HOTĂRÂRE nr. 816 din 15 iulie 2009
privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata a unui imobil situat în judeţul Mureş, oraşul Sovata
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 3 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă transmiterea unui imobil situat în judeţul Mureş, oraşul Sovata, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata, judeţul Mureş, oraşul Sovata.
  (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor
  cetăţeneşti,
  Gabriel Tănăsescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 15 iulie 2009.
  Nr. 816.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în proprietatea publică a statului, care se
  transmite din domeniul public al statului şi din administrarea
  Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Centrului
  de Pregătire Sovata, judeţul Mureş, oraşul Sovata -
  Cod fiscal - 14491692
  *Font 8*
  Nr. M.F. Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  154005 Judeţul Mureş, oraşul Sovata, str. Trandafirilor nr. 2 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor Centrul de Pregă- tire Sovata, judeţul Mureş, oraşul Sovata Vila 8, Subsol + două etaje şi terenul aferent în suprafaţă totală de 4.863 mp Vila 67, Subsol + două etaje + mansardă şi terenul aferent în suprafaţă totală de 1.097 mp, Valoare - 72.748 lei

  ---------