inspector de specialitate;
  gradul II; economist, referent,
  inginer; gradul I 4 4.904 4 235.392
  Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; IA 3.795 4 4 182.160
  Tehnician, merceolog, contabil,
  referent; I 3.524 5 5 211.440
  Analist (programator) ajutor I 1 3.909 1 46.908
  Operator, controlor date; I 2 3.909 2 93.816
  Director general 1 11.340 -1
  Director adjunct 2 12.211 -2
  Şef serviciu 39 9.000 -39
  Sef birou 22 8.000 -22
  VII. Personal cu contract de munca
  b) care ocupa funcţii comune 222 222 8.739.324
  Secretar-dactilograf,
  dactilograf; IA 2 3.700 2 88.800
  Secretar-dactilograf,
  dactilograf; I 13 3.300 13 514.800
  Secretar-dactilograf,
  dactilograf; II 12 3.000 12 432.000
  Casier magaziner; I 24 3.569 24 1.027.872
  Casier magaziner; II 11 3.201 11 422.532
  Funcţionar arhivar; I 25 3.490 25 1.047.000
  Funcţionar arhivar; II 3 3.201 3 115.236
  Funcţionar arhivar; III 10 2.916 10 349.920
  Portar, paznic, pompier,
  ingrijitor, guard, bufetier,
  manipulant bunuri, curier, I 37 2.889 37 1.282.716
  Portar, paznic, pompier,
  ingrijitor, guard, bufetier,
  manipulant bunuri, curier; II 8 2.834 8 272.064
  Şofer IA 3 4.594 3 165.384
  Şoferii II 1 3.856 1 46.272
  Muncitor calificat I 3 3.856 3 138.816
  Muncitor calificat II 7 3.654 7 306.936
  Muncitor calificat III 53 3.406 53 2.166.216
  Muncitor calificat IV 5 3.201 5 192.060
  Muncitor calificat VI 1 2.889 1 34.668
  Muncitor necalificat 4 2.834 4 136.032
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/19/12
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
                                      BUGETUL
       pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                    pe anal 2004
                        (sumele alocate din credite externe)
                                                             - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- S Tit A
  pi- u lu/ l
  tol b Ar i
       c ti n
       a col e
       p a
       i t
       t Denumire indicator Program 2004
       o
       l
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5014 CREDITE EXTERNE 295.800.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.213.800
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
                FONDULUI 295.800.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200
          14 Deplasări, detaşări, transferări 15.267.200
             01 - deplasări, detaşări, transferări
                in tara 12.331.200
             02 - deplasări, detaşări, transferări
                in străinătate 2.936.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII 37.213.800
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata si echipament 12.845.000
          30 Alte cheltuieli 24.368.800
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 243.319.000
  7314 50 Alte cheltuieli 295.800.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/04/19/25
  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                          PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE
                                                                     - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
      angajament EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────
  II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
       bugetare 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────────────
                                                                             2005 2006 2007 anii
                                                                                                                 ulte-
                                                                                                                 riori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GENERAL
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
            II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
           II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Programul s-a obţinut din centralizarea a 6 fise.
      Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
      Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
      Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii


  Anexa 3/04/19/26
  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                      PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE
                                                             - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
      angajament EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────
  II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
       bugetare 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────────────
                                                                             2005 2006 2007 anii
                                                                                                                 ulte-
                                                                                                                 riori
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GENERAL
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de
  finanţare I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
            II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
  1.1 Surse
  proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
            II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
  1.2 Credite
  int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
            II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
  1.3 Credite
  ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
            II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
  1.4 Buget
  de stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
            II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
  1.5 Alte
  surse I 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332
            II 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de
  finanţare I 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235
            II 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235
  1.1 Surse
  proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
            II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
  1.2 Credite
  int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
            II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
  1.3 Credite
  ext. I
            II
  1.4 Buget
  de Stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
            II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
  1.5 Alte
  surse I 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095
            II 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de
  finanţare I 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332
            II 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332
  1.1 Surse
  proprii I
            II
  1.2 Credite
  int. I
            II
  1.3 Credite
  ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
            II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
  1.4 Buget
  de stat I
            II
  1.5 Alte
  surse I 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332
            II 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de
  finanţare I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
            II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332
  1.1 Surse
  proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
            II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
  1.2 Credite
  int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
            II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
  1.3 Credite
  ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
            II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
  1.4 Buget de
  Stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
            II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
  1.5 Alte
  surse I 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332
            II 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de
  finanţare I 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235
            II 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235
  1.1 Surse
  proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
            II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
  1.2 Credite
  int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
            II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
  1.3 Credite
  ext. I
            II
  1.4 Buget
  de Stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
            II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
  1.5 Alte
  surse I 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095
            II 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de
  finanţare I 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332
            II 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332
  1.1 Surse
  proprii I
            II
  1.2 Credite
  int. I
            II
  1.3 Credite
  ext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
            II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100
  1.4 Buget
  de stat I
            II
  1.5 Alte
  surse I 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332
            II 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
      Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
      Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii


  Anexa 3/04/19/27
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.04.0013
                                        FISA
                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                                 SEDIUL DDFSS BACĂU
      Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector BACĂU
  1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BACĂU
  1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STU NR.
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP 2076/14.10.1996
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. NR. 463/1997
      fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
       TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totala aprobată (mii lei)
     (în preturi luna 04/anul 1996) 4.156.300
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5200 MP
                                                   175 SALARIAT
                                                   1800 PERS./Z
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării
     (mii lei)
     (în preturi luna 12/anul 2000 ) 75.772.573
  2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
  3. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/2001
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/2004
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 31.602.798
  7. Valoarea rămasă de finanţat
     la 31/12/2003 (mii lei) 32.066.030
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
     de prioritizare (nr. puncte) 125
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv: 19.73.04.0013)
    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
       SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
       FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
       I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
                                   actualizate in preturi an 2004)
       II - Credite bugetare
                                                                - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
     surse de
     finanţare I 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030
               II 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030
     din care:
  1.1 Surse
      proprii I 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130
               II 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130
  1.2 Credite
      int. I 17.095.694 8.534.064 8.561.630
               II 17.095.694 8.534.064 8.561.630
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget
      de stat I 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175
               II 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175
  1.5 Alte
      surse I 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095
               II 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia
  cost. de
  funcţionare
  si de
  întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
      Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
      Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.04.0018
                          FISA
          OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                   SEDIUL DDFSS TELEORMAN
      Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector TELEORMAN
  1.2 Municipiu/Oraş Comuna ALEXANDRIA
  1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 1
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP 1996/18.11.1997
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. NR. 115/2001
      fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
       TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna 06/anul 1997) 15.816.000
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5085 MP
                                                       209 SALARIAT
                                                       1750 PERS./Z
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării
     (mii lei)
     (în preturi luna 12/anul 2001) 90.731.084
  2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
  3. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/2001
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/2004
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 35.057.825
  7. Valoarea rămasă de finanţat
     la 31/12/2003 (mii lei) 40.734.205
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
     de prioritizare (nr. puncte) 125
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
     (Cod obiectiv: 19.73.04.0018)
    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
       SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
       FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
       I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
                                   actualizate in preturi an 2004)
       II - Credite bugetare
                                                                - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
     surse de
     finanţare I 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205
               II 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205
     din care:
  1.1 Surse
      proprii I 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965
               II 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965
  1.2 Credite
      int. I 15.902.081 7.264.522 8.637.559
               II 15.902.081 7.264.522 8.637.559
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget
      de stat I 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681
               II 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681
  1.5 Alte
      surse I 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000
               II 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia
  cost. de
  funcţionare
  si de
  întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
      Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
      Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.04.0027
                                        FISA
                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
            AMENAJARE HALA CU P+1 IN P+2 CA SEDIU PENTRU CASA NAŢIONALA
                  DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
      Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector 2
  1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament B-DUL LACUL TEI 17
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. 560/2001
     fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
       TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna 06/anul 2001) 121.606.979
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 4640 91 MP
                                                       983 21 MP CU
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea
     finanţării (mii lei)
     (în preturi luna 06/anul 2001 ) 121.606.979
  2. Durata de realizare contractată (număr luni) 12
  3. Data începerii investiţiei (luna/an) 09/2002
  4. Data programată a terminării si PIP (luna/an) 12/2003
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 42.180.000
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 80.095.710
  7. Valoarea rămasă de finanţat
     la 31/12/2003 (mii lei) 20.800.000
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
     de prioritizare (nr. puncte) 125
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv: 19.73.04.0027)
    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
       SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
       FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
       I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
                                   actualizate in preturi an 2004)
       II - Credite bugetare
                                                                - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
     surse de
     finanţare I 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000
               II 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000
     din care:
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I
               II
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget
      de stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000
               II 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia
  cost. de
  funcţionare
  si de
  întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
      Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
      Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.04.0001b BM CP
                                  FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                           b) dotări independente
      Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de
      fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
       TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până
     la 31/12/2002 (mii lei) 180.018.880
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 476.360.651
  7. Valoarea rămasă de finanţat
     la 31/12/2003 (mii lei) 329.988.623
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
     de prioritizare (nr. puncte)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv: 19.73.04.0001b BM CP)
    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
       SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
       FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
       I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
                                   actualizate in preturi an 2004)
       II - Credite bugetare
                                                                - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
     surse de
     finanţare I 986.368.154 180.018.880 476.360.651 304.148.755 25.839.868
               II 986.368.154 180.018.880 476.360.651 304.148.755 25.839.868
     din care:
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I
               II
  1.3 Credite
      ext. I 766.878.535 123.451.540 379.456.051 243.319.000 20.651.944
               II 766.878.535 123.451.540 379.456.051 243.319.000 20.651.944
  1.4 Buget
      de stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I 219.489.619 56.567.340 96.904.600 60.829.755 5.187.924
               II 219.489.619 56.567.340 96.904.600 60.829.755 5.187.924
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia
  cost. de
  funcţionare
  si de
  întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
      Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
      Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.04.0001b1CNPAS
                                      FISA
                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                            b) dotări independente
      Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP
  2.2 Numărul si data aprobării studiului
      de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
       TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 170.307.319
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 50.300.000
  7. Valoarea rămasă de finanţat
     la 31/12/2003 (mii lei) 791.526.992
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
     de prioritizare (nr. puncte)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv: 19.73.04.0001b1CNPAS)
    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
       SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
       FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
       I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
                                   actualizate in preturi an 2004)
       II - Credite bugetare
                                                                - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                            ulte-
                                                                                                            riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
     surse de
     finanţare I 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528
               II 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528
     din care:
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I
               II
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget
      de stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528
               II 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia
  cost. de
  funcţionare
  si de
  întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
      Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
      Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.04.001d CASA
                                FISA
             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de
                       execuţie privind consolidările
      Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de
      fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
       TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării
     (mii lei) (în preturi luna/anul)
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei)
  7. Valoarea rămasă de finanţat
     la 31/12/2003 (mii lei) 164.500.000
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
     de prioritizare (nr. puncte)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv: 19.73.04.001d CASA)
    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
       SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
       FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
       I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
                                   actualizate in preturi an 2004)
       II - Credite bugetare
                                                                - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                            ulte-
                                                                                                            riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
     surse de
     finanţare I 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
               II 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
     din care:
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I
               II
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget
      de stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
               II 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia
  cost. de
  funcţionare
  si de
  întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
      Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
      Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii


  Anexa 1/06
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                pe anul 2004
                                 -SINTEZA-
                                                                    - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
   C │S │T │A │
   a │u │i │l │
   p │b │t │i │
   i │c │l │n │
   t │a │u │e │
   o │p │l │a │
   l │i │/ │t │ Denumire indicator
      │t │a │ │ Program
      │o │r │ │ 2004
      │l │t │ │
      │ │i │ │
      │ │c │ │
      │ │o │ │
      │ │l │ │
  ────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
  0001 06 VENITURI - TOTAL 19.239.788.963
  0002 I. VENITURI CURENTE 18.389.788.963
  0003 A. VENITURI FISCALE 17.640.672.614
  0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 17.640.672.614
  1006 CONTRIBUŢII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 17.640.672.614
       01 Contribuţii ale angajatorilor si ale persoanelor
                juridice asimilate angajatorului 13.642.486.848
       02 Contribuţii individuale 3.932.128.166
       03 Contribuţii datorate de persoanele care incheie
                contract de asigurare pentru şomaj 66.057.600
  1900 06 B. VENITURI NEFISCALE 749.116.349
  2206 DIVERSE VENITURI 749.116.349
       30 Încasări din alte surse 749.116.349
  4200 06 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR
                ACORDATE 850.000.000
  4206 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000
       06 Încasări din rambursarea împrumuturilor
                acordate pentru înfiinţarea si dezvoltarea de
                întreprinderi mici si mijlocii 850.000.000
  4700 X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE 1.068.368.393
  4806 RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLAŢILOR COMPENSATORII
                SI A SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVA 1.068.368.393
       01 Cota din contribuţii de la agenţii economici 1.068.368.393
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                 ───────────────── 17.837.458.436
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
          20 CHELTUmLI MATERIALE SI SERVICH 523.644.040
          38 TRANSFERURI 15.029.308.041
          39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173
          40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394
          01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100
          38 TRANSFERURI 14.162.868.041
          39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
          40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
  5706 ÎNVĂŢĂMÂNT 207.890.099
          01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
          10 Cheltuieli cu salariile 13.898.304
          11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 3.127.119
          12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 416.949
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 972.881
          14 Deplasări, detaşări, transferări 300.000
             01 - deplasări, detaşări, transferări in tara 300.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100
          21 Drepturi cu caracter social 7.752.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 12.100.000
          25 Materiale si prestări de servicii cu caracter
                funcţional 88.300.000
          26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                durata si echipament 3.702.600
          27 Reparaţii curente 2.468.400
          28 Reparaţii capitale 35.000.000
          29 Cărti si publicatii 617.100
          30 Alte cheltuieli 1.581.000
          38 TRANSFERURI 7.653.746
          40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746
             09 Alte ajutoare, alocaţii si indemnizaţii 7.653.746
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
          72 Investitii ale instituţiilor publice 30.000.000
  5706 20 Centre de calificare si recalificare 81.149.400
       50 Alte instituţii si acţiuni de invatamant 126.740.699
  6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
                PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 11.387.678.122
          01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122
          38 TRANSFERURI 11.387.678.122
          40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.122
             07 Indemnizaţia de şomaj 8.007.699.272
             09 Alte ajutoare, alocaţii si indemnizaţii 2.316.101.976
             15 Plaţi compensatorii 1.063.876.874
  6006 32 Plăti pentru stimularea mobilităţii forţei
                de munca 67.200.000
       33 Indemnizaţii de şomaj 8.007.699.272
       34 Alocaţii de sprijin 60.658.992
       35 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 537.600.000
       39 Plăti pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează absolvenţi 661.920.000
       40 Plăti compensatorii 1.063.876.874
       46 Plăti pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează şomeri aparţinând unor categorii
                defavorizate 648.522.984
       49 Plăti pentru stimularea şomerilor care se
                angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 340.200.000
  6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173
          38 TRANSFERURI 2.767.536.173
          39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
             22 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru
                şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 2.291.303.339
             26 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj
                către bugetul fondului naţional unic de asigurări
                sociale de sănătate 476.232.834
  6106 11 Contribuţia pentru asigurări sociale de
                stat pentru şomeri 2.291.303.339
       12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
                pentru şomeri 476.232.834
  7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.968.849.042
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 372.122.940
          38 TRANSFERURI 866.440.000
          39 Transferuri consolidabile 802.690.000
          40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  7206 ALTE ACŢIUNI 920.458.997
          01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 54.018.997
          30 Alte cheltuieli 54.018.997
          38 TRANSFERURI 866.440.000
          39 Transferuri consolidabile 802.690.000
             27 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
                şomaj către bugetele locale pentru finanţarea
                programelor pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 802.690.000
          40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
             11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
                internaţionale 5.000.000
             65 Plăti pentru stimularea creării de locuri
                de munca 58.750.000
  7206 09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 802.690.000
       18 Masuri active pentru combaterea şomajului 58.750.000
       21 Servicii de preconcediere colectiva 4.491.519
       50 Alte cheltuieli 54.527.478
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045
          01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
          10 Cheltuieli cu salariile 370.128.696
          11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 83.278.956
          12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 11.103.861
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 25.909.009
          14 Deplasări, detaşări, transferări 8.569.730
             01 - deplasări, detaşări, transferări in tara 7.757.730
             02 - deplasări, detaşări, transferări in străinătate 812.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 318.103.943
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 100.000.000
          25 Materiale si prestări de servicii
                cu caracter funcţional 28.000.000
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata si echipament 9.817.900
          27 Reparaţii curente 10.000.000
          28 Reparaţii capitale 10.000.000
          29 Cărti si publicaţii 4.259.850
          30 Alte cheltuieli 156.026.193
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
          72 Investitii ale instituţiilor publice 91.835.850
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  7306 03 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 116.180.437
       50 Alte cheltuieli 932.209.608
  8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
  8606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
          80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj 1.505.505.000
  8606 04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
                si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii 1.500.000.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale
                si administrate prin agentii de credit 5.505.000
  9906 EXCEDENT/DEFICIT 1.402.330.527
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2/06
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                                     SINTEZA
                     cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole,
                           titluri de cheltuieli pe anul 2004
                                                                     - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
   C │S │T │A │
   a │u │i │l │
   p │b │t │i │
   i │c │l │n │
   t │a │u │e │
   o │p │l │a │
   l │i │/ │t │ Denumire indicator
      │t │a │ │ Program
      │o │r │ │ 2004
      │l │t │ │
      │ │i │ │
      │ │c │ │
      │ │o │ │
      │ │l │ │
  ────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL
                 ────────── 18.223.909.436
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.260.763.586
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 529.082.505
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 702.373.040
          38 TRANSFERURI 15.029.308.041
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 226.430.850
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.597.255.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                 ─────────────────── 17.837.458.436
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 523.644.040
          38 TRANSFERURI 15.029.308.041
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plaţi de dobânzi si comisioane 81.107.000
  5706 ÎNVĂŢĂMÂNT 207.890.099
          01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100
          38 TRANSFERURI 7.653.746
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
  5706 20 Centre de calificare si recalificare 81.149.400
       50 Alte instituţii si acţiuni de invatamant 126.740.699
  6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE SI
                INDEMNIZAŢII 11.387.678.122
          01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122
          38 TRANSFERURI 11.387.678.122
  6006 32 Plăti pentru stimularea mobilitatii forţei
                de munca 67.200.000
       33 Indemnizaţii de şomaj 8.007.699.272
       34 Alocaţii de sprijin 60.658.992
       35 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 537.600.000
       39 Plăti pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează absolvenţi 661.920.000
       40 Plaţi compensatorii 1.063.876.874
       46 Plăti pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează şomeri aparţinând unor categorii
                defavorizate 648.522.984
       49 Plăti pentru stimularea şomerilor care se
                angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 340.200.000
  6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173
          38 TRANSFERURI 2.767.536.173
  6106 11 Contribuţia pentru asigurări sociale de
                stat pentru şomeri 2.291.303.339
       12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
                pentru şomeri 476.232.834
  7206 ALTE ACŢIUNI 920.458.997
          01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 54.018.997
          38 TRANSFERURI 866.440.000
  7206 09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 802.690.000
       18 Masuri active pentru combaterea şomajului 58.750.000
       21 Servicii de preconcediere colectiva 4.491.519
       50 Alte cheltuieli 54.527.478
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045
          01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 318.103.943
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  7306 03 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 116.180.437
       50 Alte cheltuieli 932.209.608
  8606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
  8606 04 împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
                si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii 1.500.000.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale si administrate
                prin agenţii de credit 5.505.000
  5014 CREDITE EXTERNE
                 ──────────── 386.451.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 178.729.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
  7214 ALTE ACŢIUNI 73.400.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 73.400.000
  7214 18 Masuri active pentru combaterea şomajului 73.400.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 105.329.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
  7314 50 Alte cheltuieli 221.301.000
  8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
  8614 13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale
                si administrate prin agenţii de credit 91.750.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/01
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                           BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                    SINTEZA
               fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
                                  pe anul 2004
                                                                     - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
   C │S │T │A │
   a │u │i │l │
   p │b │t │i │
   i │c │l │n │
   t │a │u │e │
   o │p │l │a │
   l │i │/ │t │ Denumire indicator
      │t │a │ │ Program
      │o │r │ │ 2004
      │l │t │ │
      │ │i │ │
      │ │c │ │
      │ │o │ │
      │ │l │ │
  ────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL
                ────────── 18.223.909.436
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.260.763.586
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 529.082.505
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 702.373.040
          38 TRANSFERURI 15.029.308.041
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 226.430.850
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.597.255.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plaţi de dobânzi si comisioane 81.107.000
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                 ───────────────────── 17.837.458.436
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 523.644.040
          38 TRANSFERURI 15.029.308.041
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  5014 CREDITE EXTERNE
                 ────────── 386.451.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 178.729.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/02
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                                  SINTEZA
              bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                    pe anal 2004
             (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)
                                                                     - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
   C │S │T │A │
   a │u │i │l │
   p │b │t │i │
   i │c │l │n │
   t │a │u │e │
   o │p │l │a │
   l │i │/ │t │ Denumire indicator
      │t │a │ │ Program
      │o │r │ │ 2004
      │l │t │ │
      │ │i │ │
      │ │c │ │
      │ │o │ │
      │ │l │ │
  ────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                 ───────────────────── 17.837.458.436
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 523.644.040
          38 TRANSFERURI 15.029.308.041
          39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173
          40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394
          01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100
          38 TRANSFERURI 14.162.868.041
          39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
          40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
  5706 ÎNVĂŢĂMÂNT 207.890.099
          01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100
          38 TRANSFERURI 7.653.746
          40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
  5706 20 Centre de calificare si recalificare 81.149.400
       50 Alte instituţii si acţiuni de învăţământ 126.740.699
  6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI
                INDEMNIZAŢII 11.387.678.122
          01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122
          38 TRANSFERURI 11.387.678.122
          40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.122
  6006 32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii forţei
                de munca 67.200.000
       33 Indemnizaţii de şomaj 8.007.699.272
       34 Alocaţii de sprijin 60.658.992
       35 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 537.600.000
       39 Plăti pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează absolvenţi 661.920.000
       40 Plăti compensatorii 1.063.876.874
       46 Plăti pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează şomeri aparţinând unor categorii
                defavorizate 648.522.984
       49 Plăti pentru stimularea şomerilor care se
                angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 340.200.000
  6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173
          38 TRANSFERURI 2.767.536.173
          39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
  6106 11 Contribuţia pentru asigurări sociale de stat
                pentru şomeri 2.291.303.339
       12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
                pentru şomeri 476.232.834
  7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.968.849.042
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 372.122.940
          38 TRANSFERURI 866.440.000
          39 Transferuri consolidabile 802.690.000
          40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  7206 ALTE ACŢIUNI 920.458.997
          01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 54.018.997
          38 TRANSFERURI 866.440.000
          39 Transferuri consolidabile 802.690.000
          40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
  7206 09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 802.690.000
       18 Masuri active pentru combaterea şomajului 58.750.000
       21 Servicii de preconcediere colectiva 4.491.519
       50 Alte cheltuieli 54.527.478
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045
          01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 318.103.943
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  7306 03 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 116.180.437
       50 Alte cheltuieli 932.209.608
  8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
  8606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
  8606 04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
                si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii 1.500.000.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale
                si administrate prin agentii de credit 5.505.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/03
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
                                 SINTEZA
          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                               pe anal 2004
                     (sumele alocate din credite externe)
                                                                     - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
   C │S │T │A │
   a │u │i │l │
   p │b │t │i │
   i │c │l │n │
   t │a │u │e │
   o │p │l │a │
   l │i │/ │t │ Denumire indicator
      │t │a │ │ Program
      │o │r │ │ 2004
      │l │t │ │
      │ │i │ │
      │ │c │ │
      │ │o │ │
      │ │l │ │
  ────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
  5014 CREDITE EXTERNE
                 ───────── 386.451.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 178.729.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
  7214 ALTE ACŢIUNI 73.400.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 73.400.000
  7214 18 Masuri active pentru combaterea şomajului 73.400.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 105.329.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
  7314 50 Alte cheltuieli 221.301.000
  8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
  8614 13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale
                si administrate prin agenţii de credit 91.750.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/06
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                                   BUGETUL
       pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                 pe anul 2004
           (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)
                                                                     - mii lei -
  ────┬──┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
   C │S │T │A │
   a │u │i │l │
   p │b │t │i │
   i │c │l │n │
   t │a │u │e │
   o │p │l │a │
   l │i │/ │t │ Denumire indicator
      │t │a │ │ Program
      │o │r │ │ 2004
      │l │t │ │
      │ │i │ │
      │ │c │ │
      │ │o │ │
      │ │l │ │
  ────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
  5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                ───────────────────── 17.837.458.436
          01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 523.644.040
          38 TRANSFERURI 15.029.308.041
          39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173
          40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate
                de ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394
          01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100
          38 TRANSFERURI 14.162.868.041
          39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
          40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
  5706 ÎNVĂŢĂMÂNT 207.890.099
          01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253
          10 Cheltuieli cu salariile 13.898.304
          11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 3.127.119
          12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 416.949
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 972.881
          14 Deplasări, detaşări, transferări 300.000
             01 - deplasări, detaşări, transferări in tara 300.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100
          21 Drepturi cu caracter social 7.752.000
          24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 12.100.000
          25 Materiale si prestări de servicii cu caracter
                funcţional 88.300.000
          26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                durata si echipament 3.702.600
          27 Reparaţii curente 2.468.400
          28 Reparătii capitale 35.000.000
          29 Cărti si publicatii 617.100
          30 Alte cheltuieli 1.581.000
          38 TRANSFERURI 7.653.746
          40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746
             09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizaţii 7.653.746
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000
          72 Investitii ale instituţiilor publice 30.000.000
  5706 20 Centre de calificare si recalificare 81.149.400
       50 Alte instituţii si actiuni de învăţământ 126.740.699
  6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE SI
                INDEMNIZAŢII 11.387.678.122
          01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122
          38 TRANSFERURI 11.387.678.122
          40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.122
             07 Indemnizaţia de şomaj 8.007.699.272
             09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizaţii 2.316.101.976
             15 Plăti compensatorii 1.063.876.874
  6006 32 Plăti pentru stimularea mobilităţii forţei
                de munca 67.200.000
       33 Indemnizaţii de şomaj 8.007.699.272
       34 Alocaţii de sprijin 60.658.992
       35 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 537.600.000
       39 Plăti pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează absolvenţi 661.920.000
       40 Plăti compensatorii 1.063.876.874
       46 Plăti pentru stimularea angajatorilor care
                încadrează şomeri aparţinând unor categorii
                defavorizate 648.522.984
       49 Plăti pentru stimularea şomerilor care se
                angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 340.200.000
  6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173
          01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173
          38 TRANSFERURI 2.767.536.173
          39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173
             22 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru
                şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 2.291.303.339
             26 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj
                către bugetul fondului naţional unic de asigurări
                sociale de sănătate 476.232.834
  6106 11 Contribuţia pentru asigurări sociale de stat
                pentru şomeri 2.291.303.339
       12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
                pentru şomeri 476.232.834
  7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.968.849.042
          01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 372.122.940
          38 TRANSFERURI 866.440.000
          39 Transferuri consolidabile 802.690.000
          40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  7206 ALTE ACŢIUNI 920.458.997
          01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 54.018.997
          30 Alte cheltuieli 54.018.997
          38 TRANSFERURI 866.440.000
          39 Transferuri consolidabile 802.690.000
             27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj
                către bugetele locale pentru finanţarea programelor
                pentru ocuparea temporara a forţei de munca 802.690.000
          40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000
             11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
                internaţionale 5.000.000
             65 Plăti pentru stimularea creării de locuri de munca 58.750.000
  7206 09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
                de munca 802.690.000
       18 Masuri active pentru combaterea şomajului 58.750.000
       21 Servicii de preconcediere colectiva 4.491.519
       50 Alte cheltuieli 54.527.478
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045
          01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252
          10 Cheltuieli cu salariile 370.128.696
          11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 83.278.956
          12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 11.103.861
          13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 25.909.009
          14 Deplasări, detaşări, transferări 8.569.730
             01 - deplasări, detaşări, transferări in tara 7.757.730
             02 - deplasări, detaşări, transferări in străinătate 812.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 318.103.943
          24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie 100.000.000
          25 Materiale si prestări de servicii cu caracter
                funcţional 28.000.000
          26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
                durata si echipament 9.817.900
          27 Reparaţii curente 10.000.000
          28 Reparaţii capitale 10.000.000
          29 Cărti si publicaţii 4.259.850
          30 Alte cheltuieli 156.026.193
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850
          72 Investitii ale instituţiilor publice 91.835.850
          84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI
                COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000
          85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi
                si comisioane la credite externe contractate de
                ordonatorii de credite 139.460.000
             01 Rambursări de credite externe 58.353.000
             02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.000
  7306 03 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 116.180.437
       50 Alte cheltuieli 932.209.608
  8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
  8606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000
          80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj 1.505.505.000
  8606 04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
                si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii 1.500.000.000
       13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale
                si administrate prin agenţii de credit 5.505.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/07
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                        CHELTUIELI CU SALARIILE
                            pe anul 2004
         (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)
                                                     -mii lei-
  ──────────────────────────────────────────────────────────────
     Denumire indicator Cod Program 2004
  ──────────────────────────────────────────────────────────────
   BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU 5006
   ŞOMAJ
   ────────────────────────────
   Fond aferent salariilor de baza 08001 237.236.532
   Salarii de merit 08002 6.668.837
   Indemnizaţie de conducere 08003 15.002.532
   Spor de vechime 08004 41.879.099
   Alte sporuri 08006 2.040.000
   Ore suplimentare 08007 700.000
   Fond de premii 08008 42.000.000
   Fond aferent plătii cu ora 08011 1.500.000
   Indemnizaţii plătite unor persoane 08013
   din afara unităţii 10.000.000
   Alte drepturi salariale 08014 27.000.000
   Cheltuieli cu salariile 08020 384.027.000
   ÎNVĂŢĂMÂNT 5706
   Fond aferent salariilor de baza 08001 7.961.256
   Salarii de merit 08002 238.837
   Indemnizaţie de conducere 08003 366.928
   Spor de vechime 08004 1.791.283
   Alte sporuri 08006 40.000
   Fond de premii 08008 1.000.000
   Fond aferent plătii cu ora 08011 1.500.000
   Alte drepturi salariale 08014 1.000.000
   Cheltuieli cu salariile 08020 13.898.304
   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7306
   FONDULUI
   Fond aferent salariilor de baza 08001 229.275.276
   Salarii de merit 08002 6.430.000
   Indemnizaţie de conducere 08003 14.635.604
   Spor de vechime 08004 40.087.816
   Alte sporuri 08006 2.000.000
   Ore suplimentare 08007 700.000
   Fond de premii 08008 41.000.000
   Indemnizaţii plătite unor persoane 08013
   din afara unităţii 10.000.000
   Alte drepturi salariale 08014 26.000.000
   Cheltuieli cu salariile 08020 370.128.696
  ──────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/08
      Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei
            Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
                              pe anii 2003-2004
           (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ)
                                                                    - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                   Numar Modificarea Număr
                                   maxim Salariu numărului maxim Fond aferent
                                    de mediu de posturi de salariilor
                                   pos- de baza in anul pos- de baza
                                   turi in 2004 turi pe anul
                                    in luna (+/-) fata in 2004
                                   anul dec. de anul anul
                                   2003 2003 2003 2004
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               0 1 2 3 4=1+3 5=2*4*12 luni
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL: 3.670 -195 3.475 237.236.532
  din care:
  5706 ÎNVĂŢĂMÂNT 100 100 7.961.256
  din cate:
  V. A. Functii publice generale 90 90 6.977.256
  2. Funcţii publice de conducere 10 10 984.000
  Director executiv 5 8.200 5 492.000
  Director executiv adjunct 5 8.200 5 492.000
  3. Functii publice de execuţie 80 80 5.993.256
  a. Clasa I-studii superioare 69 69 5.260.608
  Expert superior 1 6.013 1 72.156
  Expert principal 3 5.403 3 194.508
  Expert asistent 1 5.000 4 5 300.000
  Expert debutant 4 3.000 -4
  Consilier superior 13 8.200 13 1.279.200
  Consilier principal 15 7.405 1 16 1.421.760
  Consilier asistent 3 6.707 -1 2 160.968
  Inspector superior 2 6.013 2 144.312
  Inspector principal 14 5.403 14 907.704
  Inspector asistent 8 5.000 5 13 780.000
  Inspector debutant 5 3.000 -5
  b. Clasa II - studii superioare
     de scurta durata 8 8 588.732
  Referent de specialitate superior 2 7.405 2 177.720
  Referent de specialitate principal 3 6.014 3 216.504
  Referent de specialitate asistent 3 5.403 3 194.508
  c. Clasa III - studii medii 3 3 143.916
  Referent superior 1 4.532 1 54.384
  Referent principal 1 3.916 1 46.992
  Referent asistent 3.545 1 1 42.540
  Referent debutant 1 2.600 -1
   VII. Personal cu contract de munca
    a) Personal de specialitate 10 10 984.000
  Consilier, expert, inspector de
   specialitate, revizor contabil;
   gradul I A 8.200 10 10 984.000
  VII. Personal cu contract de munca
    b) care ocupa funcţii comune 10 -10
  Portar, paznic, pompier,
  îngrijitor, guard, bufetier,
  manipulant bunuri,
  curier; I 5 2.889 -5
  Şofer II 5 3.856 -5
  7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A
       FONDULUI 3.570 -195 3.375 229.275.276
  din care:
  V. A. Functii publice generale 3.443 -195 3.248 223.790.544
   1. Înalţi funcţionari publici 1 1 330.540
  Director general executiv 1 27.545 1 330.540
   2. Funcţii publice de conducere 352 352 34.698.360
  Director 8 8.470 8 813.120
  Sef serviciu 11 8.470 11 1.118.040
  Director executiv 42 8.200 42 4.132.800
  Director executiv adjunct 84 8.200 84 8.265.600
  Sef serviciu 110 8.200 110 10.824.000
  Şef birou 97 8.200 97 9.544.800
  3. Funcţii publice de execuţie 3.090 -195 2.895 188.761.644
   a. Clasa I - studii superioare 1.519 -162 1.357 112.401.432
  Expert superior 11 6.013 11 793.716
  Expert principal 16 5.403 16 1.037.376
  Consilier superior 28 8.470 28 2.845.920
  Consilier principal 2 7.405 1 3 266.580
  Consilier asistent 1 6.707 -1
  Consilier juridic principal 10 7.405 10 888.600
  Auditor superior 1 9.538 1 114.456
  Auditor principal 1 7.796 1 93.552
  Inspector superior 6 6.013 6 432.936
  Inspector principal 18 5.403 4 22 1.426.392
  Inspector asistent 4 5.000 1 5 300.000
  Inspector debutant 5 3.000 -5
  Expert superior 39 6.013 -10 29 2.092.524
  Expert principal 55 5.403 4 59 3.825.324
  Expert asistent 7 5.000 -2 5 300.000
  Expert debutant 5 3.000 -5
  Consilier superior 494 8.200 -76 418 41.131.200
  Consilier principal 234 7.405 -13 221 19.638.060
  Consilier asistent 5 6.707 -5
  Consilier juridic superior 46 8.200 -1 45 4.428.000
  Consilier juridic principal 32 7.405 -5 27 2.399.220
  Consilier juridic asistent 13 6.707 7 20 1.609.680
  Consilier juridic debutant 8 3.000 -8
  Auditor superior 30 8.200 30 2.952.000
  Auditor principal 9 7.405 9 799.740
  Auditor asistent 2 6.707 2 160.968
  Inspector superior 53 6.013 -25 28 2.020.368
  Inspector principal 254 5.403 -9 245 15.884.820
  Inspector asistent 71 5.000 45 116 6.960.000
  Inspector debutant 59 3.000 -59
  b. Clasa II - studii superioare
   de scurta durata 168 -6 162 12.563.412
  Referent de specialitate superior 3 7.405 3 266.580
  Referent de specialitate principal 2 6.014 1 3 216.504
  Referent de specialitate asistent 1 5.403 -1
  Referent de specialitate superior 85 7.405 -5 80 7.108.800
  Referent de specialitate principal 7 6.014 -1 6 433.008
  Referent de specialitate asistent 2 5.403 68 70 4.538.520
  Referent de specialitate debutant 68 2.700 -68
  c. Clasa III - studii medii 1.403 -27 1.376 63.796.800
  Referent superior 4 4.532 4 217.536
  Referent principal 39 3.916 39 1.832.688
  Referent asistent 12 3.545 2 14 595.560
  Referent debutant 2 2.600 -2
  Referent superior 189 4.532 -16 173 9.408.432
  Referent principal 679 3.916 -7 672 31.578.624
  Referent asistent 467 3.545 7 474 20.163.960
  Referent debutant 11 2.600 -11
  VII. Personal cu contract de munca
   a)Personal de specialitate 8 8 360.000
  Referent II 8 3.750 8 360.000
  VII. Personal cu contract de munca
   b)care ocupa funcţii comune 119 119 5.124.732
  Secretar-dactilograf,
   dactilograf; I 17 3.326 17 678.504
  Administratori 7 4.061 7 341.124
  Casier magaziner; I 14 3.569 14 599.592
  Casier magaziner; II 10 3.201 10 384.120
  Funcţionar arhivar; I 13 3.490 13 544.440
  Funcţionar arhivar; II 2 3.201 2 76.824
  Funcţionar arhivar; III 4 2.916 4 139.968
  Şofer IA 2 4.594 2 110.256
  Şoferii 25 3.856 25 1.156.800
  Muncitor calificat I 11 3.856 11 508.992
  Muncitor calificat II 4 3.654 4 175.392
  Muncitor calificat III 10 3.406 10 408.720
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/12
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
      SI FAMILIEI
                                      BUGETUL
                  pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
                         articole si alineate pe anul 2004
                        (sumele alocate din credite externe)
                                                                   -mii lei-
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- S Ti- A Program
  pi- u tlu l Denumire indicator 2004
  tol b /Ar i
       c ti- n
       a col e
       p a
       i t
       t
       o
       l
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5014 CREDITE EXTERNE
                --------------- 386.451.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 178.729.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
  7214 ALTE ACŢIUNI 73.400.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 73.400.000
          30 Alte cheltuieli 73.400.000
  7214 18 Masuri active pentru combaterea şomajului 73.400.000
  7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000
          01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000
          02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000
          14 Deplasări, detaşări, transferări 11.377.000
             01 -deplasări, detaşări, transferări in tara 9.175.000
             02 -deplasări, detaşări, transferări in străinătate 2.202.000
          20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 105.329.000
          26 Obiecte de inventar de mica valoare
                sau scurta durata si echipament 25.690.000
          29 Cărti si publicaţii 16.515.000
          30 Alte cheltuieli 63.124.000
          70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000
          72 Investiţii ale instituţiilor publice 104.595.000
  7314 50 Alte cheltuieli 221.301.000
  8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
          79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000
          80 12 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale si administrate prin
                agenţii de credit 91.750.000
  8614 13 Împrumuturi acordate de agenţiile
                guvernamentale si administrate prin agentii
                de credit 91.750.000
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/25
  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                          PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE
                                                                  - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
      angajament EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
  II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
       bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
                                                                          2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GENERAL
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               I 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000
               II 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sector: 57.06 -- ÎNVĂŢĂMÂNT
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
               II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sector: 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               I 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000
               II 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Programul s-a obţinut din centralizarea a 6 fise.
  Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
  Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
  Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/26
  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
                               PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE
                                                                                                - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
      angajament EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
  II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
       bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
                                                                          2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GENERAL
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
     surse de I 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000
     finanţare II 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000
  1.1 Surse
      proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
               II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
  1.2 Credite
      int. I 597.592.935 86.148.737 153.006.349 121.835.850 88.660.000 78.241.999 69.700.000
               II 597.592.935 86.148.737 153.006.349 121.835.850 88.660.000 78.241.999 69.700.000
  1.3 Credite
      ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
               II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
  1.4 Buget de
      stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
               II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
  1.5 Alte
      surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
               II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 228.998.444 54.537.586 71.660.623 102.800.235
  finanţare II 228.998.444 54.537.586 71.660.623 102.800.235
  1.1 Surse
      proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
               II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
  1.2 Credite
      int. I 69.729.991 1.732.216 20.798.586 47.199.189
               II 69.729.991 1.732.216 20.798.586 47.199.189
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget de
      stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
               II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
  1.5 Alte
      surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
               II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 1.072.836.944 84.416.521 467.646.763 179.231.661 168.460.000 103.381.999 69.700.000
  finanţare II 1.072.836.944 84.416.521 467.646.763 179.231.661 168.460.000 103.381.999 69.700.000
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 527.862.944 84.416.521 132.207.763 74.636.661 88.660.000 78.241.999 69.700.000
               II 527.862.944 84.416.521 132.207.763 74.636.661 88.660.000 78.241.999 69.700.000
  1.3 Credite
      ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
               II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
  1.4 Buget de
      stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sector: 57.06 -- INVATAMANT
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
  finanţare II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
               II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget de
      stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
  finanţare II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
               II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget de
      stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
  finanţare II 36.732.216 l.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
               II 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget de
      stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sector : 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000
  finanţare II 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000
  1.1 Surse
      proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
               II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
  1.2 Credite
      int. I 524.128.503 82.684.305 123.006.349 91.835.850 83.660.000 75.241.999 67.700.000
               II 524.128.503 82.684.305 123.006.349 91.835.850 83.660.000 75.241.999 67.700.000
  1.3 Credite
      ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
               II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
  1.4 Buget de
      stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
               II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
  1.5 Alte
      surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
               II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 192.266.228 52.805.370 66.660.623 72.800.235
  finanţare II 192.266.228 52.805.370 66.660.623 72.800.235
  1.1 Surse
      proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
               II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095
  1.2 Credite
      int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189
               II 32.997.775 15.798.586 17.199.189
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget de
      stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
               II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856
  1.5 Alte
      surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
               II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 1.036.104.728 82.684.305 442.646.763 179.231.661 163.460.000 100.381.999 67.700.000
  finanţare II 1.036.104.728 82.684.305 442.646.763 179.231.661 163.460.000 100.381.999 67.700.000
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 491.130.728 82.684.305 107.207.763 74.636.661 83.660.000 75.241.999 67.700.000
               II 491.130.728 82.684.305 107.207.763 74.636.661 83.660.000 75.241.999 67.700.000
  1.3 Credite
      ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
               II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000
  1.4 Buget
      de stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
  Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
  Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3/06/19/27
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 57.06--ÎNVĂŢĂMÂNT
      Cod 19.57.06.06.0003
                                        FISA
               OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                               SEDIUL CRFPA CĂLĂRAŞI
  Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ /Sector CĂLĂRAŞI
  1.2 Municipiu /Oraş /Comuna CĂLĂRAŞI
  1.3 Amplasament STR. SLOBOZIEI NR.4BI
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de HOT CA ANOFM NR. 17/2
      fezabilitate (H.G. /Ordin/Decizie/Decret)
  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna 11 / anul 2002) 31.732.216
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 3414.72 MP
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
     (în preturi luna 11/anul 2002) 31.732.216
  2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
  3. Data începerii investiţiei (luna/an) 11/2002
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/2004
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.216
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 5.000.000
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 30.000.000
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de
     prioritizare (nr.puncte) 125
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 19.57.06.06.0003)
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE
         DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori
                                      actualizate in preturi an 2004)
    II - Credite bugetare
                                                                                        - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
  finanţare II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
    din care:
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
               II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget de
      stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Proiecţia cost.
  de funcţionare
  si de întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
  Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
  Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 57.06 -- ÎNVĂŢĂMÂNT
      Cod 19.57.06.06.0004 ANOF
                                        FISA
               OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                               b) dotări independente
  Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ /Sector
  1.2 Municipiu /Oraş /Comuna BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de
      fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
    (în preturi luna/anul)
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.216
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 25.000.000
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 8.930.012
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de
     prioritizare (nr.puncte)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 19.57.06.06.0004 ANOF)
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE
        DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori
                                        actualizate in preturi an 2004)
      II - Credite bugetare
                                                                            - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total
    surse de I 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837
    finanţare II 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837
    din care:
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837
               II 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget de
      stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
  de funcţionare si
  de întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
  Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
  Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.06.0013
                                        FISA
               OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                                 SEDIUL DDFSS BACĂU
  Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ /Sector BACĂU
  1.2 Municipiu /Oraş /Comuna BACĂU
  1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STU
                                                 NR
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP 2076/14.10 1996
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. 463/1997
      fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna 04/anul 1995) 4.156.300
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5200 MP
                                                 179 SALARIAT
                                                 1800 PERS./Z
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
     (în preturi luna 12/anul 2000) 75.772.573
  2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
  3. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/2001
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/2004
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.775
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 31.602.798
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 32.066.030
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de
     prioritizare (nr.puncte) 125
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 19.73.06.0013)
      D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE
        DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori
                                        actualizate in preturi an 2004)
      II - Credite bugetare
                                                                      - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030
  finanţare II 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030
   din care:
  1.1 Surse
      proprii I 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130
               II 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130
  1.2 Credite
      int. I 17.095.694 8.534.064 8.561.630
              II 17.095.694 8.534.064 8.561.630
  1.3 Credite
      ext. I
              II
  1.4 Buget
      de stat I 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175
              II 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175
  1.5 Alte
      surse I 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095
              II 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
  de funcţionare si
  de întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
  Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
  Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.06.0018
                                        FISA
               OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                               SEDIUL DDFSS TELEORMAN
  Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ /Sector TELEORMAN
  1.2 Municipiu /Oraş /Comuna ALEXANDRIA
  1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 1
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP 1996/18.112.1997
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. NR. 115/2001
      fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
    (în preturi luna 06/anul 1997) 15.816.000
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5085 MP
                                                  209 SALARIAT
                                                  1750 PERS/ZI
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preturi luna 12/anul 2001) 90.731.084
  2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
  3. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/2001
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/2004
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.595
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 35.057.825
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 40.734.205
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de
     prioritizare (nr. puncte) 125
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 19.73.06.0018)
      D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE
        DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori
                                        actualizate in preturi an 2004)
      II - Credite bugetare
                                                                                 - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
  surse de I 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205
  finanţare II 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205
   din care:
  1.1 Surse
      proprii I 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965
               II 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965
  1.2 Credite
      int. I 15.902.081 7.264.522 8.637.559
               II 15.902.081 7.264.522 8.637.559
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget
      de stat I 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681
               II 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681
  1.5 Alte
      surse I 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000
               II 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
  de funcţionare si
  de întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
  Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
  Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.06.001b ANOFM
                                        FISA
               OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                               b) dotări independente
   Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ /Sector
  1.2 Municipiu /Oras /Comuna
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de
      fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 62.684.305
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 40.559.461
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 230.142.837
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de
     prioritizare (nr.puncte)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 19.73.06.001b ANOFM)
      D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE
         DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori
                                        actualizate in preturi an 2004)
      II - Credite bugetare
                                                                                                    - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Total
     surse de I 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468
     finanţare II 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468
     din care:
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468
               II 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468
  1.3 Credite
      ext. I
               II
  1.4 Buget de
      stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia
    cost. de
    funcţionare
    si de
    întreţinere
    după PIF
    (preliminări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
  Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
  Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI
      Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
      Cod 19.73.06.001b1 BM ANO
                                        FISA
               OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                               b) dotări independente
  Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. Date GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ /Sector
  1.2 Municipiu /Oraş /Comuna BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul si data Acordului MFP
  2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate
     (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
     (în preturi luna/anul)
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)
  6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 402.087.302
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 244.988.329
  8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      (Cod obiectiv : 19.73.06.001b1 BM ANO)
      D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE
        DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin
                                       valori actualizate in preturi an 2004)
      II - Credite bugetare
                                                                                  - mii lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
   finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
   si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
   de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
   functionare 2005 2006 2007 anii
                                                                                                           ulte-
                                                                                                           riori
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1.Total
    surse de I 647.075.631 402.087.302 128.651.850 88.666.667 27.669.812
    finanţare II 647.075.631 402.087.302 128.651.850 88.666.667 27.669.812
    din care:
  1.1 Surse
      proprii I
               II
  1.2 Credite
      int. I 111.192.574 66.648.302 24.056.850 14.777.778 5.709.644
               II 111.192.574 66.648.302 24.056.850 14.777.778 5.709.644
  1.3 Credite
      ext. I 535.883.057 335.439.000 104.595.000 73.888.889 21.960.168
               II 535.883.057 335.439.000 104.595.000 73.888.889 21.960.168
  1.4 Buget de
      stat I
               II
  1.5 Alte
      surse I
               II
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2.Proiecţia cost.
  de funcţionare si
  de întreţinere
  după PIF
  (preliminări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;
  Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;
  Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------