HOTĂRÂRE nr. 62 din 1 februarie 2012
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 103.977, reevaluat în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov.
  (2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare spaţiilor de locuit, prin programe derulate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.


  Articolul 3

  Consiliul Local al Municipiului Braşov transferă în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, 30% din numărul de locuinţe construite pe terenul aferent părţii de imobil prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu mai puţin de 30 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora.


  Articolul 4

  În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2 alin. (2) şi obligaţia prevăzută la art. 3, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 5

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 6

  Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 1 februarie 2012.
  Nr. 62.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al
  statului şi în administrarea Ministerului
  Apărării Naţionale la care se
  actualizează valoarea de inventar în urma reevaluării acestuia conform
  art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
  privind reevaluarea şi amortizarea
  activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,
  aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)
  103.977 8.19.01 497 Braşov Judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 233, CF veche 11362 (CF nouă 122986) 1.915.847


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale phărţii de imobil care se transmite din domeniul public
  al statului şi din administrarea Ministerului
  Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în
  administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul/ codul unic de înregistrare fiscală Persoana juridică la care se transmite imobilul/codul unic de înregistrare fiscală Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteris- ticile tehnice ale imobilului
  Judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 233 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, CUI - 4183229 Municipiul Braşov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, CUI - 4384206 - imobil 497 - parţial - cod - 8.19.01 - nr. MFP - 103.977 - valoarea de inventar - 126.384,72 lei - CF veche 11362 (CF nouă 122986) Suprafaţa totală a terenului = 3.222 mý

  ---------